Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava vznikly na základě výsledků architektonické soutěže, projekt zpracovali MgA. Václav Šuba a MgA. Jakub Červenka z projekční kanceláře Objektor. Stavbu provedla v letech 2021 a 2022 společnost EKIS s.r.o.

Další informace k architektonické soutěži a ke stavbě nového hřbitova jsou na webu MČ na stránce v sekci Projekty: https://praha-suchdol.cz/hrbitov-stavba/Na suchdolském hřbitově je prostor jak pro klasické formy pohřbívání, tak i pro ty moderní. Pro ukládání rakví je možné využít běžné hroby a dvojhroby, urny je možné ukládat do kójí v kolumbáriu, do urnových hrobů anebo i do klasických hrobů pod krycí desku. Do hrobu je možné po dobu trvání tlecí doby, která je 10 let, umístit pouze 2 rakve, jedna na dno hrobu, druhá pak nad ni. U dvojhrobu při zachování stejného principu až 4 rakve. V kóji v kolumbáriu je prostor pro 4 urny. Do urnového hrobu je možné ukládat větší počet uren, záleží na velikosti schránky na urny.
V areálu zahrad se hřbitovem je dále možné pohřbívat zpopelněné ostatky do vsypové loučky nebo ke kořenům v háji vzpomínek a dále také rozptylovat na rozptylové loučce.

Středem celého areálu prochází cesta ke kapli sv. Václava a Kozím hřbetům, na sever od ní se kromě kaple nachází rozptylová loučka a háj vzpomínek. Oplocená část hřbitova je na jih od cesty a zde jsou klasické hroby a vsypová loučka. Tato část je podélně rozdělena centrální pěšinou  na severní a jižní část. Náhrobní zídky z litého betonu člení hřbitov na sekce, ve kterých jsou postupně vymezována jednotlivá hrobová místa pro hroby, dvojhroby a urnové hroby. Hrobová místa jsou číslována samostatně v každé sekci a čísla hrobů se umísťují na rámu okolo hrobu nebo na náhrobní desce.

Hrob, resp. hrobové zařízení se bude skládat z náhrobní desky zavěšené na náhrobní betonové zídce a standardně ze žulového rámu okolo hrobu, který může být zaklopen žulovou hrobovou deskou nebo vymezovat prostor pro záhonek s květinami. Vybrané sekce budou dále určeny pro tzv. zelené hroby, které budou vymezeny jen zavěšenou náhrobní deskou a hrob bude zatravněn bez obruby. Část urnových hrobů, které nebudou u náhrobních zídek, bude mít náhrobní desku s informacemi o zemřelých položenou na žulovém rámu, který vymezuje hrob.
Kolumbárium se nachází ve zdi za vstupním objektem na začátku hřbitova. Jednotlivé kóje jsou uzavřeny žulovými deskami, které jednotně pořídí městská část a jednotlivým nájemcům je pak bude odprodávat.


Rozměry, materiálové provedení a formy uspořádání jednotlivých typů hrobů, náhrobních desek a návrhy uspořádání nápisů na náhrobních deskách jsou popsány v Podmínkách hrobových zařízení.


Podmínky hrobových zařízením

Schemata uspořádání hřbitova, kolumbária a vsypové loučky:


Zájemci o nájem hrobového místa se mohou přihlásit u asistentky starosty paní Jany Motejzíkové na tel. č. 222 361 419 nebo na e-mailu: hrbitov@praha-suchdol.cz.

Pro přihlášení kromě kontaktů uveďte preferenci druhu hrobu, který si plánujete najmout (hrob, dvojhrob, urnový hrob, kóji v kolumbáriu, či místo na vsypové loučce; u hrobů pak, zda máte zájem o klasický hrob se žulovým rámem či zelený hrob bez rámu).