Generálmajor Ing. Rudolf Pernický

  • narodil se 1. července 1915 v Krhové na Valašsku
  • zemřel 21. prosince 2005 v Praze

Bojoval proti nacistům ve Francii, později byl příslušníkem československé zahraniční armády působící během druhé světové války ve Velké Británii.
Byl velitelem výsadku Tungsten, který na území protektorátu zahájil činnost 21. prosince 1944.
V listopadu 1948 byl zatčen a komunistickou mocí byl na jaře 1949 odsouzen ke dvaceti letům odnětí svobody, odnětí hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání a občanských práv.Trest si odpykával na Borech, v Opavě a poté téměř osm let v uranových dolech v Jáchymově a v Bytízi u Příbrami.

V roce 1960 byl propuštěn na amnestii a od té doby žil na Výhledech v Praze-Suchdole.
V roce 1990 mu byly vráceny všechny vojenské pocty a byl povýšen do hodnosti plukovníka. O rok později byl jmenován generálmajorem ve výslužbě. V letech 1990 až 1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů a poté byl jejím čestným předsedou.

V říjnu 2005 osobně převzal Řád Bílého lva.

 

 

Struktura článku: 


Příprava pomníku

V minulých letech byla vedena diskuse, kde umístit pamětní desku či pomník generálmajorovi Pernickému, který na Suchdole žil přes 45 let. Počátkem roku 2010 městská část vybrala k umístění pomníku jihozápadní kvadrant Brandejsova náměstí a oslovila ateliéry Akademie výtvarných umění s výzvou o spolupráci při zpracovaní studentských návrhů pomníku, spolupráce byla navázána s ateliérem prof. Petra Siegla.

Na jaře roku 2011 jmenovala Rada městské části Praha-Suchdol komisi na posouzení návrhů na pomník generálmajoru Rudolfu Pernickému ve složení arch. Zdeněk Lukeš, ak. mal. Magdaléna Vovsová, ak. mal. Adriana Skálová, arch. Markéta Majerová, arch. Tomáš Turek a Dr. Rudolf Pernický.


Výběr návrhu

Dne 27.6. 2011 proběhlo na Akademii výtvarných umění v Praze jednání komise, která posuzovala čtyři studie, jejichž autoři byli studenti Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských prof. Petra Siegla: Lukáš Nývlt – model č. 1, Petr Lacina – model č. 2, Martina Viková – model č. 3 a Petr Mlynář – model č. 4. Každý z nich vytvořil tři varianty jednoho a téhož návrhu ve zmenšeném modelu.

pernicky_model_1 pernicky_model_2
 Model č. 1  Model č. 2
pernicky_model_3 pernicky_model_4
 Model č. 3  Model č. 4

Modely návrhu pomníku (pdf)

Byly též zpracovány digitální vizualizace umístění návrhů pomníku na Brandejsově náměstí.

 vizualizace 1
 Model č. 1
 vizualizace 2
 Model č. 2
vizualizace 3
 Model č. 3
 vizualizace 4
 Model č. 4

Předložené práce vypovídaly o pochopení tématu, znalosti předpokládaného místa osazení i podnětných konzultacích s pedagogy během realizace studií.

Po obsáhlé diskusi přijali členové komise v poměru hlasů 6:1 následující závěr:

„Pro realizaci pomníku generálu Pernickému komise doporučila stélu citlivě respektující tvarosloví padáku (model č.2) autora Petra Laciny.“

Model pomníku+autor

Popis vybraného návrhu
Pomník tvoří stéla vycházející z  tvarosloví padáku s podstavcem. Modrá mrákotínská žula, která byla zvolena  pro realizaci, bude leštěná, vyjma kanelury naznačující nosné šňůry padáku. Na přední straně těla stély bude vytesané jméno generálmajora Rudolfa Pernického. Text s daty narození, úmrtí a legendou bude umístěn v kvadrantech podstavce.

