Revitalizace zeleně u areálu Výhledy I

Popis: Cílem revitalizace zeleně v území v západní části areálu Výhledy I směrem k novému sportovnímu areálu TJ Sokol Lysolaje bylo nahrazení současného dožívajícího stromořadí topolů za jiný taxon. Jako vhodný taxon pro nová stromořadí byl zvolen platan javorolistý, kterých bude v rozmezí deseti metrů od sebe celkem vysazeno 19 ks .

Celý prostor byl koncepčně propojen kombinací divokých trvalkových záhonů a vhodných trvalých travních porostů. V řešeném prostoru vzniknou také pobytové plochy trávníku. Navržená kompozice trvalkových záhonů s keři navazuje na arboretum Libosad ČZU. Podél štěrkové cesty vzniknou dvě odpočívadla s lavičkami. Lavičky budou umístěny do mlatové plochy. V severní části řešeného prostoru dojde k propojení ovocné aleje a k dosadbě dřevin. Při této úpravě dojde k odstranění stávajícího nevzhledného keřového porostu. Dalšími úpravami bude založení propojovacích mlatových cest, které vzniknou účelně na vyšlapaných živelných pěšinách. Do řešeného prostoru bude také umístěn pobytový sedací mobiliář.

Investor: městská část Praha-Suchdol
Termín zahájení: březen 2021
Termín dokončení: květen 2021
Dodavatel: Botanica