Odbor správy majetku

Ing. Milan Kosař

Agenda

 • správa dětských hřišť
 • zimní údržba komunikací
 • správa nemovitostí, hmotného a nehmotného majetku MČ Praha – Suchdol
 • příprava a zajištění převodů a prodeje majetku MČ
 • zabezpečení oprav a údržby majetku dle platných norem a vyhlášek
 • rozbory hospodaření s majetkem a celkových nákladů pří údržbě a správě majetku, podklady, zprávy a stanoviska k sestavování rozpočtu městské části
 • organizace výběrových řízení v rámci správy majetku
 • zajištění činnosti úřadu po technické, materiální a provozní stránce
 • materiálně-technické zabezpečení voleb
 • autodoprava

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • zákon čís. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon čís. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon čís. 357/2013 Sb. v platném znění vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • zákon čís. 256/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon čís. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

Markéta Hejzlarová

Agenda

 • evidence majetku a ocenitelných práv dle zákona č. 563/1991 v platném znění
 • činnost hlavní pokladny Úřadu
 • zásobování kancelářským materiálem

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • zákon čís. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Ing. Eliška Moravcová, Ph.D.

Agenda

Životní prostředí

 • povolování kácení stromů a keřů  rostoucích mimo les – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, další informace včetně formulářů v sekci Životní situace / Kácení dřevin
 • zábory veřejného prostranství – místní poplatky za užívání veřejného prostranství (stanovení místního poplatku za užívání veřejného prostranství, úlevy na poplatku – zákon č. 280/2009 Sb. o správě daní a poplatků , zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška hl. m. Prahy č. 5/2011 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, další informace včetně formulářů v sekci Životní situace / Zábory veřejného prostranství
 • agenda podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů je od 1.7.2021 převedena na Úřad MČ Praha 6
 • odpadové hospodářství, čistota veřejných prostranství,
 • údržba zeleně,
 • kontejnery na tříděný odpad, kontejnery na velkoobjemový odpad, další informace v sekci Životní situace / Odpady

Doprava

 • dopravní značení – zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy

Ostatní

 • vydávání a prodlužování platnosti rybářských lístků -zákon č. 99/2004 Sb.

Miroslav Procházka

 • správce budovy, provozní elektrikář, údržbář a řidič

Pavel Ponke

 • dělník úklidu MČ – vedoucí party

Robert Miňovský

 • dělník úklidu MČ

Pavel Plass

 • dělník úklidu MČ a řidič

Jaromír Čech

 • dělník úklidu MČ a řidič

Petr Bůžek

 • dělník úklidu MČ a řidič