5P pro Prahu

Prostranství • Potkávání • Partnerství • Podpora • Prosperita

2008 – Společný grantový a asistenční program Nadace Penta a Nadace Partnerství na pomoc Praze při zlepšování kvality veřejných prostranství za účasti místní komunity.

Logo projektu 5P pro Prahu

5P pro Prahu je společný grantový a asistenční program Nadace PentaNadace Partnerství, který vznikl za účelem pomoci Praze při zlepšování kvality veřejných prostranství za účasti místní komunity. Ostatně samotných 5P znamená – ProstranstvíPotkáváníPartnerstvíPodpora a Prosperita.


Projekt „Suchdolské náměstí“ – červenec 2011

V červenci 2010 bylo Stavebním odborem ÚMČ Praha 6 vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci náměstí. Následně  projekční kancelář Josef Chmelka-SÚPR začala připravovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Projednávání probíhalo až do července 2011, kdy Stavebním odbore ÚMČ Praha 6 vydal stavební povolení.

Suchdolské náměstí – DSP – situace (pdf)

 

Suchdolské náměstí - DSP - situace


Projekt „Suchdolské náměstí“ – září 2009

V loňském roce proběhla řada setkání suchdolských spoluobčanů s týmem projektantů, kteří na základě grantového programu 5P pro Prahu od Nadace Partnerství připravovali studie řešení rekonstrukce Suchdolského náměstí.
Na základě řady připomínek a podnětů od veřejnosti ale i od odborných orgánů byla koncem roku 2008 vybrána varianta řešení, která má za cíl změnit současný nesourodý a trochu nekoncepční stav na prostor centrálního náměstí. Mělo by dojít k úpravě prostorů pro parkování, výsadbě stromů po obvodu náměstí, vydláždění větší části náměstí s vodotryskem, s pódiem a labyrintem, s prostory pro  zelené plochy atp.
Úpravami by mělo vzniknout prostor pro setkávání, pro pořádní dětských dnů, oslav posvícení, soutěží hasičů a dalších kulturních vystoupení.

Na počátku letošního roku byl projekt „Suchdolské náměstí“ podpořen nadací Partnerství darem ve výši 850 tisíc korun na projektovou přípravu rekonstrukce Suchdolského náměstí.
V současné době vybraná projekční kancelář Josef Chmelka-SÚPR předložila dokumentaci projektu k projednávání v územním řízení. V současné době je tato dokumentace připomínkována dotčenými orgány a organizacemi. Po vydání územního rozhodnutí počátkem příštího roku bude následovat příprava dokumentace pro stavební povolení.

Pak již bude záležet jen na nalezení odhadovaných 20 miliónů korun na realizaci projektu. To ovšem vzhledem k situaci, že většina území městské části nemá doposud vybudovanou kanalizaci, nebude bohužel tak brzo.


Mě i mé kolegy z Rady městské části tento nadační program velice zaujal a právě proto jsme se rozhodli, že podáme žádost – ostatně, kdo nic nedělá, nic nezíská. Na několika jednáních Rady jsme diskutovali, které suchdolské prostranství by bylo nejvhodnější, probírali jsme to i se sousedy a rodinnými příslušníky. Z podmínek nastavených nadacemi jasně vyplývá, že šanci uspět mají jen dvě suchdolská prostranství – Brandejsovo náměstí nebo Suchdolské náměstí.

Nakonec jsme se rozhodli, že budeme žádat o grant projektem nazvaným „Suchdolská náměstí, který bude zahrnovat jak frekventované Brandejsovo náměstí, tak i přátelštější a méně rušné Suchdolské náměstí.suchdolská náměstí

Tento grantový program je velice specifický, protože nevyžaduje hotový projekt v době, kdy se odevzdává žádost – tedy ke dni 14. 3. 2008. Tato žádost je vlastně ideou – ideou o prostranství, nad kterým se všichni v brzké době (cca. do 3 měsíců) zamyslíme a všichni společně (za účasti suchdolské veřejnosti a architekta) vytvoříme projekt, který předložíme Nadaci Penta a Nadaci Partnerství.

 

V případě úspěchu našeho nápadu (žádosti o grant) se v období od května do září uskuteční minimálně čtyři veřejné debaty na téma, co bychom si vlastně na našich suchdolských náměstíchpřáli. Do těchto debat bude samozřejmě moci zasáhnout kdokoli, kdo bude mít chuť a bude chtít vyjádřit svá přání a tužby.

 

Nicméně jako realizátor projektu za stranu městské části budu velice potěšen, když mi již nyní napíšete své myšlenky a nápady o suchdolských náměstích.

E-mailová adresa, která je speciálně zřízena pro tento projekt je:

e-mail: suchdolskanamesti@praha-suchdol.cz.

Věřím, že společně uspějeme!

