Terminál Výhledy – studie proveditelnosti

 1. Zadání studie – 07/2019

 2. Koncept řešení území terminálu – 10/2019

 3. Návrh změny ÚP – 12/2019

 4. Návrh urbanistického řešení a posouzení základních dopadů na ŽP – 04/2020

 5. Studie proveditelnosti (textová část a grafické přílohy) – 07/2020

Studie byla zpracována v rámci řešení projektu SMACKER – „Aktivity a opatření pro změnu znalostí a chování v periferních oblastech“ (Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas), který byl připraven v rámci programu nadnárodní spolupráce
Interreg CENTRAL EUROPE.


1) Zadání studie

A) Cíl studie

Cílem studie je návrh budoucího urbanistického řešení okolí plánovaného přestupního terminálu Výhledy v souvislosti s přípravou změny ÚP HMP č. Z 2976/09 a zpracování příslušných podkladů pro projednání uvedené změny ÚP včetně doporučení případných dalších souvisejících nezbytných úprav ÚP v okolí. Urbanistický návrh vhodného a přiměřeného využití lokality v okolí terminálu Výhledy bude zpracován s ohledem na stávající zástavbu, historický Brandejsův statek, charakter krajiny (pohledové podmínky na krajinnou dominantu Kozích hřbetů, kaple sv. Václava) a předpokládanou trasu SOKP, s cílem umožnit vznik uživatelsky vhodného a smysluplného prostředí nejen pro potřeby P+R a přestupního terminálu, ale zejména pro obyvatele Suchdola.

Jedná se tedy zejména o:
A.1. Vymezení základních požadavků na dotčené území ( přestupní terminál pro městskou a příměstskou veřejnou dopravu, místní doprava (moto, cyklo, pěší, elektromobilita), stanovení kapacity P+R, přiměřená veřejná vybavenost, popř. obytná zástavba.
A.2. Navržení změn v organizaci veřejné dopravy ve vztahu k přestupním kapacitám :
a) místní doprava na území městské části (docházkové vzdálenosti, prostor pro elektromobilitu, cyklomobilitu, vybavenost zastávek, přestupní uzly :

 • terminál Výhledy,
 • Brandejsovo náměstí (hlavní vstup do ČZU),
 • zastávka MHD Kamýcká,

b) příměstská doprava z obcí Horoměřice, Únětice, Statenice, Velké Přílepy, Holubice, Roztoky, …
A.3. Zpracování urbanistické studie širšího okolí terminálu:

 • terminál Výhledy, zakončení TT Podbaba-Suchdol, P+R a občanské vybavenosti (objekty obchodu a služeb), popř. objekty bydlení…
 • uspořádání, etapy realizace (např. P+R)

A.4. Zvýšení atraktivity a spolehlivosti městské a příměstské veřejné dopravy, snížit počet vozidel přijíždějících z Pražské aglomerace do hl.m. Prahy a omezit tzv. divoký P+R v ulicích městské části.
A.5. Případné vlivy, dopady a požadavky na stávající nadřazené inženýrské sítě (VVN, plynovod, …).
A.6. Zpracování podkladů pro návrh nezbytné změny ÚP pro realizaci terminálu v souladu navrženým urbanistickým řešením.

B. Obsah studie proveditelnosti

B.1. Návrh změny UP ve výkresech č. 4 (Plán využití ploch), č.5 (Doprava), č. 10 (Energetika), č.25 (Veřejně prospěšné stavby) platného ÚP hl. m. Prahy.
B.2. Návrh urbanistického řešení řešeného území s vazbami na širší okolí (areál Brandejsova statku, stávající zástavba Starého Suchdola, Výhled, krajinný horizont Kozích hřbetů, trasa SOKP, základní vyhodnocení variant
B.3. Návrh organizace místní veřejné dopravy.
B.4. Posouzení základních dopadů na životní prostředí.

C. Územní identifikace

Zadání změny č. Z 2976/09 schválené usnesením ZHMP č. 35/21 dne 22.3.2018 a širší okolí dle přílohy.

D. Další požadavky na řešení

D.1. Studie bude obsahovat urbanistický návrh využití okolí terminálu Výhledy. Součástí návrhu bude terminál veřejné dopravy se smyčkou tramvajové trati z Podbaby a ukončením autobusových linek příměstské dopravy a též autobusové linky obsluhující území Suchdola, které není obslouženo tramvajovou dopravou. U terminálu veřejné dopravy bude navrženo záchytné parkoviště P+R (stanovení kapacity), objekty obchodu a služeb a případně objekty bydlení. Návrh bude vypracován s důrazem na výše uvedené cíle, zohlední blízký Brandejsův statek a jeho zázemí. Návrh P+R bude počítat s možností rozšíření kapacity v dalších etapách a vytvoří předpoklady pro kvalitní řešení veřejného prostranství se zohledněním místa jako krajinného rozhraní s návaznosti na turistické cesty a cyklotrasy.
D.2. Textová část studie bude obsahovat základní informace o parametrech návrhu, jeho vyhodnocení a odůvodnění. Studie bude obsahovat výkres dopravního řešení. Podklad pro změnu ÚP bude v rozpracovanosti projednán s ROPID, DP Praha a.s., TSK hl.m. Prahy a IPR Praha.
D.3. Studie bude koordinována s aktuálním řešením Pražského okruhu (SOKP), se změnou ÚP hl. m. Prahy Z2784/00 (SOKP 518,519) a se změnou ÚP hl. m. Prahy Z2849/00 (TT Podbaba-Suchdol).
D.4. Území změny je zasaženo stávajícími a navrhovanými nadřazenými sítěmi technické infrastruktury: vedení 2×110 kV společností PREdistribuce a 2x110kV společnosti ČEZ Distribuce, VTL plynovody DN 300 a DN 500 společnosti INNOGY. V platném ÚP hl. m. Prahy jsou v souvislosti se stavbou SOKP navrženy přeložky uvedených vedení, které ale území změny taktéž zasáhnou. Ve studii je nutno řešit střety stávajících i navrhovaných nadřazených sítí včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem s navrhovaným funkčním využitím a navrhnout případné přeložky.
D.5. Studie prověří vymezení celoměstského systému zeleně – viz změna ÚP Z1328 – Rozšíření stávajících ploch zeleně a stabilizace vodního režimu).
D.6. Studie bude provedena ve dvou variantách:

