.

Rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu, ochranné hlukové pásmo, referendum


Letiště Praha Nebourat, Nerozšiřovat

 březen 2020 – Britský soud zrušil rozhodnutí vlády na výstavbu třetí dráhy londýnského letiště Heathrow. Britský odvolací soud označil vládní projekt za protiprávní, protože záměr koliduje se závazky země k ochraně klimatu.

Problematice rozšiřování letiště v Praze-Ruzyni se dále věnují další weby:

 • LetisteRuzyne.info

  Na web je kromě dalších článků ke stažení „PETICE PROTI PLÁNOVANÉMU ROZŠÍŘENÍ LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE

 • 55 miliard.cz

  Na webu je kromě dalších článků k podpisu elektronická petice „55 MILIARD PRO BUDOUCNOST, NEBO DO LUFTU?„.

 

 


2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Dne 24. června 2020 vyhověl Krajský soud v Praze návrhu a zrušil vymezení veřejně prospěšné stavby D300 (paralelní dráha) na letišti Praha – Ruzyni (Letiště Václava Havla Praha) v 2. Aktualizaci ZÚR Středočeského kraje.

Hlavním důvodem pro zrušení paralelní dráhy v AZÚR bylo opomenutí některých významných zdrojů hluku a emisí při vyhodnocování kumulativních a synergických vlivů záměru D300 (paralelní dráha). Krajský soud v tomto ohledu uvádí, že „V této souvislosti soud zdůrazňuje, že nejde o požadavek na vyšší míru podrobnosti vyhodnocování kumulativních a synergických vlivů, ale o to, že kumulativní a synergické vlivy záměru D300 byly ve vztahu k jiným záměrům zvažovány z hlediska jiných složek životního prostředí než z hlediska hluku a stavu ovzduší, ačkoliv právě u těchto dvou složek se možnost hromadění či spolupůsobení vlivů výslovně nabízí, a to proto, že při provozu letištní dráhy souběžně s provozem dálnice a železnice je možnost kumulování hluku či emisí snadno představitelná a pravděpodobná.“

Krajský soud také dodal, že již svým předchozím rozsudkem na potřebu posouzení právě této kumulace Středočeský kraj výslovně upozornil. Podle Krajského soudu zároveň „takový přístup představuje nikoli zanedbatelnou chybu, neboť jsou-li určité zdroje zatížení vůči některým (na první pohled méně zřejmým) složkám životního prostředí vyhodnocovány, zatímco vůči jiným (na první pohled více zřejmým) složkám již nikoliv, pak celkový výsledek hodnocení nemůže působit věrohodně a naopak může vyvolávat dojem manipulace se vstupními daty za účelem dosažení příznivějšího výsledku. Z tohoto důvodu soud považuje vytýkané pochybení za závažný systémový nedostatek, který nelze považovat za vadu nemající vliv na konečnou podobu napadené části opatření obecné povahy.“

 

Dne 3. září 2019 podaly městské části Praha-Nebušice a Suchdol a jedna fyzická osoba návrh na zrušení části 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, ve které je navrženo rozšíření letiště v Praze Ruzyni o paralelní dráhu a oblast zasaženou nadlimitním hlukem

Návrh na zrušení vymezení paralelní dráhy namítal rozpory Aktualizace s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavkem na vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, absenci prokázání realizovatelnosti záměru a absence účinných kompenzačních opatření.

Dále namítal nezákonnost vyhodnocení vlivů Aktualizace na životní prostředí a udržitelný rozvoj území, nesprávné zjištění skutkového stavu z důvodu použitých neaktuálních a nevhodných podkladů, nesprávné a nedostatečné posouzení vlivů D300 z hlediska znečištění ovzduší a hluku a nedostatečné posouzení kumulativních a synergických vlivů.

Posledním namítaným bodem byla neproporcionalita vymezení záměru D300 v Aktualizaci.

 


Prodloužení stanoviska EIA na paralelní dráhu

Dne 27. ledna 2017 vydalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) stanovisko č.j. 50446/ENV/16, kterým prodloužilo platnost stanoviska EIA z 26.10.2011 k výstavbě paralelní dráhy na letišti v Ruzyni o 5 let, tedy do 26.10.2021.
Stanovisko a příslušná dokumentace EIA byly při projednávání aktualizace ZÚR hl. m. Prahy a aktualizace AZÚR Středočeského kraje základním podkladem pro vymezení a odůvodnění rozvoje letiště v Ruzyni a pro vymezení oblasti zasažené nadlimitním hlukem (SL/1).
Prodloužené stanovisko bude také uplatňováno při projednávání příštích změn územních plánů a i při rozhodování o umístění a povolení stavby paralelní dráhy a vyhlášení ochranného hlukové pásma (OHP).
MŽP ve stanovisku k prodloužení konstatuje, že nedošlo k podstatným změnám záměru, podmínek v dotčeném území, novým znalostem ani k vývoji nových technologií.

MŽP – prodloužení stanoviska EIA na paralelní dráhu RWY z dne 27. ledna 2017 (pdf)

Současně ale z vydaného stanoviska o prodloužení a zejména z jeho odůvodnění vyplývá následující:

 • oznamovatel (Letiště Praha a.s.) předložil MŽP v červenci 2016 žádost o prodloužení stanoviska EIA, jejíž součástí  byla informace o změnách záměru oproti stavu, na který bylo vydáno stanovisko v roce 2011 (změna počtu drah –  předpokládá se uzavření „příčné“ dráhy 12/30 pro veškerý provoz);
 • součástí žádosti byla „Srovnávací studie“, jež posuzovala změny záměru proti stavu z roku 2011. Z dokumentů vyplývá, že oznamovatel zřejmě účelově ponížil prognózovanou kapacitu záměru tak, aby po navrženém uzavření „příčné“ dráhy 12/30 nedošlo k navýšení provozu na hlavní a paralelní dráze. To pak umožňuje oznamovateli v žádosti konstatovat, že se pro okolí kolem hlavní a paralelní dráhy změnou záměru (navrhovaném úplném uzavření „příčné“ dráhy 12/30) nic nezmění;
 • srovnání původního záměru se záměrem předloženým při prodloužení stanoviska je negativně ovlivněno vlivem neoprávněných a účelových změn v kapacitách záměru. V procesu EIA 2005-2011 a SEA (V ZÚR) 2012-2016 nebyla nikdy posuzována maximální kapacita letiště ani stanoven objektivní požadavek na rozsah přepravy. Dlouhodobě nedostatečně vymezená maximální kapacita letiště pak umožňuje podobné účelové změny;
 • v současné době oznamovatel Letiště Praha, a.s., Středočeský kraj a hl. m. Praha projektují, připravují a schvalují odlišné záměry:
  • stav ve schválené AZÚR Prahy (09/2014): 3 přistávací a vzletové dráhy, nová paralelní dráha dl. 3 550 m, hlavní dráha 06/24 beze změn (dl. 3 715 m),
  • stav v návrhu 2. AZÚR Středočeského kraje , veřejné projednání (12/2016): 3 přistávací a vzletové dráhy, nová paralelní dráha dl. 3 550 m, hlavní dráha 06/24 prodloužena o 285 m na dl. 4 000 m,
  • záměr oznamovatele v žádosti prodloužení stanoviska EIA ( 07/2016): pouze 2 přistávací a vzletové dráhy (pozn. příčná dráha 12/30 zrušena), nová paralelní dráha zkrácena o 450 m na dl. 3 100 m, hlavní dráha 06/24 beze změn (dl. 3 715 m),

Přičemž všechny tyto subjekty uvádějí, že nadále platí dokumentace EIA a v ní uvedené podmínky schválené v roce 2011,uzavření dráhy 13/30, přesun provozu na dráhy 06/24 a změna „maximální kapacity“ nebyly projednány s okolními obcemi a institucemi.

 • Základní otázkou k nastalé situaci je to, zda platnost stanoviska, s ohledem na navržené podstatné změny záměru a bez řádného projednání příslušné dokumentace, byla prodloužena řádně a oprávněně.

Z výše uvedených důvodů městské části Prahy Dolní Chabry, Ďáblice, Lysolaje, Nebušice a Suchdol a ústavy AV Chemických procesů, Experimentální botaniky, Geologický, Fotoniky a elektroniky a Technologické centrum, Středisko společných činností a Státní veterinární ústav zaslaly MŽP dne 9. června 2017 podnět k zahájení přezkumného řízení (dle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu) k přezkumu prodloužení stanoviska vydaného v procesu posouzení vlivů na životní prostředí na záměr „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ (kód záměru MZP090) pod č.j. 50446/ENV/16 dne 27. ledna 2017.

Podnět na přezkum prodloužení stanoviska EIA ze dne 9. června 2017 (pdf)

Dne 31. července 2017 MŽP sdělilo mimo jiné ve své odpvědi na podnět:
Na základě předběžného posouzení výhrad uvedených ve Vašem podnětu nebylo v napadeném prodloužení platnosti stanoviska identifikováno podezření na rozpor s právními předpisy, který by mohl mít vliv na závěr o prodloužení platnosti stanoviska č.j. 50446/ENV/16 ze dne 27. 1. 2017 a který by tak byl způsobilý negativně ovlivnit další průběh navazujících řízení. S ohledem na výhrady k zákonnosti výše uvedeného dokumentu, které jsou uvedeny ve Vašem podnětu, sdělujeme, že MŽP, OPVIP, se neztotožnilo s Vaším závěrem, že dokument, kterým byla prodloužena platnost stanoviska, byl vydán v rozporu s právními předpisy. Vzhledem k těmto skutečnostem MŽP, OPVIP, neshledalo důvod k zahájení přezkumného řízení v této věci dle § 156 odst. 2 správního řádu.

Odpověď MŽP na podnět na přezkum prodloužení stanoviska EIA ze dne 31. července 2017 (pdf)


1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Prahy

listopad 2018 – Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost, rozšíření letiště Ruzyně o paralelní dráhu a oblast zasažené nadlimitním hluku zůstaly  v Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy vymezeny.

červen 2016 – městské části Prahy Dolní-Chabry, Ďáblice, Lysolaje, Nebušice a Suchdol a Ústav experimentální botaniky AV ČR podaly k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost na rozsudek Městského soudu ze dne 12. února 2016 na 1. Aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve věci rozšíření letiště Ruzyně o paralelní dráhu a vymezení oblasti zasažené nadlimitním hluku.

Dne 12. února 2016 zamítl Městský soud žalobu pěti městských částí, čtyř ústavů Akademie věd ČR a dvou soukromých osob na 1. Aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve věci rozšíření letiště Ruzyně o paralelní dráhu a vymezení oblasti zasažené nadlimitním hlukem, která zahrnuje celé zastavěné území naší městské části včetně škol a školek a areálu České zemědělské univerzity.
Zamítnutí žaloby soud odůvodnil POLITICKOU VŮLÍ Zastupitelstva hl. m. Prahy rozšířit letiště v Ruzyni o třetí dráhu. Na závěr soudkyně JUDr. Ivanka Havlíková poučila přítomné, že do dvou týdnů od doručení rozsudku, který bude vypracován asi za měsíc, je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.


Dne 2. října 2015 podalo pět pražských městských částí (Dolní Chabry, Ďáblice, Lysolaje, Nebušice, Satalice a Suchdol), čtyři ústavy Akademie věd (experimentální botaniky, fotoniky a elektroniky, chemických procesů a geologický) a dvě fyzické osoby návrh na zrušení části Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (AZÚR), která navrhuje rozšíření letiště v Praze Ruzyni o paralelní dráhu a oblast zasaženou nadlimitním hlukem

Důvodem podání návrhu jsou závažné nedostatky a pochybení popsané v 16 základních bodech, ke kterým dle navrhovatelů došlo během přípravy a projednávání AZÚR. Vzhledem k závažným negativním dopadům na obyvatele v okolí se navrhovatelé obrací na nezávislý soud, aby prověřil míru závažnosti jednotlivých pochybení a zákonnost této části AZUR.


Dne 11. září 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 41/1 1. Aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Aktualizace č. 1 je vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

Akzualizací ZÚR byly do tohoto krajského územního plánu vráceny:

 • koridor Pražského okruhu (SOKP) v úseku Ruzyně – Březiněves, který byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010;
 • koridor Pražského okruhu (SOKP) v úseku Březiněves–Horní Počernice a Běchovice – D1, který byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. ledna 2011;
 • vymezení mezinárodního letiště Ruzyně a oblasti zasažené provozem letiště SL/1 včetně rozšíření o parlelní dráhu RWY06R24L, které bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu 6 Ao 6/2010-103 ze dne 2. února 2011.

Další informace k Aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy jsou v sekci Územn plán ……


Podnět k přezkumu stanoviska EIA na záměr „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně“

25. srpna 2014 – Pražské městské částí Dolní Chabry, Ďáblice, Suchdol a Lysolaje, Česká zemědělská univerzita v Praze, Ústav chemických procesů, Ústav experimentální botaniky, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR a Státní veterinární ústav Praha podaly ministrovi životního prostředí žádost o přezkum stanoviska vydaného v procesu posouzení vlivů na životní prostředí na záměr „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ (kód záměruMZP090), č.j. 68161/ENV/11 dne 26. října 2011.

Podnět na přezkum stanoviska EIA „Paralelní RWY06R24L, letiště Praha-Ruzyně“ (pdf)

podnet_podpisy

*****************************************

Do konce září můžete podnět městských částí, ČZU a ústavů AV podpořit zasláním otevřeného dopisu ministrovi životního prostředí:

Otevřený dopis ministrovi – podnět EIA na „Paralelní dráhu letiště Praha-Ruzyně“ (pdf)

 
22. října 2014 – doplění podnětu – otevřený dopis s podpisovými archy

K podnětu pražských městských částí Dolní Chabry, Ďáblice, Suchdol a Lysolaje, České zemědělské univerzity v Praze, Ústavu chemických procesů, Ústavu experimentální botaniky, Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR a Státního veterinárního ústavu Praha ze dne 25. srpna 2014 č.j. UMC P.SUCH 01742/2014 na přezkum stanoviska vydaného v procesu posouzení vlivů na životní prostředí na záměr „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ (kód MZP090), č.j. 68161/ENV/11 dne 26. října 2011 se připojilo 277 občanů. Doplnění podnětu –  otevřený dopis – bylo na MŽP odesláno dne 22. října včtně 14 podpisových archů.

Doplnění podnětu – průvodní dopis (pdf)

*****************************************

3. prosince 2014
K podnětu se připojila městská část Praha-Nebušice.

*****************************************

12. prosince 2014
Městská část Praha-Suchdol doplnila podnět o několik bodů, které upřesňovaly otázky aktuálnosti přezkumu stanoviska, problematiku doplnění dokumentace až ve fázi posudku a problematiku určení kapacity záměru.

Doplnění k podnětu – procesní a věcné (pdf)

*****************************************

15. prosince 2014
Ministerstvo životního prostředí odpovědělo, že dosud neshledalo věcný ani procesní důvod pro zahájení přezkumného řízení v této věci.

Odpověd MŽP ze dne 15.12. 2014 na podnět (pdf)


Zrušení vymezení paralelní dráhy letiště v ZÚR Středočeského kraje

Nejvyšší správní soud potvrdil 17. dubna 2014 zrušení vymezení paralelní dráhy ruzyňského letiště v ZÚR Středočeského kraje, které 12. června 2013 provedl Krajský soud v Praze na základě žaloby středočeských občanů bydlících v okolí letiště.

Hlavní důvody zrušení vymezení oblasti paralelní dráhy v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje byly nesplnění úkolu dle PÚR a rozpor vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí s právními předpisy, kde nebyly řádně posouzeny kumulativní a synergické vlivy a nebylo řádně provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.


 

Stanovisko EIA k záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně

Ministerstvo životního prostředí vydalo 26.10. 2011 souhlasné Stanovisko k záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“, které žádným způsobem nezajistilo dodržení platných hygienických limitů na obydleném území městské části Praha- Suchdol včetně areálu České zemědělské univerzity a záměr nadále ohrožuje zdraví obyvatel a poškozuje životní prostředí.

Naprosto zásadní a základní připomínka městské části Praha Suchdol na zajištění ochrany zdraví obyvatel tedy nebyla ze strany předkladatele záměru ani ze strany Ministerstva životního prostředí respektována a proto se souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí nesouhlasíme a považujeme toto stanovisko za nesprávné.

OHP 2011 limitní izofony

Stanovisko neznamená, jak se objevilo v mediích, že stavba paralelní dráhy byla povolena, Letiště Praha pouze získalo jeden důležitý podklad, který je nezbytný v dalších řízeních jako např. je územní řízení. Těm ale bude muset předcházet nové projednání územních plánů, protože rozšíření ruzyňského letiště doposud není zakotveno v pražských územních plánech.

Sice v souladu s trendy omezováním nočního provozu na většině evropských letišť MŽP požaduje zákaz nočních letů od půlnoci do půl šesté, ale záměr výstavby nové paralelní dráhy 1.6 km blíže centru hl. města nadále zvyšuje počet obyvatel zasažených hlukem, protože umísťuje novou hlukovou zátěž od leteckého provozu do obydlených částí hl. města a jeho okolí.

Stanovisko MŽP k rozšíření ruzyňského letiště o třetí dráhu se vůbec nezabývá a nijak neomezuje provoz po roce 2020.

Dále je nutné zdůraznit, že v našem právním řádu není stanovisko včetně všech jeho podmínek  pro realizaci a pro provoz záměru závazné.

Městská část považuje vzhledem k výraznému poklesu počtu letů a přepravených cestujících na ruzyňském letišti v posledních letech a vzhledem k celosvětové ekonomické krizi budování nové dráhy za nesmyslné.

Co se pro Suchdol a celé okolí ruzyňského letiště vydáním stanoviska změnilo?
V zásadě nic, protože proces EIA dopadl dle předpokladů a důležitá a přezkoumatelná rozhodnutí teprve přijdou.
V procesu EIA bylo podstatné, že bylo podáno několik tisíc věcně správných a odůvodněných argumentů a připomínek. Jelikož ale ze strany zpracovatele posudku nebo Ministerstva životního prostředí nebyla řada z nich řádně vypořádána, budou muset o nich rozhodovat úřady například v rámci řízení o vydání územního rozhodnutí o paralelní dráze nebo ve správním řízení při zřizování ochranného hlukového pásma.
Vážnost předložených argumentů je zcela zřejmá i např. z délky trvání procesu EIA, z provádění změn v dokumentaci, či z provádění účelových změn zákonů a předpisů.
Všem Vám, kteří jste se v průběh sedmi let aktivně zapojili a podávali jste své připomínky děkujeme.
Klíčová rozhodnutí teprve přijdou a tam bude nutné bránit naše práva na přijatelné životní prostředí, na ochranu zdraví a majetku.
Zachování přijatelného prostředí na Suchdole bude vyžadovat ještě hodně společného úsilí a práce.

Rada městské části Praha-Suchdol

Stanovisko MŽP z 26.10. 2011 k záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ (pdf)

Příloha ke Stanovisku MŽP k záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ – vypořádání připomínek (pdf) – 5,1 MB


Veřejné projednání posouzení vlivu záměru RWY06R24L na životní prostředí (EIA)

Termín veřejného projednání posouzení vlivu záměru „Paralelní RWY 06R24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí (EIA) je ve středu 29.6. 2011 od 14 hodin (vstup umožněn již od 13:00 hod) na Výstavišti Praha – Letňany, hala č. 2 (vstup halou č. 1), Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany.

Ministerstvo životního prostředí dále v oznámení uvedlo, že důvodu bezpečnosti všech účastníků veřejného projednání není povoleno vnášet nebezpečné předměty, alkohol či další předměty, které by mohly narušit průběh veřejného projednání. Za účelem zajištění výše uvedeného budou před vstupem prováděny bezpečnostní kontroly. V celém prostoru pro konání veřejného projednání budou zajištěna i další bezpečnostní opatření.
Na veřejném projednání mohou být ve smyslu zákona projednány pouze vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, nikoliv např. majetkové či politické aspekty, které  nesouvisejí s vlivy záměru na životní prostředí. Veřejné projednání řídí výhradně zástupci Ministerstva životního prostředí v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, s tím, že tento řídící orgán uděluje slovo vystupujícím.

Na veřejném projednání mohou zúčastnění vznést své připomínky buď formou vystoupení, nebo písemně přímým předáním zástupcům Ministerstva životního prostředí. Veškeré připomínky budou podkladem pro vydání stanoviska EIA Ministerstvem životního prostředí.

Pro informaci uvádíme program veřejného projednání:

 • Zahájení veřejného projednání;
 • Představení účastníků, časová rekapitulace procesu EIA;
 • Představení záměru oznamovatelem;
 • Vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí zpracovatelem dokumentace;
 • Závěry zpracovatele oponentního posudku;
 • Stručné vyjádření přítomných zástupců dotčených územních samosprávních celků;
 • Stručné vyjádření přítomných zástupců dotčených správních úřadů;
 • Diskuse – dotazy a připomínky veřejnosti, občanských sdružení a iniciativ – zástupci jednotlivých stran budou v diskusi obratem odpovídat.

Oznámení o místě konání veřejného projednání ke stažení z webu MŽP:
http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MZP090&file=inf1VPDOC

Dopis ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi – žádost o prodloužení termínu na přípravu vyjádření k posudku ze dne 24.5.2011 (pdf)

Dopis ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi – upozornění na závažné pochybení v posudku a dokumentaci EIA z pohledu ochrany zdraví ze dne 16.6. 2011 (pdf)

Vyjádření městské části Praha-Suchdol ze dne 24.6. 2011 k posudku dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně“, posudek byl zveřejněn MŽP dne 18.5.2011 pod č.j. 107484/ENV/09í (pdf)


 

Rozšíření letiště o třetí dráhu a rozšíření ochranného hlukového pásma

Představitelé ODS, ČSSD a Sdružení občanů Suchdola, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městské části Praha-Suchdol, nesouhlasí s posuzovaným záměrem na rozšíření letiště v Ruzyni a odmítají v souladu s usnesením zastupitelstva z 11. 2. 2010 vyhodnocení vlivů tohoto záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel. Návrh na vydání kladného stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru považují s ohledem na nevymezení záměru, ne omezený nárůst leteckého hluku na Suchdole a omezení ochrany zdraví obyvatel po vyhlášení ochranného pásma v obydleném území Suchdola za nepřijatelný.

