Komunitní zahrada Suchdol2023-08-31T09:27:35+02:00

Komunitní zahrada Suchdol se nachází při ulici Suchdolské vedle fotbalového hřiště
(viz mapy.cz/s/fupohubaja), na části pozemku parc. č. 2208/01 k.ú. Suchdol.

Komunitní zahrada vznikla díky společnému zapojením místní komunity. Cílem bylo a je vytvoření příjemného místa pro setkávání a trávení volného času pro děti a dospělé.

Na komunitní zahradě se také nachází zajímavé herní prvky jako koryta pro hry s vodou, lanové hřiště pavouk pro trénování koordinace dětí, vrbičkový tunel, stolní tenis nebo oblíbená zemní trampolína. Pozorovat můžete čas na polárních slunečních hodinách. Rozpoznávat různé druhy bylin a trvalek v našich záhonech. Byl zde vysázen ovocný sad se stromy a keři, trvalkové záhonky a okrasné jezírko. Můžete si zde zahrát třeba i kuličky, petanque, kuželky, stolní tenis. Využít pro opékání komunitní ohniště či hrát divadlo nebo zpívat v amfiteátru s otevřenou scénou.
Každý si tak může najít to své, pro trávení volného času. To, jak zahrada vypadá a jak bude vypadat, záleží tedy i na VÁS!

Správce zahrady:

 • městská část Praha-Suchdol – KOMUNITNÍ CENTRUM PŮDA
 • správce: Šimon Bůžek (dohled nad pořádkem, péče o jezírko, zeleň a městský mobiliář)
 • odpovědná osoba: Zuzana Krumpholcová, kulturní referentka, vedoucí Komunitního centra Půda
  (rezervuje termín pro soukromé či firemní akce, sjednává pronájem vybavení)
 • tel.: 222 361 435, 773 786 585,
 • e-mail: kultura@praha-suchdol.cz

Pokud plánujete větší soukromou akci typu piknik, rodinná oslava, koncert, sportovní závod apod., nahlaste se správci. Je možnost si pronajmout vybavení, stoly, lavice a potřeby pro grilování. Ceník pronájmu vybavení KZ.pdf

Pokud byste chtěli přispět na rozvoj a údržbu zahrady, můžete se zapojit do komunitních brigád, nebo sami opečovávat vyvýšené záhonky, nebo se stát sponzorem. Rádi s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.

Zároveň velmi děkujeme všem dosavadním spolupracovníkům, dobrovolníkům, místním občanům, nadacím a organizacím, které se již do tvorby zahrady zapojili a podporují naši snahu zvelebování veřejného prostoru, kde společně žijeme.

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ ZAHRADY

 • Udržujte čistotu a pořádek na zahradě. Odpadky vč. psích exkremientů ukládejte do příslušných sběrných košů.
 • Dbejte na vlastní bezpečnost, herní vybavení používejte tak, k čemu jsou určeny – aby nedošlo ke zranění či poškození vybavení. Za děti zodpovídají zákonní zástupci.
 • Po rozdělání ohně využívejte ohniště a dřevo, větve určené pro spálení. Oheň udržujte pod dohledem dospělé osoby a po ukončení řádně uhasit. Dbejte pokynů správce zahrady.
 • Jezírko je vodní biotop, není určen ke koupání (i psů), voda není pitná.
 • Soukromé akce – lze pořádat akce typu rodinné oslavy, pikniky, grilování, amatérská hudební produkce v amfiteátru. Noční klid od 22. hodin do 06. hodin.
 • Všímejte se nevhodného chování návštěvníků, zejména tvorby nebezpečného odpadu, ničení a odcizování majetku, nebezpečné zacházení s ohněm, znečišťování či poškozování vodního biotopu, stromů a keřů. Takové jednání okamžitě nahlaste správci nebo policii.
Přísný zákaz
 • Tvorby skládky, odkládání nebezpečného, toxického odpadu či většího biologického odpadu v prostoru celé zahrady.
 • Volné pobívání psů v pobytové a herní zóně.
 • Poškozování, odcizování výsadby – stromy,keře, rostliny.
 • Pálení většího množství dřevina a odpadků, využijte protější Sběrný dvůr.
 • Odnášení, ničení parkového mobiliáře.
 • Konzumace alkoholu (vyjma pořadatelských akcí), zákaz podávání alkoholu, cigaret a jiných návykových látek mladistvým.
 • Kouření cigaret a jiných návykových látek v pobytové a herní zóně zahrady či v blízkosti rodin s dětmi.

Děkujeme za respektování pravidel užívání zahrady a přejeme vám příjemný pobyt na zahradě.

Komunitní zahrada vznikla na pozemku parc. č. 2280/1 při ul. Suchdolská (vedle fotbalového hřiště – viz mapy.cz/s/fupohubaja) a od roku 2014 slouží jak pro potřeby vzdělávání žáků suchdolských škol, tak pro suchdolskou veřejnost.

Prvním krok spočíval v úpravě terénu a realizace vodního prvku. Nadace Partnerství vyhlásila grantovou výzvu Nestlé – voda pro krajinu. MČ Praha-Suchdol ve spolupráci s firmou EKODOMOV – Tomášem Hodkem podala žádost a získala grant na projekt „Pokusný vodní systém vsakování dešťové vody“ ve výši 70.000 Kč. Jedná se o vodní systém fungující na sběru dešťové vody do žlabů, následného odtoku různými vsakovacími povrchy s ukončením do přírodního jezírka. Tento vodní prvek přivádí vodu pro zahradu a zároveň slouží pro potřeby výuky v environmentální výchově naší mládeže. Součástí projektu bylo i vybudování venkovního amfiteátru a dřevěného altánu pro sběr dešťové vody a dalších prvků.

Podoba zahrady se během let vyvíjí a především záleží na získaných dotacích a jejich využití. Průběžně jsou doplňovány přírodní herní prvky pro děti a mládež a na další vybavení.

Tento projekt finančně podpořili:

Přehled akcí

Přejít nahoru