Městská část se dlouhodobě snaží připravit dostatečné prostory pro zajištění řádného vzdělání suchdolským dětem. Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné výchovy nutné připravit další prostory.
Městská část proto koupila koncem prosince 2017 pozemek parc. č. 1068/1 k. ú. Suchdol – hřiště u sokolovny, na kterém by měla vzniknout nová multifunkční hala (tělocvična) a venkovní hřiště pro potřeby základní školy a suchdolské veřejnosti.

V roce 2018 zorganizovala architektonickou soutěž o návrh Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole.

Na základě výsledků soutěže zpracuje kompletní projektovou dokumentaci (studie, DÚR, DSP, DVZ včetně rozpočtů) společnost ov architekti, s. r. o. / Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský .

Další informace k architektonické soutěži jsou na webu: hala-suchdol.cz


Cílem záměru je rozšíření prostor potřebných pro výuku tělesné výchovy v základní škole M. Alše, protože stávající malá tělocvična kapacitně nestačí. Prostory v sokolovně, které jsou v havarijním stavu, mohou sloužit jen jako dočasná náhrada. V odpoledních a večerních hodinách a o víkendech budou moci nové sportovní plochy užívat suchdolské sportovní spolky a veřejnost.
V nové sportovní hale vznikne hrací plocha 36 x 18 m se šatnami a zázemím, třemi klubovnami, s venkovním hřiště s atletickým oválem. Povinné parkování je vzhledem k nedostatku prostoru umístěno v podzemí pod halou. Energii na vytápění a ohřev užitkové vody bude zajišťovat tepelné čerpadlo s podzemními vrty, dešťová voda se bude používat i pro splachování. Budova je z pohledu energetické závislosti navržena jako pasivní.

únor 2022 – Stavební úřad ÚMČ Prahy 6 vydal stavební povolení, s kterým nesouhlasilo Společenství pro dům č.p. 1284, Za Sokolovnou. Odvolání pak řešil magistrát, který vydané stavební povolení potvrdil.

červen 2023 – vydání stavebního povolení

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení

leden 2021 – zpracování dokumentace pro společné území a stavební řízení


Studie řešení – zadání projektové dokumentace

leden – červenec 2020

Zastupitelstvo městské části na svém červnovém jednání

 • vzalo na vědomí Studii proveditelnosti výstavby sportovní haly s venkovním sportovištěm, kterou pro městskou část ve variantách řešení zpracovala společnost M.C.TRITON, spol. s.r.o., která na základě zpracované Studie proveditelnosti a optimalizovaných výpočtů citlivostní analýzy doporučila z důvodů ekonomických přínosů realizovat projekt ve variantě „ekonomický standard bez druhého podzemního podlaží a spojovacího krčku“ v odhadovaných nákladech 212 mil. Kč včetně DPH. Tato varianta zajistí dostatečné sportovní zázemí ZŠ a nabídne kvalitní sportovní prostředí pro širokou skupinu obyvatelstva.
 • schválilo pokračování přípravy projektové dokumentace sportovní haly (hrací plocha o rozměru 18 x 36 metrů a ochrannou zónu 2 metry po obvodu hřiště) pro územní a stavební povolení ve variantě „ekonomický standard bez druhého podzemního podlaží a spojovacího krčku“.
 • studie řešení – výsledné uspořádání multifunkční haly u ZŠ (pdf)


září – prosinec 2019 –  zářijové jednání zastupitelstva vzalo na vědomí studii řešení multifunkční haly s venkovním sportovištěm v odhadovaných nákladech 241 mil. Kč (bez DPH), která popisuje uspořádání celého sportovního areálu a uložilo prověřit splnění podmínek soutěže, požádat o odůvodnění zásadního zvýšení předpokládané ceny, předložení možností snížení stavebních nákladů, realizaci výstavby areálu po etapách a upřesnit možnosti financování výstavby a jejího provozu.

