Každý z nás se může v životě (a v dnešní době to platí
dvojnásob) dostat do situace, kdy nebude schopen splácet své
závazky, obdrží poštou předžalobní výzvu k uhrazení své
pohledávky nebo dokonce exekuční příkaz. Takovým chvílím je
nejlepší se vyvarovat, nicméně ne vždy je to dost dobře možné,
a proto je dobré vědět, jaké možnosti má člověk v takové situaci
k dispozici.

Základním pravidlem je komunikovat. Pokud vím, že nebudu
schopen své závazky splnit, není dobré dělat mrtvého brouka,
ale pokusit se kontaktovat svého věřitele, domluvit se s ním na
odkladu splátek, eventuálně na vytvoření splátkového
kalendáře. Je dobré ale pamatovat na to, že ani na jedno
nemáte jako dlužník právo, nicméně i pro věřitele může být
taková dohoda snazší a jistější cesta vedoucí ke splacení dluhu
než absolvování exekučního řízení.

Aby mohl věřitel svou pohledávku exekučně vymáhat, musí mít
v ruce exekuční titul. Tím může být zpravidla vykonatelný
rozsudek nebo platební rozkaz soudu, méně často také
rozhodčí nález, příp. smlouva s exekuční doložkou, která byla
sepsána notářem. S tímto titulem se věřitel následně obrací na
exekutora. Výběr exekutora je přitom na věřiteli, není vázán
místní nebo jinou příslušností.

Potom, co se věřitel obrátí s exekučním titulem na vybraného
exekutora, musí ten požádat do 15 dnů o pověření místně příslušný
exekuční soud (okresní soud, v jehož obvodu má bydliště dlužník),
který má na rozhodnutí také patnáctidenní lhůtu. Soud zejména
přezkoumá, zda je exekuční titul vykonatelný a splňuje všechny
stanovené náležitosti. Je-li tomu tak, vydá rozhodnutí, kterým
exekutora pověří vedením exekuce. Je důležité říci, že v tuto chvíli
není dlužník o probíhajících úkonech nijak informován, a to
zejména z toho důvodu, aby se nemohl zbavovat svého majetku.

Po vydání pověření začne exekutor provádět řadu úkonů:
aktivně vyhledává majetek dlužníka, obesílá řadu institucí
(banky, pojišťovny), které mu musí ve stanovené lhůtě 30 dnů
poskytnout součinnost, informuje věřitele o průběhu řízení.
Jakmile získá dostatečný přehled o majetku povinného, zašle
mu jednak rozhodnutí soudu o pověření exekutora vedením
exekuce, proti kterému je možné podat odvolání, jednak
exekuční příkaz (nebo příkazy), proti kterým není žádný opravný
prostředek možný.

Tyto písemnosti jsou doručovány do vlastních rukou v pověstné
obálce s modrým pruhem. Pokud si dlužník odmítá písemnosti
převzít, nastává po 10 dnech fikce doručení, tzn. že se tyto
dokumenty pokládají za doručené a počínají běžet navazující
lhůty. Toto pravidlo je velmi důležité, nepřevzetím písemností se
dlužník ničemu nevyhne, pouze přestane být včas informovaný
o věcech kolem jeho dluhu.

Spolu s doručením výše uvedených písemností zároveň vyzve
exekutor dlužníka k dobrovolnému splnění dluhů ve lhůtě 30 dnů
od doručení se zaplacením snížených nákladů na exekuci, kdy si
exekutor účtuje polovinu vyhláškou stanovené odměny. Kromě
toho začíná platit pro dlužníka tzv. generální inhibitorium, kdy se
zakazuje jakékoliv nakládání s jeho majetkem vyjma zajišťování
běžných životních potřeb nebo obchodní a provozní činnosti.
V případě porušení nebude mít takové jednání právní účinky a
nebude k němu vůbec přihlíženo.

