Vrátíme kapli její původní výmalbu

V historických dokumentech je k suchdolské kapli sv. Václava uvedeno, že vznikla v roce 1755 za rychtáře Matěje Hálka přestavbou ze zděné zvoničky, kterou nechal v roce 1704 postavit Martin Ježek, rychtář Sukdola a šafář v Sukdolském dvoře, jako díkuvzdání za zažehnání moru v roce 1680.
Po roce 1786 za Josefa II. byla kaple zrušena a zpustla. Roku 1807 kapli koupil mlynář Karel Trojan a nechal ji opravit. Byla znovu vysvěcena a hřbitov byl upraven pro pohřbívání řeholníků emauzského kláštera. Po roce 1807 byli na hřbitově u kaple pohřbeni ještě čtyři emauzští mniši a v r. 1819 jako poslední zde byl pochován opat Leopold Žalda, který dožil na Suchdolském dvoře. Když se následně klášteru podařilo si opatřit jiné pohřebiště, hřbitov opět zpustl, a nakonec byl v r. 1850 zrušen.

Městská část dokončila v prosinci 2021 rekonstrukci havarijního stavu kaple sv. Václava v celkových nákladech 6,7 mil. Kč. Rekonstrukce spočívala v opravě krovu, výměně nosné konstrukce stropu, položení nové střešní krytiny, opravě vnějších omítek, odvodnění objektu, nové elektroinstalaci, opravě zvonu a v restaurování výmalby stropu.
V rámci přípravy rekonstrukce kaple. sv. Václava, která je památkově chráněna, provedli akademický malíř Tomáš Rafl a MgA. Petra Navrátilová restaurátorské průzkumy, při nichž objevili na stěnách kaple původní freskové malby světců a iluzorní architektury, na stropě pak původní modrou výmalbu. Magistrátní odbor památkové péče po prostudování výsledků průzkumu rozhodl, že malby na stěnách a výmalba stropu mají být restaurovány.
Celkové náklady na restaurování freskových maleb na bočních stěnách a presbytáři v celkovém rozsahu cca 190 m2 budou 2,9 mil. Kč. Restaurování bude probíhat do podzimu 2022.

Městská část podala žádost o dotaci od Ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2022. Vzhledem k velkému ohlasu mezi občany, kteří měli možnost se s částečně odkrytou výmalbou seznámit např. v rámci Noci kostelů, městská část vyslyšela jejich návrh a vyhlásila na obnovu freskové výmalby veřejnou sbírku.

Na sbírku může přispět každý poukázáním finančních prostředků na účet 6013925309/0800, který městské část zřídila u České spořitelny.

Dar můžete také složit v hotovosti v pokladně na úřadu městské části.

Městská část dárcům vystaví potvrzení pro daňové účely. Žádost o vystavení potvrzení zašlete na e-mail: spolu@praha-suchdol.cz

Věříme, že i díky Vaší podpoře se nám podaří zachránit kulturní dědictví našich předků i pro budoucí generace.
Kaple sv. Václava bude po dokončení stavby nového hřbitova centrálním objektem celého areálu zahrad se hřbitovem a bude plnit funkci obřadní síně pro pohřby, koncerty, svatby, bohoslužby a výstavy.


Další informace k rekonstrukci kaple a obnově freskové výmalby jsou: