Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Místní poplatky

Místní poplatky2019-08-07T09:19:16+00:00
Poplatník - držitel psa Každý držitel psa staršího 3 měsíců je dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy povinen se přihlásit k místnímu poplatku ze psů. Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městské části Praha-Suchdol trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatek ze psů se platí v ekonomickém odboru, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních hodinách. Splatnost je roční vždy do 31. března. Ohlašovací povinnost platí i pro poplatníka, který je od poplatku následně osvobozen (nárok na osvobození musí poplatník prokázat). Každý pes je zaevidován správcem poplatku do evidence psů a dostane přidělenou identifikační známku. Kontakty: Jaroslav Štůla - vedoucí EO - tel. 222 361 416, e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz, Ivan Rázga - finanční referent - tel. 222 361 415, e-mail: i.razga@praha-suchdol.cz Bankovní účet pro místní poplatky: 19-2000699359/0800. Nutno při platbě použít variabilní symbol přiřazený správcem poplatku. Formuláře a informace ke stažení: Formulář_ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ_K_MP_ZE_PSŮ.doc Formulář_ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ_K_MP_ZE_PSŮ.pdf Formulář_PŘIHLÁŠENÍ_K_MP_ZE_PSŮ.doc Formulář_PŘIHLÁŠENÍ_K_MP_ZE_PSŮ.pdf formulář_ODHLÁŠENÍ_Z_EVIDENCE_K_MP_ZE PSŮ.doc formulář_ODHLÁŠENÍ_Z_EVIDENCE_K_MP_ZE PSŮ.pdf Bližší info MP psi.pdf Informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Povinné informace/GDPR. Výše poplatků za psa:
  • chovaného v rodinném domě: 300 Kč, každý další 600 Kč
  • chovaného v městské nebo sídlištní zástavbě: 1 500 Kč, každý další 2 250 Kč
  • určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň i vlastníkem hlídaného objektu: 600 Kč, každý další 900 Kč
  • jehož držitelem je poživatel invalidního starobního, sirotčího nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu: 200 Kč, každý další 300 Kč
Poplatky se platí v ekonomickém odboru - 2. patro, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních hodinách. Kontaky: Jaroslav Štůla - vedoucí EO - tel. 222 361 416, e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz, Ivan Rázga - finanční referent - tel. 222 361 415, e-mail: i.razga@praha-suchdol.cz Bankovní účet pro místní poplatky: 19-2000699359/0800. Nutno při platbě použít variabilní symbol přiřazený správcem poplatku. Místní poplatek za rekreační pobyt, dále jen MP-rekreační vychází z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy. Poplatek hradí fyzické nebo právnické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace. Poplatník (ubytovatel) je povinen provést přihlášení k MP-rekreační. Poplatek vybírá a odvádí poplatník (na základě výběru od ubytovacích osob) a splatnost je měsíční. Aktuální poplatek za MP-rekreační činí 15 Kč za každou osobu / započatý den. Formuláře a informace ke stažení: formulář_Ohlašovací_povinnost_MP_rekreační. pdf formulář_Ohlašovací_povinnost_MP_rekreační.doc Bližší info MP rekreační -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Místní poplatek z ubytovací kapacity, dál jen MP-ubytovací, hradí ubytovatel, který poskytl přechodné ubytování za úplatu. Poplatník je povinen provést přihlášení k MP-ubytovací. Splatnost je čtvrtletní (vždy podle využitých lůžek). Výše poplatku MP-ubytovací za registraci ubytovacího zařízení ..... 0,- Kč za každé využité lůžko a den           ..... 6,- Kč Formuláře a informace ke stažení: formulář_Ohlašovací_povinnost_MP_ubytovací.doc formulář_Ohlašovací_povinnost_MP_ubytovací.pdf formulář Přiznání_k_MP_ubytovací.pdf formulář_Přiznání_k_MP_ubytovací.doc Bližší informace MP z ubytovací kapacity Informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Povinné informace/GDPR.
Poplatek ze vstupného, dále jen MP-vstupné vychází z obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy. Poplatníkem je pořadatel akce, na které vybírá vstupné. Poplatník je povinen provést přihlášení k MP-vstupné. Poplatek MP-vstupné se platí v ekonomickém odboru - 2. patro, kde lze vše vyřídit osobní návštěvou v úředních hodinách. Kontakty: Jaroslav Štůla - vedoucí EO - tel. 222 361 416, e-mail: j.stula@praha-suchdol.cz, Ivan Rázga - finanční referent - tel. 222 361 415, e-mail: i.razga@praha-suchdol.cz Bankovní účet pro místní poplatky: 19-2000699359/0800. Nutno při platbě použít variabilní symbol přiřazený správcem poplatku. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů najdete v části Povinné informace/GDPR.

Aktuální výše MP-vstupné:

Sazba je stanovena procentem z celkové výše vybraného vstupného sníženého o DPH podle typu akce dle obecně závazné vyhlášky Hl. m. Praha o místním poplatku ze vstupného (v popisu jen OZV):
Typ akce Popis akce

Sazba

kulturní akce §2 písm. a) bod 1 OZV veřejnosti přístupná provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců - v případě, že se akce koná v prostorách s kapacitou nad 3000 osob

5 %

- v případě, že je akce spojena s restauračním provozem

20 %

kulturní akce §2 písm. a) bod 2 OZV módní přehlídky, diskotéky, taneční party, vystoupení DJ, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (např. lunaparky, cirkusy a poutě)

20 %

sportovní akce utkání, či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých (první liga, extraliga, mistrovství republiky, celostátní pohárová soutěž), a to ve všech sportovních odvětvích, a dále všechna mezinárodní či mezistátní utkání dospělých nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení

10 %

prodejní akce burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy (mimo děl výtvarných a fotografických)

20 %

reklamní akce akce pokládají akce mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, tj. např. předvedení či jiná prezentace výrobků a služeb, kontraktační výstavy a veletrhy, módní přehlídky směřující k prodeji a spotřebě módního zboží.

20 %

Formuláře a informace ke stažení: Bližší info ze vstupného.pdf formulář Ohlašovací povinnost MP vstupné.doc formulář_Ohlašovací_povinnost_MP_vstupné.pdf formulář_Přiznání_k_MP_vstupné.doc formulář_Přiznání_k_MP_vstupné.pdf