Komise k projednávání přestupků

Komise je zvláštním orgánem městské části k výkonu přenesené působnosti (státní správa) a je zřízena dle § 80 a § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a dle  § 53 odst. 3 zák. č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích, starostou městské části.

Komise projednává přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané porušením povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon.

Povinnost projednávání těchto přestupků na území městské části ukládá městské části Praha-Suchdol obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 51/2000 Sb. předpisů hl. m. Prahy, v platném znění, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, konkrétně příloha č. 3.

Pravomoc

  • projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě ve věcech, které jsou svěřeny obci
  • projednávání přestupků proti pořádků v územní samosprávě
  • projednávání přestupků proti veřejnému pořádku
  • projednávání přestupků proti majetku
  • projednávání přestupků proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích
  • projednávání přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst

Územní působnost

Zajišťuje projednávání přestupků spáchaných v územním obvodu městské části Praha-Suchdol, případně postoupených komisi v souladu se zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější obecně závazné právní předpisy vztahující se na rozhodování komise:

zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kontakty

podání k přestupkové komisi přebírá podatelna ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Ing. Jana Těšíková   kontaktní osoba

Složení komise

Předsedkyně: Mgr. Lucie Horáčková

Člen: Mgr. Kateřina Krulíková

Člen: Ing. Jaroslav Bláha