 • z posouzení dosavadního postupu městské části, které provedla externí právní kancelář, je uvedeno, že nedošlo k pochybení ve vztahu k soutěži o návrh, zadávacímu řízení (JŘBU) nebo uzavřené smlouvě o dílo
 • 1911 – vysvětlení nárůstu stavebních nákladů, možnosti jejich snížení, možnosti realizace výstavby areálu po etapách, odhad provozních nákladů (pdf)
 • financování stavby se předpokládá vícezdrojové a to z rozpočtu MČ, dotacemi z rozpočtu HLMP, dotacemi z MŠMT či dotacemi EU fondů v závislosti na aktuálně zveřejněných výzvách (např. OPŽP, prioritní osa 5 – Energetické úspory, cíl: snížení energetické náročnosti a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie, ve výzvě). Podání žádosti o dotaci je u většiny dotačních titulů podmíněno předložením min. dokumentace pro územní rozhodnutí, někde je třeba mít kromě stavebního povolení ještě zpracovanou dokumentaci v podrobnosti pro výběr zhotovitele.
 • na listopadovém jednání zastupitelstvo rozhodlo o zpracování studie proveditelnosti včetně analýzy přínosů a nákladů ve variantách

srpen 2019 – zpracovateli PD byla předložena studie řešení haly, spojovacího krčku, venkovního hřiště a vyvolaných úprav v areálu sokolovny, rozbor možných zdrojů tepla a propočtů stavebních a provozních nákladů. Hala má hrací plochu o rozměru 18 x 36 metrů a ochrannou zónu širokou 2 metry po obvodu hřiště. 

Celkový pohled areál haly s venkovním sportovištěm, sokolovny a školy:

Napojení spojovacího krčku do spojovací chodby mezi novou a původní budovou ZŠ a nová klubovna TJ Sokol:

Pohled na propojovací krček ze školy do haly před knihovnou:

Pohled na propojení krčku se sokolovnou:


duben 2019 – zpracovateli projektové dokumentace jsou předloženy k rozhodnutí varianty velikosti haly / hřiště a varianty napojení školy přes spojovací krček s halou a vyvolané úpravy staveb v areálu sokolovny:

Rada městské části na základě doporučení Komise územního rozvoje a infrastruktury souhlasila s pokračováním v projekčních pracích na původním soutěžním návrhu haly o rozměrech hřiště 36x18m z důvodu nenavyšování investičních a provozních nákladů, dodržení podmínek architektonické soutěže, menšího ovlivnění sousední nemovitosti na pozemku parc.č. 1070/1, k.ú. Suchdol, praktičtějšího umístění skladů podél delší strany hřiště a širšího ochozu na všech čtyřech stranách haly.


Architektonická soutěž o návrh – výsledky hodnocení soutěžních návrhů

Dne 18. října 2018 proběhlo posouzení 10 návrhů „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole„, které byly předloženy v rámci užší architektonické soutěže těmito uchazeči:

 • Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. arch. Martin Feistner
 • prof. Ing. arch. Ján Stempel
 • Jiří Richter / Kristína Richter Adamson, Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička
 • Ing. arch. Radko Květ
 • ov architekti, s. r. o. / Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský
 • MgA. Ondřej Císler
 • ADR, s. r. o. / MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář
 • Petr Hájek Architekti, s. r. o. / prof. Ing. arch. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
 • EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o. / Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Lukáš Ehl
 • KAVA, spol. s r. o. / Ing. Tomáš Novotný

Výsledky užší architektonické soutěže o návrh:

 • 1. cena – návrh č. 2, autoři: ov architekti, s.r.o. / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
 • 2. cena – návrh č. 7, autoři: MgA. Ondřej Císler, Ing. Petr Tej, Ing. arch. Filip Rašek, Ing. arch. Josef Choc, Ing. arch. Vojtěch Beran, Bc. Barbora Lopraisová
 • 3. cena – návrh č. 6, autoři: ADR, s.r.o. / MgA. Aleš Lapka, Ing. arch. Aleš Schubert

Návrhu č. 3 (autoř: KAVA, s.r.o. / Adam Bažant, Viktórie Dostálová, Jakub Koňata, Jan Novotný, Tomáš Novotný, Robert Seidl) bylo uděleno uznání poroty za nestandardní konceptuální přístup.

Všech deset návrhů včetně jejich hodnocení jsou dostupny na webu: hala-suchdol.cz

Vítězný návrh

Celkový pohled – perspektiva

hala-02-01

Pohled z ulice Za sokolovnou:

hala-02-02


Soutěž – snížení počtu účastníků – výzva k podání návrhů

13. srpna 2018 – Městská část obdržela v řádném termínu do 31. 7. 2018 celkem 31 žádostí o účast v soutěži o návrh multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole. Porota na svém jednání dne 13. 8. 2018 se po obsáhlé diskusi o obsahu jednotlivých 31 doručených žádostí o účast shodla na tom, že soutěž byla obeslána žádostmi o účast s portfolii s vysokou úrovní předložených prací.

Snížení počtu účastníků probíhalo na základě míry naplnění kritéria celková architektonická a stavebně technická kvalita referenčních prací. Posuzování probíhalo neanonymně na základě znalostí a zkušeností členů poroty v souladu se soutěžními podmínkami.

Vzhledem k tomu, že žádost o účast podalo velké množství uchazečů s referenčními pracemi velmi vysoké kvality rozhodla se porota vybrat celkem 10 uchazečů, kteří ji úrovní svých prací v portfoliích přesvědčili o tom, že by mohli být schopni zpracovat vhodné návrhy nové multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole.

Porota doporučila zadavateli, aby k podání soutěžního návrhu vyzval deset vybraných týmů:

 • Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. arch. Martin Feistner
 • prof. Ing. arch. Ján Stempel
 • Jiří Richter / Kristína Richter Adamson, Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička
 • Ing. arch. Radko Květ
 • ov architekti, s. r. o. / Ing. arch. Štěpán Valouch, Ing. arch. Jiří Opočenský
 • MgA. Ondřej Císler
 • ADR, s. r. o. / MgA. Aleš Lapka, MgA. Petr Kolář
 • Petr Hájek Architekti, s. r. o. / prof. Ing. arch. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
 • EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o. / Ing. arch. Tomáš Koumar, Ing. arch. Lukáš Ehl
 • KAVA, spol. s r. o. / Ing. Tomáš Novotný

Rada MČ Praha-Suchdol schválila rozhodnutí o snížení počtu účastníků dne 13. 8. 2018 a vyzvala vybrané účastníky k podání soutěžních návrhů.
Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů končí v souladu se soutěžními podmínkami dne 15. 10. 2018 ve 13:00 hodin.
Porota bude posuzovat soutěžní návrhy na hodnotícím zasedání dne 18. 10. 2018 od 9 hodin.
Další informace k soutěži jsou na webu: hala-suchdol.cz


Vyhlášení soutěže o návrh Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm 

2. července 2018 – Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje užší soutěž o návrh Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole. Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

Vyhlášení užší soutěž o návrh Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v  Praze-Suchdole.

Požadavky zadavatele:

a) vhodné urbanistické začlenění sportovní haly do území: požaduje se vhodné urbanistické začlenění nové haly do lokality, zasazení do krajiny a řešení dopravní obsluhy celého areálu. Dále se požaduje prověření reálnosti požadovaného stavebního programu resp. velikosti haly z pohledu vhodného urbanistického začlenění do území s respektem k okolní zástavbě.

b) návrh sportovního areálu:

 • propojení haly s areálem ZŠ;
 • sportovní hala s hrací plochou (rozměry hřiště optim.: 40 x 20 x 7 m, min.: 36 x 18 x 7 m);
 • venkovní sportoviště (s co největší možnou plochou);
 • řešení dopravní obslužnosti sportovního areálu včetně sokolovny;
 • optimální energetické řešení s kvalitním vnitřním prostředím;
 • vhodné odpovídající zázemí haly a venkovního sportoviště (šatny, WC, sprchy, sklady….)
 • umístění tří kluboven v objektu haly;

c) volba vhodného staticko-konstrukčního řešení haly: očekává se návrh řešení s ohledem na celkové předpokládané stavební náklady.

Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231 a kompletní nezbytné podklady soutěže na internetových stránkách soutěže o návrh: hala-suchdol.cz

Ceny a odměny – oceněny budou první tři návrhy (250 000 Kč, 200 000 Kč, 150 000 Kč) a na odměny bude rozděleno celkem 3 x 80 000 Kč.

Průběh soutěže (základní data):

 • Soutěž je zahájena dnem: 02.07.2018
 • Datum podání žádosti o účast: 31.07.2018 do 13.00 hodin
 • Datum odeslání rozhodnutí o snížení počtu účastníků: do 10.08.2018
 • Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů: do 15.10.2018 do 13.00 hodin
 • Datum oznámení výsledků soutěže: do 28.10.2018

Děkujeme všem za účast v soutěží.


Příprava urbanisticko-architektonické soutěže

červen 2018 –Ve věci přípravy vyhlášení soutěže o návrh proběhlo od února do května několik jednání ustavené komise, na kterých se formulovala náplň sportů a aktivit, které by se měly v hale a venkovním sportovišti odehrávat.Komise a Rada diskutovali TJ Sokol Suchdol-Sedlec rozsah spolupráce a možnosti využití pozemků v tomto areálu.
Rada městské části vybrala administrátora soutěže, kterým je paní PhDr. Markéta Pražanová a dále schválila složení soutěžní poroty, kterou tvoří nezávislí porotci prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc., Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Tomáš Bezpalec a Ing. arch. Zdeněk Rychtařík jako řádní členové, Ing. Mgr. Eva Jeníková a Ing. arch. Dalibor Borák jako náhradníci a závislí porotci Ing. Petr Hejl, Ak. arch. Tomáš Turek, Ing. Zdeněk Skála jako řádní členové, Ing. Václav Vik, Ing. Věra Štěpánková, RNDr. Ludmila Knappová a Jan Zoubek, jako náhradníci.
Soutěžní porota se sešla na ustavujícím jednání dne 24. května a na dalším jednání dne 5. června t.r. Diskutován byl kromě samotných soutěžních podmínek i tzv. stavební program, tj. stavební náplň projektu, urbanistické dispozice území ve vztahu k předpokládané velikosti haly a její dopravní obslužnosti. Z diskuse soutěžní poroty vyplývá, že umístění haly s hřištěm o rozměrech 40x20x7m do tohoto území včetně zajištění dostatečného počtu parkovacích stání nebude především z urbanistického hlediska jednoduchým úkolem.

Z jednání poroty proto vzešel požadavek opětovného projednání s TJ Sokol možnosti umístění haly i na jejich pozemku parc.č. 1068/2, tj. mezi budovami sokolovny a ZŠ na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou, které by muselo být přestěhováno na jiné místo. Tato dispozice je příznivější z urbanistického pohledu a především umožní nalézt mnohem jednoduší řešení požadovaného propojení areálu ZŠ s halou a popř. dále se sokolovnou. K diskusi nad tímto řešením byly připraveny dvě varianty možného umístění haly mez budovami sokolovny a základní školy na místě stávajícího hřiště UEFA.

var. 6A – rozměry haly 55x25x9,5 m, hřiště 40×20 m, počet stání 40, na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou na úrovni budovy sokolovny, studie varianty 6A – ke stažení (pdf)

var. 6B – rozměry haly 55x25x9,5 m, hřiště 40×20 m, počet stání 48, na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou na úrovni budovy družiny, studie varianty 6B – ke stažení (pdf)

Porota měla možnost si prohlédnout novou sportovní halu v Líbeznici o rozměrech 26 x 17 m, která slouží především pro školu, dále pak pro sportovní oddíly a také se v ní konají společenské akce. Porota se dále usnesla, že vzhledem k omezené velikosti a dispozici pozemků, kam budou moci soutěžící novou halu umístit, vzhledem k primární potřebě zajištění sportoviště pro potřeby ZŠ, vzhledem k omezenému prostoru na vymezení dostatečného počtu parkovacích míst a vzhledem k limitovaným stavebním nákladům je vhodné, aby soutěžící mohli prověřit reálnou možnost umístění haly, která ale nebude mít jen fixní ideální a  optimální rozměry hřiště 40x20x7m, ale bude mocí mít rozměry menší (min. 36x18x7m), což umožní regulérně provozovat sporty jako je florbal, futsal, basketbal, volejbal, tenis, badminton a další .

Základní požadavky zadavatele:

 • propojení haly s areálem ZŠ;
 • sportovní hala s hrací plochou pro florbal (rozměry hřiště optimálně: 40 x 20 x 7 m, min.: 36 x 18 x 7 m);
 • venkovní sportoviště (s co největší možnou plochou);
 • vyřešení dopravní obslužnosti sportovního areálu včetně sokolovny.

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy hodnoceny (dle pořadí významnosti):

 • Kvalita komplexního architektonického řešení včetně řešení propojení sportovního areálu a ZŠ
 • Řešení dopravní obslužnosti areálu;
 • Míra naplnění stavebního programu;
 • Soulad investičních a provozních nákladů předpokládaného architektonického návrhu.

7. června proběhlo jednání s výborem TJ Sokol ohledně možnosti zahrnout do řešeného území i část pozemku parc.č. 1068/2 mezi budovami sokolovny a ZŠ na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou. TJ Sokol pro toto rozhodnutí svolal na 26. června jednání jejich valné hromady.

V případě kladného vyjádření, by v soutěži řešené území tvořil pozemek parc.č. 1068/1, který je v majetku MČ a i část pozemku 1068/2 o výměře cca 1 700m2 . Bylo by pak na soutěžících, jak by návrhy připravili a na soutěžní porotě, jak bude návrhy hodnotit a to z pohledu urbanistického, prostorového, funkčního (naplnění stavebního řešení), řešení dopravní obslužnosti a z dalších aspektů.

Ale aby se mohla případně tato část pozemku využít pro přípravu další projektové dokumentace na výstavbu haly, pakliže by tento návrh byl v soutěži vybrán, musela by samozřejmě předcházet dohoda mezi TJ Sokol a MČ o vzájemné směně části pozemků a o další spolupráci. Dohoda by měla vycházet ze základní premisy, že TJ Sokol nebude majetkově znevýhodněn, to mimo jiné znamená, že v rámci projektu výstavby nové haly by byla provedena směna příslušných částí pozemků o ploše cca 1700m2, samozřejmě po odsouhlasení příslušnými autoritami, bylo by stávající hřiště UEFA přeneseno na část pozemku parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol, kde se nacházely volejbalové kurty, a to i s příslušenstvím (oplocení, osvětlení, šatna, …), dále by bylo možné uvažovat o společném energetickém centru pro halu a sokolovnu. Další oblastí možné spolupráce mezi MČ a TJ Sokol bude zajištění provozu a správy celého areálu.
V případě negativního vyjádření TJ Sokol by v soutěži řešené území tvořil v zásadě pouze pozemek parc.č. 1068/1, který je v majetku MČ a kousky pozemku parc.č. 1068/2, který je v majetku TJ Sokol, pro případné umístění spojovacího koridoru.

26. června jednala valná hromada TJ Sokol Suchdol-Sedlec a nesouhlasila s potencionálním umístěním nové haly na pozemku parc.č. 1068/2, tj. mezi budovami sokolovny a ZŠ na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou.


Příprava zadání urbanisticko-architektonické soutěže

duben 2018 – Urbanisticko-architektonická soutěž „Multifunkční hala s venkovním sportovištěm“ je připravována jako „dvoufázová“. V prvním fázi bude zveřejněna výzva k podání žádosti o účast v soutěži o návrh, kdy uchazeči předloží portfolio své činnosti a porota pak dle kritéria – kvalita provedených prací – sníží počet uchazečů a vyzve jejich omezený počet k vypracování a předložení soutěžních návrhů.

Předpokládané termíny:
– vyhlášení soutěže: 20.06.2018
– podání žádosti o účast (předložení portfolia): konec července
– výzva k vypracování návrhů: počátek srpna
– odevzdání soutěžních návrhů: počátek října 2018

Území pro novou halu a venkovní sportoviště je tvořeno převážně pozemkem parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol o výměře přes 7 200 m2, na kterém se nyní nachází původní sportoviště s atletickou dráhou, travnatou plochou pro fotbal a další míčové hry, doskočiště pro skok daleký a bývalé antukové hřiště na volejbal a asfaltový kurt na tenis.
Z diskuse se zainteresovanými subjekty nad vyhledávací studií blokového umístění pěti variant typových hal a venkovního sportoviště (autoři: ak. arch. Tomáš Turek, Ing. arch. Lenka Šilhavá) vzešla jako akceptovatelná varianta 5 – hala s orientačními rozměry cca 55x27x12,5 m, s rozměry vnitřního hřiště 40×20 m.

Vymezení řešeného území:

hala-resene-uzemi

 

19. února 2018 proběhlo setkání s veřejností a se spolky  k přípravě zadání multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ . Na setkání bylo představeno pět variant typového umístění haly:

var. 1 – rozměry haly 60x37x9,5 m, hřiště 45×30 m, počet stání 75, na místě stávajícího travnatého hřiště a oválu, zapuštěná, studie varianty 1 – ke stažení (pdf)
hala-var1
var. 2 – rozměry haly 60x37x12,5 m, hřiště 45×30 m, počet stání 75, na místě stávajícího travnatého hřiště a oválu, na povrchu, studie varianty 2 – ke stažení (pdf)
var. 3 – rozměry haly 57x32x12,5 m, hřiště 42×25 m, počet stání 61, na místě bývalých volejbalových kurtů, bourání části západního přístavku sokolovny (šatny ženy, sklady, ubytovna), studie varianty 3 – ke stažení (pdf)
hala-var3
var. 4 – rozměry haly 55x27x12,5 m, hřiště 40×20 m, počet stání 42, mezi budovou sokolovny a ZŠ, na místě hřiště UEFA, studie varianty 4 – ke stažení (pdf)
hala-var4
var. 5 – rozměry haly 55x27x12,5 m, hřiště 40×20 m, počet stání 42, na místě bývalých volejbalových kurtů, hala těsně k  západnímu křídlu sokolovny, studie varianty 5 – ke stažení (pdf)
hala-var5

31. ledna 2018 ustanovila Rada městské části Komisi pro přípravu zadání multifunkční haly, jejímiž členy budou zástupci školy, spolků, sportovní veřejnosti a  přizvaných odborníků, a která shromáždí požadavky a měla by připravit optimální zadání pro novou halu

leden 2018 – Vzhledem k  důležitosti zajištění kvalitního projektu nové haly s venkovním sportovištěm pro sportovní výuku v ZŠ i pro sportovní vyžití suchdolské veřejnosti a vzhledem k rozsahu projektu je nezbytné provést výběr návrhu na základě výsledků urbanisticko-architektonická soutěže. Protože pouze soutěž umožňuje vybrat a získat návrh kvalitního řešení neboť v soutěži se porovnává estetické, dispoziční, funkční a konstrukční řešení několika soutěžních návrhů stavby.

Jak bude hala velká, jaké sporty se v ní budou moci hrát, zastaví se ovál, kde bude hala stát ?

Z odpovědi na tyto otázky vznikne zadání pro přípravu haly. Parametry multifunkční haly by měly vzejít ze širší diskuse se zainteresovanými subjekty (škola, sportovní a další spolky) a s veřejností. Protože bude především záviset na výběru druhu sportů, které se budou moci v hale hrát.

