V pondělí 17.března od 9 hod. na Odboru stavebním Magistrátu hlavního města, Jungmannova 29, Praha 1 v zasedací místnosti č. 201, 2. patro. veřejné ústní jednání ve věci územní řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol – Březiněves“ a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby.

Nejpozději na veřejném ústním jednání je možné podávat připomínky či námitky k územnímu řízení o umístění stavby sp.zn S-MHMP 45912/2007/OST/Št „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519  Suchdol – Březiněves“ a současně k řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby.

Adresát připomínek / námitek:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy – odbor stavební
Jungmannova 29
110 01 Praha 1


ze stavebního zákona (zák. 83/2006 Sb.) uvádíme:
§ 85 Účastníci územního řízení
(1) Účastníky územního řízení jsou
a) žadatel,
b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
(2) Účastníky územního řízení dále jsou
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d),
b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu^35); v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.
(3) Účastníky řízení nejsou nájemci bytů, nebytových prostor nebo pozemků.


Upozornění:
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být podle § 89 odst. 1 stavebního zákona uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Účastník řízení je podle § 89 odst. 3 stavebního zákona povinen ve svých námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují tyto požadavky, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její vlastnické nebo jiné věcné právo k nemovitosti přímo dotčeno.
Osoba, které má postavení účastníka řízení na základě zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky, pokud je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce na jednání písemnou plnou moc. Zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce.

Další informace naleznete v sekci "Dálnice"