Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol
č.j. 9/1/2008 ze dne 6.3. 2008
ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA – SUCHDOL

1) schvaluje zásadní námitky

Městské části Praha-Suchdol k územnímu řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně-Suchdol“ a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby sp.zn. S-MHMP 45914/2007/OST/Št a k územnímu řízení o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, 519 Suchdol-Březiněves“ a současně řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby sp. zn. S-MHMP 45912/2007/OST/Št

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol nesouhlasí s umístěním staveb 518, 519 SOKP vedených přes sídelní útvar Městské části Praha-Suchdol , neboť:

a) v historii svobodné a demokratické České republiky Městská část Praha-Suchdol, jakožto veřejnoprávní korporace, samosprávný celek, s odkazem zejména na Ústavu ČR a na ratifikované mezinárodní smlouvy, jako je Evropská charta místní samosprávy a Aarhuská úmluva, které zaručují právo na ochranu životního prostředí a právo na ochranu majetku občanů na území, jež spravuje, nevydala souhlas s umístěním trasy „J“ staveb 518 a 519 SOKP.

b) stavby jsou v rozporu s programem rozvoje Městské části Praha-Suchdol schváleným usnesením zastupitelstva MČ Praha -Suchdol č. 2/10 ze dne 21.9.1995

c) Městská část Praha-Suchdol nesouhlasila s umístěním trasy „J“ staveb 518 a 519 na své území v rámci projednávání a schvalování Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Návrh Územního plánu tehdy nebyl s městskou částí projednán a připomínky městské části spolu s dalšími několika tisíci připomínkami dalších městských částí, organizací, občanských sdružení a občanů byly označeny za připomínky s negativním stanoviskem dotčeného orgánu státní správy, nebyly Zastupitelstvem hl.m. Prahy dne 9.9.1999 projednány, ale pouze vzaty na vědomí. Stalo se tak díky svévolnému počínání orgánů připravujících materiály pro jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy, v rozporu s faktickým stavem

d) investor staveb, Ředitelství silnic a dálnic, při výběru a prosazení trasy severozápadního segmentu silničního okruhu věcně nerespektoval Stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j.: NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. ze dne 30. dubna 2002, které z hlediska vlivů na životní prostředí doporučilo realizaci varianty „Ss“, kterou považuje v dlouhodobém horizontu za vhodnější

e) o stavbě severozápadního segmentu SOKP doposud vláda nerozhodla, resp. doposud nebylo naplněno vládní usnesení č. 631 z 10.listopadu 1993, které uložilo v bodě 3. ministru hospodářství ve spolupráci s primátorem hlavního města Prahy určit trasu silničního okruhu kolem Prahy v územní plánovací dokumentaci velkého územního celku pražské aglomerace. Žádné jiné usnesení vlády ČR o severozápadním segmentu SOKP nepojednává

f) investor staveb a ani jeho nadřízený orgán Ministerstvo dopravy ČR doposud neakceptoval usnesení č. 36 Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ze dne 9. září 2003 a usnesení č. 20 Podvýboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 25. září 2003, kde vyzývají Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí k provedení srovnání obou variant severozápadního segmentu SOKP

g) Ministerstvo dopravy doposud nedodrželo rozhodnutí prosazovat variantu „Ss“ za předpokladu, že se prokáže,

– že tato varianta je výrazně levnější

– že její zprovoznění nebude znamenat významné časové zdržení

– že je realizovatelná v okolí řežského areálu jaderného výzkumu,

přestože, že splnění všech těchto podmínek jednoznačně potvrdila studie Ministerstva dopravy „Posouzení variant „J“ a „Ss“ severozápadního segmentu SOKP“ č. zák. 236192 – srpen 2007

h) Ministerstvo dopravy doposud nedodrželo požadavky EK na provedení srovnávacích studií posuzovaných alternativ projektu uvedených v preambuli OP Doprava:

„Seznam projektu v příloze č. 1 a schémata v příloze č.2 jsou uváděny jako indikativní. Tyto projekty a jejich konfigurace (konkrétní vedení tras atd.) mohou být během programového období upraveny a změněny. Schválení spolufinancování kteréhokoli projektu uvedeného v Doprava a v přílohách podléhá posouzení projektové žádosti Řídícím orgánem OP Doprava, včetně posouzení dopadu na životní prostředí (EIA) a ekonomické analýzy (analýzy nákladu a přínosu – CBA), která by mela zahrnovat mimo jiné porovnání alternativních možností na základe jejich nákladových a environmentálních aspektu ve shodě s literou i smyslem příslušné legislativy Společenství. Závěry srovnávacích studií posuzovaných alternativ projektu, jak z ekonomického, tak z environmentálního hlediska, budou součástí oficiální žádosti o spolufinancování projektu1. Konečně, je nutné uvést, že schválení operačního programu a schválení finanční podpory pro jednotlivé projekty jsou dva oddělené procesy, a proto rozhodnutí Evropské komise o schválení programu nepředjímá schválení spolufinancování pro jakýkoli jednotlivý projekt.“

i) Ministerstvo dopravy doposud nenaplnilo usnesení Vlády ČR – 1064 ze dne 19.9.2007, které ukládá v bodě 3.usnesení ministru dopravy ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí: a) jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy,

j) není plánováno přeložení vedení velmi vysokého napětí pod zem

2) schvaluje
vznesení požadavku, aby řešení silničního okruhu kolem Prahy bylo doprovázeno opatřeními vedoucími ke zklidnění dopravy na komunikaci Kamýcká procházející městskou částí.

3) u k l á d á

a) starostovi MČ Praha Suchdol připravit a podat při ústním projednání na Odboru stavebním MHMP věcné a procesní připomínky k výše uvedeným správním řízením

b) starostovi MČ Praha-Suchdol předat usnesení včetně příloh do podatelny MHMP

Termín: neprodleně

Zodpovídá: starosta