2020

Hlavní město převedlo dosud projednávané změny ÚP, které se týkaly území podél plánované TT Podbaba-Suchdol,
do rozsáhlé změny ÚP „Z3827 Koordinovaný rozvoj Nového Sedlce“.

Informace ke změně územního plánu: Z3827 Koordinovaný rozvoj Nového Sedlce.

2022 – IPR připravil podkladovou studii k této změně ÚP, urbanistická studie Nový Sedlec včetně oblasti terminálu Výhledy je stažení zde:

https://drive.google.com/drive/folders/1tEn2mc0ocBZyWFSj_rchfB9dZz-u4k89?usp=sharing


září 2019


Městská část připravuje v rámci řešení projektu SMACKER zpracování studie proveditelnosti na terminál Výhledy. Cílem studie je návrh budoucího urbanistického řešení okolí plánovaného přestupního terminálu Výhledy v souvislosti s přípravou změny ÚP HMP č. Z 2976/09 a zpracování příslušných podkladů pro projednání uvedené změny ÚP včetně doporučení případných dalších souvisejících nezbytných úprav ÚP v okolí.

Projekt SMACKER je připravován v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.

Další informace o projektu SMACKER, který probíhal od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2022.,
jsou na stránkách projektu: www.praha-suchdol.cz/smacker

Studii zpracovala společnost PRO CEDOP s.r.o.: Terminál Výhledy – studie proveditelnosti … 


duben 2017

– Institut plánovaní a rozvoje (IPR Praha) připravil jako podklad pro přípravu změny územního plánu Z2849/00 dvě studie:

 • Urbanistická studie TT Podbaba-Suchdol, zpracovatel společnost D3A (Ing. arch. Jaroslav Zima, Ing. arch. Tomáš Prouza). Studie navrhuje urbanistické řešení zástavby okolo nové tramvajové tratě v oblasti mezi Kamýckou na severu, Podbabskými skálami na hraně údolím Vltavy na východě, hranou Šáreckého a Lysolajského údolí na jihu a na západě přichází ke stávající zástavbě v okolí ulice K Vinici. Jedná se rozsáhlé území přes 250 tisíc m2. Studie  navrhuje zástavbu i na Brandejsově náměstí a dále v okolí terminálu Výhledy.

d3a-novy-sedlec

d3a-terminal19. červen 2016

– Zastupitelstvo HLMP schválilo pořízení celoměstsky významných změn – vlna V – 1. část. Součásti vlny je i změna Z2849/00 – změna funkčního využití ploch ve vazbě na navrhované trasování TT Podbaba – Suchdol.

Zadání změny Z2849/00:


květen 2015

– Výstava prací studentů z Ateliéru D na Katedře architektury Stavební fakulty ČVUT pod vedením Doc. Ing. arch. Václava Dvořáka a Doc. Ing. arch. Petra Šikoly (2014/2015) připravili třináct návrhů zástavby oblasti Nový Sedlec, rozsáhlého území na rozhraní tří městských částí Praha-Suchdol, Praha 6, Praha-Lysolaje mezi ulicí Kamýckou, Vltavským a Lysolajským údolím. Na jihu a východě je ohraničeno přírodní památkou Podbabské skály, která je součástí oblasti Natura 2000. Přes území je nově navrhována trasa prodloužení tramvaje z Podbaby do Suchdola.


30. června 2014epta_logo_male

byl ukončen evropský projekt EPTA – Evropský model řízení veřejné dopravy, ve kterém byla mimo jiné diskutována problematika dopravní obslužnosti městské části včetně vedení tramvaje z Podbaby do Suchdola.

Další informace k projektu EPTA.

Základním výstupem projektu je pro městskou část zpracováná studie proveditelnosti na téma: „Řešení veřejné dopravy na území městské části Praha-Suchdol, kvalitní a kapacitní spojení s centrem města“, která v souvislosti s významnými plánovanými nadmístními dopravními záměry na místní úrovni prověřila nový základní koncept dopravní obslužnosti území za podmínky minimalizace dopadů životního prostředí a to včetně změn v silniční síti, nové řešení pro místní dopravu s důrazem na maximální snížení emisní a hlukové zátěže z dopravy, vytipovat a diskutovat kritické body nového řešení.

V rámci studie byl především diskutován projekt „Tramvajová trať Podbaba-Suchdol„.

Studie proveditelnosti dopravní obslužnosti Praha-Suchdol veřejnou dopravou (PDF)


listopad 2013

– městská část nechala připravit u arch. Tomáše Turka a arch. Lukáše Bureše  jako podklad pro přípravu změny územního plánu a Metropolitního plánu územní studii „Nový Sedlec“. Studie navrhuje urbanistické řešení zástavby okolo nové tramvajové tratě v oblasti mezi Kamýckou na severu, Podbabskými skálami na hraně údolím Vltavy na východě, hranou Šáreckého a Lysolajského údolí na jihu a na západě přichází ke stávající zástavbě v okolí ulice K Vinici. Jedná se rozsáhlé území přes 250 tisíc m2.

Územní studie „Nový Sedlec arch. Tomáš Turek – 11/2013 (pdf, 14.5MB)

turek-nový sedlec


únor – duben 2013

Společnosti Metrostav Development a.s., Q‐servis a.s. a Stavomontáže a.s. zadaly u VHE a spol., s.r.o. – architektonická kancelář a PUDIS a.s. studii: PRAHA 6 – SEDLEC,  STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP, 1. FÁZE–ověření tramvajové trati a zásady využití území.

Předmět a cíle studie
Původně připravovaná změna územního plánu hl. m. Prahy č. 1774/00 nebyla schválena mimo jiné z důvodu námitek proti vedení tramvajové trati (TT) Podbaba – Suchdol územím Sedlce. Pro podání nové žádosti o změnu územního plánu je potřeba nalézt a projednat novou trasu TT, která vyhoví námitkám z předchozího prověřování tramvajového propojení přes Sedlec. S tím úzce souvisí možnosti a podmínky urbanistické koncepce a využití souvisejícího území, zhruba vymezeného ul. Podbabskou, Kamýckou a východní katastrální hranicí Lysolají, pro které je potřeba zpracovat alespoň zjednodušenou ověřovací studii, zaměřenou na prověření možnosti situování rozvojových a přestavbových ploch v území v souvislosti s novým vedením tramvajové trati a stanovení jejich urbanistického charakteru, zásad prostorové koncepce, urbanistických a dopravních vztahů. Přitom je potřeba zohlednit současné majetkoprávní vztahy a další limitující podmínky území – terénní konfiguraci, systém zeleně, zájmy ochrany přírody a krajiny, stávající zástavbu, dopravní a technickou infrastrukturu apod.

1. fáze studie:
• Prověřit (interní) pracovní varianty situování TT v území z hlediska trasování, umístění zastávek a podélného profilu s ohledem ne terénní a majetkoprávní poměry v území
• Prověřit možnosti a zásady dopravního napojení a využitelnosti území s ohledem na vlastnické vztahy a další podmínky území
• Naznačit možnosti hlavních zásad urbanistické koncepce rozvojových ploch v souvislosti
s podmínkami území a trasováním TT v území jako podklad pro projednání 1. Fáze

2. fáze studie:
• Dopracovat návrh zásad technického řešení výsledné trasy TT podle závěrů a připomínek z projednání 1. fáze včetně návrhu základních technických parametrů trasy, podélného profilu, charakteristických příčných řezů a terénních úprav apod.
• Zpracování zjednodušené ověřovací urbanistické studie souvisejícího území, stanovující rozsah a charakter nových rozvojových nebo přestavbových ploch, systém ploch zeleně, vztah rozvojových ploch k zájmům ochrany přírody a krajiny, ke stávajícím terénním podmínkám, stávající zástavbě, majetkoprávním vztahům a dalším limitujícím podmínkám v území včetně ověření zásad prostorové struktury a dopravních a prostorových vztahů v rozvojových plochách i v širších souvislostech.
• Zpracování předběžného návrhu (konceptu) zásad členění území podle legendy územního plánu včetně základních regulativů míry využití území, popis a zdůvodnění navrhované změny územního plánu.

1. FÁZE–ověření tramvajové trati a zásady využití území ke stažení:

Návrh TT Podbaba-Suchdol, úsek Roztocká – Kamýcká, zásady využítí území (9 MB – pdf)

2. FÁZE – studie pro změnu územního plánu (duben 2013):

Návrh trasy tramvajové trati a zásad využití území ( 4,8 MB – pdf)


30. října 2012

–  Možnosti rozvoje sítě tramvajové dopravy v Praze

Společné jednání Výboru dopravy (VD) a Výboru pro územní rozvoj (VURM) ZHMP diskutovalo Možnosti rozvoje sítě tramvajové dopravy v Praze, který připravily Útvar rozvoje města, ROPID a Dopravní podnik. Mezi 13 doporučenými prioritními rozvojovými záměry byla v materiálu představena i tramvajová trať Nádraží Podbaba-Suchdol.

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE (4,5 MB – pdf).

Popis:
TT navazuje na již realizované prodloužení TT v ul. Podbabské k budoucí zastávce Praha‐Podbaba. Je vedena ve směru do Suchdola, nejprve při železniční trati, následně vystoupá do stopy při ul. Kamýcké, přechází do její středové části a po průchodu celým územím MČ Praha-Suchdol je ukončena smyčkou v prostoru Výhledy. Zde vzniká koncový přestupní terminál, přestup na autobusovou dopravu a parkoviště P+R. Vzhledem ke složité konfiguraci terénu je ve značné míře využito náročného technického řešení tratě, délka úseku se 7 zastávkami činí cca 4,48 km.

TT trate - návrh 121030

Hlavní přínosy:

 • zkvalitnění dopravní obsluhy území Suchdola
 • napojení dané části města na systém městské kolejové dopravy
 • spolehlivé a kapacitní obsloužení ČZU v Suchdole, které nelze jinak efektivně dále řešit
 • výrazná redukce autobusové dopravy, s odpovídajícími přínosy v oblasti životního prostředí a
 • vymístění autobusové dopravy z centra Dejvic
 • podchycení autobusové a automobilové dopravy v okrajové části města
 • vytvoření etapových předpokladů pro eventuální realizaci TT Dejvice – Bohnice

Termíny a financování vyplyne z časových vazeb na zohlednění záměru v územně plánovací dokumentaci (podmínka pro podání žádosti o územní rozhodnutí). V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo uplatněno 2, 35 mld. Kč na období 2015–2019.
Podklady, týkající se nárokování dotace z fondů EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace v období 2016–2019.

Zápis ze společného jednání VD a VURM ZHMP ze dne 30.10. 2012 (pdf)


září 2012

Prezenatce Útvaru rozvoje města doposud zpracovaných variant TT Podbaba-Suchdol při setkání s občany mětské části 25. září v rámci projektu EPTA. Další informace k projektu EPTA naleznete v sekci EPTA.

Prezenatce ÚRM doposud zpracovaných variant TT Podbaba-Suchdo (100 MB – pdf)


srpen 2012

Útvar rozvoje města – zpracování posouzení variant TT Podbaba-Suchdol na oblast Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“.
Zpracovatel posouzení:  Mgr. Pavel Bauer, Liberec

