Horní Sedlec a část Budovce – svedeno do ČOV Roztoky

Investor: městská část Praha-Suchdol
Ulice a jejich části: Na Pasece, Na Rybářce, Na Vrchmezí, Osvobození, Při Hranici, Suchdolská, U Nového Suchdola a Za Hřištěm
Popis: 1.335 m uličních stok DN 300 mm, 226 m výtlačného řadu DN 110/10, 76 ks domovních přípojek DN 200 mm o celkové délce 343 m a podzemní plně automatická čerpací stanice
Termín zahájení výstavby: duben 2017
Investiční náklady: 24 mil. Kč
Zhotovitel:  MBM Trade s.r.o.
Aktuální stav: dne 12. prosince 2017 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na stoky a veřejné části přípojek, majitelé jednotlivých nemovitostí se mohou po předchozím souhlasu 1. VHS (viz postup níže) připojovat na stoky.

Do splaškové kanalizace je zakázáno svádět dešťové vody ze střech a zpevněných ploch nemovitostí!

Podmínky a postup při připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci – vybudování přípojky.

Základní informace ke stavbě:

Investorem stavby splaškové kanalizace je městská část Praha-Suchdol, technický dozor provádí:

pan Robert Cihla, tel.: 608 969 042, e-mail: robertcihla@seznam.cz

Stavbu kanalizace provádí firma MBM Trade s.r.o., stavbyvedoucím je:

pan Boris Moldovan, tel.: 777 090 241, e-mail: mbm.trade.cz@gmail.com

V případě potřeby můžete ve věci této stavby kontaktovat na suchdolské radnici:

Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 bude zahájena výstavba stok v ulici Suchdolská a Na Vrchmezí (stoka C2a a část C2), která bude trvat do 10. května. Výstavba dalších stok bude pokračovat dle nyní plánovaného programu:

stoka C2a (Suchdolská) 20. 4. – 10. 5.
stoka C2 (Na Vrchmezí) 25. 4. – 10. 6.
stoka C2 (Osvobození) 11. 6. – 30. 6.
stoka C2b (Za Hřištěm) po 15. 6.
stoka C3 (U Nového Suchdola) 1. 7. – 20. 7.
stoka C3a (Při Hranici) 21. 7. – 10. 8.
stoka C1 (Na Pasece, Na Rybářce) 12. 8. – 15. 9.

Výstavba přípojek:

Firma MBM Trade s.r.o. provádí výstavbu stok splaškové kanalizace a odboček resp. přípojek ke hranici jednotlivých pozemků. Výstavbu přípojky na soukromém pozemku si zajišťují jednotliví majitelé nemovitostí sami. Přípojky musí být zakončeny na soukromých pozemcích revizní šachtou s čistícím otvorem, která musí být umístěna do 2 m od hranice pozemků.
Více k podmínkám řešení „soukromé“ části přípojky je uvedeno v technických požadavcích PVK pro napojení přípojek.
Jednotlivé nemovitosti bude možné připojovat až po kolaudaci stok, kterou zajišťuje investor, a kolaudaci přípojek, kterou si mají zajistit jednotliví majitelé nemovitosti sami.
POZOR – do doby kolaudace se nesmí splašky do splaškové kanalizace vypouštět !
Městská část nabízí majitelům nemovitostí zajištění přípravy dokumentace přípojek a následně její projednání až po vydání kolaudačního rozhodnutí.
Žádáme proto jednotlivé majitele nemovitostí, aby v případě, že budou chtít využít této nabídky, kontaktovali Ing. Mudruňku na suchdolské radnici a projektantovi Ing. Knotkovi předali do 31. května 2017 podklady nebo s ním projednali podmínky umístění revizní šachty a napojení nemovitosti.

Projektant:
Ing. Michael Knotek, tel.: 776 793 458, e-mail:mikiknotek@volny.cz

Situace – stoky C1, C2, C2a, C2b, C3, C3a situace-pripojky(pdf)
Podélné profily přípojek stoky C1 (Na Rybářce, Na Pasece)
podélný-profil-C1 (pdf)
Podélné profily přípojek stoky C2 – 1. část (Na Vrchmezí)
podélný-profil-C2_čast 1 (pdf)
Podélné profily přípojek stoky C2 – 2. část (Osvobození)
 podélný-profil-C2_čast 2 (pdf)
Podélné profily přípojek stoky C2a, C2b (Suchdolská, Za Hřištěm)
podélný-profil-C2a, C2b (pdf)
Podélné profily přípojek stoky C3 (U Nového Suchdola)
podélný-profil-C3 (pdf)
Podélné profily přípojek stoky C3a (Při Hranici)
podélný-profil-C3a (pdf)

Projektová dokumentace soukromé části přípojek.


**********

Při přípravě přípojky splaškové kanalizace, doporučujeme postupovat v souladu s následujícím pokynem.

Před zahájením stavby je nutné mít se správcem kanalizace (1. Vodohospodářská společnost s.r.o.) odsouhlasenou a projednanou projektovou dokumentaci přípojky. Tuto dokumentaci Vám nabízí s Vaší spolupráci připravit městská část, kontaktujte v této věci na suchdolské radnici Ing. Čestmíra Mudruňku, tel.: 222 361 427, e-mail: cmudrunkapraha-suchdolcz.

K uzavření smlouvy k odvádění splaškových vod s 1.VHS musíte vyplnit a podat Žádost o zřízení kanalizační přípojky a přihláška k vypouštění odpadních vod (postačuje zaslat naskenovanou žádost mejlem: info@1vodohospodarska.cz ) nebo ji můžete odevzdat na suchdolské radnici Ing. Mudruňkovi. Formulář žádosti je k dispozici též na webu: www.1vodohospodarska.cz

Žádost o zřízení kanalizační přípojky a přihláška k vypouštění odpadních vod (pdf)

S faktickým zahájením výstavby přípojky (tím je míněn úsek od napojení na stávající odbočku zakončenou na hranici vašeho pozemku po revizní šachtu na vašem pozemku) je možné až po kolaudaci řadů.

Vlastní napojení revizní šachty na odbočku na hranici pozemku, musí odsouhlasit pracovník 1.VHS  a provedení napojení musí být zdokumentováno (nafoceno) a zkontrolováno 1.VHS (Jiří Bílek, tel.: 602 389 287, e-mail: provoz@1vodohospodarska.cz) před vlastním zásypem !!!

Zahájením výstavby před výše uvedenými termíny a skutečnostmi se vystavujete zbytečným nákladům neboť v případě, že provedení přípojky nebude zkontrolováno a odsouhlaseno 1.VHS, nebude možné tuto část přípojky zkolaudovat a užívat a 1. VHS neuzavře smlouvu na vypouštění odpadních vod do doby, než bude přípojka opětovně vykopána a zkontrolována.

Přípojka od revizní šachty až po řad v ulici podléhá kolaudaci, kterou pro Vás zajistí městská část. Pro zdárnou kolaudaci je třeba mít k dispozici projekt (viz výše), dle kterého byla přípojka postavena.
Dále je třeba zajistit její geodetické zaměření. Vzhledem k tomu, že zaměření odbočky od řadu po hranici pozemku prováděla při výstavbě pro stavební firmu MBM TRADE CZ paní Ing. Denisa Haničáková (tel.: 732 284 086), je asi nejjednodušší si uvedené zaměření objednat u ní. Zaměření skutečného provedení přípojky od revizní šachty a po řad je nutné předat IPR-Praha. Potvrzení o předání dat na IPR-Praha Vám vydá geodet, jeho kopii nám prosím zašlete e-mailem nebo doručte na radnici.

Aby městská část mohla za Vás projednávat kolaudaci přípojek, je nutné vyplnit plnou moc pro městskou část. Formulář plné moci je na webu městské části nebo k vyzvednutí na radnici. Žádáme Vás, abyste ji vyplněnou doručili na radnici nebo zaslali e-mailem.

Plná moc pro zastupování při kolaudaci přípojek (doc)
Plná moc pro zastupování při kolaudaci přípojek (pdf)

Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové a povrchové vody z pozemků a střech!