Další mezinárodní meeting v rámci projektu EPTA se uskutečnil ve dnech 12. a 14. března 2013 v Almadě, Portugalsku. Za Městskou část Praha-Suchdol se účastnil pan starosta Ing. Petr Hejl a manager projektu Ing. Ivana Poláková. Za zpracovatele studie proveditelnosti ČZU byl vyslán pan Ing. Pospíšil a za externí experty v dopravě zástupce firmy ROPID pan Ing. Filip Drápal.

1. den workshopu – představení dopravní situace v Portugalsku, doprava v metropolitním území Lisabonu. Diskutovalo se o evropské politice rozvoje dopravy, zkušenosti a příklady partnerů projektu, ukázky různých přístupů a řešení výběrových řízení v souvislosti s rozdílnou národní legislativou a rozdílnými výchozími podmínkami. Odpoledne zasedal řídicí výbor projektu a bylo projednáno:

CP1 – stav certifikace, MČ Praha-Suchdol má ocertifikováno 1.a 2. semestr projektu, veškeré předložené podklady LP jso v pořádku.

CP2 – Aktualizace „Local promotional planu“ – MČ P-Suchdol odeslala doplněný plán o plánované akce v termínu. ROPID zaslal seznam vhodných akcí, kde by bylo možné projekt EPTA představit.

CP3 – Tréninkový kurz – výměna zaměstnanců – upřesnění harmonogramu a účasti jednotlivých partnerů, tyto akce budou navazovat na workshopy projektu z důvodu ušetření nákladů a času.

CP4 – Pilotní akce – nutno začlenit vybrané „best practices“ do zpracování Studie proveditelnosti. MČ Praha-Suchdol má zpracováno, návrh Studie je v pořádku a vedoucí partner nemá k jeho struktuře žádné námitky.

2. den Tréninkový kurz – zaměření na přípravu a zadávání veřejných zakázek, kritéria výběru uchazeče, prezentace SRM Bologna – zkušenosti, úspěchy, nedostatky, rizika.

Více informací v přiložených souborech

program

zpráva

Setkání partnerů projektu EPTA v Almadě

Setkání partnerů projektu EPTA v Almadě

Setkání partnerů projektu EPTA v Almadě