Rybářský lístek je základní předpoklad pro oprávnění k rybolovu. Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

Kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se přestupku podle § 30 zákona o rybářství a hrozí mu pokuta až do výše 30.000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku, dopouští se trestného činu podle trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2).

Rybářské lístky jsou vydávány pouze pro české občany s trvalým bydlištěm na území městské části Praha-Suchdol a cizincům, kteří se zdržují v obvodu městské části. Rybářské lístky jsou vydávány na dobu 1 roku, 3 let, 10 let a na dobu neurčitou.

O vydání rybářského lístku žádá občan starší 15 let s trvalým pobytem na území městské části Praha-Suchdol, za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Mladiství prokáže svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad, např. rodný list nebo zápis dítěte v občanském průkazu nebo cestovním pasu rodiče nebo zákonného zástupce.

K vystavení rybářského lístku je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek (neplatí u vydání RL na dobu 1 měsíce)

Žadatel zaplatí správní poplatek 200 Kč při vystavení rybářského lístku na 1 měsíc, 100 Kč na jeden rok; 200 Kč na tři roky, 500 Kč na deset let a 1.000 Kč na dobu neurčitou. Za děti do 15 let zaplatí jeho zákonný zástupce za vydání rybářského lístku na dobu jednoho roku poplatek 50 Kč, na tři roky 100 Kč, na deset let 250 Kč.

Rybářské lístky vydává na ÚMČ Praha-Suchdol Ing. Martina Doubková, referentka životního prostředí, č. dveří 307, tel.: 222 361 425, e-mail: m.doubkova@praha-suchdol.cz.
Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na ÚMČ Praha-Suchdol nebo ke stažení zde: