Suchdolské náměstí a Internacionální ulice nově

2021 – Studie rekonstrukce Suchdolského náměstí navazuje na aktuálně připravovaný projekt na rekonstrukci komunikací na Budovci. Rekonstrukce by měla přispět k zatraktivnění centrálního prostoru městské části, důležitým prvkem návrhu je implementace opatření snižující dopady klimatické krize, které spočívají ve výsadbě stromů a zeleně a v hospodařením s dešťovou vodou. Návrh náměstí dále rozvíjí myšlenku zatraktivnění centrální části Suchdola jakožto městského korza, spojujícího obě kruhová náměstí, Suchdolské a Brandejsovo. Cílem návrhu je tak zejména vytvoření příjemného místa pro pobyt.

Cílem návrhu bylo rozšířit plochu pro stromy a zelené prvky a nalézt i novou odpovídající architektonickou formu samotné plochy náměstí v návaznosti na širší urbanistické a funkční souvislosti celé městské části. Náměstí by tedy v konečné podobě mělo být přiměřeně živým prostorem, ve kterém bude možné nejen navštívit lékárnu, úřad, poštu, či něco nakoupit, ale musí být také místem pro posezení i odpočinek.

Centrum Suchdola a nový návrh pohledem zpracovatelů:
Přestože je Suchdolské náměstí faktickým středobodem městské struktury, z pohledu dopravních a pěších tras i z pohledu zájmu obyvatel a nabídky služeb tomu tak vždy není a o nabídku služeb se dělí s dopravně více frekventovaným Brandejsovým náměstím. Naproti tomu odpočinkové a klidové plochy hledají občané spíše v komunitní zahradě či v širším okolí Suchdola. Z budoucího stavebního vývoje v centrální části Suchdola vyplývá, že náměstí zůstane vždy jakýmsi osamoceným ostrovem velkých budov mezi menšími rodinnými domy a soukromými zahradami. Z pohledu dostupnosti jak pěší, tak automobilové je proto pro život na Suchdolském náměstí velmi důležitá ulice Internacionální, která je také hlavní spojnicí s Brandejsovým náměstím. Součástí projektu je proto i návrh nového architektonického a krajinářského pojetí této ulice, která byla naštěstí v minulosti vymezena velkoryse v šířce přes 20 metrů. Posunutím vozovky do středu uličního profilu tak mohou vzniknout po obou stranách ulice široké travnaté pásy s výraznými stromořadími, květinovými záhony, lavičkami. Chodníky budou od vozovky odděleny zelenými pásy a ulice Internacionální se stane pro pěší daleko příjemnějším místem, než je tomu v současnosti. Výhledově tak vznikne městské korzo, spojující obě suchdolská náměstí, což povede k oživení a zatraktivnění celé centrální části Suchdola.

Návrh náměstí tuto myšlenku dále rozvíjí a snaží se plochy uspořádat tak, aby náměstí bylo především příjemným místem pro život a odpočinek. Celý obvod náměstí bude lemován širokými chodníky, doplněnými travnatými pásy, květinovými záhony a stromořadím. Takto výrazně rozšířené plochy parteru dovolí obchodům, kavárnám a restauracím umístit do náměstí nabídku svých služeb, venkovní sezení, lavičky a stoly, z čehož budou profitovat nejen provozovatelé, ale především návštěvníci a hosté. Shodně se současným stavem bude řešena doprava a parkování, ale i zde dojde k výrazné kultivaci formou ozelenění parkovacích ploch či jejich zakrytí korunami stromů. Zachovány budou autobusové zastávky ve středu náměstí a centrální plocha náměstí bude rozčleněna na dva segmenty. Při severní straně před radnicí bude ponechána otevřená dvorana, určená pro pořádání kulturních akcí, koncerty, trhy. Oživena bude vodními prvky, mlžítky, velkým altánem. Při jižní části bude zachován současný parkový a odpočinkový charakter ploch. Hodnotné stávající stromy budou zachovány a dále doplněny stromy novými. Povrch bude z části travnatý, z části mlatový, což umožní pod stromy osadit řadu prvků městského mobiliáře, jako lavičky, lehátka, pítko, ale i drobné dětské prolézačky, umělecké prvky.“

Takto autory představená idea a první verze návrhu byla kladně projednávána a připomínkována v Komisi územního rozvoje a v radě městské části, nyní je návrh představován široké veřejnosti a bude připraveno i „živá“ prezentace návrhu s diskusí. Nelze samozřejmě v plném rozsahu vyřešit a uspokojit všechny nároky a požadavky v rámci jednoho náměstí obklopeného obytnými domy, ale určitě budou vítány všechny podněty a nápady k dalšímu zamyšlení, řešení a dopracování. Předložený návrh tedy hledá přijatelný kompromis mezi několika funkcemi Suchdolského náměstí a současně navrhuje Internacionální ulicí v takové podobě, která by v budoucnu měla lákat k podstatně klidnější a příjemnější procházce ze Suchdolského na Brandejsovo náměstí na kávu či naopak z pošty dojít v klidu na tramvaj.