Rybářský lístek je základní předpoklad pro oprávnění k rybolovu. Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek a předložit je na požádání rybářské stráži. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 8 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

Kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se přestupku podle § 30 zákona o rybářství a hrozí mu pokuta až do výše 30.000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.

Rybářské lístky jsou vydávány pouze pro české občany s trvalým bydlištěm na území městské části Praha-Suchdol a cizincům, kteří se zdržují v obvodu městské části. Rybářské lístky jsou vydávány na dobu 30 dní, 10 let a na dobu neurčitou.

O vydání rybářského lístku žádá občan starší 15 let s trvalým pobytem na území městské části Praha-Suchdol, za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Mladiství prokáže svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad, např. rodný list nebo jeho platný občanský průkaz či cestovní pas.

K vystavení rybářského lístku je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz
  • osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek (neplatí u vydání RL na dobu 30 dnů)

Žadatel zaplatí správní poplatek 200 Kč při vystavení rybářského lístku na 30 dní, 500 Kč na deset let a 1 000 Kč na dobu neurčitou. Za děti do 15 let zaplatí jeho zákonný zástupce za vydání rybářského lístku poplatek 250 Kč na dobu deset let.

Rybářské lístky vydává na ÚMČ Praha-Suchdol Ing. Eliška Moravcová, Ph.D., referentka životního prostředí, č. dveří 307, tel.: 222 361 425, e-mail: e.moravcova@praha-suchdol.cz.
Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Formulář žádosti o vydání rybářského lístku je k dispozici na ÚMČ Praha-Suchdol nebo ke stažení zde: