.

Referendum k problematice leteckého hluku a k rozšíření ochranného hlukového pásma

6. října 2018 proběhlo na území městské části Praha-Suchdol referendum k problematice leteckého hluku a k rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště, které vyhlásilo Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol,. Referenda se zúčastnilo 2.049 občanů (t.j. 44,70 %)

Na otázku „Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?“  odpovědělo kladně 1.869 občanů (tj. 91,22 %) a záporně 160 občanů (tj. 7,81 %).

V referendu tak občané určili závazný postup městské části při projednávání hlukové problematiky a ochrany obyvatel před nadlimitním leteckým hlukem z provozu letiště v Praze-Ruzyni.

Odpověď „ANO“, kterou zvolila většina občanů Suchdola, znamená, že městská část bude i nadále usilovat o dodržování všech hygienických limitů denního i nočního leteckého hluku na zastavěném území městské části vč. areálu České zemědělské univerzity, a to jak při současném, tak i budoucím uspořádání vzletových a přistávacích drah na ruzyňském letišti. Aby byl tento požadavek splněn a v rámci platné legislativy zajištěn, musí městská část trvat na vymezení hranice ochranného hlukového pásma (OHP) alespoň tak, aby stávající zastavěná území městské části nebyla zahrnuta do hlukového pásma.

Odpověď „NE“ by znamenala pro městskou část možnost v budoucnu dobrovolně akceptovat rozšíření OHP na zastavěná území městské části s tím, že v rámci jeho vyhlášení by byly stanoveny podmínky vymezující letišti i obyvatelům některá práva a povinnosti. Provozovatel letiště by byl například povinen provést protihluková opatření v takovém rozsahu, aby alespoň uvnitř staveb (obytné místnosti bytových a rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb) byly hygienické limity pro vnitřní hluk dodržovány. Tato opatření zmírňují, ale neodstraňují negativní dopady hluku z leteckého provozu, nejedná se o nějaký dar či výhodu, ale o nevyhnutelný náklad na odstranění alespoň části hluku způsobeného provozem letiště. Obyvatelé uvnitř pásma by naopak museli strpět prakticky neomezený nadlimitní noční i denní hluk ve venkovním prostoru (dvory, zahrady, hřiště, ..).

Další informace k paralelní dráze RWY06R24L ….


srpen 2018 – Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol rozhodlo dne 20. srpna uspořádat současně s volbami do zastupitelstva městské části a hl.m. ve dnech 5. – 6. října 2018 místní referendum. V referendu by měli obyvatelé městské části stanovit další postup městské části při projednávání hlukové problematiky a ochrany obyvatel před nadlimitním leteckým hlukem z provozu letiště v Praze-Ruzyni.
Obyvatelům bude v místním referendu konaném na území městské části předložena následující otázka:

Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?

V místním referendu budou občané volit mezi odpovědí ANO nebo NE a budou se v podstatě rozhodovat při odpovědi ANO mezi požadavkem na prosazování dodržení platných hygienických limitů leteckého hluku na hřištích, zahradách a i uvnitř svých domů a při odpovědi NE mezi akceptováním rozšíření ochranného hlukového pásma (OHP), které ve venkovním prostředí (hřiště, zahrady, dvory) umožňuje existenci neomezeného nadlimitního leteckého hluku. Na území OHP pak musí být zajištěno dodržení hygienických limitů denního a nočního leteckého hluku alespoň uvnitř obytných místností domů a ve třídách škol, což se zpravidla zajišťuje výměnou a utěsněním oken.

Odpověď „ANO“ znamená, že městská část bude i nadále usilovat o dodržování všech hygienických limitů denního i nočního leteckého hluku na zastavěném území městské části a to jak při současném tak i budoucím uspořádání vzletových a přistávacích drah na ruzyňském letišti. Aby byl tento požadavek splněn a v rámci platné legislativy zajištěn, musí městská část trvat na vymezení hranice OHP alespoň tak, aby stávající zastavěná území městské části nebyla zahrnuta do pásma.
Protože velikost OHP limituje rozsah provozu letiště, menší OHP znamená ve výsledku menší hlukovou zátěž jak ve dne tak i v noci a tudíž lepší podmínky pro život a zdraví obyvatel a tedy pro zachování zahradního charakteru městské části tak, jak je vymezen v návrhu nového metropolitního plánu.

