Povinně zveřejňované informace (standard ISVS)

1. Oficiální název městská část Praha-Suchdol
Úřad městské části Praha-Suchdol
2. Důvod a způsob založení Městská část Praha-Suchdol vznikla jako součást hl. m. Prahy na základě zákona c. 418/1990 Sb o hl. m. Praze ve znění zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Území městské části Praha-Suchdol je tvořeno katastrálním územím Suchdol a částí katastrálního území Sedlec.
3. Organizační struktura úřadu Organizační struktura Úřadu MČ Praha-Suchdol
4. Kontaktní spojení městská část Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha–Suchdol
tel.: 222 361 411, 220 921 218<br
fax: 220 920 144e-mail: posta@praha-suchdol.cz
e-mail s elektronickým podpisem: e-podatelna@praha-suchdol.cz
web: www.praha-suchdol.cz
datová schránka: 95ibzi3
Profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231 
5. Případné platby můžete poukázat: Bankovní spojení:
Účet: 19-2000699359/0800
Pro příjmy hlavní činnosti – veškeré místní daně a poplatky:

 • poplatky za znečišťování ovzduší
 • poplatky ze psů
 • poplatek za rekreační a lázeňský pobyt
 • poplatek za zábor veřejného prostranství
 • poplatek z ubytovací kapacity
 • poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 • správní poplatky
 • příjmy z poskytovaných služeb
 • poplatek ze vstupného
 • pokuty

Účet: 9021-2000699359/0800

Pro příjmy vedlejší hospodářské činnosti:

 • příjmy z prodaných domů
 • příjmy z prodaných pozemků
 • příjmy z pronájmu nebytových prostor
 • příjmy z pronajatých zahrádek
 • příjmy z pronájmu pozemků pod garážemi
 • poplatky za inzerci
 • příjmy z pronájmu domů
 • příjmy z prodeje majetku

Účet: 29022-2000699359/0800

Pro příjmy bytového hospodářství:

 • příjmy z pronájmu bytových domů
 • příjmy z pronájmu garáží u bytových domů
 • příjmy z pronájmů pozemků u bytových domů
 • příjmy z pronájmu nebytových prostor u bytových domů

Platba musí být označena variabilním symbolem. O přidělení variabilního symbolu je nutno požádat správce poplatků.

6. 00231231
7. DIČ CZ00231231
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Rozpočet letošního roku a předchozího roku
9. Žádosti o informace Informace o Úřadu MČ Praha-Suchdol z hlediska zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
10. Příjem žádostí a dalších podání: Písemné žádosti a podání se přijímají v podatelně
Úřadu MČ Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-SuchdolPodatelna je otevřena:Po,St: 8.00-11.00, 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00, 12.15-15.30
Pá:     7.00-11.00, 12.15-13.30
Elektronické žádostí se přijímají na adrese: posta@praha-suchdol.czElektronické žádosti s elektronickým podpisem se přijímají na adresu:e-podatelna@praha-suchdol.cz

Datová schránka: 95ibzi3

Pravidla elektronického podání (formáty el. podání, …)

11. Opravné prostředky 1. Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat a to prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha–Suchdol, způsobem uvedeným v rozhodnutí.

2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku, jsou stanovena rovněž zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

12. Formuláře Formuláře ke stažení jsou uvedeny v informacích o organizační struktuře úřadu – jednotlivé odbory a v samostatné složce formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Portál veřejné správy České republiky
14. Nejdůležitější předpisy Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění
Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. právních předpisu hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hl. m. Prahy, její změny a doplňky
– Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění
– Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
– Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
– Zákon č. 71/1967 Sb. správní řád v platném znění
– Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
– Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích v platném znění.
– Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
– Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
– Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
– Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí v platném znění
– Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku státu v platném znění.Další právní předpisy jsou uvedeny v informacích o odborech v sekci Organizační struktura úřadu.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Ceník úkonů za poskytnutí informace na_2021
16. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 2020, 2019, 2018, 201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003, 200220012000
17. Seznam organizací Seznam organizací zřízených MČ Praha-Suchdol
18. Obecná informace o stavu kontrol dle zák. 255/2012 Sb.: 2014201520162017