Praha potřebuje dálniční okruh

mapa-okruhy Silniční okruh kolem Prahy je budován jako součást transevropské dálniční sítě – tj. je integrován do IV. multimodálního koridoru z Berlína do Istanbulu s odbočkou na Norimberk. Jeho základní funkcí je ochránit Prahu před tranzitní dopravou, propojit dálnice, rychlostní silnice a další silnice I. třídy sbíhající se paprskovitě do Prahy. Dále má rozvádět dopravu se zdrojem nebo cílem v Praze. Vnitroměstské spojení je funkcí podružnou a se základní charakteristikou SO fakticky neslučitelnou.
Okruh má být skutečným okruhem, t.j. musí míjet hlavní sídelní útvary a nemůže tedy procházet přes zastavěné území Suchdola.

Další informace jsou na webech:


Posuzování vlivu na životní prostředí – EIA 518, 519

září 2023 – Ministerstvo životního prostředí zahájilo projednání Dokumentace vlivů záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ na životní prostředí.

Vyhlášení projednání – MŽP (pdf)

Každý může podat připomínky v termínu do 4. října 2023 na Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, e-mail: posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4.

Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP520, resp. přímo zde (D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves).


Připomínky městské části k dokumentaci vlivů záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ na životní prostředí:

Vyjádření k dokumentaci EIA záměru staveb „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ (pdf)

Přílohy:


Prověření variant ze zjišťovacího řízení EIA

květen 2021 – Na základě závěrů zjišťovacího řízení připravilo ŘSD technickou studii, jejíž cílem bylo posouzení navrhovaných úprav trasy SOKP 518 navržených v zjišťovacím řízení EIA.

Jednalo se o tyto úprav na trase a přivaděčích SOKP 518 a 519:

Úpravy vyžadující změnu ZÚR:

 • Ražený tunel Kamýcká s vypuštěním MÚK Rybářka a Přivaděče Rybářka – řeší varianta 1
 • Vypuštění MÚK Horoměřice
 • Posun MÚK Suchdol – řeší varianta 7 – není v zásadním rozporu se ZÚR, mimo plochu ÚP HMP.

Úpravy nevyžadující změnu ZÚR:

 • Prověření odsunutí trasy jižně od Horoměřic v koridoru ZÚR – řeší varianta 2
 • Prověření výškového vedení trasy SOKP 518 (zahloubení) – řeší varianta 3
 • Technické řešení zářezů
 • Prověření ražené části tunelu Suchdol – řeší varianta 4
 • Prodloužení tunelu Suchdol k MÚK Horoměřice – řeší varianta 5
 • Prodloužení tunelu Rybářka do ulice Kamýcká – řeší varianta 6

Zpracované studie jsou dostupné ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1sAxjkYpzQsdd9QPgagh2dmcHRt2JYByq?usp=sharing


06/2022 – Krajinářsko-urbanistická a architektonická studie D0 518 Ruzyně – Suchdol
JK Architekti, ŘSD, 06/2022 (KAUS-518-2022)

Zpracovaná studie je dostupná ke stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1a9VtKQbC_P3OxaBPMORrUma8MTN0OclM?usp=sharing


Návrh stavební uzávěry pro stavby 518 Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves SOKP

5. února 2020 – Hlavní město zveřejnilo návrh stavební uzávěry pro stavby 518 Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves SOKP.

K návrhu opatření obecné povahy mohou podat námitky vlastníci nemovitostí, jejichž nemovitosti jsou zasažené návrhem uzávěry, a i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Připomínky je třeba podat do 6. března 2020 na adresu Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje rozvoje, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Podklady k tomuto opatření obecné povahy jsou k dispozici na webu HLMP:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/stavebni_uzavery/index.html

Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti
Na území vymezeném ve stavební uzávěře je zakázáno:

 1.  umisťovat a povolovat stavby ve smyslu § 2 odst. 3 až 6 stavebního zákona,
 2. povolovat terénní úpravy ve smyslu § 3 odst. 1 stavebního zákona, které nesouvisejí se stavbami č. 518 Ruzyně – Suchdol a č. 519 Suchdol – Březiněves Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) a které by mohly ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravovaného Územního plánu hlavního města Prahy, jehož zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/6 ze dne 19. 9. 2013 (dále jen „Metropolitní plán“).

Výjimky ze zákazu a omezení stavební činnosti podle tohoto územního opatření o stavební uzávěře může povolit Rada hl. m. Prahy, jestliže povolení výjimky neohrozí účel sledovaný tímto územním opatřením o stavební uzávěře.

Městská část s vyhlášením stavební uzávěry nesouhlasí, protože navrhovaná stavební uzávěra po dobu několika let bude zásadně omezovat vlastnická práva na nepřiměřeně rozsáhlém území. V roce 2013 byla na podnět městské části a majitelů zasažených pozemků podobná stavební uzávěra správním soudem zrušena.

Návrh vymezení stavební uzávěry na území Prahy-Suchdola

Územní plán z roku 1999 pro území Prahy-Suchdola s koridorem SOKP


Tunelový přivaděč Kamýcká

září 2019 – městská část předložila v rámci zjišťovacího řízení EIA námět tunelového přivaděče Kamýcká, který by nahradil přivaděč Rybářka s velkou křižovatkou v předpolí mostu přes Vltavu.


Zjišťovací řízení k záměru SOKP 518 Ruzyně-Suchdol a k záměru SOKP 519 Suchdol-Březiněves

6. září 2019 – Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovací řízení k záměru SOKP 518 Ruzyně-Suchdol v rámci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Podrobnosti k řízení jsou uvedeny na portálu CENIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP486

25. září 2019 – Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovací řízení k záměru SOKP 519 Suchdol-Březiněves v rámci posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Podrobnosti k řízení jsou uvedeny na portálu CENIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488

Městská část podala k oběma řízením rozsáhlé připomínky v nichž na prvém místě zdůraznila nesouhlas s vymezením koridoru Silničního okruhu kolem Prahy v trase Ruzyně – Suchdol (518) a Suchdol – Březiněves (519) a souvisejících staveb (MÚK, přivaděče).

Z připomínek městské části k rozsahu posouzení EIA stavby SOKP 518 je možné zdůraznit:

 • zahloubení tunelu Suchdol, ražená výstavba
 • zrušení přivaděče Rybářka
 • posouzení raženého tunelového přivaděče Kamýcká:
 • vedení trasy SOKP v tunelu v celém úseku kolem Suchdola, Lysolají a Horoměřic
 • odsunutí křižovatky Suchdol dál od zástavby Výhled
 • posouzení Regionální varianty
 • sloučení do jednoho posouzení EIA stavby 518 a 519
 • posouzení kumulativních a synergických vlivů

Připomínky městské části k zjišťovacímu řízení EIA na stavbu SOKP 518 Ruzyně-Suchdol (pdf)

Připomínky městské části k zjišťovacímu řízení EIA na stavbu SOKP 519 Ruzyně-Suchdol (pdf)

Přílohy připomínek:

19. prosinec 2019 – MŽP zveřejnilo Závěry zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  pro stavby 518 a 519 SOKP:

 1. Záměry „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol“ a „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ sloučit do jednoho záměru a k tomuto sloučenému záměru předložit jednu společnou dokumentaci EIA. Všechny následující požadavky budou tedy splněny nejen pro SOKP 518, ale přiměřeně i pro SOKP 519.
 2. Zpracovat hlukovou a rozptylovou studii se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.
 3. V rámci rozptylové a hlukové studie navrhnout technická a kompenzační opatření k zamezení zhoršení imisní a hlukové zátěže v území.
 4. Zpracovat posouzení vlivů na veřejné zdraví se zohledněním závěrů hlukové a rozptylové studie.
 5. Zpracovat dopravně inženýrské podklady se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.
 6. Opakovaně zpracovat a přiložit k dokumentaci EIA vyhodnocení vlivu předmětného záměru na soustavu Natura 2000 se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.
 7. Zpracovat migrační studii dotčeného území a posouzení dostatečnosti migrační prostupnosti navrhované liniové stavby.
 8. Aktualizovat a přiložit k dokumentaci EIA hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů bezprostředně dotčeného území, včetně návrhu záchranných či kompenzačních opatření se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.
 9. Doplnit a ověřit informace v přílohách B.6, B.7 a B.10, které jsou součástí oznámení záměru dle požadavků v obdržených vyjádřeních.
 10. Aktualizovat posouzení vlivu záměru na zemědělský půdní fond, zejména uvést bonitované půdní ekologické jednotky, skrývky kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných horizontů a informaci, jakým způsobem budou rekultivovány dočasně odňaté pozemky včetně zařízení staveniště, a s ohledem na tyto skutečnosti vyhodnotit vliv záměru na půdy.
 11. Zpracovat studii vyhodnocení vlivu záměru na klimatický systém a odolnost a zranitelnost předmětného záměru vůči klimatickým změnám, která bude obsahovat skutečné a konkrétní zhodnocení vlivů, jejich kvantifikaci a návrhy vhodných mitigačních a adaptačních opatření.
 12. Zpracovat návrh opatření pro ochranu povrchových a podzemních vod se zohledněním relevantních požadavků v obdržených vyjádřeních.
 13. Zpracovat inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum včetně předběžného hodnocení vlivu záměru na dotčené vodní útvary se zaměřením na:
  1. způsob zadržení srážkové vody v místě předmětného záměru přírodně blízkými způsoby podle principů udržitelného hospodaření s dešťovými vodami,
  2. lokalizaci míst možného ovlivnění režimu podzemních vod,
  3. monitoring režimu spodní vody a posouzení vlivu stavby (především zářezů a tunelů) na vodní režim v území včetně vyhodnocení, zda nebude vodní režim ovlivněn, popř. do jaké míry.
 14. V relevantních kapitolách dokumentace EIA podrobně popsat možné kumulativní a synergické vlivy předmětného záměru. V rámci posouzení vlivu na veřejné zdraví, které je přílohou dokumentace EIA, pak podrobně vyhodnotit tyto možné kumulativní a synergické vlivy předmětného záměru zejména se silniční a leteckou dopravou v dotčeném území dle relevantních požadavků obdržených ve vyjádřeních.
 15. Dále je nutné v dokumentaci EIA i jejich přílohách zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních. V této souvislosti je vhodné na úvod dokumentace EIA předřadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány.

srpen 2019 – obce Radonice, Jenštejn, Veleň, Přezletice, Podolanka a městská část Praha-Suchdol podaly ke Krajskému soudu v Praze návrh na zrušení vymezení SOKP v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Hlavní body nesprávného vymezení koridoru SOKP:

 • nesprávné a nedostatečné posouzení vlivů SOKP z hlediska znečištění ovzduší a hluku
 • nedostatečné posouzení kumulativních a synergických vlivů
 • nesprávné zjištění skutkového stavu z důvodu použití neaktuálních a nevhodných podkladů
 • absence prokázání realizovatelnosti záměru SOKP v území, kde dochází k překračování hygienických limitů hluku a exhalací

 

1. Aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR)

26. května 2017 – Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obcí a městských čátí hl.m. Prahy, které zpochybnily trasu Pražského okruhu uvedenou v Aktualizaci zásad územního rozvoje a v roce 2014 podaly hromadnou žalobou.

https://www.novinky.cz/domaci/438961-soud-zamitl-kasacni-stiznost-obci-proti-prazskemu-okruhu.html

 

Dne 26. února 2016 zamítl Městský soud v Praze žalobu osmi městských částí, čtyř obcí a šesti fyzických osob na vymezení koridoru pražského dálničního okruhu v Aktualizaci Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Soud mimo jiné nepotvrdil námitku žalujících, že nebyly řádně posouzeny varianty trasování. Dále soud odmítl námitku, že podél koridoru okruhu budou překračovány hygienické limity exhalací a hluku, jak vyplývá z dokumentace AZÚR, a odkázal řešení uvedeného problému až na další stupně řízení.
Městské části a obce nyní zvažují podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Dne 2. října 2015 – Návrh na zrušení části Aktualizace Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (AZÚR), který vymezuje korido SOKP v úseku R7-D1 podalo osm pražských městských částí (Dolní Chabry, Ďáblice, Horní Počernice, Lysolaje, Nebušice, Satalice, Suchdol a Vinoř), čtyři obce ze Středočeského kraje (Jenštejn, Podolanka, Přezletice a Radonice) a šest fyzických osob.

Návrh popisuje v 25 základních bodech nezákonnosti, ke kterým dle navrhovatelů během projednávání AZÚR došlo a obrací se na správní soud, aby prověřil míru závažnosti jednotlivých pochybení a zda došlo k porušení zákona.

Další informace k Aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy jsou v sekci Územní plán ……

Dne 11. září 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 41/1 aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Aktualizace č. 1 je vydána opatřením obecné povahy č. 43/2014 s účinností od 1. 10. 2014.

Akzualizací ZÚR byly do tohoto krajského územního plánu vráceny:

 • koridor Pražského okruhu (SOKP) v úseku Ruzyně – Březiněves, který byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010;
 • koridor Pražského okruhu (SOKP) v úseku Březiněves–Horní Počernice a Běchovice – D1, který byl zrušen rozsudkem Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. ledna 2011;
 • vymezení mezinárodního letiště Ruzyně a oblasti zasažené provozem letiště SL/1 včetně rozšíření o parlelní dráhu RWY06R24L, které bylo zrušeno rozsudkem Nejvyššího správního soudu 6 Ao 6/2010-103 ze dne 2. února 2011.Další informace k Aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy jsou v sekci Územn plán ……

Nejvyšší správní soud zrušil vymezení koridoru pro SOKP v ZÚR Středočeského kraje

17.4. 2014 potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil zrušení vymezení vymezení koridoru pro SOKP v ZÚR Středočeského kraje, které 12. června 2013 provedl Krajský soud v Praze na základě žaloby středočeských občanů.

Hlavní důvody zrušení vymezení koridoru SOKP v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje byly nesplnění úkolu dle PÚR a rozpor vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí s právními předpisy, kde nebyly řádně posouzeny kumulativní a synergické vlivy a nebylo řádně provedeno vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.


Nejvyšší správní soud zrušil stavební uzávěru na okruh

23.10. 2013 zrušil Nejvyšší správní soud (NSS)l stavební uzávěru, která na rozsáhlém území naší městské části bezdůvodně znemožňovala majitelům využívat své stavební pozemky.

Uzávěra byla vyhlášená v roce 1997 a měla chránit koridor jižní varianty Pražského okruhu (SOKP). Její vymezení bylo ale tak široké, že bránilo stavět i v místech, kde ani žádná dálnice nikdy projektována nebyla. Uzávěra bránila majitelům domů získat povolení na jakoukoliv stavbu nebo dokonce i přístavbu bez souhlasu Rady hlavního města Prahy s udělením výjimky ze stavební uzávěry. Někteří stavebníci souhlas dostali, jiní ve srovnatelných podmínkách stavět nemohli, byť jsou jejich pozemky podle územního plánu určeny k zástavbě a případné stavbě okruhu nebrání. Stavebníci byli přetrvávající stavební uzávěrou dlouhodobě a bezdůvodně poškozováni.
NSS vyhověl společné žalobě, kterou před dvěma lety, v prosinci 2011, podala městská část Praha-Suchdol a jeden vlastník pozemku, přímo dotčený stavební uzávěrou.

 Rozsudek NSS v Brně 4Ao9/2011-190 ze dne 23.10. 2013 (pdf)


PETICE ZA ROZUMNÝ OKRUH PRAHY, za rozumnou cenu a v rozumném čase

Adresováno: ministru dopravy ČR, primátorovi Hlavního města Prahy, hejtmanovi Středočeského kraje                                                    v Praze dne 2. února 2012

MY, NÍŽE PODEPSANÍ OBČANÉ, VÁS PANE MINISTŘE, PANE PRIMÁTORE A PANE HEJTMANE ŽÁDÁME:

 • O URYCHLENÉ PROJEDNÁNÍ A DOSTAVBU SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY V TRASE,    KTERÁ SKUTEČNĚ OCHRÁNÍ HLAVNÍ MĚSTO PŘED KAMIONOVÝM TRANZITEM A NEPŘENESE JEN    DOPRAVNÍ KOLAPSY A VÁŽNÁ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Z JEDNÉ ČÁSTI PRAHY DO JINÉ    
 • ABY TRASA OKRUHU BYLA VYBRÁNA NA ZÁKLADĚ ODBORNÝCH A AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ A ABY SE PŘI VÝBĚRU I REALIZACI TRASY ZABRÁNILO PLÝTVÁNÍ VEŘEJNÝMI PENĚZI.

Navrhujeme realizovat trasu, která kromě vyvedení tranzitu z Prahy zároveň nahradí přetíženou silnici II/101 (tvořící přirozený okruh hl. města), propojí dálnice a rychlostní komunikace, ochrání středočeská sídla, uleví jim od tranzitu a je vedena mimo chráněná území.

Odmítáme okruh Prahy navržený před 50 lety, neboť by dnes přivedl kamiony do hustě obydlených míst v Praze, zejména na sídliště Černý Most a do univerzitní čtvrti Suchdol. Praha se za 50 let zvětšila o 20%, počet aut v ní vzrostl 15x a dopravní zátěž je v Praze cca 30 x vyšší. Původní plán na okruh je trestuhodně zastaralý a zcela nevyhovující současným potřebám dopravním, bezpečnostním, ekologickým a ekonomickým.

Vážně postiženy hlukem a zplodinami  by byly i Bohnice, Čimice, Ďáblice, Horní a Dolní Počernice, Černý Most, Běchovice a další obytné lokality. Zastaralý okruh by rovněž zablokoval cenná území pro rozvoj osídlení hl. města.

Odmítáme dosavadní planá prohlášení četných politiků, kteří z okruhu pravidelně dělají předvolební téma a nezodpovědně staví proti sobě občany různých částí Prahy i Středočeského kraje, a to slepou a neodbornou  argumentací, že problém jedněch (např. Spořilova) lze vyřešit jedině na úkor druhých (např. Běchovic). Přitom zamlčují skutečné a vážné slabiny 50 let starého plánu na okruh a realizace smysluplného okruhu je tak již řadu let oddalována.

