V roce 2019 hl.m. Praha podpořilo projekty, které jsou zaměřeny na problematiku snižování negativních dopadů probíhající klimatické změny, na podporu rozšiřování vegetace, zvyšování retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vod apod.
Městská část Praha-Suchdol obdržela dotaci v celkové výši 2,2 mil. Kč, která bude použita na výsadbu nových nebo obnovu stávajících stromořadí, přičemž bylo vysazeno celkem 265 stromů.

  • V ulici K Horoměřicům proběhne dosadba 27 lip a javorů do stávajícího stromořadí.
  • V ulici Za Sokolovnou v úseku o zastávky k otočce autobusů bude do chodníku vysazeno 15 habrů se sloupovitou korunou.
  • Podél obnovené cesty na pozemku parc.č. 2195/27; k.ú. Suchdol, který vede od konce ulice K Horoměřicům k rozcestníku za benzínovou pumpou na Kamýcké bude vysazena alej, kterou bude tvořit 110 ovocných stromů. Další informace jsou zde …
  • Další 70 stromů bude doplněno do aleje podél Kamýcké v úseku od benzinky po hranice města u Kozích hřbetů
  • Na místě sanované skládky za bývalým lomem u cesty Na Skalce, která vede na hranicích s Horoměřicemi od Kamýcké k bývalému vodojemu, bude založen ovocný sad s 29 stromy.
  • Za Suchdolským sadem u kaple sv. Václava bude podél cesty ke Kozím hřbetům pokračovat vysazování 10 ovocných stromů čestným občanům městské části.