Jakmilenabyde právní moci rozhodnutí soudu o nařízení exekuce
(tj. nebude vyhověno podanému odvolání, popř. nebude odvolání
podáno vůbec) a uplyne třicetidenní lhůta pro dobrovolné splnění
závazků, bude exekuce provedena způsoby uvedenými
v exekučním příkazu. Způsob provedení exekuce je na
exekutorovi, který by měl postupovat v souladu se zásadou
přiměřenosti (tzn. přednostně využít prostředky, které nebudou
mít vážný dopad na život dlužníka – např. neprodávat osobní
vozidlo pro dluh 10 000 Kč, jsou-li jiné možnosti, jak dluh splnit).

Exekuce končí ve chvíli, kdy dojde k vymožení plnění (dojde
k úplnému zaplacení všech pohledávek). V tom okamžiku
zaniká exekutorovi oprávnění pro provádění exekuce a získané
plnění převede na věřitele. Náklady exekuce hradí povinný a
řadí se mezi ně odměna exekutora (stanovená vyhláškou),
náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času, doručování
písemností, cestovné a další.

Odměna exekutora činí nejméně 2 000 Kč a dále se odvíjí od
výše vymáhané částky podle procentuální sazby (např. u
vymáhané částky 100 000 Kč by odměna činila 15 000 Kč, u
částky 1 000 000 Kč by odměna činila 150 000 Kč). Proti výši
nákladů exekuce je možné podat námitku a to do 8 dnů. Pokud
jí exekutor plně nevyhoví, postoupí rozhodnutí o ní exekučnímu
soudu.

Možnosti obrany

Odklad exekuce znamená, že se exekuce po časově omezenou dobu
neprovádí. Návrh na odklad podává dlužník exekutorovi a tento návrh
má již sám o sobě odkladný účinek. V případě, že mu exekutor do
sedmi dnů nevyhoví, musí rozhodnutí o něm postoupit příslušnému
soudu. Exekuci je možné odložit v případě, kdy se povinný bez své
viny dočasně ocitl přechodně v takovém postavení, že by výkon
rozhodnutí způsobil jemu nebo jeho rodině zvláště nepříznivé
následky, a zároveň věřitel nebude tímto odkladem vážně poškozen
(např. kvůli současné situaci v souvislosti s pandemií covidu-19).

Zastavení exekuce způsobí, že exekuční řízení nebude dále
probíhat. Návrh může podat dlužník i věřitel, a to zejména
z důvodů, že exekuce neměla být nikdy vedena, nebo původně
vedena být měla, ale důvod pro její vedení dodatečně zanikl
(např. exekuční titul není vykonatelný nebo byl zrušen, zastavení
exekuce navrhuje sám věřitel, průběh exekuce ukazuje, že
dlužníkův majetek by nepostačoval ani k pokrytí nákladů
exekuce a další). O zastavení exekuce opět rozhoduje exekutor,
respektive exekuční soud.

V případě exekuce prodejem movitých věcí je třeba zmínit
ještě možnost navrhnout vyškrtnutí věcí ze soupisu, který je
prováděn na místě. Je-li do tohoto seznamu zařazena věc,
která není v majetku dlužníka, je její oprávněný vlastník podat
návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu do 30 dnů od provedení
soupisu. Pokud mu exekutor nevyhoví, může podat tzv.
vylučovací žalobu k soudu.

V závěru je třeba připomenout, že řada exekucí vzniká
prostou nekomunikací ze strany dlužníka a bylo by možné jim
včasným zásahem předejít. Proto důsledně sledujte své
závazky, přebírejte si veškeré písemnosti doručované na vaši
adresu a v případě finančních potíží kontaktujte některou
z poraden při finanční tísni (www.financnitisen.cz). Jen tak je
možné se vyhnout exekučnímu řízení, které jen málokdy
končí šťastně pro všechny zúčastněné.

Jak se vyhnout a bránit exekuci – ke stažení (pdf)