SMACKER2022-06-30T10:07:06+02:00

Městská část se účastní projektu SMACKER„Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. 

Další informace o projektu SMACKER a aktivitách jednotlivých partnerů naleznete rovněž na: www.interreg-central.eu/smacker

Doba projektu: 1. 4. 2019 do 30. 6. 2022. Projekt prodloužen o 3 měsíce kvůli pandemii Covid-19.

Rozpočet projektu: ve výši 137 218 EUR, tj. cca 3 526 tisíc Kč, povinná spoluúčast městské části ve výši 15% celkového rozpočtu, tj. 20 583 EUR, tj. cca 529 tisíc Kč.

Partneři projektu: 

 1. SRM Networks and Mobility, Bologna, IT – vedoucí partner – spolupráce na EPTA

 2. Institute for Transport and Logistics, Emilia_romagna, IT

 3. Municipality of Gdynia – Roads and Green Areas Management, PL

 4. Městská část Praha-Suchdol, CZ

 5. University of Maribor, SI

 6. City Municipality of Murska Sobota, SI

 7. BKK Centre for Budapest Transport, HU

 8. Regional Management East Tyrol, AT

 9. University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, AT

Cíle projektu: 

Projekt SMACKER je zaměřen na podporu služeb veřejné dopravy a mobility, na výměnu zkušeností a na přenos dobrých praxí partnerů a bude podporovat řešení organizace veřejné dopravy v příměstských aglomeracích, které budou přispívat ke zlepšení životního prostředí, k lepší integraci obyvatelstva do hlavních dopravních koridorů a k rozvoji služeb hromadné dopravy.

Městská část bude v rámci projektu řešit:

 • organizaci a začlenění připravovaného tramvajového terminálu Výhledy a souvisejícího P+R, BUS a cyklo terminálu do území a do systému veřejné dopravy, do systému sdílení aut, kol a využití vozidel;
 • rozšíření a optimalizaci hromadné dopravy z přilehlé části pražské aglomerace s cílem omezit individuální dopravu z obcí a měst této aglomerace, v kterých probíhá nekoordinovaný rozvoj bytové výstavby a to bez potřebné infrastruktury a proto pak tito obyvatelé mohou realizovat praktický život pouze a převážně na území hl.m. Prahy a to prostřednictvím individuální dopravy (zaměstnání, školky, školy, dětské kroužky, kultura, nákupy apod.);
 • program mobility městské části – organizaci obsluhy území městské části veřejnou a individuální dopravou v souvislosti s koncentrací páteřní veřejné dopravy do jedné uliční osy v ul. Kamýcká po realizaci tramvajové trati, optimalizace docházkových vzdálenosti na MHD (pěší a cyklodoprava)

V rámci projektu zpracuje městská část Studii proveditelnosti přestupního terminálu TT Podbaba – Suchdol, ve které bude navrženo uspořádání území TT, P+R a veřejné vybavenosti, navrhne řešení veřejné dopravy na území městské části v souvislosti s TT a organizaci návazné dopravu z přilehlé aglomerace a která bude podkladem pro projednávanou změnu ÚP Z2976/09 dle požadavku HLMP.

Cílem řešení je připravit opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z aglomerace do hl.m. Prahy. Opatření budou diskutována se zúčastněnými osobami (sousední městské části a obce: Praha 6, Lysolaje, Únětice, Horoměřice, Statenice, Roztoky, Velké Přílepy, …, s organizátorem dopravy ROPID, Středočeským krajem, ČZU, areálem AV ….). Bude provedeno základní posouzení vlivu opatření na zlepšení životního prostředí (snížení snížení exhalací, PM10, CO2, snížení hluku …).

Výsledky studie budou navrženy k začlenění do územního plánu – změna ÚP Z2976/09.

Cílem studie je návrh budoucího urbanistického řešení okolí plánovaného přestupního terminálu Výhledy v souvislosti s přípravou změny ÚP HMP č. Z 2976/09 a zpracování příslušných podkladů pro projednání uvedené změny ÚP včetně doporučení případných dalších souvisejících nezbytných úprav ÚP v okolí. Urbanistický návrh vhodného a přiměřeného využití lokality v okolí terminálu Výhledy bude zpracován s ohledem na stávající zástavbu, historický Brandejsův statek, charakter krajiny (pohledové podmínky na krajinnou dominantu Kozích hřbetů, kaple sv. Václava) a předpokládanou trasu SOKP, s cílem umožnit vznik uživatelsky vhodného a smysluplného prostředí nejen pro potřeby P+R a přestupního terminálu, ale zejména pro obyvatele Suchdola.

Další informace ke studii ….

Studie byla zpracována v rámci řešení projektu SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce
Interreg CENTRAL EUROPE.


Cílem Urbanisticko-dopravní studie území Na Mírách bylo prověření urbanistického řešení a návrh tras propojení terminálu se stávající zástavbou.

Další informace ke studii ….

Studie byla zpracována v rámci řešení projektu SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.

Přehled akcí

Přejít nahoru