​Informace pro žadatele o kácení stromů a keřů rostoucích mimo les

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení.

K získání povolení musí být nejdříve podána žádost na ÚMČ Praha-Suchdol.

Žádost je oprávněn podat vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Pokud občan chce pokácet dřevinu na pozemku, který patří MČ Praha-Suchdol, musí se obrátit s podnětem o kácení na ÚMČ Praha-Suchdol.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se nevyžaduje (za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň
    • Seznam dřevin, které se pro tento účel považují za ovocné:

Angrešt, Rybíz (Ribes L.), Broskvoň (Persica vulgaris Mill.), Hrušeň (Pyrus L.), Jabloň (Malus Mill.), Temnoplodec (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot), Jeřáb obecný moravský, sladkoplodý (Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengerl.), Kdouloň (Cydonia oblonga Mill.), Líska obecná (Corylus avellana L. ), Mandloň obecná (Amygdalus communis L.), Meruňka (Armeniaca vulgaris Lam.), Morušovník (Morus sp.), Ořešák vlašský (Junglans regia L.), Maliník, Ostružiník (Rubus L.), Slivoň (Prunus domestica L.), Třešeň (Cerasus avium (L.)Moench), Višeň (Cerasus vulgaris Mill.)

  • jedná–li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)
  • z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky – musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem
    (Pozn. Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.)

Vyřízení této žádosti je bez poplatku.

Obvyklá lhůta pro vyřízení žádosti o kácení je 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů od doručení. Lhůta pro případné odvolání je 15 dnů od vydání rozhodnutí.

Kácení může vlastník uskutečnit až po nabytí právní moci rozhodnutí.

Kácení se provádí zpravidla v době vegetačního klidu tj. od 1.listopadu do 31.března.

Jako kompenzace ekologické újmy je žadateli zpravidla nařízena náhradní výsadba.

Povolení ke kácení dřevin vydává na ÚMČ Praha-Suchdol Ing. Eliška Moravcová, Ph.D., referentka životního prostředí, tel.: 222 361 425, e.moravcova@praha-suchdol.cz

Tiskopisy žádosti o kácení a plné moci jsou k dispozici na ÚMČ Praha-Suchdol nebo ke stažení zde: