Stavitelé města II. aneb jak připravit Suchdol na častější výskyt extrémních klimatických jevů?

O tom, že se množí extrémní klimatické jevy, dnes už není pochyb. Výkyvy počasí v podobě přívalových dešťů, extrémního sucha, vln veder, holomrazů a podobných jevů si vybavíme asi všichni. Vědecké prognózy praví, že právě jejich četnost se bude zvyšovat. Bez ohledu na skutečnost, do jaké míry se na nich člověk podílí, je nejvyšší čas začít se připravovat na situace, které mohou nejrůznějším způsobem omezit či ohrozit chod našich měst.

Na základní škole Mikoláše Alše proběhl nový projekt Ekocentra Koniklec s názvem STAVITELÉ MĚSTA II., v rámci kterého měli žáci 8. ročníků za úkol prozkoumat okolí školy a následně navrhnout vhodná adaptační opatření, která by pomohla zmírnit projevy změny klimatu.

Projekt byl zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušeli, jaké negativní dopady mohou mít projevy změny klimatu na město, a jak je možné před klimatickými hrozbami chránit město (adaptovat jej) i sebe. Na základě hry žáci získali znalosti v problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. Dozvěděli se, že klimatickou změnu již nestačí jen zmírňovat, ale je třeba se jí přizpůsobit.

Celá třída v rámci další aktivity vyrazila do terénu, kde realizovali řadu experimentů – měření teploty (termokamerou/teploměry), zasakovací zkoušku, test prašnosti ovzduší. Žáci také důkladně zmapovali situaci v okolí školy, zejména z pohledu výskytu zeleně a vodních prvků (zelené a modré infrastruktury), ale také z pohledu dopravní situace – dostupnost MHD, obsazenost aut.

Ve třídě poté v rámci čtyřech následujících aktivit projektu (Povodně, deště, sucha/ Tepelný ostrov města/ Energetická náročnost a adaptace budov/ Udržitelná mobilita) zasadili výsledky z terénního měření do širších souvislostí a společně zpracovali projekt úpravy okolí školy, s cílem zvýšit jeho odolnost na dopady extrémních klimatických jevů způsobených změnou klimatu.

Ve svých projektech žáci navrhli vhodná adaptační opatření, která prezentovali na závěrečné soutěži projektu zástupcům veřejné správy. Žáci před komisí samostatně představili své návrhy a zdůvodnili, v čem jsou jimi navržená opatření přínosná. Odborná komise vybrala tři nejlepší návrhy a ty ocenila finanční odměnou na realizaci některého z adaptačních opatření.

Projekt je podpořen z grantového řízení MHMP a je součástí komplexního projektu „Adaptace Prahy na změnu klimatu“. Více informací na www.ekocentrumkoniklec.czwww.evp.adaptacepraha.cz

Alžběta Škodová

Ekocentrum Koniklec