Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Povinné informace

Povinné informace2019-09-17T08:56:31+00:00

Povinně zveřejňované informace (standard ISVS)

1. Oficiální název Městská část Praha-Suchdol Úřad městské části Praha-Suchdol
2. Důvod a způsob založení Městská část Praha-Suchdol vznikla jako součást hlavního města Prahy na základě zákona c. 418/1990 Sb o hl. m. Praze ve znění zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Území městské části Praha-Suchdol je tvořeno katastrálním územím Suchdol a částí katastrálního území Sedlec.
3. Organizační struktura úřadu Organizační struktura Úřadu MČ Praha-Suchdol
4. Kontaktní spojení Městská část Praha-Suchdol Suchdolské náměstí 734/3 165 00  Praha–Suchdoltel.: 222 361 411, 220 921 218 fax: 220 920 144 e-mail: posta@praha-suchdol.cz e-mail s elektronickým podpisem: e-podatelna@praha-suchdol.cz web: www.praha-suchdol.cz datová schránka: 95ibzi3 Profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231 
5. Případné platby můžete poukázat: Bankovní spojení: Účet: 19-2000699359/0800 Pro příjmy hlavní činnosti - veškeré místní daně a poplatky: - poplatky za znečišťování ovzduší - poplatky ze psů - poplatek za rekreační a lázeňský pobyt - poplatek za zábor veřejného prostranství - poplatek z ubytovací kapacity - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj - správní poplatky - příjmy z poskytovaných služeb - poplatek ze vstupného - pokutyÚčet: 9021-2000699359/0800 Pro příjmy vedlejší hospodářské činnosti: - příjmy z prodaných domů - příjmy z prodaných pozemků - příjmy z pronájmu nebytových prostor - příjmy z pronajatých zahrádek - příjmy z pronájmu pozemků pod garážemi - poplatky za inzerci - příjmy z pronájmu domů - příjmy z prodeje majetkuÚčet: 29022-2000699359/0800 Pro příjmy bytového hospodářství: - příjmy z pronájemu bytových domů - příjmy z pronájmu garáží u bytových domů - příjmy z pronájmů pozemků u bytových domů - příjmy z pronájmu nebytů u bytových domů Platba musí být označena variabilním symbolem. O přidělení variabilního symbolu je nutno požádat správce poplatků.
6. 00231231
7. DIČ CZ00231231
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Rozpočet letošního roku a předchozího roku
9. Žádosti o informace Informace o Úřadu MČ Praha-Suchdol z hlediska zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
10. Příjem žádostí a dalších podání: Písemné žádosti a podání se přijímají v podatelně Úřadu MČ Praha-Suchdol Suchdolské náměstí 734/3 165 00  Praha-Suchdol Podatelna je otevřena: Po,St: 8.00-11.00, 12.15-17.30 Út,Čt: 7.00-11.00, 12.15-15.30 Pá:     7.00-11.00, 12.15-13.30 Elektronické žádostí se přijímají na adrese: posta@praha-suchdol.cz Elektronické žádosti s elektronickým podpisem se přijímají na adresu:e-podatelna@praha-suchdol.cz Datová schránka: 95ibzi3 Pravidla elektronického podání (formáty el. podání, ...)
11. Opravné prostředky 1. Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat a to prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha–Suchdol, způsobem uvedeným v rozhodnutí. 2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. 3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku, jsou stanovena rovněž zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.
12. Formuláře Formuláře ke stažení jsou uvedeny v informacích o organizační struktuře úřadu – jednotlivé odbory a v samostané složce formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Portál veřejné správy České republiky
14. Nejdůležitejší předpisy Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění Obecně závazná vyhláška hlavního mesta Prahy č. 55/2000 Sb. právních pšredpisu hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hlavního mesta Prahy, její změny a doplňky - Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění - Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění - Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění - Zákon č. 71/1967 Sb. správní řád v platném znění - Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění - Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích v platném znění. - Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění - Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání verejných zakázek v platném znění - Zákon č. 563/1991 Sb. o úcetnictví v platném znění - Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí v platném znění - Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku státu v platném zněníDalší právní předpisy jsou uvedeny v informacích o odborech v sekci Organizační struktura úřadu.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Ceník úkonů k poskytnutí informace na základě žádosti
16. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 2018, 201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003, 200220012000
17. Seznam organizací Seznam organizací zřízených MČ Praha-Suchdol
18. Obecná informace o stavu kontrol dle zák. 255/2012 Sb.: 2014201520162017