Zastupitelstvo HMP schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2023 Sb. hl. m. Prahy, která od  října 2023 omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.

Spalováním suchého rostlinného materiálu jsou obyvatelé vystaveni vysokým koncentracím znečišťujících látek, což má negativní dopad na jejich zdraví. Zároveň toto spalování vede ke vzniku obtěžujícího kouře a zhoršení pohody bydlení zejména v oblastech s hustou zástavbou rodinných domů.

Během spalování dochází lokálně k extrémnímu nárůstu koncentrací některých znečišťujících látek, např. suspendovaných částic PM10 a PM2,5 , benzo(a)pyrenu, oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2)  a oxidu siřičitého (SO2).

Nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.