Odpověď „NE“ znamená pro městskou část možnost v budoucnu akceptovat rozšíření OHP na zastavěná území městské části s tím, že v rámci jeho vyhlášení budou stanoveny podmínky vymezující letišti i obyvatelům některá práva a povinnosti. Provozovatel letiště bude například povinen provést protihluková opatření v takovém rozsahu, aby alespoň uvnitř staveb (obytné místnosti bytových a rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných staveb) byly hygienické limity pro vnitřní hluk dodržovány. Tato opatření zmírňují, ale neodstraňují negativní dopady hluku z leteckého provozu, nejedná se o nějaký dar či výhodu, ale o nevyhnutelný náklad na odstranění alespoň části hluku způsobeného provozem letiště. Obyvatelé uvnitř pásma naopak budou muset strpět prakticky neomezený nadlimitní noční i denní hluk ve venkovním prostoru (dvory, zahrady, hřiště, ..).

Důvody vyhlášení referenda

Jedním z hlavních důvodů vyhlášení místního referenda je zjistit, zda si obyvatelé přejí, aby bylo zachováno dodržování hygienických limitů leteckého hluku v okolí jejich domů, tedy na dvorech, zahradách a hřištích a nebo se spokojí s tím, že hygienický limit bude po realizaci protihlukových opatření (standardně nová těsná okna) dodržen jen uvnitř budov v jejich obytných místnostech a ve třídách škol.

Rozšíření letiště a problematika rozšíření ochranného hlukového pásma se dotýká téměř všech obyvatel naší městské části, jejich zdraví, jejich majetku a to byl jeden z hlavních důvodů proč zastupitelstvo k tomuto tématu vyhlásilo referendum.

 • rozšíření ochranného hlukového pásma (OHP) na suchdolskou zástavbu a narůstající neomezený letecký hluk by měly negativní vliv na Zdraví a majetek obyvatel,
 • referendum umožní obyvatelům se vyjádřit k tomu, jakým způsobem má městská část postupovat při jednáních o OHP, názor obyvatel vyjádřený v referendu je pro vedení městské části závazný,
 • zvýší se váha připomínek městské části při projednávání rozšíření hlukového pásma a rozšíření letiště o paralelní dráhu,
 • posílí se mandát vedení městské části při budoucích zásadních jednáních o podmínkách pro zřízení OHP.

Referendum bylo vyhlášeno současně s komunálními volbami zejména s ohledem na aktuálnost tohoto problému a pokračující přípravu stavby paralelní dráhy:

 • projednává se územní plán Prahy (Metropolitní plán), ale opět bez vymezení rozsahu a kapacity letiště
 • o rozšiřování letiště a o jeho podobě na dalších 20 a více let se má defınitivně rozhodnout již v roce 2019,
 • pokračuje příprava dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu paralelní dráhy,
 • lze očekávat projednávání návrhu na rozšíření OHP v nejbližší době, toto řízení o opatření obecné povahy může být rychlé,
 • … a také občané nemusí chodit dvakrát k volebním urnám.

Podrobněji je k tomu z podkladů pro jednání zastupitelstva možné uvést:
V červenci tohoto roku proběhlo připomínkování návrhu Metropolitního plánu Prahy (MPP), který navázal na Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR HMP) a vymezil plochu pro rozvoj letiště v Praze-Ruzyni (LKPR). Návrh MPP umožňuje výstavbu paralelní dráhy a předpokládá navýšení provozu letiště, aniž by v něm byly stanoveny jakékoliv limity a podmínky dlouhodobého rozvoje letiště. Městská část s tímto nedostatečným vymezením nesouhlasí a uplatnila do řízení o MPP zásadní připomínky. Většina obytného území městské části Praha-Suchdol s charakterem zahradního města se totiž nalézá přímo pod osami stávající a plánované paralelní dráhy nebo mezi nimi a provoz letiště je a bude jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících životní podmínky obyvatel Suchdola.

V dokumentaci EIA na záměr rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu RWY 06R/24L projednávané v roce 2011, na kterou odkazuje návrh MPP, je navrženo rozšíření ochranného hlukového pásma letiště (OHP) i na zastavěná území Suchdola. Rozšíření se týká nejen nové paralelní dráhy, která by měla být plně vedena nad zástavbou městské části včetně areálu ČZU, ale předpokládá se prodloužení OHP o cca 1,6 km také u stávající hlavní dráhy, která vede nad severním okrajem městské části.

Na území OHP bohužel nemusí být dodržovány denní a ani noční hygienické limity leteckého hluku ve venkovním prostředí, tedy například na školních a veřejných hřištích, na zahradách, dvorech, balkónech, terasách rodinných domů, … Provozovatel letiště má v OHP pouze zajistit dodržení denního a nočního hygienického limitu hluku ve vnitřním prostoru budov, tedy jen v obytných místnostech, ve třídách škol a školek, zdravotních a sociálních zařízeních apod. Tato povinnost je zpravidla zajištěna výměnou stávajících oken za protihluková okna, opatření je logicky účinné jen při dokonalém uzavření oken. Související nevyhnutelné omezení výměny vzduchu v pobytových místnostech je pak možné částečně řešit krátkodobým větráním, případně může být řešeno nucenou výměnou vzduchu.

O tom, do jaké míry budou obyvatelé v okolí letiště zasaženi leteckým hlukem, jaká bude velikost a podmínky OHP, tedy území s nadlimitním venkovním hlukem z leteckého provozu, není v současné době rozhodnuto, rozhodnutí o OHP bude vydávat Úřad pro civilní letectví po dohodě s hygienickými stanicemi formou opatření obecné povahy. Nepochybně právě OHP, jeho hranice a podmínky budou rozhodovat o rozsahu ovlivnění životního prostředí na Suchdole, rizicích pro zdraví obyvatel, rozsahu nočního provozu atd. Za situace, kdy neexistují závazné parametry rozvoje letiště v rámci ZÚR ani v návrhu MPP, neexistují žádné závazné smlouvy ani garance vymezující jeho maximální provoz, bude rozhodnutí o podmínkách a rozsahu OHP pro obyvatele zcela zásadní. Hluková zátěž z leteckého provozu bohužel znamená celoplošné a trvalé zhoršení životního prostředí, zvýšení zdravotních rizik a více či méně se dotkne většiny obyvatel Suchdola.

Občané potažmo městská část se tedy mohou rozhodnout mezi dvěma základními možnými přístupy:

 • odpověď „ANO“ – požadovat nadále dodržování všech hygienických limitů denního i nočního leteckého hluku na zastavěném území městské části, tedy požadovat, aby rozšíření OHP nezasahovalo do zastavěného území městské části. Hranicí OHP by tak byl nepřímo omezen rozsah leteckého provozu nad městskou částí a obyvatelé by nadále zůstali chráněni před nadlimitním hlukem z provozu letiště.
 • odpověď „NE“ – akceptovat navrhované rozšíření OHP na zastavěná území městské části s tím, že provozovatel je povinen provést protihluková opatření v takovém rozsahu, aby uvnitř staveb (v obytných místnostech bytových a rodinných domů, stavbách pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobných stavbách) byly hygienické limity vnitřního hluku dodržovány.

Ochranné hlukové pásmo (OHP)

Zásadní význam pro velikost území Suchdola, které bude zasaženo nadlimitním hlukem, má právě vymezení OHP Význam stávajícího i rozšířeného OHP spočívá zejména v tom, že provozovateli letiště umožňuje na tomto území nedodržování hygienických venkovních hlukových limitů z leteckého provozu.

Současné OHP vyhlášené v letech 1999 – 2004 (červeně vymezená oblast) končí před obytnou zástavbou Starého Suchdola a Výhled, vyjma jediného obytného domu v ulici Dvorské:

Ze zákona a dosavadních poznatků se stávajícím OHP například vyplývá, že:

 • po vyhlášení OHP je provozovatel letiště povinen provést opatření na dodržení limitů vnitřního hluku v objektech, v krajním případě, pokud by se toho dle odborného posudku nepodařilo technickými prostředky dosáhnout, následuje změna užívání nebo odstranění stavby,
 • hranice OHP vymezuje území, kde nejsou vymahatelné hygienické limity venkovního hluku, provozovatel letiště není povinen je uvnitř pásma dodržovat,
 • za hranicí OHP (vně pásma) je provozovatel povinen dodržovat všechny hlukové limity,
 • hranice (velikost OHP) prakticky vymezuje rozsah provozu letiště, zájmem provozovatele letiště je tedy zřídit co do rozsahu velké OHP, aby v budoucnu neomezovalo rozvoj provozu letiště,
 • uvnitř OHP jsou při uzavřených oknech kontrolovány limity vnitřního nočního a denního hluku, kontrolu dodržování hygienických limitů leteckého hluku provádí příslušná hygienická stanice, kontrola je složitá, nákladná, zdlouhavá a posuzují se průměrné hladiny hluku za půl roku letního provozu,
 • hladiny hluku ve venkovním prostoru (zahrady, dvory, hřiště ,…) se uvnitř OHP nekontrolují.

Zahrnutí staveb do OHP znamená pro obyvatele oficiální potvrzení budoucí existence nadlimitního hluku v okolí jejich staveb, signalizuje zvýšení zdravotních rizik a OHP zjevně dále omezuje a ztěžuje užívání nemovitosti proti obdobnému typu zástavby nezatížené leteckým hlukem, což v konečném důsledku negativně ovlivňuje i ceny nemovitostí.

Návrh OHP z dokumentace EIA z roku 2011 

K poslední známé variantě návrhu rozšíření OHP je možné uvést, že je z hlediska ochrany zdraví obyvatel věcně nesprávná, protože:

 • rozšíření pásma je pro posuzovaný provoz letiště zcela nepřiměřeně rozsáhlé a umožňuje tedy do budoucna další zásadní nárůst leteckého provozu,
 • vymezení hranice OHP striktně podle teoreticky spočítaných limitních izofon zcela opomíjí a nezohledňuje nepřesnosti výpočtu izofon, tvar terénu, charakter zástavby,
 • vymezení pásma je prakticky nerealizovatelné, protože hranice vede např. středem nemovitosti,
 • rozšiřuje ochranné pásmo i u současné hlavní dráhy, kde se ale oficiálně tvrdí, že dojde k poklesu denního i nočního provozu,
 • zcela pomíjí ochranu obyvatel mezi osami drah.

Tento návrh OHP městská část opakovaně připomínkovala a na zásadní vady a rozpory upozorňovala. OHP a jeho podmínky bylo naposledy projednávány a připomínkovány v letech 2007-2011 v rámci posuzování vlivů navrhovaného rozšíření letiště na životní prostředí (dokumentace EIA). Od projednávání dokumentace EIA ale zjevně došlo k mnoha různým změnám záměru (např. nová paralelní dráha se zkracuje, příčná dráha se zcela ruš, stávající hlavní dráha se prodlužuje, provoz na letišti se dle nejnovější prognózy oproti původním předpokladům v dokumentaci EIA snížuje, ale přitom počet cestujících se podstatně zvýšuje).
Rozsah záměru je tak bohužel nadále nejasný a do jaké míry platí rozsah a podmínky OHP dle původní dokumentace EIA není jasné.

Pro úplnost uvádíme alespoň některé základní podmínky pro rozšířené OHP ze stanoviska Ministerstva pro životní prostředí z roku 2011 (další informace a stanovisko k dokumentaci EIA jsou dostupné na webu městské části www.suchdol.info v sekci Letiště) :

6. Konečný rozsah ochranného hlukového pásma (OHP) navrhne oznamovatel v rozsahu limitní izofony striktně v souladu s citací § 31 odst. (2) zákona o ochraně veřejného zdraví. Na území limitní izofony vznikne vlastníkům chráněných nemovitostí v souladu se zákonem nárok na provedení protihlukových opatření; konečný návrh OHP předloží oznamovatel k vydání stanoviska oběma kompetentním orgánům ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Hygienická stanice hlavního města Prahy) před podáním žádosti o vyhlášení nového OHP Úřadu pro civilní letectví v rámci samostatného procesu vydání opatření obecné povahy. Pro návrh OHP je doporučeno následující:

 • součástí návrhu OHP bude zákres limitní izofony pro denní dobu a limitní izofony pro noční dobu,
 • ve vydání opatření obecné povahy se doporučuje respektovat zachování zákresu limitní izofony pro denní dobu a limitní izofony pro noční dobu jako pomůcku pro územně plánovací praxi,
 • OHP navrhnout tak, aby velikost plochy ohraničené limitní izofonou (nové OHP) nebyla větší než velikost plochy ohraničené hranicí stávajícího OHP,
 • v návrhu OHP budou navrženy podmínky jasně kontrolovatelné Úřadem pro civilní letectví.

7. Realizace protihlukových opatření pro splnění hygienických limitů uvnitř staveb u stávajících bytových domů, rodinných domů, staveb pro sociální účely a funkčně podobných staveb, stávajících staveb pro školní a předškolní výchovu a staveb pro zdravotní účely bude provedena na celém území ochranného hlukového pásma do zprovoznění paralelní dráhy 06R/24L …

III. Opatření pro fázi provozu záměru

46. Maximální možný počet pohybů letadel v charakteristickém letovém dni je stanoven následovně (pro celé letiště Praha – Ruzyně po uvedení záměru do provozu):

 • počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin): 820
 • z toho počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00): 780
 • počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00): 40

47. Počet pohybů v denní době od 06:00 do 22:00 (charakteristický letový den) je možno koordinovat maximálně na 780 pohybů (pro celé letiště Praha – Ruzyně po uvedení záměru do provozu).

48. Letiště Praha Ruzyně bude nadále provozováno jako plně koordinované, souhrnný počet plánovaných (koordinovaných) pohybů v době od 22:00 do 23:59 a v době od 5:30 do 5:59 bude pro jednu konkrétní noční dobu stanoven na max. 40, tj. budou potvrzeny sloty pro max. 40 pohybů (startů a přistání), rozložených do výše uvedených dvou částí noční doby (pro celé letiště Praha – Ruzyně po uvedení záměru do provozu).

49. V noční době od 24:00 do 05:29 bude úplně zastaven letecký provoz; poslední koordinace bude na 23:30; doba mezi 23:30 až 23:59 bude vyhrazena pouze pro zpožděné přílety nebo odlety (pro celé letiště Praha – Ruzyně po uvedení záměru do provozu).

50. Provozovatel letiště Praha Ruzyně bude nepravidelnosti, které by mohly ovlivnit reálný noční provoz (např. zpoždění letadel, rozdíl mezi blokovými a runwayovými časy apod.) minimalizovat v průběhu každého letového dne všemi prostředky, které má k dispozici.

51. V rámci denního provozu bude uplatňována následující preference drah pro vzlety a přistání:

 • RWY 06L/24R (stávající hlavní dráha) bude v denní době primárně používána pro vzlety,
 • RWY 06R/24L (nová paralelní dráha) bude v denní době používána pro přistání (s výjimkou uzavření RWY 06L/24R (stávající hlavní dráha) nebo v případech jiných nezbytných situací),
 • RWY 13/31 (stávající příčná dráha) nebude v denní době za standardního provozu pro vzlety a přistání používána,
 • vzlety a přistání z a na RWY 13/31 (stávající příčná) v denní době pouze v případech:
 • kdy je RWY 06L/24R (stávající hlavní) uzavřena pro vzlety a přistání,
 • kdy je RWY 06R/24L (nová paralelní) uzavřena pro vzlety a přistání,
 • pokud to bude nutné z důvodu bezpečného provedení letu.

52. Pro omezení hluku z nočního provozu budou uplatňována následující opatření:

 • RWY 13/31(stávající příčná dráha) a RWY 06R/24L (nová paralelní dráha) budou uzavřeny pro noční provoz s výjimkou následujících případů:
 • vzlet nebo přistání z/na RWY 06R/24L bude možné pouze v případě, že RWY 06L/24R je uzavřena pro vzlety a přistání,
 • vzlet nebo přistání z/na RWY 13/31 bude možné pouze v případě, že obě RWY 06RL/24LR jsou uzavřeny pro vzlety a přistání, nebo pokud to bude nutné z důvodu bezpečného provedení letu.
 • do nočního provozu letiště Praha Ruzyně budou připouštěna pouze letadla o maximální vzletové hmotnosti do 100 t, vyhovující hlukové kategorii letiště Praha Ruzyně 1 a 2, respektive letadla o maximální vzletové hmotnosti nad 100 t vyhovující hlukové kategorii letiště Praha Ruzyně 1.
 • letecký provoz v noční době bude plánován tak, aby nedošlo k překročení zavedené hlukové kvóty.“

Některé parametry uvedené ve stanovisku EIA z roku 2011 jsou protichůdné, některé byly od té doby změněny či v souvisejících projektech deklarovány jinak. Bohužel zatím není zřejmé, jak velké letiště by zde po rozšíření dráhy a OHP mělo vzniknout.


