Otázkou navýšení daně z nemovitosti se zastupitelstvo městské části zabývalo na svém zasedání vloni v červnu (20. 6. 2019), neboť 31. 5. 2019 mu, stejně jako ostatním městským částem (MČ), předložilo hlavní město (HLMP) návrh změny obecně závazné vyhlášky o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území HLMP, k němuž se mělo do 30 dní vyjádřit.

V tomto návrhu se hlavní město rozhodlo zvýšit od roku 2020 místní koeficient z 1 na 2. Nově dostaly městské části možnost navrhnout výši základního koeficientu (vybrat si z několika možností), který do roku 2019 byl na úrovni 5.

Jak bylo i v médiích opakovaně uvedeno, hlavní město dalo při prezentaci návrhu městským částem jednoznačně najevo, že při budoucím schvalování investic městským částem si bude všímat, zda se MČ snažily získat prostředky na investice i jiným způsobem, kde to mohou samy ovlivnit, tedy např. pomocí daně z nemovitosti.

Po dlouhých letech, kdy Suchdol v podstatě nedostával peníze na chybějící infrastrukturu, se v minulých letech podařilo na téměř celém území dokončit výstavbu splaškové kanalizace. Jakmile správci jednotlivých sítí skončí práce na jejich obnově či výstavbě, je na velké části Suchdola potřeba udělat kompletní rekonstrukci komunikací. Městská část tak bude od hlavního města potřebovat investice v řádech stovek milionů korun.

Daň z nemovitosti je jako jediná přímým příjmem městské části. Příjemcem ostatních daní (DPH, daň z příjmu právnických a fyzický osob apod.) je obec hl. m. Praha. HLMP pak z části výnosu těchto daní poskytuje městským částem dotace na jejich provoz. Výše tohoto příspěvku závisí zejména na počtu obyvatel a dětí ve školách, rozloze MČ, rozsahu zeleně a velikosti vozovek, o které se MČ stará.

Daň z nemovitosti v městské části Praha-Suchdol byla v roce 2019 ve výši cca 3,3 mil. Kč a v roce 2020 by měla být ve výši 6,6 mil. Kč. Příspěvek z rozpočtu HLMP na činnost městské části byl v roce 2019 ve výši 37,9 mil. Kč a v roce 2020 ve výši 39,1 mil. Kč, vzhledem k aktuálnímu ekonomickému vývoji lze předpokládat snížení v dalším období.

Vyšší příjem v rozpočtu městské části o 3,3 mil. Kč za rok umožní pokračovat ve vylepšování a investicích do naší městské části. Je postupně dokončováno odkanalizování zbývajících částí Suchdola, po obnově technické infrastruktury jsou projektovány, a v některých ulicích již realizovány kompletní úpravy komunikací a chodníků. Vzhledem k nárůstu počtu žáků jsou v posledních letech investovány nemalé prostředky do rozšíření kapacity základní školy a zlepšení prostředí v ní. V současnosti dostavujeme kulturně-komunitní centrum v nástavbě radnice, kde tak vznikne první samostatný prostor pro kulturní a spolkovou činnost. V budoucnu je nutné vytvářet zázemí pro sport, zřídit hřbitov, opravit kapli…

Všechny velké akce vyžadují značné finanční prostředky a samotná městská část nemá šanci zafinancovat tyto záměry jen ze svého rozpočtu. Navýšení příjmu městské části umožní městské části spolufinancovat investiční výstavbu s využitím dotací od hlavního města nebo z národních či případně evropských zdrojů.

V roce 2020 byla z navýšení daně už uhrazena oprava chodníku na Kamýcké v délce cca 400 m od Výhledského náměstí až po konečnou zastávku linky 147 Výhledy, investice do nových povrchů chodníků u bytových domů na Kamýcké a v ulici K Horoměřicům. Kromě dalšího pak připravujeme rekonstrukci hřiště Na Rybářce.

Přestože se v Praze daň z nemovitosti naposledy měnila v r. 2009 a míra inflace za toto období činí okolo 20%, rozhodování o ponechání základního koeficientu, čímž došlo k navýšení daně, nebylo jednoduché pro nikoho ze zastupitelů.
Souhlas většiny zastupitelů městské části se zvýšením daně z nemovitosti byl dán jejich závazkem pečovat o rozvoj městské části.


Rada městské části nyní vyhlásila pomocný program, v němž městská část poskytne pomoc vlastníkům nemovitosti na území MČ Praha-Suchdol, kteří jsou v ekonomicky komplikované situaci . Více informací je v článku Pomoc spoluobčanům v souvislosti s vyšší daní z nemovitosti ve zprávách na webu městské části.


Podrobnější informace k dani z nemovitosti

Hlavní město Praha (HLMP) připravilo změnu obecně závazné vyhlášky o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území hlavního města. Návrh byl městské části předložen k vyjádření 31. 5. 2019, schválení vyhlášky předpokládá HLMP na jednání zastupitelstva v září 2019, časový prostor na vyjádření městský částí byl ve standardní lhůtě 30 dní.

Zastupitelstvo městské části o změně koeficientů, resp. o výši daně z nemovitosti rozhodovalo na jednání 20. června 2019.

Obecně závaznou vyhlášky o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na území hlavního města pak schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy 19. září 2019.

Předkládaný návrh zahrnoval nové podmínky nastavení následujících tří koeficientů, které se spolupodílejí na výpočtu daně z nemovitých věcí:

Místní koeficient

V HLMP byl do roku 2019 místní koeficient (dle §12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí) stanoven na celostátně nejnižší možnou úroveň 1. Tímto koeficientem se násobí daň pro všechny typy nemovitostí na celém území města. HLMP jej navrhlo od roku 2020 zvýšit na úroveň 2 z celkem pětibodové stupnice. Praha touto změnou následovala řadu dalších měst České republiky, která místní koeficient navýšila již dříve.

Základní koeficient

Návrh vyhlášky poprvé umožnil městským částem navrhnout výši základního (velikostního) koeficientu (dle § 6 odst. 4 písm. a) a § 11 odst. 3 písm. a)). Tímto koeficientem se násobí daň z budovy obytného domu a ze stavebních pozemků. Do roku 2019 byl stanoven jednotně pro celou Prahu na max. úroveň 5. Městské části nyní mohly koeficient snížit o jednu až tři kategorie na následující úrovně: 4.5, 3.5, 2.5 a 2.

Komerční koeficient

Komerční koeficient (§11, odst. 3b), o kterém rozhoduje HLMP a který i nadále zůstal na hodnotě 1,5, ovlivňuje výši daně u komerčních nemovitostí (tedy např. kancelářských prostor, obchodních center nebo skladů) na celém území města bez možnosti rozdílného určení pro jednotlivé městské části.

Při rozhodování o ponechání nebo snížení stávajícího základního (velikostního) koeficientu, o jehož výši mohla městská část rozhodovat, bylo nutné přihlédnout k následujícím okolnostem:

 • výše příjmu daně z nemovitostí pro území městské části Praha-Suchdol pro různě nastavené koeficienty:

 • výnos daně z nemovitých věcí je jako jediná daň stoprocentním příjmem městských částí, nikoli HLMP
 • ostatní daně (DPH, DPFO, DPPO, …) jsou příjmem obce HLMP a z části jsou pak přerozdělovány městským částem formou dotace
 • k poslední změně výše daně z nemovitosti došlo před deseti lety v r. 2009 a míra inflace za toto období se pohybuje okolo 20%
 • HLMP připravuje řadu finančně velmi náročných investic a při prezentaci návrhu vyhlášky opakovaně zdůraznilo omezené možnosti dotací městským částem
 • HLMP dále avizovalo, že vzhledem k tomu, že daň z nemovitosti je v plné výši přímým příjmem městských částí, které o její výši budou moci nyní rozhodovat, bude nutné při rozdělování některých dotací také přihlížet i ke stavu těchto finančních zdrojů MČ
 • výši příjmu a rozdíly v příjmech u jednotlivých městských částí výrazně ovlivňuje rozsah komerčních nemovitostí, kde došlo ke zdvojnásobení příjmu vlivem rozhodnutí HLMP zvýšit místní koeficient na 2, kterým se násobí daň pro všechny typy nemovitostí na celém území HLMP
 • na území městské části se nenachází téměř žádné komerční areály a 1/3 území zabírá areál univerzity, která je od daně z nemovitosti osvobozena
 • ponechání základního koeficientu na úrovní 5 znamená navýšení příjmu MČ o 3,3 mil. Kč, které umožní např. spolufinancovat rekonstrukci chodníků, opravy komunikací, výstavbu a modernizaci veřejně přístupných hřišť (např. Na Rybářce) a dalších aktivit, u kterých bude obtížné získat finanční prostředky od HLMP nebo z národních případně evropských zdrojů.

Daň z nemovitosti je jako jediná přímým příjmem městské části. Příjemcem ostatní daní (DPH, daň z příjmu právnických a fyzický osob, …) je obec hl.m. Praha. HLMP pak z části výnosu těchto daní poskytuje městským částem dotace na jejich provoz. Výše tohoto příspěvku závisí na počtu obyvatel a dětí ve školách, rozloze MČ, rozsahu zeleně a plochy vozovek, o které se MČ stará:

 • 30 % dle počtu obyvatel MČ
 • 30 % dle počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ
 • 10 % dle rozlohy MČ
 • 20 % dle zeleně ve správě MČ
 • 10 % dle plochy vozovek ve správě MČ

Dále se dopočítává či redukuje dle pravidel:

 • min. výše příspěvku 3 000 Kč/ obyvatele
 • max. výše příspěvku 5 550 Kč/ obyvatele
 • příspěvek na děti v MŠ a v ZŠ ve výši 3 200 Kč / dítě.

Ponechat základní koeficient na výši 5, tedy ve výsledku zdvojnásobit daň z obytných domů a ze stavebních pozemků, využilo 21 městských, mezi nimi Praha-Lysolaje, 4 jej změnily na 4,5 – mezi nimi Praha-Nebušice, 8 jej snížilo na 3,5 a 24 jich jej snížilo na 2,5, tedy ve výsledku ponechaly daň z obytných domů a ze stavebních pozemků ve stejné výši – mezi nimi městská část Praha 6 a městská část Praha-Přední Kopanina.

Pozn.: v důsledku navýšení místního koeficientu HLMP na 2, kterým se násobí daň pro všechny typy nemovitostí, se městské části Praha 6 zvýší celkově daň z nemovitosti o cca 10 mil. Kč, tj. o navýšení daně z průmyslových areálů a např. i z areálu ruzyňského letiště. Naproti tomu na území městské části Praha-Suchdol je areál ČZU, která je od daně z nemovitosti zcela osvobozena.

Další informace ke zvýšení daně z nemovitosti jsou v článku, který vyšel v Suchdolských listech v září 2019.