Další informace k problematice ochranného hlukového pásma

Do 24. 6. 2011 může každý poda své připomínky k posudku záměru „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha-Ruzyně“.
Vaše přípomínky jsou důležité !

 

 

 

OHP v Suchdole

 • letiště prosazuje enormní zvětšení OHP, což by umožnilo neomezený nárůst provozu bez ohledu na obyvatele Suchdola a to jak ve dne tak i v noci
 • OHP by omezilo nakládání majitelům s nemovitostmi

 

 • OHP by snížilo reálnou cenu nemovitosti
 • posudek skandálně akceptuje  rozšíření OHP na obydlené území Suchdola včetně areálu ČZU.

Posudek o vlivu záměru RWY06R24L na životní prostředí  (EIA)

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo 18.5.2011 posudek o vlivu záměru „Paralelní RWY 06R24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí (EIA).

Každý může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku na úřední desce Hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů.

Připomínky je třeba doručit do 24.6. 2011 na adresu:
Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10 -Vršovice

Celý posudek včetně příloh je ke stažení níže, dále je posudek dostupný na webu Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP090.

V sekretariátu starosty městské části Praha-Suchdol je k dispozici posudek včetně příloh a včetně kompletní dokumentace EIA RWY06R24L – 12/2009 v elektronické podobě na CD (po předchozí domluvě).
Kompletní dokumentace EIA 12/2009 a další informace k procesu EIA jsou k dispozici na webových stránkách www.nerwy.cz.

Posudek:
Informace ke zveřejnění posudku (pdf)

Posudek o vlivu záměru „Paralelní RWY 06R24L, letiště Praha Ruzyně“ na životní prostředí, zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace EIA č. 2081/ENV/11 (pdf, 4,2 MB)

Přílohy k posudku:
1. Posudek na „Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví z prosince 2009 a jeho doplňku z dubna 2010“, které zpracovala Ing. Dana Potužníková (pdf, 1,2 MB)

2. Stanovisko MHMP-OOP k ovlivnění evropsky významných lokalit (Natura 2000) a ptačí oblasti (pdf, 1MB)

3. Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí
M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI (pdf, 2 MB)

4. Významné doklady předané oznamovatelem dokumentace na základě vyjádření, která MŽP obdrželo v rámci zveřejnění dokumentace, zpracovateli posudku jako reakce na některá
obdržená vyjádření. (pdf, 3MB)

5. Doplnění posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví 20 /Ing.DP/2009, zpracovatel: Ing. Dana Potužníková (pdf, 3,5MB)

6. Rozptylová studie – frakce PM10 včetně sekundární prašnosti, vypracoval: RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Ing. Martin Šára, Ing. Jana Bajerová (pdf, 15,5MB)

Mapa stávajícího ochranného hlukového pásma (modře) a navrhovaného OHP v roce 2008 (růžově)

OHP - obě

Mapa navrhovaného OHP v roce 2009 (růžová plocha vymezená pozemky) resp. 2011 (červená plocha vymezená doutníky – limitní izofonou)

OHP 2009 a 2011


Nejvyšší správní soud zrušil vymezení paralelní dráhy v ZÚR hl.m. Prahy

Nejvyšší správní soud zrušil dne 2.2. 2011 vymezení paralelní dráhy ruzyňského letiště v Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy na základě společné žaloby městské části Praha-Suchdol, České zemědělské univerzity, Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i., Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. a 9ti občanů Nebušic, Lysolají, Suchdola a Sedlce.
NSS především uznal žalobní legitimaci všech žalobců. V ústním odůvodnění svého rozsudku soud zdůraznil skutečnost, že všech 14 žalobců podávalo shodnou žalobu.

Hlavními důvody zrušení vymezení paralelní dráhy letiště v Praze-Ruzyni v Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy (krajský plán) Nejvyšším správním soudem v Brně dne 2.2. 2011 byly tyto zásadní nezákonnosti v postupu Hl.m. Prahy při jejich vydávání:

 • nevyhodnotilo dostatečně vliv letiště na životní prostředí a zdraví lidí, což v souladu se zákonem požadovalo Ministerstvo životního prostředí;
 • neposoudilo kumulativní a synergické vlivy letiště Ruzyně a silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Pro tyto důvody již Nejvyšší správní soud dvakrát zrušil jiné části zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy, týkající se silničního okruhu kolem Prahy (Pražského okruhu) v úseku Ruzyně – Březiněves, Běchovice – D1 a Březiněves – Horní Počernice;
 • nesplnilo povinnosti vyplývající z ochrany evropsky významných chráněných přírodních stanovišť Natura 2000 (Kaňon Vltavy u Sedlce);
 • nenaplnilo úkol z Politiky územního rozvoje, stanovené pro celý stát vládou ČR. Politika územního rozvoje uložila řešit v navazující územně plánovací dokumentaci dopady rozvoje letiště Praha – Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí, zejména hlukovou zátěž. Zásady územního rozvoje tento úkol nesplnily, ani záměr stanovený vládou nijak nerozvinuly a zůstaly v naprosto obecné rovině, což znemožnilo věcnou argumentaci k záměru i jeho plnou soudní kontrolu;
 • zrušená část ZÚR byla rovněž obsahově nezákonná pro rozpor s povinnostmi stanovenými ve stavebním zákoně. Část týkající se letiště Ruzyně byla totiž natolik nekonkrétní a obecná, že neumožňovala jasně stanovit zasažená území, zvažovat varianty a alternativy, vyhodnocovat jejich vliv na životní prostředí a posuzovat proporcionalitu zásahů do práv dotčených subjektů. Tyto zákonem stanovené úkoly nebylo možno vyřešit bez určité míry konkrétnosti rozsahu zamýšleného řešení letiště, kterou však zrušená část zásad územního rozvoje ani její podklady neobsahovaly.

 Rozsudek č.j. 6 Ao 6/2010-103 Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2011, www.nssoud.cz (pdf)


V textové části Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy byly zrušeny tyto články:

4.4.1 Oblast zasažená provozem letiště Ruzyně (SL/1)
Poloha ve městě: Severozápadní okraj Prahy na území MČ Praha 6, Praha-Nebušice, Praha-Suchdol.
Důvody vymezení: Provoz letiště znehodnocuje stávající využití a omezuje rozvoj a funkční využití území v severozápadní části města.
Vztah k platnému Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: Území jsou určena pro rozvoj z části v horizontu a z části ve výhledu územního plánu.
Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:
a) stanovení režimu v okolí letiště ve smyslu podmínek navrhovaných ochranných hlukových pásem,
b) stanovení podmínek pro výstavbu se zřetelem na dlouhodobě negativní vnímání leteckého provozu v režimu přistávání a vzletu v blízkosti obytné funkce.

5.3.1 Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně
Vymezení: Na severozápadním okraji hl. m. Prahy v těsné vazbě na Pražský okruh a rychlostní silnici R7 (Praha – Slaný). Letiště je situováno v prostoru, v němž se historicky rozvíjí letecký provoz díky příznivým územním podmínkám a výhodné poloze vůči městu.
Důvody vymezení: Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně je nejvýznamnějším mezinárodním letištěm ČR, které zajišťuje spojení hlavního města s okolním světem, k čemuž přispívá
i výhodná poloha Prahy v České republice. Vzhledem k tomu, že dobře fungující letiště
podporuje rostoucí význam, konkurenceschopnost a přitažlivost hl. m. Prahy ve světě,
počítá se s jeho přiměřeným rozvojem a s tím související částečnou přestavbou
dráhového systému. Určujícím prvkem rozšíření a úprav dráhového systému letiště je
výstavba nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L. Stávající dráha RWY
13/31 bude využívána ve velmi omezené míře a provoz na ni bude soustředěn pouze
v relativně izolovaných časových intervalech, kdy nastane extrémní meteorologická
situace neumožňující bezpečné přistání nebo vzlet na jedné z paralelních drah, nebo kdy
některá z paralelních vzletových a přistávacích drah bude pro nezbytné opravy uzavřena
a za této situace bude provoz na dráze 13/31 předem dohodnut s městem.


Zpráva o hlukové situaci na letišti Praha-Ruzyně za roky 2008/2009

Společnost Letiště Praha a.s. vypracovalo předpisy požadovanou Zprávu o hlukové situaci v okolí letište Praha-Ruzyně za roky 2008 a 2009. Ve zprávě je popsán rozsah a skladba leteckého provozu a z něj vyplývající hlukové zatížení, včetně odhadu počtu hlukem zasažených osob. Ve zprávě se dále uvádí předpokládaný rozvoj letište a posouzení protihlukových opatření.
Zpráva mimo jiné potvrzuje skutečnost, že v letech 2008 a 2009 docházelo na území městské části Praha-Suchdol k překračování hygienických limitů nočního leteckého hluku.

Zpráva o hlukové situaci za roky 2008/2009 ke stažení (pdf)

Přílohy ke zprávě o hlukové sitauci za roky 2008/2009


 

Měření letckého hluk na území městské části

Na základě objednávky Hygienická stanice hlavního města Prahy provedl Zdravotní ústav Pardubice, Centrum hygienických laboratoří, středisko Ústí nad Orlicí ve dnech 15.-17.4.2009 a 23.9.2009 měření leteckého hluku na pěti místech v okolí ruzyňského letiště na těchto místech:

PK – Přední Kopanina
H1 – Horoměřice č. 1, ul. Do Oříšků
H2 – Horoměřice č. 2, ul. Meliorační
S1 – Suchdol č. 1, Ke Kozím Hřbetům
S2 – Suchdol č. 2, ul. Bažantní

Měření proběhlo ve čtyřech dnech 15.-17.4. 2009 a 23.9. 2009 v denní době. Při měření v dubnu byla v provozu pouze hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24. Během dopoledne 15.4. došlo ke změně pohybů letadel z příletů (A) na odlety (D) a dále až do 17.4. byly měřeny pouze odlety. Dne 23.9. byly na stejných místech měřeny pouze přílety.

Souhrnné výsledné hodnoty

Místo měření Denní provoz Noční provoz
LAeq, 16h LAeq, 8h
 dB  dB
PK 65,7 60,3
H1 51,0 45,8
H2 57,4 52,2
S1 55,0 49,7
S2 54,8 49,5

Hodnocení výsledků:
Denní doba:
Při leteckém provozu LKPR nedochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní dobu ani na jednom z míst měření; v místě H2 leží hygienický limit v pásmu nejistoty měření. Referenční místo PK leží mimo obytnou zástavbu a není s hygienickými limity porovnáváno.
Noční doba: Při leteckém provozu LKPR nedochází k prokazatelnému překročení hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb pro noční dobu ani na jednom z míst měření; v místech H2, S1, S2 leží hygienický limit v pásmu nejistoty měření.

Protokol z měření letekého hluku, Zdravotní ústav Pardubice, 04+09/2009 (pdf)

Společnost MaREXCOM s.r.o., která zajištuje pro ruzyňské letiště měření leteckého hluku, provedla v uplynulém období dvě měření letckého hluku svými mobilními stanicemi:

– ve dnech 21.4. 2009 až 23.4. 2009 na střeše domu v ulici K Horoměřicům 1112/27

Výsledky měření pro denní a noční dobu
Datum Denní LAeq, 16h (06-22) Noční LAeq, 8h (22-06)
21.4.2009 – 23.4.2009 48,9[dB] 44,0[dB]
V této tabulce jsou uvedeny výsledné hladiny akustického tlaku LAeq, T v denní a noční době.


Protokol z měření letckého hluku v ulici K Horoměřicům, 04/2009 (pdf)

Skutečné dráhy letů v době měření a umístění měřící stanice

Trajektorie letadel během měření hluku v ulici K Horoměřicům, 04/2009
Pozn: zeleně jsou vyznačeny přistání , červeně starty

Provozní situace v době měření
V době měření, kdy byla uzavřena vedlejší dráha RWY 13/31 (směr Ruzyň a Dobrovíz), byl provoz převážně na hlavní dráze RWY 06/24, a to převážně vzlety z RWY 06 v denní době a přistání na RWY 24 v noční době. Místo měření je na mapě označeno jako M1.

– ve dnech 25.4. 2010 až 28.4. 2010 na střeše domu v Trojanově mlýně 16

Výsledky měření pro denní a noční dobu
Datum Denní LAeq, 16h (06-22) Noční LAeq, 8h (22-06)
25.4.2010 – 28.4.2010 53,9[dB] 48,4[dB]
V této tabulce jsou uvedeny výsledné hladiny akustického tlaku LAeq, T v denní a noční době.

Protokol z měření letekého hluku v Trojanově mlýně, 04/2010 (pdf)

Skutečné dráhy letů v době měření a umístění měřící stanice

Trajektorie letadel během měření hluku v Trojanově mlýně, 04/2010
Pozn: zeleně jsou vyznačeny přistání , červeně starty

Provozní situace v době měření
V době měření, kdy byla uzavřena vedlejší dráha RWY 13/31 (směr Ruzyň a Dobrovíz), byl provoz převážně na hlavní dráze RWY 06/24, a to převážně vzlety a přistání na RWY 24.
Místo měření je na mapě označeno jako 67 Trojanuv Mlýn.


Monitoring leteckého hluku leden až červen 2010

 

Mapa ochranného hlukové pásma kolem letiště v Praze-Ruzyni s vyznačenými místy, kde je umístěno 13 monitorovacích stanic leteckého hluku.

Mapa rozmístění stanic pro monitoring leteckého hluku


*****************************************

Zákaz letů nad Evropou

Islandská sopka Eyjafjallajökull přip

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]