Provozovatelem veřejného pohřebiště Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava je:
městská část Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3, Praha-Suchdol, IČ: 00231231
tel.: 222 361 432, e-mail: hrbitov@praha-suchdol.cz


Řád veřejného pohřebiště Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví podmínky pro pohřbívání lidských pozůstatků a ostatků a podmínky provozu veřejného pohřebiště.

Přílohy Řádu veřejného pohřebiště:

  • Přílohy č. 1 až 4 – Podmínky a grafické plány hrobových míst – viz Manuál provedení hrobů níže …
  • Příloha č. 5  – Vzorová nájemní smlouva (pdf)

Areál pohřebiště tvoří v oplocené části prostor pro hroby, kolumbárium a vsypovou loučkou, ve volně přístupné části prostor pro rozptylovou loučku a háj vzpomínek a příslušející travnaté plochy a cesty. 

Areál pohřebiště je veřejně přístupný s tímto omezením:
a) oplocená část pohřebiště (hroby, kolumbárium, vsypová loučka) je přístupná:

  • v zimním období od listopadu do února od 8.00 do 17.00 hod.
  • v letním období od března do října od 7.00 do 21.00 hod.
  • v den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle od 8.00 do 19.00 hod.

b) kaple sv. Václava je přístupná v době pořádní akcí a obřadů nebo po předchozí dohodě.

Návštěvníci jsou povinni chovat se v celém areálu pohřebiště důstojně a pietně a řídit se řádem. Zejména není návštěvníkům dovoleno se zde chovat hlučně, provozovat hlasitou audio a video produkci, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vodit a nechat volně pobíhat psy, kočky a jiná zvířata a používat prostory areálu i jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

Odborné práce vymezených zákonem o pohřebnictví (pohřbívání, ukládání uren do kójí v kolumbáriu a do hrobů, vsyp popela do vsypové loučky, vsyp popela ke kořenům, rozptyl popela na rozptylové loučce, exhumace, dohled nad činnostmi na veřejném pohřebišti vymezených zákonem o pohřebnictví, …) vykonává na základě smlouvy s městskou částí:

Pohřební služba Jana Jandová

Úzká 73
252 62 Horoměřice
IČ: 70773106
tel.: 731 409 421
e-mail: pohreb.sluzba@volny.cz
web: www.pohrebnisluzbavesely.cz

Zájemci o nájem hrobového místa se mohou přihlásit

  • u Ing. Lenky Fernandes, tel.: 222 361 432
  • nebo u asistentky starosty Jany Motejzíkové, tel. č. 222 361 419
  • nebo na e-mailu: hrbitov@praha-suchdol.cz.

Pro přihlášení je možné vyplnit Žádost o nájem hrobového místa, kde kromě kontaktů uveďte preferenci druhu hrobu, který si plánujete najmout (hrob, dvojhrob, urnový hrob, kóji v kolumbáriu, či místo na vsypové loučce; u hrobů pak, zda máte zájem o klasický hrob se žulovým rámem či zelený hrob bez rámu).

Doba nájmu hrobového místa je 5 let, v případě pohřbívání rakve s lidskými pozůstatky je doba nájmu 10 let.

Ceny za nájem hrobových míst a služby vymezené Řádem jsou stanoveny v ceníku Zahrad se hřbitovem u kaple sv. Václav, který schvaluje Rada městské části Praha-Suchdol:

.

.

Podmínky hrobových zařízení

(Příloha č. 1 Řádu veřejného pohřebiště)

Rozměry, materiálové provedení a formy uspořádání jednotlivých typů hrobů, náhrobních desek a návrhy uspořádání nápisů na náhrobních deskách jsou popsány v manuálech hrobových zařízení a náhrobních desek.

Manuály prostorového uspořádání hrobových míst:

Manuály uspořádání textů na náhrobních deskách:


Grafické plány hrobových míst, kolumbária a vsypové loučky

(Přílohy č. 2 až 4 Řádu veřejného pohřebiště)

Nájemní schémata hrobů, urnových hrobů, kolumbária a vsypové loučky:o Zahradách se hřbitovem u kaple sv. Václava


.

Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava vznikly na základě výsledků architektonické soutěže, projekt zpracovali MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka z projekční kanceláře STUDIO OBJEKTOR. Stavbu provedla v letech 2021 a 2022 společnost EKIS s.r.o.

Další informace k architektonické soutěži a ke stavbě nového hřbitova jsou na webu MČ na stránce v sekci Projekty: https://praha-suchdol.cz/hrbitov-stavba


Na suchdolském hřbitově je prostor jak pro klasické formy pohřbívání, tak i pro ty moderní. Pro ukládání rakví je možné využít běžné hroby a dvojhroby, urny je možné ukládat do kójí v kolumbáriu, do urnových hrobů anebo i do klasických hrobů pod krycí desku. Do hrobu je možné po dobu trvání tlecí doby, která je 10 let, umístit pouze 2 rakve, jedna na dno hrobu, druhá pak nad ni. U dvojhrobu při zachování stejného principu až 4 rakve. V kóji v kolumbáriu je prostor pro 4 urny. Do urnového hrobu je možné ukládat větší počet uren, záleží na velikosti schránky na urny.
V areálu zahrad se hřbitovem je dále možné pohřbívat zpopelněné ostatky do vsypové loučky nebo ke kořenům v háji vzpomínek a dále také rozptylovat na rozptylové loučce.

Středem celého areálu prochází cesta ke kapli sv. Václava a Kozím hřbetům, na sever od ní se kromě kaple nachází rozptylová loučka a háj vzpomínek. Oplocená část hřbitova je na jih od cesty a zde jsou klasické hroby a vsypová loučka. Tato část je podélně rozdělena centrální pěšinou  na severní a jižní část. Náhrobní zídky z litého betonu člení hřbitov na sekce, ve kterých jsou postupně vymezována jednotlivá hrobová místa pro hroby, dvojhroby a urnové hroby. Hrobová místa jsou číslována samostatně v každé sekci a čísla hrobů se umísťují na rámu okolo hrobu nebo na náhrobní desce.

Hrob, resp. hrobové zařízení se skládá z náhrobní desky zavěšené na náhrobní betonové zídce a standardně ze žulového rámu okolo hrobu, který může být zaklopen žulovou hrobovou deskou nebo vymezovat prostor pro záhonek s květinami. Vybrané sekce jsou dále určeny pro tzv. zelené hroby, které jsou vymezeny jen zavěšenou náhrobní deskou a hrob bude zatravněn bez obruby. Část urnových hrobů, které nejsou u náhrobních zídek, mají náhrobní desku s informacemi o zemřelých položenou na žulovém rámu, který vymezuje hrob.
Kolumbárium se nachází ve zdi za vstupním objektem na začátku hřbitova. Jednotlivé kóje jsou uzavřeny žulovými deskami, které jednotně pořídila městská část a jednotlivým nájemcům jsou odprodávány.


Obřadní síň

Kaple sv. Václava slouží jako obřadní síň ke smutečním, bohoslužebným a svatebním obřadům a dále jako prostor k pořádání koncertů, výstav a podobných kulturních akcí. Další informace o kapli sv. Václava.