Vláda ČR schválila 20. 7. 2009 Politiku územního rozvoje (PUR), dokument, který vytyčuje koridory komunikací, železnic, hlavních energetických vedení, plochy pro letiště, elektrárny, doly, jaderné uložiště apod.

Na webu ministertsva pro místní rozvoj je zveřejněna schválená Politika územního rozvoje a změny provedené Vládou ČR 20.7.2009.

O Silničním okruhu kolem Prahy se hovoří v kapitole 5. KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, kde je v bodě (99) uvedeno:
„SOP
Vymezení:

Silniční okruh kolem Prahy (mezi jednotlivými mezinárodními trasami do Prahy).
Důvody vymezení:
Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města. Součást TEN-T.

Politika územního rozvoje jednoznačně potvrdila náš dlouhodobý požadavek, že silniční okruh, který je součástí transevropské dálniční sítě TEN-T, musí být umístěn mimo území s obytnou zástavbou.
To potvrzuje i vládou v Politice územního rozvoje upřesněný bod 2, kde je uvedeno v kapitole 

„2.2 Republikové priority
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

O rozšíření letiště je v politice územního rozvoje uvedeno v bodě 131 kapitoly 5. KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
„Letiště (131) L1
Vymezení:

Nová paralelní vzletová a přistávací dráha (VPD), vzletové a přistávací prostory (VPP) letiště Praha-Ruzyně.
Důvody vymezení:
Zvýšení kapacity mezinárodního letiště.
Úkoly pro územní plánování:
a) Řešit dopady rozvoje letiště Praha-Ruzyně na územní rozvoj dotčených obcí (zejména hlukové zátěže).
b) Řešit napojení letiště na další druhy dopravy (přednostně kolejovou dopravou). „

Městská část se v lednu 2008 vyjádřila k rozšíření letiště o paralelní dráhu v těchto bodech:

  • provoz letiště nebude nad zastavěným územím Městské části Praha-Suchdol překračovat hygienické hlukové limity vyhlašované státními orgány
  • na zastavěném území Městské části Praha-Suchdol nebude vyhlášeno ochranné hlukové pásmo letiště
  • noční provoz bude zachován na výši maximálně 6ti pohybů za hodinu (možnost valorizace v závislosti na hlučnosti letadel)
  • příspěvek Letiště Praha s.p. na rozvoj Městské části Praha-Suchdol ve výši 50 mil. Kč za rok včetně inflačního navýšení bude uhrazen do 31.1. běžného kalendářního roku
  • smlouva bude uzavřena na dobu určitou 50 let
  • smlouva bude zahrnuta do podmínek privatizace, tj. právně závazná pro budoucího privátního majitele letiště Praha – Ruzyně.

*********************

V úterní MFDnes byl uveřejněn silně tendenční článek Bude okruh i ranvej redaktora Petra Kupce, který dezinformoval čtenáře tím, že v Politice územního rozvoje vláda schválila jižní trasu přes Suchdol. Z textu PUR uvedeného výše je zřejmé, že tomu je právě naopak, že okruh má jít mimo zastavěné území v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Dále si pan redaktor Kupec v článku vymyslel citaci starosty městské části Prahy-Suchdol, s kterým vůbec po schválení PUR nemluvil.

článek MFDnes ze dne 22. 7. 2009 – Bude okruh i ranvej (pdf)

stížnost starosty městské části Praha-Suchdol šéfredaktorovi MFDnes (pdf)