Jak bude probíhat hlasování

Hlasování bude probíhat současně s volbami do zastupitelstva městské části v budově ZŠ M. Alše ve dnech 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a 6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Základní informace k účasti a způsobu hlasování občanů v referendu:

 • Hlasování v referendu bude probíhat v základní škole v samostatných místnostech (třídách) dle jednotlivých okrsků.
 • Zatřídění ulic do pěti okrsků je shodné jako u komunálních voleb.
 • Místnosti pro hlasování budou umístěny vedle volebních místností pro komunální volby.
 • Hlasovací místnosti budou označeny nápisem „REFERENDUM – okrsek č. “.
 • Hlasovat mohou občané starší 18 let s trvalým bydlištěm na území městské části shodně jako u komunálních voleb.
 • Občané prokáží v hlasovací místnosti svoji totožnost za stejných podmínek jako u komunálních voleb.
 • Občané obdrží hlasovací lístek a úřední obálku pro referendum až v hlasovací místnosti.
 • Na hlasovacím lístku bude uveden text otázky a políčka pro volbu odpovědi ANO – NE.
 • Hlasovací lístek je pouze jeden, občané za plentou označí zvolenou odpověď křížkem a vloží hlasovací lístek do obálky a následně do urny pro referendum.

Základní podmínky a pravidla konání referenda a jeho závaznost vymezená zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu popisuje navazující odborný článek.

Případné dotazy k průběhu referenda a k vlastnímu hlasování můžete zasílat e-mailem na adresu podnetypraha-suchdolcz, případně je možné se informovat přímo na radnici v sekretariátu starosty.


Obecně k místnímu referendu

Český právní řád zná institut místního referenda a od jeho zavedení do právního řádu v roce 1992 představuje nejlépe fungující institut přímé demokracie. Aktuální úprava byla dána zákonem č. 22/2004 Sb.. (Prakticky totožně je upraveno krajské referendum zákonem z roku 2010).  V případě místního referenda jde o iniciativu vyvolatelnou tzv. zdola a na jeho vyhlášení existuje právní nárok, který je efektivně a rychle soudně chráněn.
Místní referenda bývají častým předmětem širokých obecních debat a jsou pak bezesporu
výborným prostředkem pro zvýšení celkově upadajícího zájmu občanů o veřejné dění. Místní referenda rovněž plní významnou funkci určité poslední pojistky před rozhodnutími volených orgánů samosprávy, se kterými většina občanů obce nesouhlasí a která mohou zásadním způsobem život v obci ovlivnit.
V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti obce, města, statutárního města, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy. Oprávněnou osobou pro hlasování v místním referendu je občan obce se státním občanstvím České republiky (či občan obce se státním občanstvím státu EU), který alespoň druhý den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je v den konání místního referenda přihlášen k trvalému pobytu v obci.
Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva. Může být konzultativní, týkající se otázek, o kterých sama obec v samostatné působnosti nerozhoduje, ale může se nějakým způsobem účastnit procesu vedeného jiným orgánem, který k závaznému rozhodnutí v dané věci příslušný je, nebo může být ratifikační k otázkám, ve kterých naopak obec v samostatné působnosti v dané věci přímo závazně rozhoduje. Zákonem jsou vymezeny i okruhy, o nichž se referendem rozhodovat nesmí, např. o úpravě místních poplatků, vyhlášení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky, volbě nebo odvolání starosty atd. Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“.
Místní referendum se koná, jestliže se na tom usnese zastupitelstvo obce, nebo přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda a zastupitelstvo obce rozhodne o jeho vyhlášení.
Referendum se musí konat nejdéle do 90 dní od jeho vyhlášení a koná se v jednom dni s výjimkou případu, pokud se koná současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky nebo do Evropského parlamentu, potom se koná ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb.
Hlasování v místním referendu probíhá v hlasovacích okrscích, které jsou shodné s volebními okrsky, jak je to z jiných voleb občanům známé. Oprávněná osoba hlasuje osobně. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí buď křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“ nebo se může zdržet hlasování tím, že neoznačí žádnou odpověď. Upravený nebo prázdný hlasovací lístek vloží oprávněná osoba do úřední obálky a tu vloží do hlasovací schránky.
Platnost referenda znamená, že se místního referenda účastnilo potřebné množství oprávněných osob, k platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob.  Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a zároveň se musí jednat alespoň o 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce a orgány obce závazné.

 

Další informace k paralelní dráze RWY06R24L ….