EPTA – studie proveditelnosti

 

2013 – Projekt „Evropský model pro instituce managementu veřejné dopravy jako klíčový faktor udržitelné dopravy, vzorová řešení identifikace a zajištění“ je organizován v rámci Operačního programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC.

Základním výstupem projektu je pro městskou část zpracování studie proveditelnosti na téma: „Řešení veřejné dopravy na území městské části Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení s centrem města“, která by měla v souvislosti s významnými plánovanými nadmístními dopravními záměry na místní úrovni vytvořit (prověřit) nový základní koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí a to včetně změn v silniční síti, nové řešení pro místní dopravu s důrazem na maximální snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy, vytipovat a diskutovat kritické body nového řešení. V rámci studie by se měl především diskutovat projekt „Tramvajová trať Podbaba-Suchdol„.

Zde naleznete další informace k problematice tramvajové trati Podbaba-Suchdol.

Řešení veřejné dopravy na území městské části Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení s centrem města.

V poslední době se výrazně oživil další, pro Suchdol velmi významný dopravní projekt, na zřízení tramvajové trati z Podbaby do Suchdola. Tento záměr může výrazně ovlivnit  prakticky všechny obyvatele městské části. Protože o dopadech případné zásadní změny v tradiční autobusové dopravě na Suchdol není mnoho dostupných informací, bude nutné vyjasnit vztah MČ k tomuto záměru, podávat vyjádření a také kvalifikovaně informovat veřejnost.

Současný stav přípravy záměru:
1. Koncept ÚP z r. 2010 navrhl tramvajovou dopravu pro Suchdol
2. Probíhá změna územního plánu v oblasti Dolního Sedlce (významný nárůst bytové výstavby, změnu prosazují majitelé pozemků Metrostav, Czech Coal, Stavomontáže,  ..)
– změna územní plánu je pozastavena z důvodu nedořešení vedení tramvajové trasy přes území Sedlce
3. Zařazení trasy Podbaba-Suchdol do plánu priorit výstavby tramvajových tratí v Praze
4. Změny MHD v oblasti Podbaby
– byla prodloužena tramvajová trasa k železnici, kde by měla v budoucnu vzniknout přestupní stanice na železnici, přestupní uzel i na BUS
– individuální a veřejná doprava způsobují kritické dopravní komplikace v oblasti Vítězného nám. viz situace v září až v listopadu 2011
5. Dlouhodobý požadavek městské části Praha 6 na vymístění autobusů z oblasti Vítězného náměstí
– po dostavbě Blanky a po zprovoznění prodloužení trasy metra A bude zřejmě posílen
6. Obsluha areálu České zemědělské univerzity, doprava přes 10 tisíc studentů za den,
– doprava pomocí kloubových autobusů s intervalem cca 3,5 min.
7. Dopravní zatížení ulice Kamýcká, „tranzitní doprava“ z aglomerační oblasti (Velké Přílepy, Kralupy, Velvary,..)
8. Neexistence P&R na území městské, které by zachycovaly mimopražskou dopravu
9. Plánované zřízení „modré zóny“ s omezeným parkováním na území městské části Prahy 6
10. Informace o přípravě nového ÚP
11. Příprava dokumentace EIA pro průchod nové tramvajové trati oblastí Sedleckých skal (průchod v oblasti Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“
– bude zřejmě definována dopravní zátěž (např. intervaly)

Shrnutí:
Zjevně vznikají vážné důvody pro změny v řešení veřejné  dopravy v Suchdole a jeho kvalitní a kapacitní spojení s centrem města (metro „A“) je jednou z priorit obyvatel Suchdola. Ve střednědobém horizontu bude zájem na novém řešení zejména na straně MČ Praha 6 a dále na straně investorů v Dolním Sedlci. Změna koncepce obsluhy území městské části veřejnou dopravou by zasáhla v podstatě všechny obyvatele městské části Praha-Suchdol a také především obsluhu areálu ČZU (+areál AVČR), který je největším spotřebitelem veřejné dopravy v Suchdole. Je nutné vyjasnit vztah MČ k záměru a informovat obyvatele o změně, přínosech i negativech a případně uplatňovat včas racionální a objektivní připomínky při přípravě záměru.

Hlavní úkoly a cíle studie proveditelnosti:
1. Prověření navrhovaného řešení tramvajové trasy Podbaba-Suchdol a porovnání se současným stavem obsluhy území veřejnou dopravou z hlediska
– celkové zátěže území (silniční a letecká doprava včetně navrhovaných záměrů)
– dopravního (dostupnost, rychlost, kapacita, návaznost na metro, dopad na individuální dopravu, docházková vzdálenost, ….)
– vlivů na životní prostředí území městské části Praha-Suchdol
– vymezení hranice možností tramvajové dopravy z hlediska poměru mezi ekologickým přínosem, ekonomickými náklady a přiměřenou atraktivitou spojení do centra,

2. Porovnání tramvajové trasy s alternativou řešení veřejné dopravy:
– ukončení BUS MHD v oblasti  Podbaby a přestup na tramvaj a pak na metro

3. Analyzovat tramvajovou trasu na území městské části Praha-Suchdol:
– optimalizace místní a nadmístní veřejné dopravy po zcela zásadním přechodu na dominantní tramvajové spojení s centrem Prahy,
– vazby na parkování, optimalizace P+R v Suchdole, Sedlci (u zastávky ČD), velikost, umístění
– optimalizace kombinované dopravní obslužnosti areálu České zemědělské univerzity
– dopravní zatížení ulice Kamýcké, průjezdnost
– posouzení synergických vlivů jednotlivých druhů dopravy a nalezení kritických lokalit
– vymezení rizik, kritických bodů a problémů k řešení, definování neřešených, nedořešených a neřešitelných problémů

4. Zmapovat požadavky na řešení návazné veřejné dopravy pro obsluhu území městské části:
– požadavky na obsluhu území
– přestupní body
– průjezdnost územím, trasy obsluhy, intervaly, docházková vzdálenost
– vliv na ŽP, (hlučnost, prašnost)

5. Posoudit, zda je přijatelné tramvajovou trať realizovat před rozhodnutím o silničním okruhu, za jakých podmínek a s jakými dopady (zatížení Kamýcké, P+R, průběh výstavby, …)

6. Posoudit a vytypovat možnosti spolupráce s MČ Prahou 6 při hledání vhodného technického řešení vystoupání trati od Vltavy

7. Konkrétní řešení konzultovat s Útvarem rozvoje města, městskou částí Praha 6, ROPID a dalšími subjekty, které se podílí na přípravě projektu „Tramvajová trať Podbaba-Suchdol“

8. Seznámit veřejnost s výstupy studie

 


Studie proveditelnosti – listopad 2013


Zpracovatel:    Česká zemědělská univerzita v Praze,  Fakulta životního prostředí
Odpovědný řešitel:    Ing. Vladimír Zdražil
Tým řešitele:    RNDr. Ivana Kašparová, Ph.D.,  Ing. Zdeněk Keken , Ing. Lukáš Pospíšil, Ing. arch. Ivan Lejčar , Ing. Pavol Ondovčák 

OBSAH
1  Předmět studie, perspektiva organizace dopravy
2. Charakteristika polygonu zájmového území
3. Sociologické vazby a aspekty studie
4. Dopravní situace
5. Organizace dopravy
6. Řešení koncepce dopravy z pozice městské části Praha-Suchdol
7. Aktualizace trasování tramvajové tratě Sedlec, Suchdol-Výhledy
8. Využití zkušeností při plánování veřejné dopravy
9. Příklady dobré praxe při plánování dopravní obslužnosti a závěry
PŘÍLOHY: Tramvajová trať Podbaba-Suchdol, situace, charkteriské řezy

epta_fs_situace_tram

Studie proveditelnosti ke stažení (verze 11/2013):

 

 


 

Implementační plán

25. květen 2014 – Fakulta životního prostředí z České zemědělské univerzity vypracovala na závěr projektu Implementační plán, který ze zpracované Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou. Plán popisuje hlavní úkoly, které je třeba v nadcházejícím období zpracovat, aby se doporučené výstupy, který mi jsou TT Podbaba-Suchdol a P&R Výhledy mohli realizovat.

