Multifunkční hala s venkovním sportovištěm u ZŠ

leden 2018 – Městská část se dlouhodobě snaží zajistit dostatečné prostory pro zajištění řádného vzdělání suchdolským dětem. Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné výchovy nutné zajistit další prostory.
Městská část proto koupila koncem prosince 2017 pozemek parc. č. 1068/1 k. ú. Suchdol – hřiště u sokolovny, na kterém by měla vzniknout nová multifunkční hala (tělocvična) a venkovní hřiště pro potřeby základní školy a suchdolské veřejnosti.


Příprava urbanisticko-architektonické soutěže

červen 2018 -Ve věci přípravy vyhlášení soutěže o návrh proběhlood února do května několik jednání ustavené komise, na kterých se formulovala náplň sportů a aktivit, které by se měly v hale a venkovním sportovišti odehrávat.Komise a Rada diskutovali TJ Sokol Suchdol-Sedlec rozsah spolupráce a možnosti využití pozemků v tomto areálu.
Rada městské části vybrala administrátora soutěže, kterým je paní PhDr. Markéta Pražanová a dále schválila složení soutěžní poroty, kterou tvoří nezávislí porotci prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc., Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Tomáš Bezpalec a Ing. arch. Zdeněk Rychtařík jako řádní členové, Ing. Mgr. Eva Jeníková a Ing. arch. Dalibor Borák jako náhradníci a závislí porotci Ing. Petr Hejl, Ak. arch. Tomáš Turek, Ing. Zdeněk Skála jako řádní členové, Ing. Václav Vik, Ing. Věra Štěpánková, RNDr. Ludmila Knappová a Jan Zoubek, jako náhradníci.
Soutěžní porota se sešla na ustavujícím jednání dne 24. května a na dalším jednání dne 5. června t.r. Diskutován byl kromě samotných soutěžních podmínek i tzv. stavební program, tj. stavební náplň projektu, urbanistické dispozice území ve vztahu k předpokládané velikosti haly a její dopravní obslužnosti. Z diskuse soutěžní poroty vyplývá, že umístění haly s hřištěm o rozměrech 40x20x7m do tohoto území včetně zajištění dostatečného počtu parkovacích stání nebude především z urbanistického hlediska jednoduchým úkolem.

Z jednání poroty proto vzešel požadavek opětovného projednání s TJ Sokol možnosti umístění haly i na jejich pozemku parc.č. 1068/2, tj. mezi budovami sokolovny a ZŠ na místě stávajíícho hřiště UEFA s umělou trávou, které by muselo být přestěhováno na jiné místo. Tato dispozice je příznivější z urbanistického pohledu a především umožní nalézt mnohem jednoduší řešení požadovaného propojení areálu ZŠ s halou a popř. dále se sokolovnou. K dsikusi nad tímto řšením byly přpraveny dvě varianty možného umístění haly mez budovami sokolovny a základní školy na místě stávajícího hřiště UEFA.

var. 6A – rozměry haly 55x25x9,5 m, hřiště 40×20 m, počet stání 40, na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou na úrovni budovy skolovny, studie varianty 6A – ke stažení (pdf)

var. 6B – rozměry haly 55x25x9,5 m, hřiště 40×20 m, počet stání 48, na místě stávajícího hřiště UEFA s umělou trávou na úrovni budovy družiny, studie varianty 6B – ke stažení (pdf)

Porota měla možnost si prohlédnout novou sportovní halu v Líbeznici o rozměrech 26 x 17 m, která slouží především pro školu, dále pak pro sportovní oddíly a také se v ní konají společenské akce. Porota se dále usnesla, že zhledem k omezené velikosti a dispozici pozemků, kam budou moci soutěžící novou halu umístit, vzhledem k primární potřebě zajištění sportoviště pro potřeby ZŠ, vzhledem k omezenému prostoru na vymezení dostatečného počtu parkovacích míst a vzhledem k limitovaným stavebním nákladům je vhodné, aby soutěžící mohli prověřit reálnou možnost umístění haly, která ale nebude mít jen fixní ideální a optimální rozměry hřiště 40x20x7m, ale bude mocí mít rozměry menší (min. 36x18x7m), což umožní regulérně provozovat sporty jako je florbal, futsal, basketbal, volejbal, tenis, badminton a další .

Základní požadavky zadavatele:

 • propojení haly s areálem ZŠ;
 • sportovní hala s hrací plochou pro florbal (rozměry hřiště optimálně: 40 x 20 x 7 m, min.: 36 x 18 x 7 m);
 • venkovní sportoviště (s co největší možnou plochou);
 • vyřešení dopravní obslužnosti sportovního areálu včetně sokolovny.

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy hodnoceny (dle pořadí významnosti):

 • Kvalita komplexního architektonického řešení včetně řešení propojení sportovního areálu a ZŠ
 • Řešení dopravní obslužnosti areálu;
 • Míra naplnění stavebního programu;
 • Soulad investičních a provozních nákladů předpokládaného architektonického návrhu.

7. června proběhlo jednání s výborem TJ Sokol ohledně možnosti zahrnout do řešeného území i část pozemku parc.č. 1068/2 mezi budovami sokolovny a ZŠ na místě stávajíícho hřiště UEFA s umělou trávou. TJ Sokol pro toto rozhodnutí svolal na 26. června jednání jejich valné hromady.

V případě kladného vyjádření, by v soutěži řešené území tvořil pozemek parc.č. 1068/1, který je v majetku MČ a i část pozemku 1068/2 o výměře cca 1700m2 . Bylo by pak na soutěžících, jak by návrhy připravili a na soutěžní porotě, jak bude návrhy hodnotit a to z pohledu urbanistického, prostorového, funkčního (naplnění stavebního řešení), řešení dopravní obslužnosti a z dalších aspektů.

Ale aby se mohla případně tato část pozemku využít pro přípravu další projektové dokumentace na výstavbu haly, pakliže by tento návrh byl v soutěži vybrán, musela by samozřejmě předcházet dohoda mezi TJ Sokol a MČ o vzájemné směně části pozemků a o další spolupráci. Dohoda by měla vycházet ze základní premisy, že TJ Sokol nebude majetkově znevýhodněn, to mimo jiné znamená, že v rámci projektu výstavby nové haly by byla provedena směna příslušných částí pozemků o ploše cca 1700m2, samozřejmě po odsouhlasení příslušnými autoritami, bylo by stávající hřiště UEFA přeneseno na část pozemku parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol, kde se nacházely volejbalové kurty, a to i s příslušenstvím (oplocení, osvětlení, šatna, …), dále by bylo možné uvažovat o společném energetickém centru pro halu a sokolovnu. Další oblastí možné spolupráce mezi MČ a TJ Sokol bude zajištění provozu a správy celého areálu.
V případě negativního vyjádření TJ Sokol by v soutěži řešené území tvořil v zásadě pouze pozemek parc.č. 1068/1, který je v majetku MČ a kousky pozemku parc.č. 1068/2, který je v majetku TJ Sokol, pro případné umístění spojovacího koridoru.

26. června jednala valná hromada TJ Sokol Suchdol-Sedlec a nesouhlasila s potencionálním umístěním nové haly na pozemku parc.č. 1068/2, tj. mezi budovami sokolovny a ZŠ na místě stávajíícho hřiště UEFA s umělou trávou

2. července 2018 – městská část Praha-Suchdol vyhlašuje užší soutěž o návrh Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v  Praze-Suchdole.

*********************

duben 2018 – Urbanisticko-architektonická soutěž „Multifunkční hala s venkovním sportovištěm“ je připravována jako „dvoufázová“. V prvním fázi bude zveřejněna výzva k podání žádosti o účast v soutěži o návrh, kdy uchazeči předloží portfolio své činnosti a porota pak dle kritéria – kvalita provedených prací – sníží počet uchazečů a vyzve jejich omezený počet k vypracování a předložení soutěžních návrhů.

Předpokládané termíny:
– vyhlášení soutěže: 20.06.2018
– podání žádosti o účast (předložení portfolia): konec července
– výzva k vypracování návrhů: počátek srpna
– odevzdání soutěžních návrhů: počátek října 2018

Území pro novou halu a venkovní sportoviště je tvořeno převážně pozemkem parc.č. 1068/1, k.ú. Suchdol o výměře přes 7 200 m2, na kterém se nyní nachází původní sportoviště s atletickou dráhou, travnatou plochou pro fotbal a další míčové hry, doskočiště pro skok daleký a bývalé antukové hřiště na volejbal a asfaltový kurt na tenis.
Z diskuse se zainteresovanými subjekty nad vyhledávací studií blokového umístění pěti variant typových hal a venkovního sportoviště (autoři: ak. arch. Tomáš Turek, Ing. arch. Lenka Šilhavá) vzešla jako akceptovatelná varianta 5 – hala s orientačními rozměry cca 55x27x12,5 m, s rozměry vnitřního hřiště 40×20 m.

Vymezení řešeného územíhala-resene-uzemi

 


Příprava zadání urbanisticko-architektonické soutěže

leden 2018 – Vzhledem k důležitosti zajištění kvalitního projektu nové haly s venkovním sportovištěm pro sportovní výuku v ZŠ i pro sportovní vyžití suchdolské veřejnosti a vzhledem k rozsahu projektu je nezbytné provést výběr návrhu na základě výsledků urbanisticko-architektonická soutěže. Protože pouze soutěž umožňuje vybrat a získat návrh kvalitního řešení neboť v soutěži se porovnává estetické, dispoziční, funkční a konstrukční řešení několika soutěžních návrhů stavby.

Jak bude hala velká, jaké sporty se v ní budou moci hrát, zastaví se ovál, kde bude hala stát ?

Z odpovědi na tyto otázky vznikne zadání pro přípravu haly. Parametry multifunkční haly by měly vzejít ze širší diskuse se zainteresovanými subjekty (škola, sportovní a další spolky) a s veřejností. Protože bude především záviset na výběru druhu sportů, které se budou moci v hale hrát.

Pro informaci uvádíme rozměry hřišť pro některé druhy sportu (v závorce jsou minimální rozměry):

 • házená: 40 m × 20 m
 • česká (národní) házená: 45 m × 30 m (42,75 m x 28,5 m)
 • florbal: 40 m × 20 m (36 m x 18 m)
 • futsal: 42 m x 25 m (25 m x 15 m)
 • basketbal: 28 m x 15 m (26 m x 14 m)
 • badbinton: 6,10m x 13,40m
 • volejbal: 18m × 9m + 3m na každé straně
 • stávající tělocvična ZŠ M. Alše: 26m x 13m
 • TJ Sokol – původní asfaltové hřiště: 41m x 22m
 • TJ Sokol – venkovní hřiště s umělou trávou – UEFA: 43m x 22m

Zadání by mělo dále specifikovat rozsah a požadavky na venkovního hřiště, rozsah zázemí haly, hlediště, kluboven, uspořádání venkovního hřiště apod. Návrh a výstavba nového objektu musí rovněž vycházet ze situace a dispozice pozemku, z vazeb na okolní zástavbu (sokolovna, budova družiny), řešení dopravy a parkování apod.

Rádi bychom znali Váš názor na připravovanou multifunkční halu s venkovním hřištěm, pro jaké sporty by areál měl být, jak rozsáhlé má mít zázemí atd.
Své návrhy nám můžete psát na e-mail:podnety@praha-suchdol.cz

Rada městské části ustanovila dne 31. ledna 2018 Komisi pro přípravu zadání multifunkční haly, jejímiž členy budou zástupci školy, spolků, sportovní veřejnosti a přizvaných odborníků, a která shromáždí požadavky a měla by připravit optimální zadání pro novou halu.

Městská část organizuje v pondělí 19. února 2018 od 19 hodin první setkání veřejnosti a spolků k přípravě zadání multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ.

