Povinně zveřejňované informace (standard ISVS)

1. Oficiální název městská část Praha-Suchdol
2. Důvod a způsob založení Městská část Praha-Suchdol vznikla jako součást hl. m. Prahy na základě zákona c. 418/1990 Sb, zákona o hl. m. Praze ve znění platném ke dni vzniku.

Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnosti stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti je Magistrát hlavního města Prahy. V samostatné působnosti je dozorovým a kontrolním orgánem hlavní město Praha.

Území městské části Praha-Suchdol je tvořeno katastrálním územím Suchdol a částí katastrálního území Sedlec.

3. Organizační struktura úřadu Organizační struktura Úřadu MČ Praha-Suchdol

Příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha-Suchdol

Organizační složky zřizované městskou částí Praha-Suchdol:

4. Kontaktní spojení městská část Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha–Suchdole-mail: e-podatelna@praha-suchdol.cz (pro podání opatřená elektronickým podpisem)
web: www.praha-suchdol.cz
datová schránka: 95ibzi3
profil zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231 kontakt na jednotlivé útvary
4.1 Kontaktní poštovní adresa městská část Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
Praha-Suchdol
PSČ 165 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu městská část Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00 Praha-Suchdol
4.3 Úřední hodiny
úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla
Úřad městské části Praha-Suchdol:

ústředna: +420 222361411, +420 220921218

Kancelář starosty a tajemníka – sekretariát: +420 222361419
Ekonomický odbor: +420 222361416
Odbor hospodářské správy a obecního majetku: +420 222361421
Odbor vnitřní správy: +420 222361413

Podrobný telefonní seznam

4.5 Adresa internetových stránek
www.praha-suchdol.cz
4.6 Adresa podatelny
Úřad městské části Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165000 Praha-SuchdolSeznam technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD/DVD, USB-flashdisk.
4.7 Elektronická adresa podatelny
e-podatelna@praha-suchdol.cz   (pro podání opatřená elektronickým podpisem)
posta@praha-suchdol.cz   (ostatní podání)
4.8 Datová schránka
95ibzi3
5. Případné platby lze poukázat: účet: 19-2000699359/0800 pro příjmy hlavní činnosti – veškeré místní daně, poplatky a pokuty

 • místní poplatek ze psů
 • místní poplatek z pobytu
 • místní poplatek za užívání veřejného prostranství
 • místní poplatek ze vstupného
 • správní poplatky
 • pokuty
 • příjmy z poskytovaných služeb v hlavní činnosti

účet: 9021-2000699359/0800 pro příjmy vedlejší hospodářské činnosti

 • příjmy z prodeje nemovitostí
 • příjmy z pronájmu nebytových prostor
 • příjmy z pronájmu pozemků
 • příjmy z pronájmu domů
 • poplatky za inzerci
 • příjmy z prodeje movitého majetku

účet: 29022-2000699359/0800 pro příjmy bytového hospodářství

 • příjmy z pronájmu bytů
 • příjmy z pronájmu nebytových prostor v bytových domech

Platba musí být označena variabilním symbolem. O přidělení variabilního symbolu je nutno požádat správce poplatku.

Platby je též možno v úředních hodinách uhradit v hotovosti v příslušné pokladně.

6. IČO 00231231
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ00231231
8. Dokumeny
 
8.1 Seznam hlavních dokumentů
Územní plán, územní studie
Povodňový plán MČ Praha-Suchdol
Připravované a realizované projekty
8.2 Rozpočet
Rozpočet

Rozpočtová opatření

9. Žádosti o informace Informace o Úřadu MČ Praha-Suchdol z hlediska zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
10. Příjem podání a podnětů
Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy – Zákon č. 131/2000 Sb. o hl. městě Praze, v platném znění
– Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. právních předpisu hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hl. m. Prahy, její změny a doplňky
– Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění
– Zákon č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
– Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
– Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění
– Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v platném znění
– Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
– Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích v platném znění.
– Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
– Zákon č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
– Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
– Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí v platném znění
– Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění
– Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění.Předpisy jsou k nahlédnutí v sekretariátu starosty, 1. patro, č.dveří 203 v úředních hodinách způsobem umožňujícím dálkový přístup k systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.Do zákonů lze nahlédnout na internetových stránkách.
11.2 Vydané právní předpisy
Městská část nemá pravomoc vydávat vlastní vyhlášky ani nařízení.
12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací V období 2020-2021 nebyla vydána žádná rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv
nejsou využívány
13.2 Výhradní licence
nejsou využívány
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
2023, 2022, 2021, 2020, 2019 , 20182017,  2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003