Implementační plán EPTA (pdf)

 


Prezentace studie proveditlenosti

25. září 2013 – setkání zainteresovaných odborníků

Setkání se zúčastnili zástupci ÚRM hl.m. Prahy, ROPID, DPP hl.m. Prahy, ČZU, MČ Prahy 6 a obce Únětic. Vedoucí řešitelského týmu Ing. Zdražil představil studii, která obsahuje charakteristiku zájmového území, sociologické vazby, popis dopravní situace, přebírá některé mezinárodní zkušeností při plánování dopravy od ostatních partnerů projektu EPTA.
Studie rozebírá dva základní systémy organizace veřejné dopravy:
– nekolejový – autobus, trolejbus metrobus
– kolejový tramvaj. Popisuje slabé a silné stránky obou systémů, emise, hluk, bezpečnost, pravidelnost a rychlost dopravy, vyzby na cyklo a pěší dopravu, dopravní zácpy či propojení na stávající systém a rozvoj okolí. 

Dále Ing. Lejčar a Ing. Ondovčák představili konkrétní návrhy organizace dopravy obou diskutovaných systému. U kolejového způsobu dopravy navázali na poslední návrh VHE, který řeší výstup tramvajové trati od Vltavy k zástavbě Suchdola. V úseku zástavby Suchdola jsou ve studi navrženy dvě variant vedení trati v ose ulice a na boku. Návrhy obsahuji i vzorové příčné řezy uličním prostorem. Studie obsahuje též schéma obslužnosti území městské části Praha-Suchdol, Lysolají a Sedlce vč. docházkové vzdálenosti na zastávky MHD. U konečné na Výhledech navrhuje vybudování záchytného parkoviště a terminálu P&R + B&R.

V diskusi Ing. Zajíček (URM) připomínkoval prezentovanou studii, očekával více argumentů proč realizovat kolejový způsob obsluhy území (TRAM), jeho přínosy ve srovnání se stávajícím systémem. HLMP předpokládá financovat akci z Evropských fondů.

Ing. Vytiska – starosta obce Únětice seznámil přítomné s projektem D-AIR, kterého se zúčastní Pražský letištní region ( sdružení 15 obcí a městských části v okolí ruzyňského letiště) a který se zaměřuje na emise a hluk z pozemního provozu letiště Praha-Ruzyně. Zdůraznil chybějící spolupráci mezi Středočeským krajem a HLMP v oblasti organizace dopravy.

Následovala  diskuse a detailní seznámení s variantami tramvajových tras a záchytného parkoviště. V diskusi bylo zpracovateli studie vysvětleno, že v názvu uvedený termín „Studie proveditelnosti“ je převzat z projektu EPTA  a obsahem běžně vnímaný význam studií proveditelnosti zcela  nenaplňuje, např. studie se nezabývá ekonomickými aspekty řešení dopravy.

*****************

15. října 2013 – představení studie veřejnosti

V úterý 15. října proběhlo ve velké zasedací místnosti na suchdolské radnici představení veřejnosti obsahu studie, které se skládalo ze dvou dvou částí.
Nejprve zástupce zpracovatele ČZU – Ing. Keken, vytyčil hlavní kritéria, čeho se studie věnuje. Návaznost na dotazníkový průzkum, na okolní území a plánované trasy – rozvoj obcí a středočeského kraje, SOKP a Letiště. Porovnávali se dvě báze dopravního řešení – nekolejový – autobus/ trolejbus/ metrobus – optimalizace současného stavu a kolejový systém – tramvaj – prodloužení tramvaje z Podbaby až na Výhledy.

