Odbor hospodářské správy a obecního majetku

Ing. Milan Kosař

Agenda

 • správa nemovitostí, hmotného a nehmotného majetku MČ Praha – Suchdol
 • příprava a zajištění převodů a prodeje majetku MČ
 • příprava a zajištění pronájmů
 • zabezpečení oprav a údržby majetku dle platných norem a vyhlášek
 • rozbory hospodaření s majetkem a celkových nákladů pří údržbě a správě majetku, podklady, zprávy a stanoviska k sestavování rozpočtu městské části
 • příprava a zajištění dodavatelských smluv, následná kontrola plnění a věc.správnosti daňových dokladů
 • organizace výběrových řízení v rámci správy majetku
 • zajištění činnosti úřadu po technické, materiální a provozní stránce
 • inventarizace
 • materiálně-technické zabezpečení voleb
 • autodoprava
 • zimní údržba komunikací
 • správa dětských hřišť
 • pronájem zasedacích místností v budově úřadu

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • zákon čís. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon čís. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon čís. 357/2013 Sb. v platném znění vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • zákon čís. 256/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • zákon čís. 151/1997 Sb. o oceňování majetku

Markéta Hejzlarová

Agenda

 • evidence majetku a ocenitelných práv dle zákona č. 563/1991 v platném znění
 • činnost hlavní pokladny Úřadu
 • zásobování kancelářským materiálem

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • zákon čís. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Helena Felgrová

Agenda

 • správa bytového fondu MČ Praha – Suchdol, sledování a evidence nákladů bytového fondu, zabezpečení údržby bytového fondu, pasportizace
 • předpisy nájmů, sledování pohledávek a závazků
 • evidence nájemních smluv (byty, pozemky, nebytové prostory)
 • sledování věcné plnění náj.smluv byt. a neb. prostor
 • zprávy a stanoviska k sestavování rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti městské části.

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • zákon čís. 89/2012 občanský zákoník

Ing. Čestmír Mudruňka

MgA. Jitka Navrátilová

Agenda

Stavby:

 • příprava a provádění investičních akcí městské části – zákon č. 186/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • výběrová řízení na akce v investiční oblasti – zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • stanoviska MČ k územnímu a stavebnímu řízení – zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • stanoviska MČ k výkopovým pracím na pozemcích MČ Praha – Suchdol
 • stavební archiv, informace ze stavebního archivu – zákon č. 183/2006 zákon o územním plánování a stavebním řádu prováděcí předpisy
 • program MISYS, informace z programu MISYS (katastr nemovitostí)
 • stanoviska k žádostem o stavební úpravy nemovitostí a Komise pro územní rozvoj a infrastrukturu (KURI)

Doprava:

 • stanoviska k napojení pozemku na komunikace ve správě městské části
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy
 • stanoviska ke zvláštnímu užívání komunikací ve správě MČ – zákon o pozemních komunikacích 13 /1997 Sb., zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů prováděcí předpisy
 • opravy komunikací ve správě MČ

Formuláře

Miroslav Procházka

 • správce budovy, provozní elektrikář, údržbář a řidič

Pavel Ponke

 • dělník úklidu MČ – vedoucí party

Robert Miňovský

 • dělník úklidu MČ

Pavel Plass

 • dělník úklidu MČ a řidič

Jaromír Čech

 • dělník úklidu MČ a řidič