Zábory veřejného prostranství – místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Poplatek za užívání veřejného prostranství (dle Vyhlášky hl.m. Prahy č. 5/2011) se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí zejména:
  • provádění výkopových prací,
  • umístění dočasných staveb
  • umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
  • umístění stavebních nebo reklamních zařízení
  • umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí,
  • umístění skládek,
  • vyhrazení trvalého parkovacího místa
  • užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
  • užívání tohoto prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 • Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.
 • Poplatek platí ten, kdo veřejné prostranství zvláštním způsobem užívá.
 • Sazby poplatku jsou stanoveny za každý i započatý m2 a každý i započatý den a to dle způsobů užívání veřejného prostranství v zákoně taxativně uvedeným v § 2 OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy. Např.:
  • za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd. 10 Kč
  • za umístění stavebního zařízení u havárií 3 Kč
  • za umístění reklamních zařízení do 1 m2 30 Kč, nad 1 m2 50 Kč
  • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje mimo tržiště 30 Kč, na tržišti 10 Kč
  • atd.
 • Úhradu poplatku lze provést hotově na Úřadu MČ Praha-Suchdol nebo poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit.
 • Zábor veřejného prostranství je třeba ohlásit před jeho zahájením.
 • Správcem místního poplatku je na Úřadu MČ Praha-Suchdol Ing. Martina Doubková, tel.: 222 361 425, e-mail: m.doubkova@praha-suchdol.cz
 • Tiskopis k ohlášení záboru veřejného prostranství včetně detailnější informací je k dispozici u správce poplatku na Úřadu MČ Praha-Suchdol a nebo ke stažení zde: