Každý držitel psa staršího 3 měsíců je dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy povinen se přihlásit k místnímu poplatku ze psů. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městské části Praha-Suchdol trvalý pobyt nebo sídlo.

Výše poplatků za psa:

  • chovaného v rodinném domě: 300 Kč, každý další 600 Kč
  • chovaného v městské nebo sídlištní zástavbě: 1 500 Kč, každý další 2 250 Kč
  • určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň i vlastníkem hlídaného objektu: 600 Kč, každý další 900 Kč
  • jehož držitelem je poživatel invalidního starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo osoba starší 65 let: 200 Kč, každý další 300 Kč

Poplatek ze psů se platí v ekonomickém odboru, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních hodinách.

Splatnost je roční vždy do 31. března. Ohlašovací povinnost platí i pro poplatníka, který je od poplatku následně osvobozen (nárok na osvobození musí poplatník prokázat). Každý pes je zaevidován správcem místního poplatku do evidence psů a dostane přidělenou identifikační známku.

Dále upozorňujeme, že od 1. ledna 2020 platí povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku.

Kontakty:

  • Jaroslav Štůla – vedoucí EO, tel.: 222 361 416, e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz
  • Marta Haľková – finanční referent,  tel.: 222 361 415, e-mail: m.halkova@praha-suchdol.cz

Bankovní účet pro místní poplatky: 19-2000699359/0800. Nutno při platbě použít variabilní symbol přiřazený ekonomickým odborem (správcem poplatku).

Formuláře a informace ke stažení:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Povinné informace/GDPR.

Místní poplatek z pobytu, vychází z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy. Poplatek hradí fyzické nebo právnické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Poplatník (ubytovatel) je povinen provést přihlášení k poplatku z pobytu. Poplatek vybírá a odvádí poplatník (na základě výběru od ubytovaných osob) a splatnost je měsíční.

Aktuální sazba poplatku z pobytu činí 50 Kč za každou osobu / započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Poplatky z pobytu se platí v ekonomickém odboru, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních hodinách.

Kontakty:

  • Jaroslav Štůla – vedoucí EO, tel.: 222 361 416, e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz
  • Marta Haľková – finanční referent, tel.: 222 361 415, e-mail: m.halkova@praha-suchdol.cz

Bankovní účet pro místní poplatky: 19-2000699359/0800. Nutno při platbě použít variabilní symbol přiřazený ekonomickým odborem (správce poplatku).

Formuláře a informace ke stažení:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Povinné informace/GDPR.

Poplatek ze vstupného vychází z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy. Poplatníkem je pořadatel akce, na které vybírá vstupné. Poplatník je povinen provést přihlášení k poplatku ze vstupného.

Místní poplatek ze vstupného se platí v ekonomickém odboru, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních hodinách.

Kontakty:

  • Jaroslav Štůla – vedoucí EO, tel.: 222 361 416, e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz
  • Marta Haľková – finanční referent, tel.: 222 361 415, e-mail: m.halkova@praha-suchdol.cz

Bankovní účet pro místní poplatky: 19-2000699359/0800. Při platbě je nutno použít variabilní symbol, který přiřadí ekonomický odbor (správce poplatku).

Aktuální výše poplatku ze vstupného:

Sazba je stanovena procentem z celkové výše vybraného vstupného sníženého o DPH podle typu akce dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Praha o místním poplatku ze vstupného (v popisu jen OZV).

Typ akce Popis akce

Sazba

kulturní akce §2 písm. a) bod 1 OZV veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců

– v případě, že se akce koná v prostorách s kapacitou nad 3000 osob

5 %

– v případě, že je akce spojena s restauračním provozem

20 %

kulturní akce §2 písm. a) bod 2 OZV módní přehlídky, diskotéky, taneční party, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)

20 %

sportovní akce utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení

10 %

prodejní akce burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických)

20 %

reklamní akce akce pokládají akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

20 %

Formuláře a informace ke stažení:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Povinné informace/GDPR.

Zábory veřejného prostranství – místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Podrobné informace k poplatku za užívání veřejného prostranství (dle Vyhlášky hl.m. Prahy č. 5/2011) jsou uvedeny na webu MČ na stránce Zábory veřejného prostranství sekci Životní situace.