 


Na setkání s veřejností a se spolky dne 19. února k přípravě zadání multifunkční haly s venkovním sportovištěm u ZŠ v pondělí 19. února 2018 bylo představeno pět variant typového umístění haly:

var. 1 – rozměry haly 60x37x9,5 m, hřiště 45×30 m, počet stání 75, na místě stávajícího travnatého hřiště a oválu, zapuštěná, studie varianty 1 – ke stažení (pdf)
hala-var1
var. 2 – rozměry haly 60x37x12,5 m, hřiště 45×30 m, počet stání 75, na místě stávajícího travnatého hřiště a oválu, na povrchu, studie varianty 2 – ke stažení (pdf)
hala-var2
var. 3 – rozměry haly 57x32x12,5 m, hřiště 42×25 m, počet stání 61, na místě bývalých volejbalových kurtů, bourání části západního přístavku sokolovny (šatny ženy, sklady, ubytovna), studie varianty 3 – ke stažení (pdf)
hala-var3
var. 4 – rozměry haly 55x27x12,5 m, hřiště 40×20 m, počet stání 42, mezi budovou sokolovny a ZŠ, na místě hřiště UEFA, studie varianty 4 – ke stažení (pdf)
hala-var4
var. 5 – rozměry haly 55x27x12,5 m, hřiště 40×20 m, počet stání 42, na místě bývalých volejbalových kurtů, hala těsně k západnímu křídlu sokolovny, studie varianty 5 – ke stažení (pdf)
hala-var5

 


Nákup pozemku

září 2017 – Městská část se dlouhodobě snažila zajistit dostatečné prostory pro řádné vzdělávání suchdolským dětem. V posledních letech probíhají ve škole každým rokem stavební úpravy, kterými se rozšiřují prostory pro třídy apod. Bohužel stávající areál již ale není možné dále rozšiřovat a škola potřebuje ještě další prostory, protože stále roste počet žáků, které škola vzdělává.
Základní škola M. Alše má v současné době jen jednu tělocvičnu, malý gymnastický sál a jedno venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem. Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu žáků je pro zajištění zdárné výuky tělesné výchovy nutné zajistit další prostory.
V těsném sousedství školního areálu je pozemek 1068/1, k.ú. Suchdol o rozloze 7.238 m2, na kterém se nachází historický sportovní areál s atletickým oválem. Tento pozemek vlastní od roku 2006 privátní investor Rezidence Suchdol, s.r.o., kterému jej v roce 2006 prodal suchdolský fotbalový klub TJ Slavoj. Fotbalisté jej tehdy městské části nenabídli.
Investor předpokládal projednání změny územního plánu tak, aby zde mohl stavět bytové domy, městská část  Praha-Suchdol s touto změnou nesouhlasila. Změnu na bydlení nepodpořilo ani hlavní město Praha,  pozemek je tedy v platném územním plánu vymezen jako území pro sport.

Pro základní školu, pro suchdolskou mládež a i dospělé je důležité, aby v těsném sousedství školy mohla vzniknout multifunkční hala, která by byla doplněna např. klubovými prostory pro polytechnickou výuku dětí, venkovními hřišti apod. Rozsah a náplň nového objektu vyjde z diskuse nad studií zástavby, kterou městská část připravuje.
Cena pozemku dle cenové mapy je 3.000 Kč /m2 (pozn. v roce 2010 to bylo 1.500 Kč /m2). Na předmětný pozemek zpracoval v září 2017 Ing. Vladimír Svoboda znalecký posudek, který stanovil cenu obvyklou ve výši: 2.850,- Kč/m2.
Z jednání s majitelem pozemku vzešla kupní cena 2.790 Kč /m2 (cena za celý pozemek: 20.194.020,- Kč).
Současné vedení hl.m. Prahy rozvoj školství podporuje, což také to dokládá i poskytnutá dotace ve výši 18 mil. Kč na nákup tohoto pozemku.
Zastupitelstvo městské části schválilo v září t.r. nákup nákup pozemku parc. č. 1068/1 k.ú. Suchdood společnosti Rezidence Suchdol za cenu kupní cenu: 20 194 020 Kč (tj. 2.790 Kč /m2 ) s tím, že na nákup bude využita dotace z HLMP ve výši 18 mil. Kč.
Tímto rozhodnutím Zastupitelstva je zajištěn prostor pro rozvoj suchdolské školy a na výstavbu nové multifunkční haly a venkovních hřišť. Příprava bude ještě dlouhá a zajištění financí na výstavbu jistě náročné.