Na vině současné neblahé situace je rovněž akutně chybějící koncepce celkového řešení silniční dopravy v Praze a v pražské aglomeraci, na jejíž urychlené vytvoření  tímto také apelujeme.
Odmítáme okruh navržený přes 3 pražské přírodní parky: Říčanka, Klánovice – Čihadla, Draháň – Trója a oblast Natura 2000 – kaňon Vltavy u Sedlce. V Praze je přírody již velmi málo a uvedené parky jsou nenahraditelné pro každodenní rekreaci Pražanů. Neměly by být zničeny dálnicemi.

POŽADUJEME OKRUH,

 • který povede skutečně okolo Prahy a bude v dostatečném odstupu od obytné zástavby měst i obcí    
 • který bude splňovat předpisy pro evropskou dálniční sít a bude proto podpořen dotacemi EU    který bude bezpečný = nebude se na něm mísit tranzitní a vnitroměstská doprava (včetně MHD)    
 • který nebude tvořit nová úzká hrdla a nebezpečné průpletové úseky    
 • který bude šetrný k lidem a k jejich životnímu prostředí.

PODPORUJEME TAKOVOU TRASU,

 • která nepřipustí tranzitní dopravu uvnitř Prahy a propojí dálnice a rychlostní komunikace:    R7, D8, 9/I, R10, D11, 12/I, 2/I a D1 mimo hustě obytně zastavěná území    
 • která odvede tranzitní dopravu z okresních silnic procházejících přes desítky středočeských obcí a umožní propojení středočeských měst    
 • která uspoří státu přes 10 miliard Kč, protože Regionální trasa, resp. i trasa navržená v ZÚR Středočeského kraje, potřebují méně tunelů a mostů než trasa vedená zástavbou Prahy a pozemky mimo hlavní město jsou levnější.

ŽÁDÁME navržené varianty poctivě odborně prověřit z hlediska dopravního, ekologického, územního a z hlediska ekonomické únosnosti.

Zástupce petičního výboru pro styk se státními orgány:
Ing. Jaroslav Korf, e-mail: korf.petice@seznam.cz

SUCHDOL: Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Na Rybářce 33, 160 00 Praha 6 – Sedlec,
e-mail: benes.petice@seznam.cz

LYSOLAJE: Eva Konečná, Nad pramenem 2a, 165 00 Praha-Lysolaje,
e-mail: konecna.petice@seznam.cz

Text petice a další informace k aktivitě „Rozumný okruh“ jsou na webu: www.rozumnyokruh.cz


MMR zrušilo územní rozhodnutí na stavbu okruh z Ruzyně do Suchdola

Ministerstvo pro místní rozvoj podle očekávání zrušilo 6.10. 2010 územní rozhodnutí pro severozápadní část okruhu okolo Prahy (přes Prahu), stavba 518 SOKP, úsek Ruzyně-Suchdol, které vydal magistrátní stavební odbor 29.8. 2008.
Jedním z hlavních důvodů bylo nedodržení hygienických hlukových limitů v zástavbě Horoměřic a Suchdola. Mezi další důvody kromě porušení pravidel správního a stavebního zákona ministerstvo shledalo rozpor trasy okruhu s územním plánem, nedodržení podmínek stanoviska EIA a rozdílnost trasy v územní řízení a trasy v dokumentaci EIA.

Rozhodnutí MMR č.j. 14906/2009-83/1108 ze dne 4.10. 2010 – DUR 518 SOKP (pdf)


Hlavní hygienik ČR změnil stanovisko ke stavbě 518 Ruzyně-Suchdol

Hlavní hygienik ČR změnil dne 15.9. 2010 stanovisko a se stavbou silničního okruhu 518 Ruzyně-Suchdol v navržené podobě nesouhlasí a to z důvodu překračování hlukových hygienických limitů v území s obytnou zástavbou Suchdola a Horoměřic.
V procesu územního řízení pro stavbu 518 silničního okruhu přes Prahu v úseku Ruzyně-Suchdol jde v tomto případě o právo veta. Hygienik tak učinil na základě odvolání a argumentace městské části Praha-Suchdol. Téměř rok trvalo ministerstvu zdravotnictví, než na suchdolský podnět zareagoval0.
Nyní lze očekávat, že asi do měsíce Ministerstvo pro místní rozvoj jako odvolací orgán územní rozhodnutí vydané 28. srpna 2008 magistrátním stavebním odborem zruší, podobně jako tak učinil již na jaře t.r. u stavby 519 silničního okruhu přes Prahu v úseků Suchdol-Březiněves.

(stanovisko hl. hygienika ze dne 15.9. 2010 – pdf)


NSS zrušil část ZUR Prahy, okruh v úseku Ruzyně-Březiněves

Nejvyšší správní soud zrušil dne 20.5. 2010 Opatření obecné povahy č. 8/2009, kterým byly vydány Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy, schválené usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 32/59 ze dne 17.12.2009, v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšné stavby uvedené jako stavba číslo s označením „Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves“.

Soud, na základě žaloby podané městskými částmi Praha-Dolní Chabry a Suchdol a šesti občany Dolních Chaber a Suchdol,  shledal pochybení v chybějícím posouzení vlivu Zásad územního rozvoje na evropsky významnou lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce, přestože tato lokalita chrání i tzv. prioritní typ stanoviště.

Další pochybení spočívalo v nerespektování a nevypořádání požadavků Ministerstva životního prostředí ve stanovisku k návrhu zadání zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Ty se týkaly požadovaných náležitostí vlivů Zásad územního rozvoje na životní prostředí.

Chybělo také posouzení kumulativních a synergických vlivů SOKP a letiště Praha – Ruzyně. Nezákonně nebyly posouzeny ani přivaděče a mimoúrovňové křižovatky nadmístního významu. Podle Nejvyššího správního soudu bylo chybou i to, že se provedené vyhodnocení vlivů na životní prostředí nezabývalo vlivem jednotlivých částí stavby SOKP na konkrétní dotčená území. Konečně pak soud shledal pochybení i ve způsobu vypořádání námitek podaných v rámci řízení zástupcem veřejnosti.

rozsudek NSS ze dne 20.5.2010, ZUR Praha, čj. 8 Ao 2/2010 – 644, www.nssoud.cz (pdf)


MMR zrušilo územní rozhodnutí pro stavbu 519 SOKP Suchdol-Březiněves

Ministerstvo pro místní rozvoj zrušilo dne 25. března 2010 územní rozhodnutí pro stavbu 519 SOKP Suchdol- Březiněves ze dne 28. srpna 2008. Ministerstvo zrušilo toto rozhodnutí na základě celé řady pochybení magistrátu během vedení řízení od roku 2007, na které upozornilo ve svých odvolání přes 200 subjektů.

Hlavní důvody zrušení územního rozhodnutí:

 • magistrát neposoudil řádně plnou moc investora Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), která neopravňovala žadatele, společnost VIS, a.s. zastupovat ŘSD při územním řízení;
 • magistrát vydával rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu v okolí stavby aniž by k tomu měl oprávnění;
 • magistrát zahájil řízení o vyhlášení hlukového pásma na základě neřádně žádosti spočívající v připsání jedné věty na jiné žádosti, místo toho aby vyplnil zákonem předepsaný formulář;
 • magistrát nezákonně měnil data ústních jednání;
 • magistrát vedl neřádně spis;
 • ministerstvo zrušilo uvedené rozhodnutí, protože magistrát musí trasu okruhu znovu posoudit, zda-li je v souladu s územním plánem ve stavu po dvou rozsudcích NSS, kterým byly zrušeny změny  Z1000/00 územního plánu hl.m. Prahy;
 • ministerstvo zrušilo uvedené rozhodnutí, protože okruhu v dokumentaci pro územní řízení je veden blíž zástavbě Dolních Chaber v jiné trase než obsahuje stanovisko EIA z roku 2002;
  Pozn.: Tehdy v procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) byl tato trasa blíž zástavbě Dolních Chaber, kterou vytyčoval územní plán hl.m., vyloučena z důvodu negativního dopadu na životní prostředí a ve stanovisku EIA z 30. dubna 2002 byl stanoven požadavek dát trasu okruhu do souladu s územním plánem hl.m., tj. provést změnu územního plánu. Ovšem politici a úředníci hl.m. Prahy vždy tvrdili, že severozápadní segment okruhu kolem Prahy, tj. úsek Ruzyně – Březiněves je v souladu s územním plánem a tak místo toho aby trasu okruhu u Chaber v letech po r. 2002 posunuli o pár set metrů dál od zástavby, aby byla v souladu s trasou dle EIA, nezákonně lpěli na trase, pro kterou není vydáno stanovisko EIA.
 • ministerstvo vytklo magistrátu, že neodůvodnil své prohlášení, že veřejný zájem výstavby okruhu převažuje nad veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny;
 • magistrát se nedostatečně vypořádal s námitkami odvolatelů týkajících se zásahu do vlastnických práv ke konkrétním nemovitostem v území dotčeného stavbou či práv na jejich nerušené užívání;

Magistrát musí v novém projednání napravit v rozhodnutí vytknutá pochybení, musí zjistit nový stav věcí o nichž jsou důvodné pochybnosti, že se změnily, tj. např. prověřit soulad trasy s platným územním plánem a se stanoviskem EIA, musí prověřit platnost vyjádření a stanovisek dotčených orgánů.

Rozhodnutí MMR ze dne 25. 3. 2010 – SOKP 519, Suchdol-Březiněves (pdf)


Nejvyšší správní soud zrušil podruhé změnu územního plánu Z1000 v úseku okruhu Ruzyně – Březiněves

Nejvyšší správní soud rozhodnutím ze dne 7. ledna 2010 zrušil část opatření obecné povahy č. 6/2008, kterým byla vydána změna územního plánu hlavního města Prahy Z1000/00.
Navrhovatelé, městská část Praha Suchdol, městská část Praha Dolní Chabry a osm fyzických osob, vlastníků nemovitostí přilehlých k silničnímu okruhu, napadli opatření obecné povahy, kterým byla hlavním městem Praha vydána změna územního plánu Z 100/00.
Tato změna byla již 30. října 2008 jednou Nejvyšším správní soudcem zrušena.

Rozsudkem ze dne 7. ledna 2010 byla zrušena část vydávané změny územního plánu, a to veškeré změny provedené napadeným opatřením obecné povahy na trase silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves včetně přivaděče Rybářka (tzn. severozápadní část okruhu).
Jednalo se o změny tvaru mimoúrovňových křižovatek, zkrácení přivaděče Rybářka, rozšíření komunikace.

Důvodem zrušení části změny územního plánu bylo nedostatečné posouzení změny územního plánu dle zákona č. 100/2001 Sb. z hlediska vlivů na životní prostředí.


Nejvyšší správní soud zrušil v celém rozsahu změnu územního plánu HLMP Z1000/00

NSS vyhověl 30. října 2008 společné žalobě městské části Praha-Suchdol a tří obyvatel městské části a zrušil změnu územního plánu, která umožňovala umístění dálničního okruhu kolem Prahy v jižní trase přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry.
V soudem zrušené změně územního plánu hl.m. Prahy byly zapracovány obě významné stavby, které by negativně ovlivnily život nejen v městské části Praha-Suchdol. Není nyní tedy možné realizavat novou přistávací dráhu ruzyňského letiště, ani jižní trasu přes Suchdol severozápadního segmentu dálničního okruhu kolem Prahy (stavby 518, 519) .
Nezávislý soud tak rozhodl proto, že příprava a projednání změny zemního plánu byly provedeny v rozporu se zákony, neprůhledně a bez posouzení vlivu na životní prostředí.
Městská část Praha-Suchdol předpokládá, že investor dálničního okruhu kolem Prahy, Ředitelství silnic a dálnic, využije nastalé situace a začne aktivně připravovat severní variantu, kterou již v roce 2002 doporučilo Ministerstvo životního prostředí v rámci posouzení vlivů na životní prostředí (EIA); trasu, jež není v rozporu s právními předpisy EU a jež je vzhledem k profilu trasy stavebně jednodušší a tudíž o minimálně o osm miliard korun levnější, a že hlavní město připraví nový městský most pro potřebné spojení obou břehů Vltavy na severu Prahy s tramvajovou tratí Kobylisy-Bohnice-Dejvice.
Jedině tento aktivní přístup ŘSD umožní brzké dokončení okruhu kolem Prahy, který město pro odvedení tranzitní dopravy potřebuje, a aktivní přístup hl.m. Prahy k přípravě dalšího vnitroměstského mostu přes Vltavu s preferencí MHD reálně umožní odlehčení centra města.
Zpráva NSS k rozhodnutí z 30.10.2008 (pdf)
Tisková zpráva MČ Praha-Suchdol (pdf)

21. listopadu 2008 zveřejnil NSS rozsudek:
Rozsudek NSS – zrušení změny ÚP Z1000/00 (pdf)
www.nssoud.cz – rozsudek (odkaz na webové stránky Nejvyššího správního soudu)


Odvolání proti územnímu rozhodnutí pro stavby 518 a 519 SOKP

Městská část Praha-Suchdol podala 26. září 2008 odvolání k Ministerstvu pro místní rozvoj proti rozhodnutí odboru stavebního MHMP, které se týkají umístění staveb Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) úseku 518 Ruzyně-Suchdol a úseku 519 Suchdol – Březiněves a jejich hlukových pásem.

Odvolání městské části Praha-Suchdol – stavba 518 (pdf)
Odvolání městské části Praha-Suchdol – stavba 519 (pdf)


 

Územní rozhodnutí pro stavby 518 a 519 SOKP – 29.8.2008

Těsně před skončením letních prázdnin, v pátek 29. srpna 2008, vynesl Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutí, že dálniční okruh kolem Prahy bude moci Ředitelství silnic a dálnic postavit skrz severozápadní okraj Prahy, v tzv. jižní variantě. A to přesto, že na této trase by došlo  k trestuhodnému míchání osobní městské a tranzitní evropské kamionové dopravy. A to přesto, že by naopak na ní chybělo občany již mnoho let očekávané a požadované místní spojení mezi Dejvicemi a Bohnicemi.

Rozhodnutí pro stavbu 518, Ruzyně – Suchdol (pdf)
Příloha k rozhodnutí pro stavbu 518 – pozemky zasažené hlukem – 50 dB (pdf)
Rozhodnutí pro stavbu 519, Suchdol – Březiněves (pdf)
Příloha k rozhodnutí pro stavbu 518 – pozemky zasažené hlukem – 50 dB (pdf)

V rámci územního rozhodnutí pro stavbu 518 SOKP vyhlásil stavební odbor MHMP také tzv. ochranné hlukové pásmo (OHP), t.j. území podél komunikací, kde nebudou dodržovány hygienické hlukové limity.
OHP zasahuje v prostoru okolí křižovatek Výhledy, Rybářka a Kamýcká řadu obytných budov.
Vyhlášením pásma se nechrání obyvatelé domů, ale původce hluku – auta na nových komunikacích.

Zákresy OHP v oblasti křižovatek:
Výhledy (pdf – 2,2 MB)
Rybářka (pdf – 1,6 MB)
Kamýcká (pdf – 1,2 MB)

Vylášení OHP nad zastavěným územím zasahuje do práv na životní prostředí, ohrožuje zdraví obytel zasažených domů a omezuje nakládání s majetkem.

Kromě výše uvedných zásadních nedostatků vykazuje tato stavba řadu dalších neméně podstatných problémů. Na ty během územního řízení od března do srpna tohoto roku svými námitkami a připomínkami upozorňovali odborníci, občanská sdružení, městské části, obce i jednotliví občané. Stavební odbor magistrátu se s těmito námitkami vypořádal unikátním způsobem: téměř všechny námitky a připomínky zamítl.

– Vypořádání s připomínkami v rozhodnutí považujeme za neřádné, účelové.
– Průběh územního řízení vykazuje řadu vad a nedostatků, bylo prováděno v rozporu se stavebním zákonem a správním řádem.
– Rozhodnutí o umístění části okruhu kolem Prahy – staveb 518, 519 bylo vydáno na základě požadavku politického vedení hlavního města, které vychází vstříc investorům na úkor občanů, jejich majetku a zdraví, na úkor životního prostředí.
– Potvrzují se tak informace z médií o propojení mocných investorů a pražských politiků, kteří mají společný zájem na „rozvoji“ severozápadní oblasti Prahy, tj. rozšíření kapacity Ruzyňského letiště a výstavbě jižní trasy dálničního okruhu. Jedná se o velkou oblast s potenciálem bouřlivé suburbanizace, kde zatím jsou jen pole.

>Související novinové články:

Ekonom: Řebíčkův řezník, 31.1.2008 – (článek ke stažení – pdf)
Ekonom: Zlatonosná ranvej, 15.5.2008 – (článek ke stažení – pdf)
Ekonom: Létáme v tom spolu, 29.5.2008 – (článek ke stažení – pdf)
Ekonom: Úředníky střídá dobrovolník, 17.7.2008 – (článek ke stažení – pdf)
Respekt: Don Řebíček, 25.8.2008 – (článek ke stažení – pdf)
ČT24: O Pavla Béma i jeho přítele Janouška se zajímá policie, 26.8.2008 – (článek ke stažení – pdf)
Respekt: Smlouvy Pavla Béma, 22.10.2008 – (článek ke stažení – pdf)

Základní charakteristiky:

– SOKP tvoří spojení mezi mezinárodními trasami paprskovitě se sbíhajícími ku Praze
– SOKP má sloužit pro převedení silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města
– SOKP je součástí systému transevropských dálnic TEN-T
– jižní trasa „J“ prochází přes zastavěná území – nevyhovuje evropské směrnici 1692/96 EC na trasování transevropských dálnic systému TEN-T
– je řádově o 10 miliard dražší než trasa severní „Ss“, která byla doporučená v procesu EIA

Jako výsměch bude nyní působit jednání expertní vládní komise, která se stihne do ročního výročí rozhodnutí o jejím založení podruhé sejít a 2. září jednat o variantách řešení severozápadního segmentu SOKP.

Rozhodnutí magistrátního stavebního odboru a jeho  „vypořádání“ se stovkami připomínek odporují zdravému rozumu. V průběhu územního řízení došlo k nezákonnostem a vážným procesním vadám.
Odvolání proti těmto rozhodnutím je třeba podat do 28.9. k Ministerstvu pro mísní rozvoj prostřednictvím odboru stavbeního MHMP.
Vydaná územní rozhodnutí pro jižní variantu v případě podaných odvolání nabudou právní moci až po jejich případném zamítnutí Ministerstvem pro místní rozvoj.
Bohužel vlivem politických tlaků úřady nerozhodují řádně a zřejmě dojde z jejich viny a kvůli přístupu investora (ŘSD) k oddálení výstavby potřebného okruhu kolem Prahy.

Tisková zpráva MŽP k vydanému územnímu rozhodnutí staveb 518, 519 SOKP  (pdf)
Tisková zpráva poslankyně Kateřiny Jacques k vydanému rozhodnutí staveb 518, 519 SOKP (pdf)

Posouzení variant na základě usn. vlády 1064/07

Podklady pro posouzení vládní expertní skupiny a evropské iniciativy JASPERS.

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European RegionS) je veřejná iniciativa Evropské investiční banky (EIB),  Evropské komise (EK – DG Regio) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).


Doplněná dokumentace k územnímu řízení – 22.7.2008

Oznámení o doplnění spisu je na úřední desce MHMP vyvěšeno do 7.8.2008. Termín vyjádření k doplněné dokumentaci je do 7 dnů od konce vyvěšení, čili do 14.8.2008.

Stavební odbor MHMP odmítá pořizovat kopie dokumentace bez souhlasu investora, t.j. ŘSD.
Pro stavbu 519 je dokumentace doplněna o důvodovou zprávu, je přiloženo CD, ale bez souhlasu ŘSD nelze kopírovat.

Návod pro stavební úřad, jak se vypořádat s připomínkami v rámci územního řízení.
Seznam doplněných dokladů ve spisu pro obě stavby na www.drahan.chabry.cz.

Návštěva ministra Bursíka na Suchdole

Ministr životního prostředí navštívil v pondělí 31.3.2008 po své přednášce na nové enviromentální fakultě ČZU městskou část. Krátce se zúčastnil jednání rady městské části.
Ministr se seznámil s některými detaily obou dopravních záměrů, které silně ohrožují životní prostředí v naší městské části – silniční okruh a letiště.
Při své návštěvě ministr suchdolským radním deklaroval svůj zájem o oba projekty a podporu aktivit městské části s cílem společně prosadit optimální enviromentální řešení, které nejméně ovlivní okolí.

Skandální průběh územního řízení SOKP – stavby 519

V pondělí 17.března bylo zahájeno veřejné ústní jednání v rámci územního řízení na stavbu 519 silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).
Po dlouhotrvající bouřlivé, nicméně vcelku věcné debatě, bylo jednání po 18:00 hod přerušeno a odloženo na druhý den.

ústní jednání - pondělí 17.3.2008

V úterý od 12:30 se však veškeré procedurální záležitosti, námitky, připomínky a dotazy opět nepodařilo dořešit a po 16:00 hod bylo jednání z technických důvodů opětovně přerušeno (nebylo k dispozici zvukové záznamové zařízení).
Jednání pokračovalo ve středu od 13:30 hodin. Po 18. hodině bylo v té době na jednání přítomnou ředitelkou magistrátního stavebního odboru Ing. Souralovou jednání opětovně přerušeno a vzhledem k omezeným volným kapacitám v jednací místnosti bylo pokračování oznámeno na pondělí 31. března od 9:00 hod v místnosti 201 v budově magistrátu v Jungmannově ulici. S tímto závěrem se účastníci rozešli a mnozí z nich na druhý den vyrazili na prodloužený velikonoční víkend spojený se školními prázdninami.

Protože již v případě předchozích přerušení ústního jednání bylo účastníky řízení namítáno, že o dalších vyhlášených termínech projednávání nejsou informováni ostatní účastníci, nabídly Městské části Praha – Suchdol a Dolní Chabry, že na svých webových stránkách uveřejní informaci o termínu pokračování přerušeného řízení, což také učinily.

V závěru čtvrtečního dopoledne se ovšem pražský magistrát pokusil šokujícím a neslýchaným způsobem dohodnutý termín změnit a telefonicky oznamoval na úřady Městských částí Dolní Chabry a Suchdol, že veřejné jednání pokračuje již v pátek 21.března od 9:00 hod. Po těchto telefonátech následovala v odpoledních hodinách sdělení e-mailem.
Starostové obou městských částí takovou nehoráznou a hrubě účelovoVelkopáteční u změnu odporující správnímu řádu a znemožňující řádnou účast všech účastníků řízení, t.j. dotčené veřejnosti a samospráv, písemně odmítli a trvali na vyhlášeném a odsouhlaseném termínu 31.3.2008.

Na Velký pátek skutečně od 9:00 hod. na Magistrátě proběhlo jakési jednání, o němž takřka nikdo z účastníku řízení nevěděl. „Veřejnost“ tentokráte tvořili zaměstnanci ŘSD, PUDISu, firmy VIS a několik dalších úředníků.

Magistrátní stavební odbor je pod neuvěřitelným politickým tlakem vedení pražské radnice.

Zvukový záznam z „jednání“ 21.3.2008, kdy byl čten protokol, naleznete na
http://www.pecina.cz/files/Sinagl/PMJ-ustni-jednani-210308.WMA

Text „protokolu“, který obsahuje záznam z jednání konaných 17, 18 a 19. března a které mělo pokračovat 31. března. Díky úskoku magistrátu se k protoklu nemohli vyjádřit všichni účastníci řízení (stavba 519 – pdf).

Takový projev vrchnostenské zvůle a naprostého pohrdání občany a právním řádem bude ovšem mít ze strany účastníků řízení, kteří se nemohli jednání zúčastnit, rychlé a velmi rázné pokračování u odvolacích orgánů, soudů a dalších institucí.

Další podrobnosti jsou na http://www.drahan.chabry.cz.

Veřejné ústní jednání v rámci územního řízení pro umístění stavby SOKP 519 Suchdol – Březiněves bylo již po třetí přerušeno!

Zmatečné ústní jednání v rámci územního řízení stavby SOKP 519 bylo ve středu 19.3. večer ústy ředitelky Odboru stavbního MHMP Ing. Souralové přerušeno a
pokračovat bude v pondělí 31.3.2008 od 9 hodin
v budově MHMP, Jungmannova 29, místnost 201.

Zásadní prohlášení z jednání ve středu 19.3.2008:
Představitel ŘSD Ing. Kural do protokolu potvrdil, že jižní trasa „J“ je umístěna do zastavěného území Suchdola a Dolních Chaber v rozporu s rozhodnutím EU 1692/96 o trasování transevropské dálniční sítě TEN-T, které v článku 9 ukládá vést tyto transevropské dálnice mimo sídelní útvary.

Popis veřejného ústního projednávání stavby 519 Suchdol – Březiněves

Ve dnech 17. a 18. března proběhla ústní jednání o umístění stavby v rámci územního řízení.
Zmatečné jednání na stavebním odboru MHMP ve věci územního řízení stavby SOKP 519 bylo dnes (18.3.) podruhé přerušeno. Ukazuje se, že jednání o obou stavbách za 30 miliard Kč, jak o stavbě 518, tak o stavbě 519 jsou konána zřejmě nezákonně.

Stavební odbor nejdříve plnou moc mezi ŘSD a VIS a.s. vůbec neměl, pak ji pracovnice VIS a.s. přivezla. Dnes se zřejmě ukázalo, že je neplatná. Soukromá firma VIS a.s. vystupuje za Český stát na základě neplatné plné moci z roku 2003.

Jednání ve věci stavby 519 pokračuje ve středu 19.3. v 13:30 v místnosti 201 v Jungmannově 29.

Popis veřejného ústního projednávání stavby 518 – Ruzyně – Suchdol

V pondělí 10. března 2008 proběhlo na Odboru stavebním MHMP veřejné ústní jednání
ve věci územní řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol“ a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby.

Nejdůležitější postřehy z veřejného jednání:
1) V rozporu s předpisem nebyl při jednání veden žádný protokol o námitkách účastníků. Soupis
více než 100 bodů neodpovídá požadavkům zákona, jelikož nebyla protokolována jména, časové
údaje, vztah k k věci. Požadavek, aby na pásce zaznamenávané příspěvky byly hned přepsány do písemné podoby a všemi účastníky podepsány, byl odmítnut a odložen na neurčitou dobu.
2) Zástupce investora se nemohl vykázat plnou mocí. Plná moc údajně obsažená ve spisu nemohla být řídícím úředníkem předložena a tento konstatoval, že byla ztracena.
3) Požadavek účastníků na přerušení jednání pro absenci plné moci byl zamítnut.
4) Požadavek účastníků kvůli podjatosti byl předsedajícím zamítnut. Současně bylo odmítnuto informovat právníka městského úřadu a přivolat ho k jednání.
5) O 3 hodiny později dodaná plná moc byla z roku 2003, tedy zastaralá a neobsahovala zmocnění k projednávání věci.
6) Když pan Čapek, účastník jednání, požadoval nahlédnutí do spisu, musel být (příslušný dokument) teprve přinesen. Když do něj účastník chtěl nahlédnout, bylo mu to předsedajícím
nejprve odmítnuto s odůvodněním, „že by se ze složky mohlo zase něco ztratit.“
7) Přítomní projektanti byli vesměs špatně připraveni a na většinu otázek účastníků nebyli schopni odpovědět. Často dostali účastníci na konkrétní otázku odpověď typu: „To je psáno někde v posudku a tak to asi bude pravda. Na otázku, proč vede trasa mimo územní plán, obdržel jeden z účastníků odpověď: „ No prostě tam vede“ Účastníci žádali opakování slyšení a přítomnost takových projektantů a expertů, kteří mohou podat závazné informace a odpovědi, neboť teprve pakmohou účastníci dávat své připomínky během jednání do protokolu.
8) Jelikož nebyl před a během jednání opakovaně požadovaný seznam ve spise obsažených příloh, předložen, nesplnilo jednání zákonné požadavky na nelze ho pro formální pochybení považovat zauskutečněné. § 7, odst. 1 Správního zákona 500/2004 o spisech předepisuje, že spis musí obsahovat seznam všech jeho součástí a příloh společně s udáním data, kdy tyto byly do spisu vloženy. 9) Jednání bylo kolem 3. hodiny prohlášeno za ukončené, i když další účastníci měli otázky a chtěli protokolovat námitky. Po ukončení jednání už nemohli dle zákona účastníci námitky podat.
10) Když po ukončení jednání hovořila vedoucí oddělení a právnička magistrátu s účastníky,bylo
těmto dvěma právníkem z řad účastníku vytčeno, že neprodleně nepředali výhradu podjatosti
nadřízenému orgánu tj. Ministerstvu pro místní rozvoj, jak to vyžaduje zákon. Právnička úřadu
výtku odmítla s poznámkou, „že se s tím už nějak porovnají“. Přitom není městský úřad oprávněn k tomu, aby sám o námitkách podjatosti rozhodoval.
11) Přítomní účastníci, mezi nimi mnoho právníků, jsou toho názoru, že se veřejné jednání v
důsledku chybějících zákonných předpokladů nekonalo.

Veřejné ústní jednání pro stavbu 518 bylo úředníky stavebního odboru magistrátu předčasně ukončeno četním „protokolu“ resp. záznamu z jednání. Účastníci řízení neměli tak možnost podávat dotazy představitelům investora a podávat námitky k řízení.

(Text „opis protokolu“ resp. záznamu z jednání 10.3.2008 – stavba 518 – pdf)
(ručně psaný záznam z jednání dne 10.3.2008 – satvba 518 – pdf)