Městský soud zamítl žalobu na vymezení koridoru pražského dálničního okruhu

26. únor 2016 – Městský soud zamítl v pátek 26. února žalobu osmi městských částí, čtyř obcí a šesti fyzických osob na vymezení koridoru pražského dálničního okruhu v Aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Soud mimo jiné nepotvrdil námitku žalujících, že nebyly řádně posouzeny varianty trasování. Dále soud odmítl námitku, že podél koridoru okruhu budou překračovány hygienické limity exhalací a hluku, jak vyplývá z dokumentace AZÚR, a odkázal řešení uvedeného problému až na další stupně řízení.

Další informace …


Městský soud zamítl žalobu na paralelní dráhu ruzyňského letiště

Dne 12. února 2016 zamítl Městský soud žalobu pěti městských částí, čtyř ústavů Akademie věd ČR a dvou soukromých osob na 1. Aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. Prahy ve věci rozšíření letiště Ruzyně o paralelní dráhu a vymezení oblasti zasažené nadlimitním hlukem, která zahrnuje celé zastavěné území naší městské části včetně škol a školek a areálu České zemědělské univerzity.
Zamítnutí žaloby soud odůvodnil POLITICKOU VŮLÍ Zastupitelstva hl. m. Prahy rozšířit letiště v Ruzyni o třetí dráhu. Na závěr soudkyně JUDr. Ivanka Havlíková poučila přítomné, že do dvou týdnů od doručení rozsudku, který bude vypracován asi za měsíc, je možno podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Další informace …


2. října 2015 – Návrh na zrušení části Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (AZÚR), která požaduje rozšíření letiště v Ruzyni, podalo pět pražských městských částí (Dolní Chabry, Ďáblice, Lysolaje, Nebušice, Satalice a Suchdol), čtyři ústavy Akademie věd (experimentální botaniky, fotoniky a elektroniky, chemických procesů a geologický) a dvě fyzické osoby.

Důvodem podání návrhu jsou závažné nedostatky a pochybení popsané v 16 základních bodech, ke kterým dle navrhovatelů došlo během přípravy a projednávání AZÚR. Vzhledem k závažným negativním dopadům na obyvatele v okolí se navrhovatelé obrací na nezávislý soud, aby prověřil míru závažnosti jednotlivých pochybení a zákonnost této části AZUR.

Koncepční nedostatky:
– není vymezen dlouhodobý rozvoj letiště,
– chybí koncepce leteckého provozu v ČR a v okolí Prahy,
– politika územního rozvoje i schválená aktualizace ZÚR jsou nevyvážené z hlediska vztahu okolních obcí a letiště – rozvoj obcí je zcela podřízen rozvoji letiště,
– nevhodná legislativa, která neumožňuje reálnou kontrolu ochrany obyvatel před leteckým hlukem.

Věcné nedostatky a pochybení:
– dokumentace AZÚR byla zpracována chybně, potřebnost dráhy i posuzovaný rozsah provozu vychází ze zastaralých, neaktualizovaných a zkreslených podkladů a prognóz,
– celé posouzení vlivů letiště na zdraví a životní prostředí je provedeno pouze k roku uvedení do provozu, tedy k předpokládanému roku 2020,
– nesprávné vymezení srovnávací, tzv. nulové, varianty letiště Praha-Ruzyně,
– dokumentace EIA, jako jeden ze základních podkladů aktualizace ZÚR, nebyla zpracována řádně a v souladu se zákonem, obsahuje pochybení stejná nebo větší než v případě dokumentace EIA na letiště Vodochody,
– nebylo respektováno negativní stanovisko  Hygienické stanice hlavního města Prahy,
– nebyly řádně vypořádány připomínky řady městských částí a tisíců občanů hl. m. Prahy
– nebyly řádně posouzeny synergické vlivy s dalšími záměry, jako jsou např. vysokorychlostní tratě, silniční okruh kolem Prahy, tramvajové tratě,
– příprava a projednání AZÚR proběhlo v rozporu se stavebním zákonem,
– nesprávné vyhodnocení stanovisek a připomínek dotčených orgánů.

Další výhrady:
– letecký provoz by se po výstavbě dráhy zkoncentroval z celé ČR do oblasti Ruzyně, velká nevyužitá kapacita a ekonomický tlak na návratnost vložených prostředků vyvolají neomezené navyšování nákladní a transferové dopravy, přičemž stávající kapacita dráhové systému je pro mnoho dalších let dostatečná,
– je dostatečný časový prostor pro řádné vymezení letiště a projednání na základě aktuálních a věcně správných podkladů a posouzení,
– ve Vodochodech je 35 000 letů za rok pro okolní obce a zřejmě i pro MŽP zcela nepřijatelný záměr, v těsné blízkosti Prahy mají být obcemi bez problémů akceptovány dvě dráhy pro 275 000 letů?
– letecký provoz se posouvá směrem k centru Prahy (o 1,6 km), blokuje se rozvoj města, znehodnocuje jedinečný přírodní a rekreační potenciál na severozápadním okraji Prahy – okolí Vltavy, areál ústavů Akademie věd, přírodní památky, ZOO v Troji, oblast Natura Kaňon Vltavy u Sedlce,
– odpovědní představitelé státu vůbec nejednají s dotčenými MČ a obcemi, požadavky a obavy jsou ignorovány, není zpracována koncepce rozvoje letišť v ČR,
– navrhovatelé z ústavů Akademie věd ČR se především obávají negativních vlivů leteckého provozu (hluk, vibrace a aerosoly) na svou výzkumnou a pedagogickou činnost.

Důsledky navrhovaného rozšíření letiště v Praze-Ruzyni o paralelní dráhu:
– třetí dráha má být umístěná o 1,6 km blíže k centru města,
– rozšíření oblasti zasažené hlukem z letecké dopravy do zastavěných území Nebušic, Lysolají, Suchdola, Sedlce, Bohnic, Čimic, Dolních Chaber, Ďáblic, i mnoha obcí ve Středočeském kraji
– nadlimitní hluk by zasáhl školy a školky,
– oblast zasažená nadlimitním hlukem z letecké dopravy by zasahovala i do areálu ústavů Akademie věd ČR v Praze-Lysolajích a do areálu České zemědělské univerzity v Praze.

Další informace …


2. října 2015 – Návrh na zrušení části Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (AZÚR), který vymezuje korido SOKP v úseku R7-D1 podalo osm pražských městských částí (Dolní Chabry, Ďáblice, Horní Počernice, Lysolaje, Nebušice, Satalice, Suchdol a Vinoř), čtyři obce ze Středočeského kraje (Jenštejn, Podolanka, Přezletice a Radonice) a šest fyzických osob.

Návrh popisuje v 25 základních bodech nezákonnosti, ke kterým dle navrhovatelů během projednávání AZÚR došlo a obrací se na správní soud, aby prověřil míru závažnosti jednotlivých pochybení a zda došlo k porušení zákona.

Hlavní důvody návrhu:
– nebyly řádně vypořádány připomínky řady městských částí a tisíců občanů hl.m. Prahy
– nebyly řádně projednány varianty vedení okruhu
– nebyly řádně posouzeny synergické vlivy s dalšími záměry jak např. jsou vysokorychlostní tratě, rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu, radiální komunikace a přivaděče
– příprava a projednání AZÚR proběhlo v rozporu se stavebním zákonem (novela stavebního zákona)

Navrhovatelé zdůrazňují, že příprava invariantního návrhu AZÚR, opomenutí posouzení některých staveb SOKP, opomenutí zahrnout do posouzení obyvatele Středočeského kraje, bezdůvodné měnění stanoviska na oblast Natura 2000 během řízení, chybějící podklady v řízení AZÚR, absence vyhodnocení vlivů s ohledem na jejich lokalizaci, nesprávné posouzení kumulativních a synergických vlivů, nerespektování podmínek stanovisek dotčených orgánů, nedodržování českých norem a evropských nařízení a předpisů, zatajování základních vstupů pro posouzení vlivů dopravních staveb (intenzity a složení dopravy), účelová změna stanoviska dotčeného orgánu na připomínku na základě nepravdivého vyjádření odpůrce, že „dokumentace změna nebyla“, další a další uvedené drobné či závažné vady zpochybňují ve svém celku zákonnost řízení o AZÚR.

Osm pražských městských částí a čtyři středočeské obce jsou samosprávy, které zastupují několik desítek tisíc obyvatel a v jejichž území se nachází napadený koridor SOKP v jehož důsledku hrozí výrazné zhoršení životního prostředí (nadlimitní hluková a imisní zátěž).
Navrhovatelé dále zdůrazňují, že extrémně rozsáhlá dokumentace AZÚR se všemi přílohami, ve které se často opakují dlouhé shodné pasáže, vedla k znepřehlednění celého řízení. Na základě v podání popsaných nezákonností a vad dokumentace navrhovatelé tvrdí, že zastupitelům i veřejnosti byly předloženy nesprávné, neobjektivní a účelové podklady, které ovlivnily jejich zásadní politické rozhodnutí.

Další informace …


1. Aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR)

Dne 11. září 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 41/1 aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Aktualizace č. 1 je vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

Aktualizací ZÚR byly do tohoto krajského územního plánu vráceny:

 • koridor Pražského okruhu (SOKP) v úseku Ruzyně – Březiněves, který byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010;
 • koridor Pražského okruhu (SOKP) v úseku Březiněves–Horní Počernice a Běchovice – D1, který byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. ledna 2011;
  Další informace k problematice
 • vymezení mezinárodního letiště Ruzyně a oblasti zasažené provozem letiště SL/1 včetně rozšíření o parlelní dráhu RWY06R24L, které bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu 6 Ao 6/2010-103 ze dne 2. února 2011.
  Další informace k problematice

listopad 2013 – Hlavní město Praha, pořizovatel územně plánovací dokumentace, zahájilo veřejné projednání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vystavením veřejné vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, formou opatření obecné povahy od 11. 11. 2013 do 18. 12. 2013.

Veřejné projednání se bude konat 11. 12. 2013 od 9:00 ve velkém zasedacím sále Zastupitelstva HMP v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Stanoviska, námitky a připomínky je nutno podat písemně do 18.12.2013 na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1.

Pořizování Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (odkaz na web ZÚR hl. m. Prahy)

Připomínky městské části Praha-Suchdol k 1. aktualizaci ZÚR HLMP ze dne 18.12. 2013 (pdf)


V aktualizaci ZUR je navrhováno rozšíření letiště v Praze Ruzyni o paralelní dráhu RWY 06R24L vedenou cca 1,5 jižněji od stávající hlavní dráhy, směrem blíž do centra, nad zastavěné území hl.m. Prahy.

AZUR_sl1+legenda

Do textu ZUR se doplňují oddíly 4.4.1 a 4.4.2, které znějí:

„4.4.1.  Ruzyně (SL/1)
Poloha  ve  městě:  Severozápadní  okraj  Prahy  na  území  MČ  Praha  6,  Praha-Nebušice, Praha-Suchdol,  Praha  17,  Praha-Přední  Kopanina,  Praha  8,  Praha-Dolní  Chabry,  Praha-Březiněves.
Zasahuje  do  katastrálních  území:  Ruzyně,  Řepy,  Liboc,  Nebušice,  Přední  Kopanina, Lysolaje, Suchdol, Sedlec, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves. 

Důvody vymezení:
Území vymezené izofonou L Aeq  55 dB z leteckého provozu letiště Praha-
Ruzyně  (Letiště Václava Havla Praha) po rozšíření dráhového systému o paralelní dráhu v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, úkolem L1. Předpokládané rozšíření letiště má negativní dopady na stávající využití a omezuje rozvoj a budoucí způsob využití území ve vymezené oblasti. 

Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:

 a)  respektování  kapacitních  a  provozních  podmínek  letiště,  stanovení  režimu  v okolí letiště ve smyslu podmínek navrhovaných ochranným hlukovým pásmem,
b)  rozšíření  systému  kompenzačních  programů  na  nové  projekty  k ochraně  životního
prostředí a na rozvoj občanské společnosti v území dotčeném ochranným hlukovým
pásmem letiště.  

Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci:

a)  navrhnout  způsob  využití  a  prostorové  regulativy  respektující  podmínky  provozu letiště,
b)  navrhovat  umístění  citlivých  funkcí  (bydlení,  školství,  zdravotnictví)  za  podmínky prokazatelného splnění legislativních požadavků na kvalitu prostředí, zejména zatížení hlukem,
c)  navrhnout  propojení  letiště  s centrem  města  a  blízkým  okolím  kapacitním prostředkem  hromadné  dopravy  osob,  nebo  kombinací  těchto  prostředků  v zájmu snížení hlukové zátěže z povrchové dopravy v dotčené části specifické oblasti.


V aktualizaci ZUR je navrhováno vymezení Silničního okruhu kolem Prahy přes území Suchdola, Sedlce, Čimic, Dolních Chaber a Ďáblic a dále v úsecích od Březiněvse (D8) po Říčany (D1)

AZUR_koridory+legenda

Do textu ZUR se doplňují texty,  v pododdílu 5.1.2.1 zní odstavec 1:

Vymezení: Pražský okruh (Silniční okruh kolem Prahy) patří k nejdůležitějším prvkům nadřazeného komunikačního systému hlavního města. Na okraji hl. m. Prahy a zčásti v přilehlém území Pražského regionu propojí systém dálnic a silnic směřujících k hlavnímu městu z ostatního území ČR. Koridor Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) respektuje zprovozněný úsek mezi Ruzyní a dálnicí D1 u Dobřejovic (na mimopražském území). Navržená jihovýchodní část propojuje zprovozněné úseky Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) na jihu a východě Prahy, prochází územím mezi Kolovraty a Říčany, východně od Uhříněvsi a Dubče do křižovatky u Běchovic. V úseku od Běchovic po Horní Počernice respektuje zprovozněný úsek. Severovýchodní část vede východně od Satalic a Vinoře, kde se stáčí na západ, prochází severně od Čakovic k jižnímu okraji Březiněvsi. Úsek Březiněves-Ruzyně je veden severně od Dolních Chaber, Čimic, přes Suchdol a dále mezi Přední Kopaninou a Nebušicemi do křižovatky v Ruzyni. Současně se vymezují přivaděč Rybářka v oblasti Suchdol, Sedlec a Čimický přivaděč v oblasti Čimic jako nedílné součásti staveb Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy).“.

V pododdílu 5.1.2.1 v odstavci 2 se na konci písmena b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až i), která znějí:

d) řešení severozápadní části Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy v zastavěném území Suchdola v tunelu; západně od Suchdola mimo zastavěné území preferování řešení komunikace v zářezu. Optimalizace prostorového řešení okruhu u Dolních Chaber a v úseku podél Drahaňské rokle s cílem omezit negativní vlivy stavby na stávající zástavbu a charakter území. Založení pásů zeleně podél trasy okruhu severně od Dolních Chaber, jižně od Drahaňské rokle a západně Suchdola,

f) optimalizace rozsahu tunelových úseků a jejich výdechů z hlediska vlivu na ovzduší a obyvatele, zejména v oblasti Suchdola, aplikace účinných odsávacích zařízení, g) zajištění vyloučení významného negativního vlivu Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) na lokalitu NATURA 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“,

V pododdílu 5.1.2.1 se v odstavci 3 body a) – b) zrušují a vkládají se nové body a) – g), které znějí:

a) navrhnout plochy zeleně podél upřesněné trasy Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) pro zmírnění negativních vlivů dopravy,
b) upřesnit průběh Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) tak, aby respektoval vymezený koridor pro průběh okruhu lokalitou NATURA 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“,
c) navrhnout tunelové úseky Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy), zejména ve stávající zástavbě Suchdola,
d) upřesnit návrhy mimoúrovňových křižovatek s cílem co nejefektivněji napojit nižší komunikační síť,
e) optimalizovat návrh mimoúrovňové křižovatky na Pražském okruhu (Silničním okruhu kolem Prahy) u Běchovic na základě variantních řešení s cílem minimalizovat dopady na obytnou zástavbu Běchovic,
f) vymezit přivaděč Rybářka na východním okraji Suchdola ve větší části v tunelu pro zmírnění vlivů jeho provozu na stávající obytnou zástavbu,
g) neumísťovat nově citlivé funkce (bydlení, školství, zdravotnictví) podél koridoru Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy).


azur-citlivé plochy


Aktualizace ZUR – výchozí prognóza rozvoje letecké dopravy

Odůvodnění urychlené výstavby paralelní dráhy jako jediného možného řešení rozvoje ruzyňského letiště je založeno na zcela chybných předpokladech vývoje provozu a nelze z nich vyvozovat objektivní závěry o potřebnosti paralelní dráhy a ani o správnosti prosazovaného řešení.
Potřebnost vybudovat paralelní dráhu je založena na předpokladu z roku 2006-2007, že počet letadel i počet pasažérů bude na letišti v Ruzyni trvale stoupat až na cílových 276 000 letů v roce 2020.

Nedostatkem kapacit se odůvodňuje urychlená výstavba. Skutečný vývoj je ale jiný, jak ukazují grafy a předpokládané hodnoty pro rok 2020 jsou v tvrdíkovskou fikcí.

prgaero_pohyby_03-20

prgaero_cestujici_03-20

Vývoj provozu na letišti v Praze-Ruzyni v období 2003-2012 a prognóza do roku 2020 (pdf)


Aktualizace ZÚR – modelové zatížení hlukem z provozu ruzyňského letiště

Při zpracování dokumentace AZUR došlo k zajímavému úkazu na dráze 13/31, kde v porovnání mezi stávajícím stavem a tzv. nulovou variantou, tedy výhledovým stavem bez výstavby paralelní dráhy, došlo ve výhledovém stavu bez  paralelní dráhy k cca 10 násobnému navýšení počtu přistávajících letadel na dráze 13 vedené přes Ruzyň, Řepy, Motol, … . Přičemž rozložení využívání dráhového systému je dáno především povětrnostními podmínkami. Zjednodušeně řečeno, letadla přistávají a startují proti větru a vadí jim silný boční vítr.

stávající stav – přistání na dráze RWY 13 (nově 12) tvoří dle dlouhodobé provozní situace cca 3-8% všech letů a hluková izofona 55dB končí na Vidouli

dráha 13-stávající stav

nulová varianta – ve výhledovém stavu bez výstavby paralelní dráhy byl bez ohledu na problematiku větrů počet přistání na dráze RWY 13 (nově 12) navýšen na 79% všech letů a hluková izofona 55dB pak končí o cca 12 km dál až někde za Libuší.

13-výhledový stav

V následných modelech AZUR je pak možné „prokázat“, že výstavbou paralelní dráhy, která by měla být  umístěna o 1.6 km víc nad zástavbou hl. města (Nebušice, Lysolaje, Suchdol včetně areálu ČZU, Sedlec, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry), se sníží hluková zátěž z letiště stovkám tisíc obyvatel Prahy.

AZUR – porovnání stávajícího a výhledového stavu hlukové zátěže na dráze 13 (pdf)

Rozložení provozu na dráhovém systému ruzyňského letiště 2006-2011 + AZUR (pdf)


duben 2013 – Návrh aktualizace č.1 a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy.

Návrh aktualizace č.1 ZUR HMP včetně VVURÚ ZUR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/77 ze dne 4.11.2011. Projednání se bude konat dne 19.4. 2013 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje města, Vyšehradská  57, Praha 2. Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č.1 a projednání VVURÚ ZUR  HMP  je  zveřejněna  na  úředních  deskách  Magistrátu  hl.m.  Prahy  v době  od 3.4.2013 do 20.5.2013 včetně.


Hlavní město začalo v roce 2011 připravovat první aktualizaci Zásad územního rozvoje, které byly vydány v lednu 2010. Jedná se o tzv. krajský územní plán, ve kterém zjednodušeně napsáno jsou vytyčeny zásadní koridory pro dopravní a energetické stavby,  oblasti a plochy, kde se má nacházet výroba, obytná zástavba či oblasti pro sport a rekreaci. Aktualizace představuje přes 400 úprav, doplnění a upřesnění v textové části a úpravy týkající se zájmových oblastí jako je „Nádraží střed“, „Trojmezí“, „Dívčí hrady“.
Ovšem jejím hlavním cílem je, aby se do plánu vrátilo vymezení koridoru pro Silniční okruh (SOKP) od Ruzyně přes Suchdol, Chabry, Ďáblice, Čakovice, Satalice, Černý most, Běchovice až do Říčan. Toto vymezení koridoru bylo nadvakrát – v roce 2010 a pak v roce 2011 v původních Zásadách – zrušeno Nejvyšším správním soudem na základě žalob městských částí a občanů ze Suchdola, Dolní Chaber a Běchovic.
Dále pak má aktualizace opět vymezit paralelní dráhu ruzyňského letiště a rozšířit oblast s nadlimitním hlukem nad zastavěným územím Nebušic, Lysolají, Suchdola, Sedlce, Bohnic, Čimic, Dolních Chaber a Březiněvse. Paralelní dráha byla Nejvyšším správním soudem v původních Zásadách zrušena v únoru 2011 na základě společné žaloby podané naší městskou částí, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Ústavem chemických procesů AV ČR, v. v. i., Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. a devíti občany Suchdola a Sedlce.

V pondělí 27. srpna 2012 byl termín pro podávání připomínek k první aktualizaci Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, ty nyní mohly podávat jen dotčené orgány státní správy, městské části a sousední obce. Městská část ve svých připomínkách především namítá, že nebyly respektovány její zásadní připomínky k zadání aktualizace podané v červnu loňského roku:

 • v rámci schválené Politiky územního rozvoje koordinovat postup HMP při návrhu a posuzování trasy SOKP a jeho variant se Středočeským krajem,
 • provést řádné posouzení variant trasy SOKP a zvolit optimální variantu z hlediska životního prostředí, zdraví obyvatel a ekonomických parametrů,
 • nerozšiřovat specifickou oblast SL/1 na obydlená území HMP a respektovat hygienické limity při umisťování jednotlivých záměrů,
 • v případě letiště Praha stanovit únosnost území z hlediska leteckého provozu, limity provozu, varianty provozu, možnosti využití jiných letišť.

Dále v připomínkách k aktualizaci městská část namítala neřádné porovnání možných variant a účelové stanovení tzv. nulových variant, to proto, aby prosazení okruhu a paralelní dráhy mohlo být odůvodněno výrazným přínosem na zlepšení životního prostředí v „celé“ Praze, na úkor „mnohem menšího“ počtu lidí, kteří by museli žít pod paralelní drahou či ve u okruhu. Přitom stranou a bez porovnání zůstává základní důvod prosazování obou staveb na území hl.m. Prahy, tedy zájem o pozemky pod a okolo okruhu a zájmy jako je např. privatizace letiště.

 

Nejvyšší správní soud zrušil vymezení paralelní dráhy v ZÚR hl.m. Prahy

Nejvyšší správní soud zrušil dne 2. 2. 2011 vymezení paralelní dráhy ruzyňského letiště v Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy na základě společné žaloby městské části Praha-Suchdol, České zemědělské univerzity, Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i., Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. a 9ti občanů Nebušic, Lysolají, Suchdola a Sedlce.
NSS především uznal žalobní legitimaci všech žalobců. V ústním odůvodnění svého rozsudku soud zdůraznil skutečnost, že všech 14 žalobců podávalo shodnou žalobu.

Hlavními důvody zrušení vymezení paralelní dráhy letiště v Praze-Ruzyni v Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy (krajský plán) Nejvyšším správním soudem v Brně dne 2.2. 2011 byly tyto zásadní nezákonnosti v postupu Hl.m. Prahy při jejich vydávání:

 • nevyhodnotilo dostatečně vliv letiště na životní prostředí a zdraví lidí, což v souladu se zákonem požadovalo Ministerstvo životního prostředí;
 • neposoudilo kumulativní a synergické vlivy letiště Ruzyně a silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Pro tyto důvody již Nejvyšší správní soud dvakrát zrušil jiné části zásad územního rozvoje Hlavního města Prahy, týkající se silničního okruhu kolem Prahy (Pražského okruhu) v úseku Ruzyně – Březiněves, Běchovice – D1 a Březiněves – Horní Počernice;
 • nesplnilo povinnosti vyplývající z ochrany evropsky významných chráněných přírodních stanovišť Natura 2000 (Kaňon Vltavy u Sedlce);
 • nenaplnilo úkol z Politiky územního rozvoje, stanovené pro celý stát vládou ČR. Politika územního rozvoje uložila řešit v navazující územně plánovací dokumentaci dopady rozvoje letiště Praha – Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí, zejména hlukovou zátěž. Zásady územního rozvoje tento úkol nesplnily, ani záměr stanovený vládou nijak nerozvinuly a zůstaly v naprosto obecné rovině, což znemožnilo věcnou argumentaci k záměru i jeho plnou soudní kontrolu;
 • zrušená část ZÚR byla rovněž obsahově nezákonná pro rozpor s povinnostmi stanovenými ve stavebním zákoně. Část týkající se letiště Ruzyně byla totiž natolik nekonkrétní a obecná, že neumožňovala jasně stanovit zasažená území, zvažovat varianty a alternativy, vyhodnocovat jejich vliv na životní prostředí a posuzovat proporcionalitu zásahů do práv dotčených subjektů. Tyto zákonem stanovené úkoly nebylo možno vyřešit bez určité míry konkrétnosti rozsahu zamýšleného řešení letiště, kterou však zrušená část zásad územního rozvoje ani její podklady neobsahovaly.

Rozsudek č.j. 6 Ao 6/2010-103 Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2011, www.nssoud.cz (pdf)

Konkrétně soud vypustil z textové části Zásad územního rozvoje v těchto částech:

4.4.1 Oblast zasažená provozem letiště Ruzyně (SL/1)
Poloha ve městě: Severozápadní okraj Prahy na území MČ Praha 6, Praha-Nebušice, Praha-Suchdol.
Důvody vymezení: Provoz letiště znehodnocuje stávající využití a omezuje rozvoj a funkční využití území v severozápadní části města.
Vztah k platnému Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: Území jsou určena pro rozvoj z části v horizontu a z části ve výhledu územního plánu.
Podmínky pro následné rozhodování o změnách v území:
a) stanovení režimu v okolí letiště ve smyslu podmínek navrhovaných ochranných hlukových pásem,
b) stanovení podmínek pro výstavbu se zřetelem na dlouhodobě negativní vnímání leteckého provozu v režimu přistávání a vzletu v blízkosti obytné funkce.

5.3.1 Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně
Vymezení: Na severozápadním okraji hl. m. Prahy v těsné vazbě na Pražský okruh
a rychlostní silnici R7 (Praha – Slaný). Letiště je situováno v prostoru, v němž se historicky
rozvíjí letecký provoz díky příznivým územním podmínkám a výhodné poloze vůči městu.
Důvody vymezení: Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně je nejvýznamnějším mezinárodním
letištěm ČR, které zajišťuje spojení hlavního města s okolním světem, k čemuž přispívá
i výhodná poloha Prahy v České republice. Vzhledem k tomu, že dobře fungující letiště
podporuje rostoucí význam, konkurenceschopnost a přitažlivost hl. m. Prahy ve světě,
počítá se s jeho přiměřeným rozvojem a s tím související částečnou přestavbou
dráhového systému. Určujícím prvkem rozšíření a úprav dráhového systému letiště je
výstavba nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L. Stávající dráha RWY
13/31 bude využívána ve velmi omezené míře a provoz na ni bude soustředěn pouze
v relativně izolovaných časových intervalech, kdy nastane extrémní meteorologická
situace neumožňující bezpečné přistání nebo vzlet na jedné z paralelních drah, nebo kdy
některá z paralelních vzletových a přistávacích drah bude pro nezbytné opravy uzavřena
a za této situace bude provoz na dráze 13/31 předem dohodnut s městem.

 


 

Nejvyšší správní soud zrušil část okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně-Březiněves
Nejvyšší správní soud zrušil 20. 5. 2010 opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/59 ze dne 17.12.2009, v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené jako stavba číslo s označením „Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves“.

Soud, na základě žaloby podané městskou částí Praha-Dolní Chabry a Suchdol a šesti občany Dolních Chaber a Suchdol,  shledal pochybení v chybějícím posouzení vlivu Zásad územního rozvoje na evropsky významnou lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce, přestože tato lokalita chrání i tzv. prioritní typ stanoviště.

Další pochybení spočívalo v nerespektování a nevypořádání požadavků Ministerstva životního prostředí ve stanovisku k návrhu zadání zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Ty se týkaly požadovaných náležitostí vlivů Zásad územního rozvoje na životní prostředí.

Chybělo také posouzení kumulativních a synergických vlivů SOKP a letiště Praha – Ruzyně. Nezákonně nebyly posouzeny ani přivaděče a mimoúrovňové křižovatky nadmístního významu. Podle Nejvyššího správního soudu bylo chybou i to, že se provedené vyhodnocení vlivů na životní prostředí nezabývalo vlivem jednotlivých částí stavby SOKP na konkrétní dotčená území. Konečně pak soud shledal pochybení i ve způsobu vypořádání námitek podaných v rámci řízení zástupcem veřejnosti.

rozsudek NSS ze dne 20.5.2010, ZUR Praha, čj. 8 Ao 2/2010 – 644, www.nssoud.cz (pdf)


 

březen 2009 – Řízení o vydání Zásad územního rozvoje (ZÚR).
Návrh Zásad územního rozvoje (ZÚR) obsahuje i kontroverzní záměry výstavby nové paralelní vzletové a přistávací dráhy v Ruzyni a jižní trasy Silničního okruhu kolem Prahy přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry.

Veřejné projednání návrhu ZÚR HMP vydávané formou opatřením obecné povahy se projednává od 6. března 2009 do 6. dubna 2009 včetně a proběhne  dne 2.4. 2009 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská  57, Praha 2.

Kompletní dokumentace návrhu ZÚR HMP (textová a grafická  část) a úplný návrh na vydání návrhu ZÚR HMP formou opatřením obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí  od 18. února 2009 do 6. dubna 2009 včetně:
–  v informačním středisku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.
–  v  kanceláři č.335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v úředních dnech, tj. v pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod.
–  v elektronické podobě na internetové adrese www.praha-mesto.cz v sekci územní plánování a rozvoj města.

Výběr dokumentace k veřejnému projednání (duben 2009) :
Vymezení území zasaženého hlukem z leteckého provozu letiště Praha Ruzyně po rozšíření o paralelní dráhu (pdf)
Vymezení koridoru Pražského okruhu (R1) v severozápadním sektoru území hl.m. Prahy (pdf)
Vyhodnocení vlivu ZÚR hl.m. Prahy na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (pdf – 2,2 MB)

Dokumenty:
Oznámení zahájení zahájení řízení o vydání Opatření obecné povahy  ZÚR HMP (pdf)
Posouzení návrhu ZÚR pro hl.m. Prahu podle § 38 zák. č. 183/06 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu )stavební zákon) Ministerstvem pro místní rozvoj (pdf)
Doplňující stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy k ZÚR – 3.4.2009 (pdf)
Námitky městské části Praha-Suchdol k Zásadám územního rozvoje pro hl.m. Prahu (ZÚR) a k vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí (pdf)


Schválená Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
Zásady územního rozvoje (ZÚR) hl.m. Prahy byly schváleny Zastupitelstvem hl.m. Prahy dne 17.12.2009,
usnesením č. 32/59. Text ZÚR včetně příloh je dostupný na webu hl.m. v sekci územní plán.

 

Nejvyšší správní soud zrušil část okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně-Březiněves
Nejvyšší správní soud zrušil opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/59 ze dne 17.12.2009, v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené jako stavba číslo s označením „Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves“.

Soud, na základě žaloby podané městskou částí Praha-Dolní Chabry a Suchdol a šesti občany Dolních Chaber a Suchdol,  shledal pochybení v chybějícím posouzení vlivu Zásad územního rozvoje na evropsky významnou lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce, přestože tato lokalita chrání i tzv. prioritní typ stanoviště.

Další pochybení spočívalo v nerespektování a nevypořádání požadavků Ministerstva životního prostředí ve stanovisku k návrhu zadání zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Ty se týkaly požadovaných náležitostí vlivů Zásad územního rozvoje na životní prostředí.

Chybělo také posouzení kumulativních a synergických vlivů SOKP a letiště Praha – Ruzyně. Nezákonně nebyly posouzeny ani přivaděče a mimoúrovňové křižovatky nadmístního významu. Podle Nejvyššího správního soudu bylo chybou i to, že se provedené vyhodnocení vlivů na životní prostředí nezabývalo vlivem jednotlivých částí stavby SOKP na konkrétní dotčená území. Konečně pak soud shledal pochybení i ve způsobu vypořádání námitek podaných v rámci řízení zástupcem veřejnosti.

rozsudek NSS ze dne 20.5.2010, ZUR Praha, čj. 8 Ao 2/2010 – 644, www.nssoud.cz (pdf)