Jaroslav Lehoučka, radní městské části a koordinátor projektu, únor 2008


23. ledna 2009 – Nadace Partnerství podpořila projekt Suchdolské náměstí nadačním příspěvkem městské části ve výši 850 tisíc korun. Zastupitelstvo městské části 29. ledna rozhodlo o vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.


29. listopadu 2008 odevzdala městská část studii v rámci projektu 5P pro Prahu Suchdolská náměstí nadaci Partnerství k dalšímu posouzení.

 

Suchdolské nám. - pohled

Studie navrhuje novou koncepci uspořádání náměstí, jeho vzhled, funkční využití jednotlivých ploch,  architektonické a technické řešení. Mezi hlavní navrhované změny patří „otočení“ polohy parkovacích míst oproti stávajícímu stavu, nově by měla umístěna mezi budovy a obslužnou komunikaci, umístění obou zastávek do středu náměstí, výsadbu listnatých stromů po obvodu náměstí a mnoho dalších urbanistických prvků jako např. pódium, kameny pro betlém apod.

 

Závěrečná zpráva projektu 5P pro Prahu „Suchdolská náměstí“ (pdf – 120 kB)

Urbanisticko-architektonická studie úprav Suchdolského náměstí byla vypracována společnostmi ProstorPlus.EU a STUDIO A91:

Textová zpráva (pdf – 1,4 MB)

1 – architektonický návrh (pdf – 2,7 MB)

2 – zeleň (pdf – 2,9 MB)

3 – prvky parteru (pdf – 1,9 MB)

4 – funkční využití ploch (pdf – 2,1 MB)

vizualizace – celek (pdf – 700 kB)

vizualizace – chodec (pdf – 600 kB)


 

Projekt „Suchdolská náměstí“ pokročil, na základě připomínek z předešlých setkání byly připraveny návrhy na rekonstrukci, které umožní nové využití. Z náměstí, které má nyní hodně nesourodé zeleně a spíš se podobá návsi, by mohlo dle projektu jednou vzniknout náměstí, jaké mají větší města.

Setkání nad projektem 5p Suchdolská náměstí proběhne v úterý 7. října od 18 hodin v zasedací místnosti budovy úřadu.

Budeme diskutovat návrhy úprav připravené skupinou architektů. Přijďte se podívat a řicí své připomínky k návrhům.

Analytickou část dokumentace obsahující výstupy dotazníkového šetření, setkání s veřejností a vlastní závěry autorů a pracovní verzi návrhů pro druhé setkání si zde můžete stáhnout:

Analýza (pdf 7.58 MB)

Pracovní návrhy pro setkání (pdf 19.97 MB)


První veřejné plánovací setkání s občany – projekt 5P Suchdolská náměstí

Změna Suchdolského náměstí začala nabírat svou podobu. Dne 9.6.2008 se v budově místního úřadu konalo první veřejné plánovací setkání, kde si občané společně se zástupci nadace Partnerství a panem Ing. arch. Petrem Klápštěm mohli pohrát s myšlenkou budoucího vzhledu tohoto prostranství. Setkání se zúčastnilo přibližně 25 lidí, kteří měli veliký zájem na budoucí podobě centra naší městské části.
Na tomto setkání byly zmiňovány klady Suchdolského náměstí (např. rozsah zeleně, prostor, který slouží pro kulturní akce, centrum Suchdola, atd.), ale i zápory (nekoncepčnost zeleně, rozdělení náměstí ulicí Internacionální na dvě části, intenzita dopravy, nedostatečné osvětlení, apod.).
Občané rovněž využili možnost sdílet s panem architektem nápady jako např. omezení intenzity autobusových linek a s tím spojené zklidnění ulice Internacionální, zastínění odpočinkových ploch, rozdělení náměstí na čtyři různé tematické sektory (dětské hřiště, odpočinek, zeleň, kultura), přidání laviček (odpočinkových míst), vodní prvek, apod.
Nakonec byli přítomní rozděleni do dvou skupinek, které nad fotografickým plánem náměstí diskutovali a vytvářeli „svůj sen“ o podobě Suchdolského náměstí.
Více se o tomto plánovacím setkání můžete dočíst v zápise.
radní Jaroslav Lehoučka, realizátor projektu
(zápis ze setkání 9.6.2008 – pdf)


Výsledky dotazníku – projekt 5P Suchdolská náměstí

1. června 2008 při dětském dnu organizovaném suchdolským hasiči a v dalších dnech proběhlo dotazníkové šetření. Výsledky dotazníku 5p Suchdolská náměstí – pdf.

 


Setkání s občany nad projektem 5P Suchdolská náměstí

V pondělí 9. června 2008 od 18 hodin proběhne ve veké zasedací místnosti Úřadu městké části na Suchdolském náměstí 3 setkání s občany nad projektem 5P „Suchdolská náměstí“, který je financovaný nadací Partnerství a Penta.
Na setkání můžete odevzdat vyplněný dotazník.
Pozvánka a dotazník (pdf)

Něktré otázky:
1. Který prostor podle Vás nejvíce funguje jako centrum Suchdola?
2. Jak na Vás působí Suchdolské náměstí?
3. Jak často obvykle na Suchdolské náměstí přicházíte?
4. Kolik času zde obvykle strávíte při jedné návštěvě?
5. K čemu a jak často tento prostor využíváte?
6. Co se Vám na Suchdolském náměstí líbí?
7. Co byste na Suchdolském náměstí změnil(a)?
8. Jak byste stručně charakterizoval(a) Vaši ideální představu Suchdolského náměstí?
9. Co Vám na současné podobě náměstí vyhovuje?


Prezentace projektu 5P Suchdolská náměstí

Na dětském dnu, který 1. června tradičně uspořádali suchdolští hasiči, byl také prezentován projekt „Suchdolská náměstí“. Byla kromě jiného organizována dotazníková akce o vzhledu náměstí a představách jak by mohlo náměstí vypadat.
Fotografie ze zdařilé akce je možné shlédnout na:

http://picasaweb.google.com/ProstorPlus.EU/SuchdolskNMStDTskDen


Městská část uspěla v žádosti o grant 5P

17.4.2008 – přidělení prostředků na projektové plánovaní záměru
Je tomu málo přes měsíc, kdy starosta MČ Praha – Suchdol Ing. Petr Hejl společně se členem Rady MČ a zároveň realizátorem projektu „Suchdolská náměstí“ Jaroslavem Lehoučkou podepsal žádost adresovanou Nadaci Penta a Nadaci Partnerství o grant v programu 5P.
Dne 17. Dubna jsme se dozvěděli radostnou novinu, že žádost MČ v prvním kole uspěla (společně s dvěma dalšími – Radotín a Trója) a tudíž jsme získali 100 000 CZK na projektové plánování tohoto záměru, do kterého budou zapojeni všichni občané, kteří projeví zájem.
Rada MČ Praha – Suchdol již před zasláním žádosti (jak bylo nadacemi požadováno) zvolila jako architekta projektu Ing. arch. Petra Klápštěho. Tento architekt má bohaté zkušenosti s projektovým plánováním se zapojením veřejnosti, což vyhodnotila i Nadace Penta a i díky tomuto faktu, právě naše MČ grant získala.
Nyní probíhá sestavování realizačního týmu projektu „Suchdolská náměstí“, který bude mít za úkol průběh veřejného plánování a následnou realizaci projektu. Nadace Penta rozdělí mezi tři úspěšné projekty z prvního kola 1 500 000 CZK.
O projektu „Suchdolská náměstí“ budete podrobněji informováni již během Dětského dne 1. června. V první polovině června se uskuteční první plánovací setkání, na kterém každý z Vás bude mít možnost se vyjádřit k samotnému obsahu projektu.
Díky za vzájemnou podporu a pomoc! Jaroslav Lehoučka, realizátor projektu


Žádost o grant 5P

14.3.2008 – odeslání žádosti Nadaci Partnerství k posouzení

Realizátor žádosti o grant v programu 5P pro Prahu ze strany naší městské části pan Jaroslav Lehoučka společně se starostou Petrem Hejlem dokončili dne 13.3. tuto žádost, která byla následně odeslána Nadaci Partnerství k posouzení.

Panorama Suchdolského náměstí:

Suchdolské nám.- panorama

 

Tato žádost resp. projekt, který byl nazván Suchdolská náměstí, se týká zlepšení vzhledu Brandejsova a Suchdolského náměstí – center naší městské části. Realizátor i všichni členové Rady MČ věří v úspěch a v získání finančních prostředků za tímto účelem.

 

Posouzení žádosti naší MČ Nadací Partnerství proběhne do 11.4. O výsledcích tohoto posouzení Vás samozřejmě budeme informovat.

 

Projekt podpořili:

Podnikatelské subjekty (Brandejsovo náměstí):

PowerPrint, Pobočka – Česká pojišťovna, Café Giraffe

 

Podnikatelské subjekty (Suchdolské náměstí):

Cyklo Adam, Hotel Wienna, Květiny Sisi

 

Občanská sdružení:

Suchdol sobě, Betlém

 

Panorama Brandejsova náměstí:

Brandejsovo nám,. - panorama

 

Realizátor žádosti o grant všem subjektům, které podpořili snahu MČ o získání grantu, upřímně děkuje. Pokud by se k projektu chtěli připojit další partneři, nechť kontaktují realizátora projektu nejlépe prostřednictvím emailu.

 

Jaroslav Lehoučka, realizátor projektu

e-mail: suchdolskanamesti@praha-suchdol.cz