Městská část na žádost občanů znovu uspořádala setkání v pondělí 17. března 2014 od 18 hodin na radnici k prezentaci doplněné Studie dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, která byla zpracována v rámci projektu EPTA.

Na úvod starosta MČ krátce představil projekt EPTA. MČ Praha-Suchdol jako příjemce služby nechala zpracovat 2 varianty obslužnosti Suchdola veřejnou dopravou.  

Základní varianty páteřního systému veřejné dopravy představil Ing. Arch. Ivan Lejčar a Ing. Pavol Ondovčák. Studie popisuje problémy a výhody dvou typů dopravy:

 – nekolejový (autobus/trolejbus/vícekapacitní bus) – optimalizace současné autobusové dopravy    
 – kolejový (tramvaj) – prodloužení tramvajové trasy z Podbaby do Suchdola na Výhledy

Hlavní problém současné autobusové dopravy je v nedostatečné kapacitě, denně se přepravuje cca 10 tis. studentů ČZU. Dále nemá vlastní vytyčenou dopravní cestu – časté zácpy v ul. Jugosl.partyzánů. Obsluha Suchdola je zase na rozdíl od tramvajové tratě vyhovující.
Tramvajová trať má vazbu na koncepci rozvoje Hl.m. Prahy, již od roku 2006 vznikla řada urbanistických studií na prodloužení tramvaje z Podbaby na Suchdol. Studie EPTA v návaznosti na nové posuny a předpisy (Natura 2000 – nelze vést přes Podbabské skály, vývoj SOKP) aktualizuje tramvajovou trať, jako městskou třídu, samostatné těleso ve variantě osové nebo boční. K tomu navazující autobusovou dopravu, přestupní uzel u konečné na Výhledech, kde by měly být zakončeny příměstské autobusy a dále zde navrhuje vybudovat parkoviště P&R pro zachycení individuální dopravy z pražské aglomerace.

Odborníci odpovídali na dotazy občanů, hlavně z ulice Kamýcká, že se obávají vjezdu a výjezdu na své parcely, že tram je blízko jejich plotů, statika domů ohrožena a jiné obavy. Občanům bylo vysvětleno, že studie navrhuje optimální řešení, vedle trasy je místo pro oblužný chodník a cyklopruh,který slouží pro vozy IZS a lze je využít pro nezbytnou dobu výjezdu a vjezdu na pozemek. Co se týče otřesů a hluku, moderní technologie ukazují např. v ul. Jugoslávských partyzánů, že tram je tišší než ost. silniční doprava a otřesy nevnímáte i když stojíte v těsné blízkosti. Diskutovalo se taky o variantě trolejbusů či ekologických autobusech, ale to v zasadě stále neřeší problém v tom, že nemají vlastní trasu a trčí v zácpě, navíc v Praze není návazné trakční vedení pro trolejbusy. Padl také dotaz, zda se vyčíslila investice do tramvajové tratě – MČ není investorem, tudíž se ani studie nezabývala investicí, ani to nebylo v zadaní projektu EPTA. Studie by měla ukázat na optimální řešení, ukázat na problémy a výhody pro další územní plánování rozvoje hl.m. Prahy.

Projekt EPTA je připravován v rámci Operačního programu meziregionální
spolupráce INTERREG.IVC a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF)

Prezentace Studie proveditelnosti projektu EPTA - 17.3.2014Prezentace Studie proveditelnosti projektu EPTA - 17.3.2014Prezentace Studie proveditelnosti projektu EPTA - 17.3.2014Prezentace Studie proveditelnosti projektu EPTA - 17.3.2014

Více informací k projektu naleznete na www.praha-suchdol.cz/epta.

Plakát ke stažení (pdf)

Logo EU

 Logo projektu EPTAinterreg IVC - logo