K vybudování přípojky splaškové kanalizace musí mít majitel nemovitosti souhlas s napojením na stoku v přilehlé ulici, který podle toho do jaké čističky je stoka svedena vydává buď PVS (svedeno do ÚČOV Troja) nebo městská část Praha-Suchdol (svedeno do ČOV Roztoky).

Kanalizační přípojka (odbočka) vede od kanalizačního řadu v ulici na soukromý pozemek nemovitosti, kde je ukončena revizní šachtou, která musí být umístěna ve vzdálenosti do 2 m za hranicí pozemku.

Dle platné právní úpravy je majitelem celé přípojky (od stoky po revizní šachtu) majitel připojené nemovitosti, který také odpovídá ze její stav a udržuje ji. V případě, že část přípojky nacházející se na veřejném prostranství (v ulici po hranici pozemku) nebyla provedena v rámci stavby kanalizačního řadu, zajišťuje hradí její vybudování majitel připojované nemovitosti.

Vybudování soukromé části přípojky od hranice pozemku včetně revizní šachty hradí majitel připojované nemovitosti. 

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Postup připojení nemovitosti na řad splaškové kanalizace

 • K vybudování přípojky splaškové kanalizace musí mít majitel nemovitosti souhlas s napojením na stoku v přilehlé ulici, který podle toho do jaké čističky je stoka svedena vydává buď PVS (svedeno do ÚČOV Troja) nebo městská část Praha-Suchdol (svedeno do ČOV Roztoky).
 • Na přípojky, tedy část splaškové kanalizace, která leží mezi stokou v ulici a revizní šachtou (revizním bodem) na pozemku připojované nemovitosti, musí být zpracován projekt. Projekt přípojky musí splňovat podmínky, které stanovují pražské technické požadavky na připojení na kanalizaci.
 • Na základě tohoto projektu bude přípojka stavebním úřadem stavebně umístěna. Odbor výstavby – Úřad MČ Prahy 6, web: www.praha6.cz
 • V rámci stavby resp. rekonstrukce řadů splaškové kanalizace v ulici bývá na náklady investora stavby postavena „veřejná“ část přípojky, tedy úsek od řadu na hranici pozemku. V případě, že „veřejná“ část přípojky není vybudována, zajišťují a hradí její vybudování majitel připojované nemovitosti.  Dle platné právní úpravy je majitelem celé přípojky (od stoky po revizní šachtu) majitel připojené nemovitosti, odpovídá ze její stav a udržuje ji.
 • Výstavbu „domácí“ části přípojky, od hranice pozemku k revizní šachtě a to včetně revizní šachty si zajišťují a hradí jednotliví majitelé nemovitosti.
 • Úsek potrubí od objektu k revizní šachtě nepodléhá stavebnímu řízení a na tuto část kanalizace není vyžadován projekt. Způsob napojení řeší každý vlastník objektu individuálně a na vlastní náklady.
 • Výstavbu „domácí“ části přípojky od hranice pozemku po revizní šachtu musí provádět odborná firma na základě projektu.
 • Provedení „domácí“ části přípojky (a i „veřejné“ části přípojky, pakliže se buduje), musí být před vlastním zásypem:
  • geodeticky zaměřeno !!!
  • zdokumentováno – nafoceno !!!
  • zkontrolováno a odsouhlaseno technikem provozovatele kanalizace !!!
 • Majitelé nemovitosti musí zajistit na své náklady geodetické zaměření skutečného provedení „domácí“ části přípojky. V případě budování i „veřejné“ části, i zaměření této části přípojky. Zaměření se musí odevzdat na IPR Praha (Institut plánování a rozvoje, www.iprpraha.cz), což většinou zajistí geodet. Doklad o předání zaměření na IPR je třeba doručit na suchdolskou radnici Ing. Mudruňkovi. Doklad o předání je nezbytný pro stavební řízení.

Provozovatelem splaškové kanalizace v oblasti svedené do ÚČOV Troja je společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s. (PVK) (Veolia).

 • Pakliže nemáte uzavřenou smlouvu na odvádění splaškových vod s provozovatelem PVK, je potřeba postupovat dle instrukcí v sekci Zákazníci na webu PVK: www.pvk.cz/zakaznici/
 • Dodavatel pitné vody je i nadále PVK (Veolia), s kterou již máte smlouvu uzavřenu.
 • Další informace k připojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci včetně Technických požadavků PVK pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy, jsou na webu městské části v sekci projekty: https://praha-suchdol.cz/pripojky-splaskove-kanalizace/

Provozovatelem splaškové kanalizace v oblasti svedené do ČOV Roztoky je společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (VAK Beroun).

 • Pakliže nemáte uzavřenou smlouvu na odvádění splaškových vod s provozovatelem VAK Beroun, je potřeba vyplnit formulář „Přihláška odběratele“, který je ke stažení na stránkách VAK Beroun: https://www.vakberoun.cz/cs/zakaznicky-servis/formulare-ke-stazeni.
 • Vyplněnou přihlášku je nutné zaslat provozovateli (VAK Beroun), např. naskenovanou e‑mailem: zc.velkeprilepy@vakberoun.cz. Na základě přihlášky uzavře s Vámi provozovatel smlouvu o odvádění splaškových vod.

Kontakty:

 • Kontaktní osoba za městskou část Praha-Suchdol:
  • městská část Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 3, 165 00 Praha-Suchdol
  • Ing. Čestmír Mudruňka, tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz.
  • www.praha-suchdol.cz
 • Provozovatel splaškové kanalizace v části svedené do ÚČOV Troja:
 • Provozovatel splaškové kanalizace v části svedené do ČOV Roztoky:
  • VAK Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3, www.vakberoun.cz.
  • zákaznické centrum VAK Beroun ve Velkých Přílepech:
   • Roztocká 47, 252 64 Velké Přílepy, tel.: 739 524 981, e‑mail: zc.velkeprilepy@vakberoun.cz
   • úřední hodiny: PO: 8:00–12:00, 12:30-17:00
   • ST:  8:00–12:00, 12:30–15:00

Postup a podmínky při připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci – ke stažení. (pdf)

 

Provedení přípojek a revizních šachet splaškové kanalizace musí na území hl.m. Prahy odpovídat Technickým požadavkům PVK pro napojení přípojek (pdf).


Vzorové provedení kanalizačních přípojek:

Varianty zakončení přípojek:

 Zakončení přípojky v revizní šachtě (do 2m za hranicí pozemku)
 přípojka šachta
 Schema zakončení přípojky v revizní šachtě (pdf)
Zakončení přípojky v revizní šachtě se spadištěm mimo šachtu – pro hluboké přípojky

(do 2m za hranicí pozemku)

 přípojka-šachta-spadiště
  Schema zakončení přípojky v revizní šachtě se spadištěm mimo šachtu (pdf)
Zakončení přípojky v revizní šachtě se spadištěm uvnitř šachty – pro hluboké přípojky

(do 2m za hranicí pozemku)

 šachta-spadiště-in
  Schema zakončení přípojky v revizní šachtě se spadištěm uvnitř šachty (pdf)
 Zakončení přípojky ve zrušené žumpě (do 4 m za hranicí pozemku)
 přípojka-žumpa
  Schema zakončení přípojky ve zrušené žumpě (pdf)
Popis zakončení přípojek v revizních šachtě nebo ve zrušené žumpě (pdf)