Kaple sv. Václava prošla v letech 2020 až 2022 velkou rekonstrukcí, při které byl renovován krov, položena nová střecha a opravena vnější omítka. Překvapením byl objev cenných barokních fresek v interiéru kaple. Kaple nyní slouží jako obřadní síň ke svatebním, bohoslužebným a smutečním obřadům a dále jako prostor k pořádání koncertů, výstav a podobných kulturních akcí.

Areál Zahrady se hřbitovem tvoří kromě kaple sv. Václav ještě Suchdolský sad a nový hřbitov.Historie kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava v Praze-Suchdole stojí na okraji obce a krásné přírody, nad Tichým údolím. V roce 1704 zde nechal postavit Martin Ježek, rychtář Sukdola a šafář v Suchdolském dvoře, zděnou zvonici jako díkuvzdání za zažehnání moru v roce 1680.
Zvonička byla v roce 1755 přestavěna na kapli. Rychtářem byl tehdy Matěj Hálek. Za Josefa II. (po roce 1786) byla kaple zrušena a zpustla. Roku 1807 kapli koupil mlynář Karel Trojan a dal ji opravit. Byla znovu vysvěcena a hřbitov byl upraven pro pohřbívání řeholníků emauzského kláštera. Po roce 1807 byli na morovém hřbitově pohřbeni ještě čtyři emauzští mniši a v r. 1819 opat Leopold Žalda. Když na stáří oslepl, uchýlil se do Suchdolského dvora na výměnek se zahrádkou a malou kaplí, kterou mu upravili z jedné místnosti. Tam dožil a byl pak pochován u kaple sv. Václava. Když se podařilo klášteru opatřit si jiné pohřebiště v Praze, hřbitov opět zpustl, a nakonec byl v r. 1850 zrušen.

V roce 1890 byly na náklad emauzského kláštera provedeny stavební úpravy. Během první i druhé světové války kaple opakovaně přišla o svůj zvon. V roce 1947, na svátek sv. Václava, byl nový zvon pověšen a vysvěcen tehdejším pražským arcibiskupem J. Beranem. Po roce 1948 byla kapli věnována minimální péče, ale obětaví věřící o ni pečovali, jak nejlépe uměli; v 50. letech ji nechali elektrifikovat. Ze sbírky občanů Suchdola byla v roce 1997 provedena zámková dlažba a v roce 1998 opravu kaple i obvodové zdi financoval Magistrát hlavního města Prahy.


Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu 2023

Obnova kaple postoupila mezi 50 finalistů ceny Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu 2023, tuto soutěž organizuje Obec architektů.

Ve finále soutěže byla Obnova kaple sv. Václava oceněna, na základě rozhodnutí mezinárodní poroty získala v kategorii Rekonstrukce MALOU MODROU KOSTKU.

Další informace o nominované kapli:


Patrimonium pro futuro – Památky děkuji

Městská část byla za opravu kaple sv. Václava nominována Národním památkovým ústavem do soutěže Patrimonium pro futuro 2023, ve které postoupila do finále.
Další informace k ocenění:


Památka roku 2021

Tuto soutěž organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). V hlavním městě Praze byly do soutěže přihlášeny tyto objkety:

  • 1. kategorie (malá): Osvětlení schodiště (kandelábry) Kostel sv. Ludmily, Praha 2
  • 2. kategorie (velká): Kaple sv. Václava, Praha-Suchdol; Kostel všech svatých, Praha 1; Městský dům – Truhlářská 8, Praha 1

Další informace k soutěži …


Kaple je součástí areálu Zahrad se hřbitovem u kaple sv. Václava a stavbu nového hřbitova vybrala mezinárodní porota z 241 navržených realizací mezi 31 finalisty České ceny za architekturu 2023. Tuto soutěž organizuje Komora architektů.

Na základě rozhodnutí mezinárodní poroty získal projekt Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava ocenění Finalista České ceny za architekturu 2023.

Další informace k navrženému ocenění:


Oprava kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava v Praze-Suchdole prošla v letech 2020 až 2022 generální opravou.

  • Investor stavby: městská část Praha-Suchdol
    zastoupený: MgA. Jitka Navrátilová, tel.: 222 361 434, e-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz
  • Dodavatel: LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., Svrkyně 35, IČ: 02573831
    zastoupený: Ing. Tomáš Hoch, telefon: 603 430 947, e-mail: lanostav@lanostav.cz
  • Technický dozor investora: Ing. Filip Chmel, e-mail: f.ch@centrum.cz

Popis stavby: v rámci opravy kaple bude prováděna oprava krovu, bude položena nová prejzová střecha, bude vyměněna nosná konstrukce stropu, bude prováděno odvlhčení a odvodnění stěn kaple, budou opraveny vnější omítky, bude provedena rekonstrukce elektroinstalace a prováděny opravy dalších částí.
Kaple vznikla v roce 1755 přestavbou ze zvoničky na morovém hřbitově. Kaple je památkově chráněna. Rozsah a způsob oprav bude záviset na stavu krovu a nosných částí stropu po odkrytí a podléhá rozhodnutí památkové peče.
V rámci průzkumů při prováděné stavbě byly v kapli objeveny a částečně odkryty původní nástěnné fresky. Překvapením byla kvalita figurálních maleb a rozsah maleb iluzorní architektury na stěnách kaple.

Stavební náklady: 6,8 mil. Kč
Dotace z Ministerstva kultury: 400 tisíc Kč

Termín zahájení: říjen 2020

Termín dokončení: srpen 2022

Zpráva ze stavebně-technického průzkumu:

Další informace k  opravě kaple:


Galerie obrázků z rekonstrukce


Renovace zvonu

V rámci přípravy rekonstrukce kaple sv. Václava v Praze-Suchdole jsme se v květnu 2020 obrátili na pana Petra R. Manouška ze ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK ve Zbraslavi, zda-li by se nepodíval na zvon, který visí ve věžičce kaple.

Po prohlídce jsme obdrželi tuto zprávu: „ … Jedná se o zvon odlitý ve zvonárně mého dědy v Brně-Husovicích v r.1947. Ladění c3, spodní průměr 360 mm. Zvon má železný závěs s pouzdry místo ložisek, prstýnek na koruně zvonu je prasklý a na úchytu srdce chybí jeden ze dvou šroubů. Vše je značně poškozené korozí. V rámci stavebních prací na kapli by bylo vhodné zvon včetně závěsu demontovat a dát do pořádku.“

Tento zvon byl v kapli vysvěcen pražským arcibiskupem Janem Beranem v roce 1947, protože během 2. světové války byl zvon zrekvírován pro vojenské účely, podobně jako před tím za 1. světové války.

Popis stavu zvonu a provedení opravy:
Zvon má závěs z ocelového válcovaného profilu typu -U- s čepy bez ložisek v třecích pouzdrech se Staufferovými maznicemi, srdce je ploché kované, zavěšené na středovém třmenu. Povrch zvonu je pokryt korozí a částečně i stopami různých nátěrových hmot, silná koroze je na všech železných dílech. Stav zvonového příslušenství je havarijní: veškeré šroubové spoje jsou zkorodované bez možnosti dotažení, bronzový prstýnek na talířové hlavě zvonu je prasklý, v uchycení srdce chybí šroub a pojistný plech. Průchodka pro zvonící lano je umístěna v hřebenu střechy, takže provaz se při zvonění dostává do kolize s hranou zvonu.
Zvon bude po restaurování vrácen na původní místo do štítu kaple, čepy dostanou bezúdržbová výkyvná valivá ložiska v litinových tělesech. V zájmu snížení dynamického namáhání zdiva nebude nadále zvon uložen na zazděné konzole ve stěnách, ale na nově zhotovenou ocelovou zvonovou stolici. Ta bude potom uchycena do podlahy okna ve věžičce pomocí chemických kotev, ruční zvonění zůstane zachováno.

Na podzim byl zvon v rámci opravy střechy a krovu snesen z věžičky. Během zimy byl ve Zvonařství zrestaurován, opraven a ukotven do nové ocelové stolice. Na věžičku se opravený zvon vrátí až po dokončení opravy fasády někdy počátkem léta.


Restaurování freskových maleb na stěnách kaple

V rámci rekonstrukce kaple sv. Václava byly provedeny restaurátorské průzkumy, které objevily původní freskové malby světců a iluzorní architektury na stěnách kaple a na stropě původní výmalbu v modré barvě. Překvapením pro odborníky byla kvalita figurálních maleb a rozsah maleb iluzorní architektury na stěnách kaple.

Na základě těchto průzkumů rozhodl magistrátní Odbor památkové péče, že freskové malby na stěnách a výmalba stropu mají být restaurovány.

V rámci opravy kaple byl již zrestaurována výmalba stropu v modré barvě. Restaurování nástěnných freskových maleb po provedeném výběru realizovala společnost Art Hard s.r.o., náklady budou ve výši cca 2,9 mil. Kč, restaurování probíhalo od února do srpna 2022.

Vnitřní freskovou výmalbu tvoří oltářní obraz, na kterém je znázorněna vražda sv. Václava bratrem Boleslavem,  v pravém bočním podokenním výklenku obraz  postavy sv. Prokopa a v levém pak obraz postavy sv. Benedikta. Oltářní obraz byl později doplněn vpravo stojící postavou sv. Ludmily, vlevo stojící postavou sv. Nepomuka a postavičkami andělů.


Městská část vyhlásila na obnovu freskové výmalby veřejnou sbírku, další informace ke sbírce jsou v článku: Vrátíme kapli její původní výmalbu