Městská část Praha-Suchdol vyhlašuje užší soutěž o návrh Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

Požadavky zadavatele:

a) vhodné urbanistické začlenění sportovní haly do území: požaduje se vhodné urbanistické začlenění nové haly do lokality, zasazení do krajiny a řešení dopravní obsluhy celého areálu. Dále se požaduje prověření reálnosti požadovaného stavebního programu resp. velikosti haly z pohledu vhodného urbanistického začlenění do území s respektem k okolní zástavbě.

b) návrh sportovního areálu:

 • propojení haly s areálem ZŠ; 
 • sportovní hala s hrací plochou (rozměry hřiště optim.: 40 x 20 x 7 m, min.: 36 x 18 x 7 m);
 • venkovní sportoviště (s co největší možnou plochou);
 • řešení dopravní obslužnosti sportovního areálu včetně sokolovny;
 • optimální energetické řešení s kvalitním vnitřním prostředím;
 • vhodné odpovídající zázemí haly a venkovního sportoviště (šatny, WC, sprchy, sklady….)
 • umístění tří kluboven v objektu haly;

c) volba vhodného staticko-konstrukčního řešení haly:ekává se návrh řešení s ohledem na celkové předpokládané stavební náklady.

Soutěžní podmínky jsou dostupné na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231kompletní nezbytné podklady soutěže na internetových stránkách soutěže o návrh: www.suchdol-hala.cz

Ceny a odměny – oceněny budou první tři návrhy (250 000 Kč, 200 000 Kč, 150 000 Kč) a na odměny bude rozděleno celkem 3 x 80 000 Kč.

Průběh soutěže (základní data):

 • Soutěž je zahájena dnem: 02.07.2018
 • Datum podání žádosti o účast: 31.07.2018 do 13.00 hodin
 • Datum odeslání rozhodnutí o snížení počtu účastníků: do 10.08.2018
 • Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů: do 15.10.2018 do 13.00 hodin
 • Datum oznámení výsledků soutěže: do 28.10.2018

Děkujeme všem za účast v soutěží.

Soutěžní podmínky (pdf)

Výzva k účasti v soutěži ke stažení (pdf)