Hlavní město opět zahájilo řízení o vydání změny Z1000/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhlásilo termín veřejného projednání na 6. srpna 2009 od 9 hodin ve velké zasedací místnosti Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1., kterou v minulém roce zrušil Nejvyšší správní soud.

V návrhu této změny jsou úpravy koridoru a křižovatek severozádní části Silničního okruhu kolem Prahy v jižní trase přes Suchdol a Dolní Chabry.

Veřejná vyhláška a oznámení o konání veřejného jednání (pdf)

Námitky MČ Praha-Suchdol k návrhu změny Z1000/00 z 14. dubna 2009 (pdf)

Námítky MČ Praha-Suchdol k návrhu vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy z 6.8.2009 (pdf)

Pořizování změny Z1000/00 (tzv. revize ÚP SÚ HMP) bylo zahájeno na základě usnesení Rady HMP ze dne 1.2.2005, zadání změny schválilo Zastupitelstvo HMP dne 1.9.2005 a k návrhu změny přijalo Zastupitelstvo HMP souhlasné usnesení č.40/14 dne 14.9.2006.

Do konce roku 2006 Rada HMP nepředložila Zastupitelstvu HMP návrh znění obecně závazné vyhlášky, tedy změnu vyhlášky č.32/1999 Sb. HMP (v platném znění) o závazné části ÚP SÚ HMP na základě usnesení Zastupitelstva HMP ke změně Z1000/00.

K návrhu změny Z1000/00 podala městská část Praha-Suchdol v řádném termínu nesouhlasné vyjádření (zn. KST/365/06/s ze dne 4.7.2006), ve kterém uvedla řadu závažných výhrad – připomínek,a podle § 25 Statutu hl.m. Prahy vyjádřila, že tyto připomínky považuje za zásadní.
Dne 10.7. 2008 byla změna Z1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy vydána opatřením obecné povahy č. 1/2008.
Dne 30. října 2008 Nejvyšší správní soud toto opatření resp. změnu Z1000/00 zrušil.

Změna Z1000/00 nebyla doposud posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), a především k ní neproběhlo dle zákona příslušné zjišťovací řízení. Příprava změny Z1000/00 a její již napotřetí zahájené projednání je vedeno Odborem územního plánu MHMP pod tlakem politického vedení HLMP, kdy jsou požadovány zkrácené termíny na přípravu, jsou záměrně obcházeny určité zákonné procesy (např. SEA) a v rámci změny Z1000/00 jsou prováděny změny funkčních ploch bez řádného projednání a v rozporu se zadáním.

Politické vedení HLMP požaduje urychlené projednání všech změn územního plánu souvisejících mimo jiné s prosazením kontroverzní stavby severozápadního segmentu Silničního okruhu kolem Prahy /Pražský okruh / silniční okruh / (SOKP), úsek Ruzyně-Březiněves.
Na druhé straně MHMP – Odbor stavební, také zřejmě na základě požadavku politického vedení HLMP,vede územní řízení ke stavbám 518, 519 SOKP – úsek Ruzyně-Březiněves s cílem zdržovat vyřízení odvolání.
Dne 29. září 2008 byl termín podání odvolání proti územnímu rozhodnutí z 29. srpna k uvedeným stavbám.

Přestože tyto stavby nejsou v souladu s územním plánem (viz rozsudek NSS ze dne 30. října 2008), doposud MHMP-OST tato řízení nezastavil (viz Správní řád § 88, resp. § 66). Dokonce ani doposud nepřipravil řádně spis k předání odvolacímu orgánu – MMR.

Z konání HLMP je vidět záměr, urychleně, bez ohledu na stavební zákon a správní řád prosadit změny územního plánu, které by umožňovaly dokončit územní řízení. Odvolání v rámci územního řízení pro stavby 518, 519 SOKP má být podle všeho zdržováno tak, aby po určitém čase mohlo být konstatováno, že DÚR pro stavby 518, 519 SOKP je již v souladu s ÚP SÚ HLMP, a hlavní odvolací námitky tak již pozbyly na významu a územní rozhodnutí může nabýt právní platnosti.