Z důvodu morfologie terénu v této části Starého Suchdola je navržen systém gravitační a tlakové splaškové kanalizace s čerpací stanicí v ulici U Kapličky s výtlakem do ulice Bažantní. Splašky jsou svedeny do ČOV Roztoky. Současně bude probíhat výstavba rozvodů plynu.
Výstavba probíhá v ulicích: Bažantní, Starosuchdolská (část), U kapličky, Ke Kozím hřbetům.

 • investor: MČ Praha-Suchdol
 • termín zahájení výstavby: říjen 2018
 • termín dokončení: prosinec 2019
 • investiční náklady: 34 mil. Kč bez DPH
 • zhotovitel: MBM Trade s.r.o.
 • stavby vedoucí: pan František Filec, tel.: 602 511 732, e-mial: filec.mbm@gmail.com
 • technický dozor investora: ZAVOS s.r.o., pan Robert Cihla, tel.:  608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Podmínky a postup při připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci – vybudování přípojky.

 


prosinec 2016 – DUR propojení Bažantní – V údolí

Koncem prosince byl zahájeno projednání dokumentace pro území řízení s dotčenými orgány stání správy a správci dalších sítí. Dokumentace obsahuje nové výtlačné potrubí z čerpací stanice na konci ulice U Kapličky, které je vedeno kratší trasou do ulice Bažantní a gravitační propojení řadu v Bažantní ulice do ulice V údolí, které je vedeno pod schodištěm z údolí na Palpost. Pod schodištěm je též umístěno potrubí pro dešťovou vodu, které odvádí přes retenci nad schodištěm povrchovou vodu z plochy obslužné cesty mezi zahrádkami.

Důležité části dokumentace pro územní řízení:

Stavba 3106 TV Suchdol, kanalizace Starý Suchdol, propojení Bažantní – V údolí DUR_SUCH_titulni_desky.pdf
Průvodní zpráva SUCH_DUR_A_Pruvodni_zprava.pdf
Souhrnná technická zpráva SUCH_DUR_B_Souhrnna_zprava.pdf
Koordinační situační výkres DUR_SUCH_C_3_Koordinacni_situacni_vykres.pdf
Hydrotechnická situace DUR_SUCH_C_5_hydrotechnicka_situace.pdf
Podrobná situace – úsek schodiště DUR_SUCH_C_6_1_Podrobna_situace.pdf
Vzorové řezy DUR_SUCH_D_1_4_Vzorove_rezy_1.pdf
Vzorové řezy DUR_SUCH_D_1_4_Vzorove_rezy_2.pdf
Podélný profil – schodiště DUR_SUCH_D_1_1_4_Podelne_profily_D.pdf
Situace – přeložky kabelů DUR_SUCH_D_1_5_Situace_prelozky_kabelu.pdf

srpen 2016 – popis projektu

 • stávající projekt
  – ulice Ke Kozím hřbetům – zbývající část je napojena gravitačně do stok na pozemcích fy Ekospol a dále gravitačně svedena do ulice Bažantní
  – ulice Bažantní – gravitačně svedena za Palpost do čerpací stanice, vedení výtlačného potrubí je navrženo trasou zpět ulicí Bažantní ke křižovatce s ulici Ke Kozím hřbetům (délka 390 m)
  – U kapličky – gravitačně svedena k otočce do čerpací stanice u otočky, vedení výtlačného potrubí je navrženo trasou zpět ulicí U kapličky a Ke Kozím hřbetům ke křižovatce s ulicí Bažantní (délka 497 m)
 • změna projektu
  – zkrácení výtlačného potrubí z ulice U Kapličky do ulice Bažantní, vedení v pozemku parc.č. 2272/3, k.ú. Suchdol (délka 104 m)
  – zrušení čerpací stanice v ulici Bažantní u Palpostu a svedení splašků gravitačně propojkou do ulice Starosuchdolská nebo do ulice V údolí. Propojka splaškové kanalizace je vedena buďto přes parkoviště u ubytovny Palpost nebo druhou částí ulice Starosuchdolská – uličkou mezi ploty podél hospody.Komentář k navrhovanému řešení:
  – stoka vedená do ulice Starosuchdolské – umístění stoky je podmíněno vybudováním opěrné zdi podél stávajícího chodníčku z otočky v ulici Starosuchdolské ke schodům, další podmínkou je vybudování obslužné komunikace pro zajištění přístupu techniky, kvůli zajištění údržby stok a šachet splaškové kanalizace. Toto řešení neumožňuje svedení dešťových vod z obslužné komunikace do ulice Starosuchdolská.
  – stoka vedená do ulice V údolí – umístění stoky je podmíněno vybudováním kolektoru pro umístění všech sítí (kabely NN, VN, VO, sdělovací, splašková a dešťová kanalizace) v úseku stávajícího schodiště z Údolí, jedná se o komplikovaný úzký úsek mezi nemovitostmi, kde musí být též vzhledem k velkému převýšení umístěny spadiště na obou kanalizacích.
 varianta I – propojka do ulice V údolí přes parkoviště u ubytovny
 studie-bažantní-var I
varianta II – propojka do ulice V údolí vedená uličkou podél hospody
 studie-bažantní-var II
  varianta III – propojka do ulice Starosuchdolská
 studie-bažantní-var III