Zápis z jednání komise ze dne 27.6. 2011 (pdf)


Výběr materiálu

Poměrně dlouhou dobu trvala rozvaha nad výběrem materiálu na pomník. Diskutoval se výběr základního materiálu (žula, pískovec, umělý kámen). Vzhledem k návrhu, který počítá s rozdílným provedením stěn pomníku, byla zvolena jako materiál žula. Dle představy autora by měla být žula zbarvená do modra. Prof. Siegl provedl předběžnou poptávku po žulových materiálech jako Azul Macaubas, Blue Bahia, Labrador Blue Pearl, Vizag Blue, Grey Granite, Liberecká žula a Mrákotínská žula. Vzhledem k nedostupnosti většiny typů žulového materiálu v kvádrovém bloku a také vzhledem k vysokým cenám např. žulového bloku dovezeného až z Brazílie, byla zvolena Mrákotínská žula s modrým zabarvením.

Přehled žulových materiálů (pdf)


Umístění pomníku na náměstí

V listopadu 2012 byl na Brandejsově náměstí umístěn model pomníku v měřítku 1:1.
Komise diskutovala detaily umístění pomníku včetně potřeby architektonicko-krajinářských úprav náměstí. Návrh úpravy Brandejsova náměstí probíhá ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou,  studenti např. na katedře zahradní a krajinné architektury v rámci svých semestrálních prací navrhují různé varianty úprav a uspořádání náměstí. Celkový návrh uspořádání náměstí bude možné připravit až po vyjasnění dopravy na náměstí, t.j. umístění zastávek BUS či tramvaje, návrhu okružní křižovatky, apod.


 

Odhalení základního kamene

V pátek 21. prosince 2012 proběhlo slavnostní odhalení základního kamene a pietní akt u příležitosti sedmého výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického a zahájení akce Operace Tungsten v roce 1944.

Pietní akt 01 - 21.12.2012

 

Odhalení základního kamene a pietního aktu se zúčastnili význační hosté, jako např. generální sekretář Ministerstva obrany ČR Ing. Jan Vylita, první zástupce náčelníka Generálního štábu, generálmajor Ing. Miroslav Žižka, plk. Ing. Zdeněk Jakůbek z Vojenské kanceláře prezidenta republiky, senátor Ing. Petr Bratský, ředitel Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničí Ing. Tomáš Pernický, náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, PhDr. Eduard Stehlík, syn generála Dr. Rudolf Pernický, který přicestoval z Hamburku, starosta sousední městské části Praha-Lysolaje Ing. Petr Hlubuček, pan Matoušek z Československé obce legionářské, z Konfederace politických vězňů České republiky Ing. František Šedivý, pplk. Ing. Jaromír Jančura z Posádkového velitelství Praha a další bývalí političní vězni a vojáci.

Dr. Rudolf Pernický

syn Dr. Rudolf Pernický

senátor Bratský

senátor Petr Bratský

 

 

Základní kámen RP+věnce

Základní kámen pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému z mrákotínské žuly, kytice od ministra obrany Picka, mistra zahraničních věcí Schwarzenberga a Klubu politických vězňů.


Rozpočet projektu
1) Kamenný materiál a činnost s opracováním a přípravou kamene 130 000
2) Vlastní sochařské práce 280 000
3) Návrh a realizace písma 65 000
4) Doprava 20 000
5) Doplňky, základy, režie, rezerva 10% 195 000
Realizace pomníku – celkové odhadované náklady včetně DPH 690 000
Rozměry pomníku
 materiál  mrákotínská žula modrá  celková výška  320 cm
 výška stély  300 cm  výška podstavce    20 cm
 hlava stély  70 cm x 70 cm  délka podstavce  180 cm
 pata stély  60 cm x 40 cm  šířka podstavce  130 cm
Návrh textů na pomníku
Texty budou umístěny na oválném podstavci, který je rozdělen do čtyř kvadrantů.
PRVNÍ KVADRANT GENERÁLMAJOROVI ING. RUDOLFU PERNICKÉMU
DRUHÝ KVADRANT PŘÍSLUŠNÍKOVI DRUHÉHO ZAHRANIČNÍHO ODBOJE, VELITELI PARAVÝSADKU TUNGSTEN PŮSOBÍCÍHO NA ÚZEMÍ PROTEKTORÁTU OD  21.12.1944 DO KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ
TŘETÍ KVADRANT * 1.7. 1915 – KRHOVÁ NA VALAŠSKU

