září 2019 – Zastupitelé městské části v červnu poprvé rozhodovali o tom, jak vysoká může být od roku 2020 daň z nemovitostí na Suchdole a zvýšení daní je a bude aktuální téma. Daně všeobecně jsou téma nepříjemné a současně velmi citlivé. Nikdo z nás nemá rád, když část vydělaných peněz musí zaslat finančnímu úřadu a vlastně z toho bezprostředně na oplátku nic nemáme. Pojďme se podívat na to, proč a jak došlo k návrhu na zvýšení daně z nemovitostí na Suchdole.

JAK SE NA SUCHDOLE PRAVDĚPODOBNĚ ZMĚNÍ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ OD ROKU 2020

Hlavní město připravilo změnu obecně závazné vyhlášky o stanovení výše daně z nemovitostí na území hlavního města Prahy a navrhuje úpravu koeficientů pro výpočet této daně. Návrh hlavního města předpokládá:

  • závazné zdvojnásobení daně z nemovitostí na celém území Prahy od 1. 1. 2020, a to zvýšením místního koeficientu z „1“ na „2“
  • o snížení daně z nemovitostí mohou jednotlivé městské části rozhodnout požadavkem na snížení tzv. základního koeficientu z jeho současné hodnoty „5“ na hodnotu nižší (jedná se o koeficient, kterým se násobí daň z obytného domu a stavebního pozemku a dle návrhu stanovuje tento koeficient městská část dle svého uvážení).

Návrh vyhlášky byl městským částem předložen k vyjádření 31. 5. 2019, schválení vyhlášky předpokládá HMP na jednání zastupitelstva v září tohoto roku. Časový prostor pro vyjádření jednotlivých MČ byl do konce června 2019, Suchdol tak měl na vyjádření pouhých 30 dní.

Zastupitelstvo městské části rozhodlo 19. června o tom, že městská část nebude hlavnímu městu navrhovat snížení základního koeficientu, což fakticky ve výsledku znamená s zdvojnásobení daně proti současnému stavu. O tom, že se daně nesníží, rozhodli svojí většinou zastupitelé, proto jsme starostu MČ požádali o vysvětlení, jaké je k tomu vedly důvody:

Proč jste daně nesnížili a jak  využijete zvýšené příjmy z daní?

Snažíme se neustále vylepšovat a investovat do naší městské části, na to jsou zapotřebí nemalé prostředky a vždy je výhodou nabídnout při realizaci alespoň částečné financování z vlastních prostředků. Postupně je nyní dokončováno odkanalizování zbývajících částí Suchdola, po obnově technické infrastruktury jsou projektovány a v některých ulicích již realizovány kompletní úpravy komunikací a chodníků. Také realizujeme výstavbu kulturně-komunitního centra v nástavbě radnice, v budoucnu je nutné vytvářet zázemí pro sport, zřídit hřbitov, rozšířit čistírnu odpadních vod, nemalé prostředky vyžaduje školství apod. Všechny velké akce vyžadují značné finanční prostředky a samotná městská část nemá šanci zafinancovat tyto záměry jen ze svého rozpočtu.

Ponechání základního koeficientu na úrovni 5 znamená navýšení příjmu městské části o 3,3 mil. Kč za rok, které nám zejména umožní spolufinancovat investiční výstavbu s využitím dotací od hlavního města nebo z národních a případně evropských zdrojů.

Rozhodnutí městské části o ponechání základního koeficientu „5“ bylo velmi těžké – proč jste se tak rozhodli?

Protože naše městská část je závislá na prostředcích z hlavního města Prahy. Výše těchto prostředků do rozpočtu městské části se odvíjí např. od počtu obyvatel, rozlohy zeleně, komunikací či počtu dětí ve školských zařízeních. Zhruba desetinu rozpočtu městské části tvoří právě daň z nemovitosti, která je celá příjmem městské části.

Dalším důvodem ponechání koeficientu „5“ je také avizovaný přístup hlavního města k přidělování investičních prostředků. A jak nám několikrát zástupci hlavního města zdůrazňovali, mělo by být při budoucím rozdělování financí z rozpočtu hl. města přihlíženo také k výši vlastních finančních zdrojů, tedy i zdrojů z daní, o kterých si jednotlivé městské části nyní mají rozhodovat. Stručně řečeno, čím méně peněz z vlastních zdrojů Suchdol bude mít, tím složitější má být možnost získání účelových dotací od hlavního města. Je to trochu drsný ale logický přístup, jak bude naplněn ukáže budoucnost.

Důvodem rozdílného přístupu ke snižování daní na straně jednotlivých městských částí je zejména struktura příjmů, jejich celková výše, přesvědčení o dostatku stávajících zdrojů, samozřejmě zde hraje roli zjevná nepopulárnost opatření a další faktory. Ve výhodě jsou také z hlediska příjmů z daní ty městské části, které mají na svém území průmyslové objekty a jejichž zvýšení daně magistrát rovněž centrálně navrhuje. Suchdol má bohužel tyto příjmy v minimálním rozsahu, univerzita je od daní osvobozena, letiště leží na území Prahy 6 a Suchdol musí vzít v úvahu tlak HMP na zvýšení příjmů z daní.

Jaký byl rozhodovací proces ze strany Suchdola?

Úprava daně z nemovitosti je řešena jako změna vyhlášky hl. města a na připomínkování návrhů vyhlášek má městská část vždy jen jeden měsíc. Proto v červnu nebyl prakticky čas na nějakou širší debatu. Na zastupitelstvu, které se konalo 20. června, jsme souhlasili s navýšením daně z nemovitosti, protože tyto prostředky smysluplně využijeme na dofinancování investic, které nás čekají. Předejdeme tím také argumentům, že jenom žádáme a že jsme se nesnažili peníze pro městskou část zajistit tímto nepopulárním opatřením.

O tom, zda tento nový způsob určování výše daně z nemovitosti bude zaveden, by mělo rozhodnout Zastupitelstvo HLMP během září. [red]

Pozn. Zastupitelstvo hlm. Prahy schválilo na svém zářijovém jednání vyhlášku, která nově určuje výšku daní z nemovitosti.

Další články k tomuto tématu na webu městské části: