2011-2014 – Projekt EPTA„Evropský model pro instituce managementu veřejné dopravy jako klíčový faktor udržitelné dopravy, vzorová řešení identifikace a zajištění“ (European model for Public Transport Authority as a key factor leading to transport sustainability) byl organizován za podpory prostředků z Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC.
Městská část se účastnila projektu EPTA jako příjemce služeb organizování veřejné dopravy.Financování projektu EPTA:

Celkový rozpočet projektu:    1.346.448,- EUR

Rozpočet pro městskou část:

  • 97.366,- EUR – celkový rozpočet
  • 14.605,- EUR – z toho spolufinancování

Trvání projektu: 01/2012 – 06/2014 – 30 měsíců


Cíl projektu: Komplexní dopravní řešení, ekonomická efektivita, environmentální dopady, úspory nákladů.

Partneři projektu zpracují a vzájemně připomínkují komplexní dopravní řešení na svých územích, ekonomickou efektivitu místní dopravy a její environmentální dopady, možnosti úspor nákladů na dopravu. Projekt je zaměřen na 7 základních předpokladů kvalitních dopravních řešení: regulace, plán, hodnocení, integrace, propagace, management, kontrola.
V projektu budou identifikovány příklady dobré praxe, cestou mezinárodních pracovních setkání a školení si partneři budou předávat znalosti a zkušenosti.

Městská část se účastní mezinárodní spolupráce přípravy modelu organizování veřejné dopravy EPTA jako příjemcem služby veřejné dopravy. V rámci projektu EPTA bude zkoumáno nové řešení organizace veřejné dopravy a v rámci studie proveditelnosti bude diskutováno komplexní řešení dopravní obslužnosti území na rozhraní městské a příměstské dopravy, které je  nyní zatížené zvyšující se tranzitní silniční dopravou v kombinaci s leteckým hlukem. Na území městské části dále významně ovlivňuje dopravu areál České zemědělské univerzity. V souvislosti s plánovanými významnými nadmístními dopravními záměry v tomto území bude na místní úrovni prověřován nový základní koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí a to včetně změn v silniční síti a budou prověřovány nové návrhy uspořádání místní dopravy s důrazem na maximální snížení emisní a hlukové zátěže z pozemní dopravy.

Vedoucí Partner projektu: Mobility Authority of the Province of Bologna (SRM Bologna)

Partneři projektu: Projektu EPTA se účastní celkem jedenáct partnerů.Realizace projektu:

Schválený projekt EPTA představuje základní šablonu navržené spolupráce při výměně zkušeností, která se skládá ze čtyř komponent:

  • C1 – Řízení / administrace projektu
  • C2 – Zajištění propagace projektu, jeho výsledků a výstupů
  • C3 – Výměna zkušeností a příkladů správných postupů, jejich identifikace a analýza
  • C4 – Uvedení příkladů správných postupů, do praxe – zpracování studie řešení veřejné dopravy

Výměna zkušeností bude spočívat v účasti na seminářích, kurzech a pracovních setkáních a v komentování navržených řešení organizace veřejné dopravy. Protože městská část není autoritou, která organizuje veřejnou dopravu, na území Prahy a v jejím okolí organizuje veřejnou dopravu hl.m. zřízená organizace ROPID, bude městská část Praha-Suchdol v rámci projektu EPTA předkládat a komentovat své zkušenosti vyplývající z postavení příjemce služeb poskytovaných organizátory veřejné dopravy.


Městská část bude v rámci spolupráce organizovat v březnu 2014 dvě mezinárodní setkání:

  • pracovní seminář – WS7 na téma: „Kvalita, účinnost a efektivnost v dopravě“
  • tréninkový kurz – TC6 na téma „Monitorovací systémy, podněty, srovnávací nástroje“.

Základním výstupem je pro městskou část zpracování studie proveditelnosti na téma:
„Řešení veřejné dopravy na území městské části Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení s centem města“. Studie by měla v souvislosti s významnými plánovanými nadmístními dopravními záměry na místní úrovni vytvořit (prověřit) nový základní koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí a to včetně změn v silniční síti a to s důrazem na maximální snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy.

Studie proveditelnosti by měla především diskutovat projekt „Tramvajová trať Podbaba-Suchdol“, který je na úrovni orgánů hl.m. Prahy připravován a měla by vytipovat a diskutovat kritické body nového řešení. Zde naleznete další informace k problematice tramvajové trati Podbaba-Suchdol.

Vypracování studie proveditelnosti bude objednána jako externí služba v předpokládaném objemu zakázky ve výši 725.000,- Kč. Náplní této zakázky bude dále organizace a materiální zajištění pracovního semináře WS7 a tréninkového kurzu TC6 a dále v rámci komponent C3 a C4 zpracování a přednes prezentací připravených ve spolupráci se zadavatelem a komunikace s partnery zodpovědnými za obě pracovní komponenty.

Dále budou samostatně zadávány zakázky na propagaci a prezentaci projektu v odhadovaných nákladech cca 90.000,- Kč.

Městská část bude úkoly vyplývající z projektu řešit ve spolupráci s externími subjekty jako jsou   vysoké školy a univerzity, se společností ROPID, s Útvarem rozvoje města, s městskou částí Praha 6 a dalšími okolními obcemi a městskými částmi.