Městská část zveřejňuje protokol o otevírání obálek s nabídkami ve výběrovém řízení na akci „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA“ ze dne 14.3. 2011. Nabídku podalo 16 společností a jedna fyzická osoba. Komise konstatovala, že všechny nabidky splnily požadavky na způsob zpracování nabídky.

Protokol o otevírání obálek s nabídkami „Nástavba tech.pavilonu MŠ Gagarinova“ (pdf)

2011-03-14T22:25:01+01:0014. 3. 2011|Zprávy z městské části|

Městská část zveřejňuje výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA“.

Doplnění veřejné zakázky ze dne 7. března 2011
Zadavatel veřejné zakázky „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA“, zveřejňuje na základě obdržení dotazů dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, v platném znění k zadávacím podmínkám dodatečné informace:
Možné nesrovnalosti mezi výpisem oken a výkazem výměr uvede uchazeč v bodě f) Nabídky „Seznam oceněných prací, o kterých se uchazeč domnívá, že nejsou obsaženy ve výkazu výměr“. Tyto budou řešeny v rámci stavby po odsouhlasení projektantem a stavebním dozorem. Navržené změny v ceně položky uchazeč neuvede do návrhu Smlouvy, ale budou řešeny později v rámci stavby. V případě nesrovnalostí mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací platí pro stanovení ceny výkaz výměr.

VÝKAZ VÝMĚR ZVEŘEJNĚNÝ DNE 1.3.2011 JE ZÁVAZNÝ A KONEČNÝ PRO VŠECHNY UCHAZEČE.
Dodatečné informace k veřejné zakázce „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ
GAGARINOVA“(pdf)


Doplnění veřejné zakázky ze dne 3. března 2011
Zadavatel veřejné zakázky „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA“, zveřejňuje na základě obdržení dotazů dle §49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k zadávacím podmínkám dodatečné informace a vzhledem k tomu, že se změny týkají doplnění a oprav výkazu výměr stavby, které jsou níže dostupné ke stažení, zadavatel prodlužeje tyto termíny:

a) lhůta pro doručení písemných nabídek končí  v pondělí 14. března 9.00 hod. Nabídka musí být v této lhůtě doručena do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám.734/3, 165 00 Praha-Suchdol;
b) otevírání obálek se uskuteční   v pondělí 14. března 9.30 hod. v budově Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám.734/3, 165 00 Praha-Suchdol ve velké zasedací síni v druhém patře;

Posunutí termínu veřejné zakázky „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA“(pdf)
Dodatečné informace k veřejné zakázce „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ
GAGARINOVA“(pdf)

Upravený výkaz výměr I. etapa – stav 1.3.2011 (pdf)
Upravený výkaz výměr I. etapa – stav 1.3.2011 (XLS)
Upravený výkaz výměr II. etapa – stav 1.3.2011 (pdf)
Upravený výkaz výměr II. etapa – stav 1.3.2011 (XLS)


OZNAČENÍ ZAKÁZKY:
Předmětem díla je úplné provedení nástavby technického pavilonu MŠ Gagarinova, Gagarinova č.p. 1103, Praha-Suchdol, nacházejícího se na pozemku parc.č. 1137/4, v k.ú. Suchdol, obec Praha, včetně demontáže stávající střešní konstrukce pavilonu a zajištění ochrany všech místností umístěných v I. nadzemním podlaží (kuchyně, sklady a chodby, ředitelna, 2x ordinace lékařů, klubové prostory DDM) před povětrnostními vlivy  a vlivy stavebních prací tak, aby po  dobu výstavby tyto místnosti mohly plnit svou funkci. Jedná se o nástavbu objektu technického pavilonu, který nyní slouží z části jako technické zázemí mateřské školky a z části jako ordinace praktického lékaře a stomatologa a jako klubovna Domu dětí a mládeže. V technickém zázemí MŠ je dále umístěna ředitelna, kuchyň pro mateřskou školu s veškerým zázemím, kotelna, elektrorozvodna, sklady a místnost pro zájmové kroužky. Nástavbou vznikne prostor pro dvě třídy mateřské školy s kapacitou 2×25 dětí se standardním zázemím. Při realizaci nástavby musí být zachován bezpečný provoz a ochrana stávajícího zařízení v I. nadzemním podlaží. Podrobně je realizace popsána v prováděcí dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace. Dílo bude realizováno ve dvou etapách podrobně popsaných v prováděcí dokumentaci.
V souladu s ustanovením § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“), Vás tímto vyzývám k podáním nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace bude uchazeči poskytnuta v elektronické podobě na CD na základě písemné objednávky. Její objednání je možné u osoby pověřené zadavatelskými činnostmi na adrese: ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6. Tel., fax: 233 339 718, 233 338 259, E-mail: ises@ises.cz

ČASOVÉ LIMITY
a) Dotazy a připomínky k zadávací dokumentaci je možno podávat pouze písemně a to na adresu osoby pověřené zadavatelskými činnostmi;
b) prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25.2. 2011 v 10:00 hodin, sraz případných zájemců je před vchodem do Mateřské školy Gagarinova, Gagarinova 1103, Praha-Suchdol, informace o termínu prohlídky místa plnění budou zveřejněny na profilu zadavatele;
c) lhůta pro doručení písemných nabídek končí ve středu 9.3. 2011 v 9:00 hodin.   v pondělí 14. března 9.00 hod. Nabídka musí být v této lhůtě doručena do podatelny Úřadu městské části Praha-Suchdol, Suchdolské nám.734/3, 165 00 Praha-Suchdol;
d) otevírání obálek se uskuteční dne 9.3.2011 v 9:30 hodin   v pondělí 14. března 9.30 hod. v budově Úřadu MČ Praha-Suchdol, Suchdolské nám.734/3, 165 00 Praha-Suchdol ve velké zasedací síni v druhém patře;
e) zadávací lhůta trvá 100 dnů.

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace(pdf)

Zadávací dokumentaceakce „NÁSTAVBA TECHNICKÉHO PAVILÓNU MŠ GAGARINOVA“ (pdf)
Oznámení o konání prohlídky místa plnění (pdf)

2011-03-07T09:25:11+01:0014. 3. 2011|Zprávy z městské části|
Přejít nahoru