Ing. Arch. Ivan Lejčar a Ing. Pavol Ondovčák, prezentovali možné varianty řešení prodloužení tramvajové trasy z Podbaby na Suchdol po  Kamýcké ulici až na Výhledy, kde by bylo záchytné parkoviště P R, seznámili přítomné občany s vedením trasy okolo blízkých domů, jednotlivé řezy ukazovaly, jak by se pás tramvaje včlenil do stávající komunikace.

Představení Studie proveditelnosti – Ing. Zdražil / Ing. Keken, ČZU Praha – (pdf)

Představení řešení dopravní obsluhy území – Ing. arch. Lejčar, Ing. Ondovčák – (pdf)

*****************

17. března 2014 – druhé představení studie veřejnosti

Městská část na žádost občanů uspořádala ns žádost občanů druhé setkání v pondělí 17. března 2014, na kterém byla prezentována doplněná Studie dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, která byla zpracována v rámci projektu EPTA.

Na úvod starosta MČ krátce představil projekt EPTA. MČ Praha-Suchdol jako příjemce služby nechala zpracovat 2 varianty obslužnosti Suchdola veřejnou dopravou.  

Základní varianty páteřního systému veřejné dopravy představil Ing. Arch. Ivan Lejčar a Ing. Pavol Ondovčák. Studie popisuje problémy a výhody dvou typů dopravy:

 – nekolejový (autobus/trolejbus/vícekapacitní bus) – optimalizace současné autobusové dopravy    
 – kolejový (tramvaj) – prodloužení tramvajové trasy z Podbaby do Suchdola na Výhledy

Hlavní problém současné autobusové dopravy je v nedostatečné kapacitě, denně se přepravuje cca 10 tis. studentů ČZU. Dále nemá vlastní vytyčenou dopravní cestu – časté zácpy v ul. Jugosl.partyzánů. Obsluha Suchdola je zase na rozdíl od tramvajové tratě vyhovující.
Tramvajová trať má vazbu na koncepci rozvoje Hl.m. Prahy, již od roku 2006 vznikla řada urbanistických studií na prodloužení tramvaje z Podbaby na Suchdol. Studie EPTA v návaznosti na nové posuny a předpisy (Natura 2000 – nelze vést přes Podbabské skály, vývoj SOKP) aktualizuje tramvajovou trať, jako městskou třídu, samostatné těleso ve variantě osové nebo boční. K  tomu navazující autobusovou dopravu, přestupní uzel u konečné na Výhledech, kde by měly být zakončeny příměstské autobusy a dále zde navrhuje vybudovat parkoviště P&R pro zachycení individuální dopravy z pražské aglomerace.

Odborníci odpovídali na dotazy občanů, hlavně z ulice Kamýcká, že se obávají vjezdu a výjezdu na své parcely, že tram je blízko jejich plotů, statika domů ohrožena a jiné obavy. Občanům bylo vysvětleno, že studie navrhuje optimální řešení, vedle trasy je místo pro oblužný chodník a  cyklopruh,který slouží pro vozy IZS a lze je využít pro nezbytnou dobu výjezdu a vjezdu na pozemek. Co se týče otřesů a hluku, moderní technologie ukazují např. v ul. Jugoslávských partyzánů, že tram je tišší než ost. silniční doprava a otřesy nevnímáte i když stojíte v  těsné blízkosti. Diskutovalo se taky o variantě trolejbusů či  ekologických autobusech, ale to v zasadě stále neřeší problém v tom, že nemají vlastní trasu a trčí v zácpě, navíc v Praze není návazné trakční vedení pro trolejbusy. Padl také dotaz, zda se vyčíslila investice do tramvajové tratě – MČ není investorem, tudíž se ani studie nezabývala investicí, ani to nebylo v zadaní projektu EPTA. Studie by měla ukázat na optimální řešení, ukázat na problémy a výhody pro další územní plánování rozvoje hl.m. Prahy.

 

*****************