† 21.12. 2005- PRAHA

ČTVRTÝ KVADRANT ODSOUZENÉMU V ROCE 1948 K DVACETI LETŮM VĚZENÍ, PROPUŠTĚNÉMU V ROCE 1960, REHABILITOVANÉMU PO ROCE 1989, PRVNÍMU PŘEDSEDOVI KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, NOSITELI ŘÁDU BÍLÉHO LVA I. STUPNĚ A MNOHA DALŠÍCH VYZNAMENÁNÍ

V červnu 2013 převzali nad přípravou pomníku záštitu:

  • ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg
  • senátor Petr Bratský.
Koncem července 2013 byl v hlubinné části lomu společnosti Kavex Mrákotín vylomen žulový kvádr, z kterého bude vytesán pomník. Z tohoto lomu je také vytesán obelisk na prvním nádvoří Pražského hradu.
Žulový blok

Blok, z kterého je pomník vytesáván, je v zadní části obrázku v souvislé skále ještě neoddělen.

Během srpna a září 2013 sochař Petr Lacina hrubě opracovaný blok začal osekávat do potřebných tvarů, vysekal kanelury, ohladil protější plochy a na vrcholu stély vysekal kopulovitý tvar padáku.
pomník_tesani_01 pomník_tesani_04
 pomník_tesani_03  pomník_tesani_02
Sochař Petr Lacina dokončuje vrchní část stély ve tvaru padáku. (video)

Připravované akce k odhalení pomníku generálmajoru Rudolfu Pernickému v roce 2013
Termín Popis akce Místo
28. září Suchdolské posvícení – běh pro Pernického
výnos z běhu bude věnován do sbírky na přípravu pomníku
před základní školou
28. září Suchdolské posvícení – výstavka v knihovně knihovna, škola
28. září Suchdolské posvícení – dílny pro děti knihovna, škola
září – prosinec Program v základní škole
projektové dny, orální historie, přednášky, návštěvy muzeí, promítání dobových filmů,
ZŠ M. Alše
13. říjen Vernisáž výstavy o činech a osudech generálmajora Rudolfa Pernického, výstavu zahájí vojenský historik PhDr. Eduard Stehlík Alšův kabinet
6. listopad od 18 hodin Aukce uměleckých děl
výnos z prodeje uměleckých děl bude věnován do sbírky na přípravu pomníku
hotel Galaxie, Suchdolské náměstí
4. prosince od 19:30 hodin Ze života Rudolfa Perníckého
pásmo písmí a slova – žáci ZŠ M.Alše
u příležitosti udělení čestného občanství in memoriam našemu bývalému spoluobčanovi generálmajorovi Rudolfu Pernickému Zastupitelstvem městské části.
Alšův kabinet
21. prosince od 11 hodin Pietní akt u příležitosti 
69. výročí zahájení Operace Tungsten (21.12. 1944) 8. výročí úmrtí generálmajora Rudolfa Pernického (21.12. 2005)
a odhalení pomníku generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému
Brandejsovo náměstí

Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol udělilo 4. prosince 2013 svému bývalému spoluobčanovi generálmajorovi Ing. Rudolfu Pernickému čestné občanství in memoriam, jako projev úcty a ocenění jeho osobní statečnosti a hrdinství v dobách nacistické okupace i komunistické diktatury

Pomník generálmajorovi Rudolfu Pernickému byl odhalen 21. prosince 2013 za účasti význačných osobností (viz zpráva z odhalení pomníku) a vznikl za výrazné podpory především suchdolských spoluobčanů, kteří ve sbírce a v aukci uměleckých děl vybrali prostředky na úhradu 2/3 nákladů a 1/3 nákladů pak uhradila městská část Praha-Suchdol (viz zpráva o veřejné sbírce) .Odkazy na další zprávy a fotogalerie:

zpět