Název stavby: Stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0001 Nový Suchdol – Komunikace
Investor: hl.m. Praha, Investiční odbor MHMP
Zástupce investora: paní Ivana Králová, MHMP INV, tel.: 731 193 725,
e-mail: ivana.kralova@praha.eu
Investiční náklady: 59 243 868,- Kč včetně DPH
Dodavatel: společnost Strabag a.s..
Stavbyvedoucí: pan Martin Kovář, tel.: 725 368 034, e-mail: martin.kovar@dsp.cz
Technický dozor investora:
BOZP: pan Petr Hlaváček, MHMP INV, e-mail: petr_hlavacek@praha.eu
Termín výstavby: červenec 2020 až jaro 2021
Rozsah stavby: Armádní, Keltů, Nad mohylou, Nad Spáleným mlýnem, Rýznerova (část), U myslivny, U Roztockého háje, Za Rájem, bezejmenná (mezi Stržnou a K Roztokům)
Postup stavby:
  • červen 2021 – dokončení ulic K Roztockému háji (část), Keltů (část) a Nad mohylou
  • od 4. června – zahájení rekonstrukce ulice nepojmenované NN2585 mezi ul. K Roztokům s Stržná a následně v části ul. Zákolanská
  • v červenci bude rekonstrukce pokračovat v ulici Keltů – od Stržné postupně k ul. K Roztockému háji
  • v září pak i zbývající část ul. K Roztockému háji
 .TerTe

.

srpen 2016 – Rekonstrukce komunikace Stržná, úsek Zákolanská – K Roztokům

Investor: hl.m. Praha, Odbor technické vybavenosti MHMP

Dodavatel: Strabag a.s., stavbyvedoucí: pan Martin Kovář, tel.: 725 368 034

Stavba bude prováděna ve dvou etapách:

  • Zákolanská – Otvovická
  • Otvovická – K Roztokům


.

duben 2009 – Rekonstrukce ulice Rýznerova a Ke Kolonii

Zastupitelstvo hlavního města uvolnilo ze svého rezervního fondu v dubnu letošního roku prostředky ve výši 8 mil. Kč na rekonstrukci komunikací na Novém Suchdole v rámci výstavby infrastruktury na území hl.m. Prahy, Stavba č.3106 – TV Suchdol, etapa 001- Nový Suchdol.

Investor: hl.m. Praha, Odbor městského investora MHMP

Dodavatel: IPPOS Bohemia s.r.o.

Rozsah stavby:  ulice Rýznerova a Ke Kolonii

Setkání s prováděcí firmou a zástupci investora proběhne ve středu 18.11. 2009 od 18:30 hod. ve velké zasedací místnosti v budově Úřadu městské části Praha-Suchdol, kde bude také prezentován harmonogram stavby.

Předání staveniště proběhne v pátek 20.11.2009 v 11 hodin.

Zahájení prací se předpokládá v pondělí 23.11. 2009.