 • s tunelovým přivaděčem Kamýcká
 • s přivaděčem Rybářka

Studie navrhne případné změny ve vztahu k SOKP a provede srovnání těchto variant z hlediska nadmístní dopravy a vlivů na rozvoj, životní prostředí a obyvatele městské části.

E. Požadavky na formu odevzdání

E.1. 2× sešit formátu A4 nebo A3. Větší výkresy budou složené na tento formát a vložené či všité do sešitu.
E.2. Elektronická verze v jednom souboru ve strojově čitelném formátu PDF. Případně lze rozdělit textovou a výkresovou část do dvou samostatných souborů.
E.3. Georeferencovaná data ve vektorech formátu CAD nebo GIS, doporučený souřadnicový systém S‑JTSK.

F. Podklady pro zpracování studie proveditelnosti
 • Ověřovací technická studie tramvajových tratí Podbaba – Suchdol, Metroprojekt Praha a.s., 08/2016
 • Územní studie TT Podbaba – Suchdol, D3A, 02/ 2017
 • změna ÚP hl. m. Prahy Z2784/00 (SOKP 518,519)
 • změna ÚP hl. m. Prahy Z2849/00 (TT Podbaba-Suchdol)
 • změna ÚP hl. m. Prahy Z3096/10 (Přeložení vedení povrchových linek VVN)
 • změna ÚP hl. m. Prahy Z1328 (Rozšíření stávajících ploch zeleně a stabilizace vodního režimu)
 • Technická studie pro oznámení EIA – SOKP 518, Ruzyně-Suchdol, ŘSD, 06/2018
 • Komplexní analýza dopravy v klidu včetně návrhu řešení (Budovec, Výhledy), M.O.Z. Consult s.r.o. , 03 -06/2017
 • Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029, ROPID, 10/2018
 • studenské práce ateliérové výuky ATUR, ČVUT Fakulta stavební, ateliéry Doc. Ing. arch. Petra Durdíka a Doc. Ing. arch. Ivana Kaplana, 06/2018
 • studentské práce katedry zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU, ateliér zahradní architektury Doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D., 05/2013
 • Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol – veřejnou dopravou (EPTA, ), ČZU Fakulta životního prostředí, Ing. Zdražil, Ing. arch. Lejčar, Ing. Ondovčák, Ing. Keken, RNDr, Kašparová, PH.D., 11/2013
 • Zpracování podkladové studie pro návrh změny ÚP HMP č. Z 2976/09 – Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy – 5. 3. 2019
 • Terminál TT Podbaba-Suchdol – studie PUDIS 2016
 • Studie proveditelnosti tunelového přivaděče Kamýcká
G. Přílohy
 • Řešené území dle změny ÚP
 • Širší řešené území


2) Koncept řešení území terminálu – 10/2019

Koncept řešení – základní vazby v území

Koncept řešení – otočka TT s přestupem na příměstský a suchdolský BUS hrana / hrana, rezerva pro další P+R, veřejná vybavenost (obchod cca 1000 m2, byty, výšková hladina: 2+1 ustupující


3) Část B.1 – Návrh změny ÚP

12/2019 – společnost PRO CEDOP s.r.o., která připravuje studii proveditelnosti terminálu Výhledy zpracovala na základě navrženého konceptu návrhy výkresů pro změnu ÚP, které byly rozeslány k připomínkování:

a) textová část návrhu změny (pdf)

Terminál_Výhledy_st_proveditelnosti_B.1-v1

b) výkres č. 4 ÚP – funkční plochy

c) výkres č. 5 ÚP – doprava

d) výkres č. 10 ÚP – energetika

e) výkres č. 25 ÚP – veřejně prospěšné stavby


4) Pracovní návrhy řešení – část B.2 – Návrh urbanistického řešení + část B.4 – Posouzení základních dopadů na ŽP

04 / 2020 – společnost společnost PRO CEDOP s.r.o. předložila upravený návrh změny ÚP a pracovní návrh urbanistického řešení včetně posouzení dopadů na životní prostředí:

Výkres prostorového řešení

Nadhledová perspektiva od jihu

Nadhledová perspektiva od severu

Výkres širších vztahů


5) Studie proveditelnosti Terminál Výhledy – 07/2020