2019 – Příprava projektové dokumentace byla rozdělena na část pro oblast Horního Sedlce a Budovce. Důvodem byla součinnost s připravovanou výstavbou dešťové kanalizace a obnovy vodovodů v oblasti Horního Sedlce, kterou připravuje PVS a.s.


duben 2020 – městská část zahájila přípravu dokumentace na rekonstrukci komunikací na Budovci.

Dokumentaci připravuje společnost SINPPS s.r.o. a provedení dokumentace pro stavební povolení bude zpracována do poloviny října 2020.

Rozsah projektu: komunikace Internacionální, Osvobození, Budyňská, Stehlíkova, Gagarinova, U hotelu, Na Mírách (část), K Mírám , Za hřištěm, Suchdolská (Internacionální-Budyňská), Suchdolská (Internacionální-K Roztokům), Suchdolské náměstí (kruh)


duben 2019 – městská část zahájila přípravu dokumentace na rekonstrukci komunikací v Horním Sedlci. Projekt navazuje na výstavbu dešťové kanalizace a obnovu vodovodních řadů, obě tyto stavby připravuje PVS a.s.

Dokumentaci připravuje společnost Interprojekt odpady s.r.o. a provedení dokumentace pro stavební povolení bude zpracována do března 2020.

Rozsah projektu: komunikace Na Rybářce (část), U Višňovky, U Nového Suchdola (část), Za Hájem, Suchdolská (Budyňská-Gagarinova), Suchdolská (Gagarinova-Kamýcká)


5.10.2012 – Investor stavby, kterým je Odbor městského investora MHMP, zadal u společnosti Pragoprojekt, a.s. zpracování dokumentace pro stavební povolení na akci „TV Suchdol, etapa 0005 – komunikace Suchdol“.
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací a výstavba chodníků v lokalitě Budovec, včetně výstavby dešťové kanalizace či systémů na likvidaci dešťové vody z komunikací.
V projektu je řešena oblast Budovce a Horního Sedlce, týká se ulic: Kamýcká (částečně), Internacionální, Suchdolské nám., Suchdolská (částečně), Za hájem, Osvobození, Gagarinova, U hotelu, Na Rybářce, Na pasece, Budyňská, Na vrchmezí, U višňovky, U Nového Suchdola, Májová, Lysolajská, Stehlíkova, Na mírách, Při hranici, Za hřištěm a Výjezdní.
Příprava dokumentace vychází především z územního rozhodnutí na akci „TV Suchdol – 3106, etapa 0005 Komunikace Budovec, Sedlec“ ze dne 3.4. 2006, č. j. MCP6 11683/2006, zn. 3074/04/Ub/kom Sedlec, Suchdol.
V dokumentaci pro stavební řízení se navrhuje uspořádání ulic, to jest mimo jiné šířkové a výškové uspořádání chodníků a vozovek, umístění zelených pasů, stromů a další zeleně, umístění parkovišť na veřejných komunikacích, odvodnění komunikací, umístění zpomalovacích prahů, případné přeložení inženýrských sítí a organizace provozu.
Realizace rekonstrukce komunikací v oblasti Budovce a Horního Sedlce je podmíněna především výstavbou splaškových kanalizací a následně přidělením financí z rozpočtu hl.m. Prahy.

Rozpracovaná projektová dokumentace ke dni 17.12. 2012 ke stažení :

Vzhledem ke složitosti řešení odvodnění a likvidace dešťových vod v oblasti Budovce je termín dokončení dokumentace pro stavební povolení posunut. Řešení navržená v dokumentaci pro územní rozhodnutí nyní technicky nevyhovují. Pro umístění vsakovacích jímek na jiných místech je nutné prověřit aktuální geologické podmínky.

Poznámky vzešlé z diskuse při představení projketu veřejnosti dne 18.10. 2012 a reakce na ně od společnosti Pragoprojekt ze dne 26.11. 2012:

Ve čtvrtek 18. října 2012 od 19.30 hodin proběhne v zasedací místnosti ve druhém patře v budově radnice městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám. 734/3 veřejná diskuse se zpracovateli dokumentace nad rozpracovaným projektem .

Rozpracovaná projektová dokumentace ke dni 18.10. 2012 ke stažení :

Rádi přijmeme Vaše připomínky, můžete nám je zaslat do 31. října 2012
na e-mail: starosta@praha-suchdol.cz

červen 2013

Příprava dokumentace pro stavební povolení na akci „TV Suchdol, etapa 0005 – komunikace Suchdol“ byla přerušena z důvodu nevyřešených otázek likvidace dešťových, povrchových vod z těchto komunikací.