Informace o ÚMČ Praha-Suchdol z hlediska zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Městská část Praha-Suchdol a Úřad městské části Praha-Suchdol vykonávají činnosti na základě zákona č. 131/2000 Sb. – Zákona o hl. městě Praze v platném znění a vyhl. č. 55/2000 hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, v platném znění.
Úřad městské části poskytuje informace o záležitostech samostatné působnosti MČ Praha-Suchdol a působnosti státní správy přenesené na MČ Praha-Suchdol Statutem hl.m. Prahy.

Adresa:
Městská část Praha-Suchdol
Úřad městské části Praha-Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha-Suchdol

tel.: 222 361 411, 220 921 218, fax: 220 920 144
e-mail: postapraha-suchdolcz
e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem: e-podatelnapraha-suchdolcz
datová schránka: 95ibzi3
IČO: 00231231

Úřad městské části Praha Suchdol, dále jen Úřad, poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním na úřední desce Úřadu. Žádost  se podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení (fax, internet).

Ústní žádosti lze podávat přímo v příslušných odborech, a to v úředních hodinách, tj. pondělí a středa od 8 do 11 hod a od 12.15 do 17.30 hod. Přehled odborů Úřadu městské části Praha-Suchdol a jejich referátů.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost o informaci písemně nebo elektronicky. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Náležitosti žádosti
a) identifikace žadatele:
 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště;
 • právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa – e-mailová nebo ID datové schránky subjektu)
b) charakteristika požadované informace
c) způsob poskytnutí informace (písemně, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí).

Z písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
K podání žádosti o  poskytnutí informace lze použít formulář, který lze zde stáhnout (pdf).
Písemnou žádost o poskytnutí informace, stížnost, odvolání nebo jiné dožádání lze podat v podatelně Úřadu městské části Praha-Suchdol prostřednictvím poštovního přepravce, elektronicky (e-mail: postapraha-suchdolcz, e-mail pro zprávy s elektronickým podpisem: e-podatelnapraha-suchdolcz nebo prostřednictvím datové schránky městské části Praha-Suchdol (IDS 95ibzi3).

Vyřizování žádosti

Žádost (podaná v analogové i elektronické podobě) bude vyřízena následovně:

 • požadovaná informace se poskytne písemně nebo nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii či na paměťových médiích, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti. Tuto lhůtu je možno prodloužit ze závažných důvodů (např. při vyhledání a sběru objemného množství oddělených a odlišných informací, konzultace mezi dvěma nebo více útvary nebo s jiným povinným subjektem), nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutím informace,
 • brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, bude žadatel vyzván ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby žádost upřesnil; pokud tak žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy neučiní, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti a toto rozhodnutí bude zasláno žadateli,
 • v případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti městské části Praha-Suchdol, žádost bude odložena a tato skutečnost bude sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • v případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, bude vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dle § 15 uvedeného zákona) a toto rozhodnutí bude zasláno žadateli 15 dnů ode dne doručení žádosti.
 • Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, Úřad nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti sdělí údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
 • Pokud je požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, Úřad tuto informaci neposkytne.
 • Informace označené za obchodní tajemství nebudou poskytnuty.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje poskytne úřad jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich povahu.
 • Povinný subjekt je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn  žádat úhradu nákladů na poskytnutí informace ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost  ztrácí nárok na úhradu nákladů.
 • Poskytnutí informace podle odstavce 3 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, prostřednictvím podatelny úřadu.
Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtu zvláštní právní předpis.
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout, jestliže odvolání v plném rozsahu vyhoví a jestliže se rozhodnutí netýká jiného účastníka řízení než odvolatele, nebo jestliže s tím ostatní účastníci řízení souhlasí.
Nerozhodne-li správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání, předloží je spolu s výsledky doplněného řízení a se spisovým materiálem odvolacímu orgánu nejdéle do 15 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo. Odvolacím orgánem je Magistrát hl.m. Prahy.
Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Pro podání opravného prostředku není stanoven žádný formulář. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Stížnosti na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti

Na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti může žadatel podat stížnost a to ve lhůtě 30 dní ode dne doručení sdělení o odložení žádosti, oznámení o výši úhrady nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost lze podat písemně, ústně nebo elektronicky a to u Úřadu MČ Praha-Suchdol. V případě, že úřad stížnost nevyřídí, předá ji k vyřízení Magistrátu hl.m. Prahy.

.