Závěr: Tramvajové spojení Podbaby a Suchdola bylo posuzováno z hlediska vlivu na soustavu NATURA 2000 ve 4 variantách. Nejedná se ovšem formálně o hodnocení podle §45i zákona, protože nebylo vydáno stanovisko podle téhož paragrafu stanovisko dotčeného orgánu statní správy. Pro posouzení vlivu byl k dispozici zákres tras v mapovém podkladu a stručný popis směrového a výškového řešení. Jedná se o fázi předběžného posouzení před začleněním do územního plánu hlavního města Prahy. Potenciálně dotčenou je evropsky významná lokalita Kaňon Vltavy u Sedlce.
Ve variantě 21 (ani podvariantě 22) nedojde ani k dílčím vlivům na území potenciálně dotčené EVL Kaňon Vltavy u Sedlce. Od EVL je trasa oddělena stávajícím železničním koridorem, ke stoupání do Suchdola dochází až v prostoru křižovatky ulic Podbabská a Kamýcká.
Ve variantě 18 trasa tramvaje podchází skalní stepi EVL raženým tunelem hluboko pod úrovní terénu a proto není negativní ovlivnění příliš pravděpodobné. Vliv lze na úrovni územního plánu vyloučit.
Varianta 11 zasahuje do EVL. Dotčen bude severovýchodní okraj dílčí části EVL, kde se vyskytují evropská stanoviště 6210 – polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) a 8220 – chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů. Vliv byl vyhodnocen jako mírný negativní, a to i v kumulaci s jinými
záměry. K ovlivnění integrity (celistvosti) lokality nedojde. Závažný problém představuje
zásah do poslední lokality chráněného hlaváčku jarního v rámci Prahy (riziko likvidace
výskytu hlaváčku je vysoké).
Varianta 10 protíná skalní stepi nad Vltavou cca 150 m od SV okraje EVL. Při její realizaci by došlo k záboru evropského stanoviště 6210 – polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), a sice jednoho z nejcennějších typů v rámci EVL. Jedná se o xerotermní porosty kavylů a sprašové výchozy. Mimo to by došlo zásahu do míst výskytu několika velmi vzácných druhů rostlin.

Na základě vyhodnocení vlivu posuzovaných variant na EVL Kaňon Vltavy u Sedlce lze přednostně doporučit varianty 18, 21-22, které jsou rovnocenné a bez vlivu na EVL.
V případě realizace varianty 18 však nelze v této fázi přípravy vyloučit komplikace v podobě
sesuvů spraší způsobené ražením tunelu. Varianta 11 je méně vhodná, pokud by ovšem neexistovala srovnatelná řešení, je i tato varianta na úrovni územního plánu akceptovatelná z hlediska vlivu na soustavu NATURA 2000. Samostatným problémem je ovšem udělení výjimky ze zákazu podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro zvláště chráněný druh – hlaváček jarní. Varianta 10 bude mít významný negativní vliv na Evropsky významnou lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce.

Posouzení vlivu TT Podbaba-Suchdol na EVL Kaňov Vltavy u Sedlce (pdf)
Posouzení vlivu TT Podbaba-Suchdol na EVL Kaňov Vltavy u Sedlce – situace 1 (pdf)
Posouzení vlivu TT Podbaba-Suchdol na EVL Kaňov Vltavy u Sedlce – situace 2 (pdf)


březen 2012

– Po delší časové odmlce se obnovily aktivity spojené s přípravou projektu „Tramvajová trať Podbaba-Suchdol„, který může výrazně ovlivnit  prakticky všechny obyvatele městské části.

Současný stav přípravy záměru:

 1. Koncept ÚP z r. 2010 navrhl tramvajovou dopravu pro Suchdol
 2. Probíhá projednávání změny územního plánu v oblasti Dolního Sedlce – změna  Z1774 (významný nárůst bytové výstavby, změnu prosazují majitelé pozemků Metrostav, Czech Coal, Stavomontáže,  ..), změna územní plánu je nyní pozastavena z důvodu nedořešení vedení tramvajové trasy přes území Sedlce
 3. Zařazení trasy Podbaba-Suchdol do plánu priorit výstavby tramvajových tratí v Praze
 4. Změny MHD v oblasti Podbaby
  – byla prodloužena tramvajová trasa k železnici, kde by měla v budoucnu vzniknout přestupní stanice na železnici, přestupní uzel i na BUS
  – individuální a veřejná doprava způsobují kritické dopravní komplikace v oblasti Vítězného nám. viz situace v září až v listopadu 2011
  – riziko ukončení autobusových linek ze Suchdola v Podbabě a nucený přestup na tramvaj
 5. Dlouhodobý požadavek městské části Praha 6 na vymístění autobusů z oblasti Vítězného náměstí, po dostavbě Blanky a po zprovoznění prodloužení trasy metra A bude zřejmě posílen
 6. Obsluha areálu České zemědělské univerzity, doprava přes 10 tisíc studentů za den, stávající doprava pomocí kloubových autobusů s intervalem cca 3,5 min., která ve špičkách nestačí
 7. Dopravní zatížení ulice Kamýcká, „tranzitní doprava“ z aglomerační oblasti (Velké Přílepy, Kralupy, Velvary,..)
 8. Neexistence P&R na území městské, které by zachycovaly mimopražskou dopravu
 9. Plánované zřízení „modré zóny“ s omezeným parkováním na území městské části Prahy 6, je možné očekávat nárůst parkujících aut na územé Suchdola a Sedlce
 10. Informace o přípravě nového ÚP, kde je rovněž tramvajová trať navrhována
 11. Příprava dokumentace SEA pro průchod nové tramvajové trati oblastí Sedleckých skal (průchod v oblasti Natura 2000 „Kaňon Vltavy u Sedlce“

Zjevně vznikají vážné důvody se zamýšlet nad změnami v řešení veřejné  dopravy v Suchdole. Kvalitní a kapacitní spojení s centrem města (metro „A“) je jednou z priorit obyvatel Suchdola. Ve střednědobém horizontu bude zájem na novém řešení zejména na straně MČ Praha 6 a dále na straně investorů v Dolním Sedlci.
Změna koncepce obsluhy území městské části veřejnou dopravou by zasáhla v podstatě všechny obyvatele městské části Praha-Suchdol a také obsluhu areálu ČZU areálu AV ČR, které jsou největším spotřebitelem veřejné dopravy v Suchdole.

Protože o dopadech případné zásadní změny v tradiční autobusové dopravě na Suchdol není mnoho dostupných informací, bude nutné vyjasnit vztah městské části k záměru a informovat obyvatele o změně, přínosech i negativech a případně uplatňovat včas racionální a objektivní připomínky při přípravě záměru.

Projekt EPTA – Evropský model řízení veřejné dopravy, které se městská část účastní, má mimo jiné diskutovat otázku zavedení tramvaje do Suchdola a nové řešení organizace veřejné dopravy pokud možno po celém území městské části. epta_logo_male

Další informace k projektu EPTA.


10.10.2006

– Útvar rozvoje města připravuje projekt tramvajové trati Podbaba – Suchdol; projednává se zadání změny územního plánu a dále byla vypracována dopravně – urbanistická studie.
Záměr spojit obast Suchdol s městem (metrem) kapacitním prostředkem jako tramvaj je v zásadě správný. Rovněž je správná volba dopravního prostředku, t. j. doprava kolejová – tramvajová, která je dostatečně kapacitní a rychlá. Aby ale tramvajová trať z Dejvic do Suchdola byla účelná a realizovatelná je nutné, aby především nezhoršoval dostupnost veřejné dopravy celého území a aby nezatěžoval životní prostředí ve svém okolí.
Studie je k dispozici k nahlédnutí na úřadě městké části u Ing. Malíkové.

Stanovisko k dopravně – urbanistické studii tramvajové trati (TT) Podbaba – Suchdol

1. Úvodem

Je nutno konstatovat, že záměr spojit městskou část Praha-Suchdol a přilehlé obce s centrem Dejvic (metrem) je účelný z hlediska zlepšení dostupnosti občanů do centra Prahy. Rovněž je správná volba dopravního prostředku, t. j. doprava kolejová – tramvajová, která je dostatečně kapacitní a rychlá. Aby TT Podbaba-Suchdol byla účelná a realizovatelná je nutné, aby splňovala minimálně tyto podmínky:

 • ekologická nezávadnost – t. j. respektování chráněných krajinných prvků a omezení vlivu škodlivých účinků (hluk, exhalace) na související obytné zóny
 • maximální dopravní obslužnost – t. j. vedení trasy v optimální docházkové vzdálenosti zastávek od center bydlení
 • návaznost na ostatní městskou síť tramvajových tratí – t. j. spojení s pravým břehem Vltavy (Bohnice, Kobylisy)
 • zajištění rychlosti, konfortu a bezpečnosti provozu TT – t. j. vedení trasy tramvaje převážně na samostatném tělese s vyloučením negativního vlivu individuální automobilové dopravy na provoz TT
 • ekonomická únosnost stavby TT – t. j. minimalizace investičních a provozních nákladů při maximální využitelnosti (poměr výnosů k výdajům)
2. Předložený návrh TT

Předložený návrh trasy TT (varianta D) při jeho předběžném posouzení nevyhovuje v různém stupni kvality ve všech uvedených podmínkách. Z hlediska dopravní obslužnosti a ekologické nezávadnosti může být při doplnění a přepracování částečně vyhovující. Zajištění konfortu a bezpečnosti dopravy je na nízké úrovni a je nutno návrh změnit, zvláště v prostoru zóny bydlení. Návaznost na ostatní městskou síť TT (pravý břeh) není uvažováno. Vzhledem k velmi vysokým stavebním nákladům a očekávaným přínosům lze tvrdit, že stavba bude ekonomicky neúnosná a tudíž těžko profinancovatelná (účast zahraničních fondů).

3. Stanovisko

Městská část Praha-Suchdol vyjadřuje nesouhlas s předloženým návrhem urbanisticko-dopravní studie TT Podbaba – Suchdol z těchto zásadních důvodů:
– neřešení průchodu tramvajové trasy po ulici Kamýcké zejména z hlediska hlukové zátěže, posunu jízdních pruhů komunikace blíže stávající zástavbě a z hlediska prostorové kapacity s ohledem na již nastávající dopravní zatížení
– nedostatečně vyřešení místní dopravní obslužnosti Suchdola, Sedlce a Lysolají. Navrhovaná tramvajová trasa prodlužuje docházkovou vzdálenost k zastávkám veřejné dopravy ze severního okraje až o 1 km. Dále je nedostatečně řešena dopravní obslužnost vlastního území městské části prostřednictvím veřejné dopravy (např. ke škole, poště pod.)
– absence navazujícího tramvajového propojení s druhým břehem (Bohnice, Kobylisy)
– ekonomickou únosnost stavby TT – tj. výběr tunelové varianty, která je velmi technicky a finančně náročná

4. Návrh

Z výše uvedených důvodů navrhujeme v současné době předložený návrh neschvalovat a tudíž nevyhlašovat stavební uzávěru pro dotyčné území ani veřejnou prospěšnost stavby.

Přikládáme návrh řešení místního spojení Prahy 6 a Prahy 8, které na levém břehu vychází z plošiny nad Sedleckými skalami s návazností z ulice Podbabské resp. Kamýcké. Most na pravém břehu pokračuje tunelovým úsekem do ulice K Pazderkám. Navrhované řešení místního spojení Prahy 6 a Prahy 8 umožňuje vedení tramvajové linky zpracovaných v předložené urbanisticko-dopravní studii. Vybudování trasy TT Kobylsy – Bohnice – Dejvice s odbočkou do Suchdola by výrazně pomohlo řešit stávající komplikované dopravní uspořádání v severní části Prahy.

Navrhujeme zpracovat další varianty vedení TT s využitím poznatků ze stávajících návrhů a se splněním minimálně výše uvedených připomínek včetně návrhu místního spojení Prahy 6 a Prahy 8. Tyto varianty zpracovat v úrovni studie proveditelnosti a účelnosti (fensibility study) a pak nezávisle vyhodnotit metodou multikriterálního hodnocení.
Na základě výsledků hodnocení variant, které splňují základní požadavky, vybrat variantu k dalšímu sledování a řádnému, nezkrácenému projednání.

V Praze 10.10.2006

1. Návrh tramvajové trati Podbaba-Suchdol – úsek Brandejsovo nám. – Kamýcká – Pod vinicemi, autor: Útvar rozvoje města (5 MB – pdf)

2. Návrh tramvajové trati Podbaba-Suchdol – úsek Výhledy, konečná, autor Útvar rozvoje města (17 MB – pdf)

3. Návrh tramvajové trati Podbaba-Suchdol – přehledný panel (11 MB – pdf)