Řízení o vydání zněny územního plánu hl.m. Prahy Z1000/00


22.10.2009 schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP) změnu územního plánu Z1000/00 jako opatření obecné povahy č. 6/2009
.

Návrh usnensení ZHMP – bod 31 navrženého programu jednání dne 22.10.2009 (pdf)
Příloha č. 1 k návrhu usnesení ZHMP – Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhu změny ÚP SÚ HLMP Z1000/00 (pdf)
Příloha č. 3 k návrhu usnesení ZHMP – Návrh rozhodnutí o námitkách, podaných k návrhu změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy (pdf)
Příloha č. 4 k návrhu usnesení ZHMP – Seznam připomínek k návrhu změny Z1000/00 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy, uplatněných MČ podle § 25 Statutu hl.m.Prahy (pdf)
Důvodová zpráva k návrhu usnesení ZHMP (pdf)

******************

 

Hlavní město opět zahájilo řízení o vydání změny Z1000/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a 6. srpna 2009 proběhlo veřejné projednání.
V loňském roce již jednou hl.m. tuto změnu vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2008 a Nejvyšší správní soud (NSS) tuto změnu územního plánu Z1000/00 dne 30. říjma zrušil, protože proces její projednání byl v rozporu s zákony.

NSS vyhověl 30. října společné žalobě městské části Praha-Suchdol a tří obyvatel městské části a zrušil změnu územního plánu, která umožňovala umístění dálničního okruhu kolem Prahy v jižní trase přes Suchdol, Čimice a Dolní Chabry.
V soudem zrušené změně územního plánu hl.m. Prahy byly zapracovány obě významné stavby, které by negativně ovlivnily život nejen v městské části Praha-Suchdol. Není nyní tedy možné realizavat novou přistávací dráhu ruzyňského letiště, ani jižní trasu přes Suchdol severozápadního segmentu dálničního okruhu kolem Prahy (stavby 518, 519) .
Nezávislý soud tak rozhodl proto, že příprava a projednání změny zemního plánu byly provedeny v rozporu se zákony, neprůhledně a bez posouzení vlivu na životní prostředí.
Městská část Praha-Suchdol předpokládá, že investor dálničního okruhu kolem Prahy, Ředitelství silnic a dálnic, využije nastalé situace a začne aktivně připravovat severní variantu, kterou již v roce 2002 doporučilo Ministerstvo životního prostředí v rámci posouzení vlivů na životní prostředí (EIA); trasu, jež není v rozporu s právními předpisy EU a jež je vzhledem k profilu trasy stavebně jednodušší a tudíž o minimálně o osm miliard korun levnější, a že hlavní město připraví nový městský most pro potřebné spojení obou břehů Vltavy na severu Prahy s tramvajovou tratí Kobylisy-Bohnice-Dejvice.
Jedině tento aktivní přístup ŘSD umožní brzké dokončení okruhu kolem Prahy, který město pro odvedení tranzitní dopravy potřebuje, a aktivní přístup hl.m. Prahy k přípravě dalšího vnitroměstského mostu přes Vltavu s preferencí MHD reálně umožní odlehčení centra města.
Zpráva NSS k rozhodnutí z 30.10.2008 (pdf)
Tisková zpráva MČ Praha-Suchdol (pdf)
21. listopadu zveřejnil NSS rozsudek:
Rozsudek NSS – zrušení změny ÚP Z1000/00 (pdf)
www.nssoud.cz – rozsudek (odkaz na webové stránky Nejvyššího správního soudu)
**********************

V návrhu této změny územního plánu Z1000/00 projednávané v roce 2009 jsou také úpravy koridoru a křižovatek severozádní části Silničního okruhu kolem Prahy v jižní trase přes Suchdol a Dolní Chabry, úsek Ruzyně – Březiněves.

Veřejná vyhláška a oznámení o konání veřejného jednání (pdf)

Námitky MČ Praha-Suchdol k návrhu změny Z1000/00 z 14. dubna 2009 (pdf)

Námítky MČ Praha-Suchdol k návrhu vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy z 6.8.2009 (pdf)

Rozdílové výkresy – změny funkčních ploch navrhovaných změnou Z1000/00 pro umístění transevropksého dálničního okruhu sítě TEN-T do území Nebušic, Lysolají, Suchdola, Sedlce, Bohnic, Čimic, Dolních Chaber a Ďáblic – 08/2009 (pdf)

 

Pořizování změny Z1000/00 (tzv. revize ÚP SÚ HMP) bylo zahájeno na základě usnesení Rady HMP ze dne 1.2.2005, zadání změny schválilo Zastupitelstvo HMP dne 1.9.2005 a k návrhu změny přijalo Zastupitelstvo HMP souhlasné usnesení č.40/14 dne 14.9.2006.

Do konce roku 2006 Rada HMP nepředložila Zastupitelstvu HMP návrh znění obecně závazné vyhlášky, tedy změnu vyhlášky č.32/1999 Sb. HMP (v platném znění) o závazné části ÚP SÚ HMP na základě usnesení Zastupitelstva HMP ke změně Z1000/00.

K návrhu změny Z1000/00 podala městská část Praha-Suchdol v řádném termínu nesouhlasné vyjádření (zn. KST/365/06/s ze dne 4.7.2006), ve kterém uvedla řadu závažných výhrad – připomínek,a podle § 25 Statutu hl.m. Prahy vyjádřila, že tyto připomínky považuje za zásadní.
Dne 10.7. 2008 byla změna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy vydána opatřením obecné povahy č. 1/2008.
Dne 30. října 2008 Nejvyšší správní soud toto opatření resp. změnu Z1000/00 zrušil.

Změna Z1000/00 nebyla doposud posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), a především k ní neproběhlo dle zákona příslušné zjišťovací řízení. Příprava změny Z1000/00 a její již napotřetí zahájené projednání je vedeno Odborem územního plánu MHMP pod tlakem politického vedení HLMP, kdy jsou požadovány zkrácené termíny na přípravu, jsou záměrně obcházeny určité zákonné procesy (např. SEA) a v rámci změny Z1000/00 jsou prováděny změny funkčních ploch bez řádného projednání a v rozporu se zadáním.

Politické vedení HLMP požaduje urychlené projednání všech změn územního plánu souvisejících mimo jiné s prosazením kontroverzní stavby severozápadního segmentu Silničního okruhu kolem Prahy /Pražský okruh / silniční okruh / (SOKP), úsek Ruzyně-Březiněves.
Na druhé straně MHMP – Odbor stavební, také zřejmě na základě požadavku politického vedení HLMP,vede územní řízení ke stavbám 518, 519 SOKP – úsek Ruzyně-Březiněves s cílem zdržovat vyřízení odvolání.
Dne 29. září 2008 byl termín podání odvolání proti územnímu rozhodnutí z 29. srpna k uvedeným stavbám.

Přestože tyto stavby nejsou v souladu s územním plánem (viz rozsudek NSS ze dne 30. října 2008), doposud MHMP-OST tato řízení nezastavil (viz Správní řád § 88, resp. § 66). Dokonce ani doposud nepřipravil řádně spis k předání odvolacímu orgánu – MMR.

Z konání HLMP je vidět záměr, urychleně, bez ohledu na stavební zákon a správní řád prosadit změny územního plánu, které by umožňovaly dokončit územní řízení. Odvolání v rámci územního řízení pro stavby 518, 519 SOKP má být podle všeho zdržováno tak, aby po určitém čase mohlo být konstatováno, že DÚR pro stavby 518, 519 SOKP je již v souladu s ÚP SÚ HLMP, a hlavní odvolací námitky tak již pozbyly na významu a územní rozhodnutí může nabýt právní platnosti.

******************