Pro informaci uvádíme rozměry hřišť pro některé druhy sportu (v závorce jsou minimální rozměry):

 • házená: 40 m × 20 m
 • česká (národní) házená: 45 m × 30 m (42,75 m x 28,5 m)
 • florbal: 40 m × 20 m (36 m x 18 m)
 • futsal: 42 m x 25 m (25 m x 15 m)
 • basketbal: 28 m x 15 m (26 m x 14 m)
 • badbinton: 6,10m x 13,40m
 • volejbal: 18m × 9m + 3m na každé straně
 • stávající tělocvična ZŠ M. Alše: 26m x 13m
 • TJ Sokol – původní asfaltové hřiště: 41m x 22m
 • TJ Sokol – venkovní hřiště s umělou trávou – UEFA: 43m x 22m

Zadání by mělo dále specifikovat rozsah a požadavky na venkovního hřiště, rozsah zázemí haly, hlediště, kluboven, uspořádání venkovního hřiště apod. Návrh a výstavba nového objektu musí rovněž vycházet ze situace a dispozice pozemku, z vazeb na okolní zástavbu (sokolovna, budova družiny), řešení dopravy a parkování apod.

Rádi bychom znali Váš názor na připravovanou multifunkční halu s venkovním hřištěm, pro jaké sporty by areál měl být, jak rozsáhlé má mít zázemí atd. Své návrhy nám můžete psát na e-mail:podnety@praha-suchdol.cz


Nákup pozemku

září 2017 – Městská část se dlouhodobě snažila zajistit dostatečné prostory pro řádné vzdělávání suchdolským dětem. V posledních letech probíhají ve škole každým rokem stavební úpravy, kterými se rozšiřují prostory pro třídy apod. Bohužel stávající areál již ale není možné dále rozšiřovat a škola potřebuje ještě další prostory, protože stále roste počet žáků, které škola vzdělává.

Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné výchovy nutné zajistit další prostory.
V těsném sousedství školního areálu je pozemek parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol o rozloze 7.238 m2, na kterém se nachází historický sportovní areál s atletickým oválem. Tento pozemek vlastní od roku 2006 privátní investor Rezidence Suchdol, s.r.o., kterému jej v roce 2006 prodal suchdolský fotbalový klub TJ Slavoj. Fotbalisté jej tehdy městské části nenabídli.
Investor předpokládal projednání změny územního plánu tak, aby zde mohl stavět bytové domy, městská část  Praha-Suchdol s touto změnou nesouhlasila. Změnu na bydlení nepodpořilo ani hlavní město Praha,  pozemek je tedy v platném územním plánu vymezen jako území pro sport.

Pro základní školu, pro suchdolskou mládež a i dospělé je důležité, aby v těsném sousedství školy mohla vzniknout multifunkční hala, která by byla doplněna např. klubovými prostory pro polytechnickou výuku dětí, venkovními hřišti apod. Rozsah a náplň nového objektu vyjde z diskuse nad studií zástavby, kterou městská část připravuje.
Cena pozemku dle cenové mapy je 3.000 Kč /m2 (pozn. v roce 2010 to bylo 1.500 Kč /m2). Na předmětný pozemek zpracoval v září 2017 Ing. Vladimír Svoboda znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou ve výši: 2.850,- Kč/m2.
Z jednání s majitelem pozemku vzešla kupní cena 2.790 Kč /m2 (cena za celý pozemek: 20.194.020,- Kč).
Současné vedení hl.m. Prahy rozvoj školství podporuje, což také to dokládá i poskytnutá dotace ve výši 18 mil. Kč na nákup tohoto pozemku.
Zastupitelstvo městské části schválilo v září t.r. nákup nákup pozemku parc.č. 1068/1 k.ú. Suchdol  od společnosti Rezidence Suchdol za cenu kupní cenu: 20 194 020 Kč (tj. 2.790 Kč /m2 ) s tím, že na nákup bude využita dotace z HLMP ve výši 18 mil. Kč.
Tímto rozhodnutím Zastupitelstva je zajištěn prostor pro rozvoj suchdolské školy a na výstavbu nové multifunkční haly a venkovních hřišť. Příprava bude ještě dlouhá a zajištění financí na výstavbu jistě náročné.