V několika minulých číslech Suchdolských listů jsme se zabývali tématem participativního rozpočtování. Tím nejdůležitějším, co je o participativním rozpočtu třeba vědět, je, že o rozdělení zastupitelstvem vyčleněné části rozpočtu MČ rozhodují občané městské části, když hlasují o nápadech, které předložili občané. Princip je tedy založen na tom, že městská část na základě rozhodnutí svých občanů realizuje vítězné návrhy. Městská část vstupuje do procesu pouze při přezkoumání, zda jsou předložené návrhy v souladu s pravidly a zda jsou realizovatelné.

Vzhledem k tomu, že tento způsob rozhodování o části rozpočtu v městské části děláme poprvé, byla na počátku vytvořena participační skupina. Ta na několika jednáních probírala přípravu, komunikaci procesu i způsob hlasování.

Městská část obdržela od občanů celkem 15 návrhů projektů. V průběhu validace byly 2 návrhy z důvodu nesouladu s pravidly, resp. nerealizovatelnosti vyřazeny. Jedná se o následující návrhy:

 

OZDRAVNÝ POBYT DĚTÍ 4–6 LET V PŘÍRODĚ, VČETNĚ PEDAGOGICKÉHO DOPROVODU

Snížení působení neomezených hlukových limitů (provoz letiště) ve dne i v noci. Zároveň zmírnění diskriminačních zdravotních dopadů na zdraví dětí, cca 80 dětí. Doporučuji opakovat každý rok! Proplacení pobytu všem dětem bez ohledu na příjem rodičů a úhrada přesčasové práce pedagogů. Nutný dozor 24 hod. denně. Mateřské školky si zajišťují pobyt samostatně v odpovídajícím rekreačním středisku.

Navrhovatel: Václav Penc. Předpokládaný rozpočet: 260 000 Kč

Návrh není v souladu se schválenými zásadami. Rozpočet projektu přesahuje maximální stanovenou částku a návrh předpokládá poskytnutí příspěvku jinému subjektu, projekt by tedy nerealizovala městská část.

 

PODPORA VYDÁVÁNÍ SUCHDOLSKÝCH NOVIN

V současné době jsou Suchdolské noviny vydávány neziskovou Společností přátel Suchdolských novin, a to internetovou formou. Společnost přátel Suchdolských novin chce vydat i tištěné verze a to minimálně 3x ročně. Žádáme o příspěvek na tisk a distribuci Suchdolských novin do všech domácností na Suchdole. Přínos bude pro všech 7000 obyvatel Suchdola a okolních městských částí. Budou vybrány nejzajímavější články, redakčně a graficky upraveny a vytištěny ve formě novin. Následně budou Suchdolské noviny distribuovány do všech domácností na Suchdole, další výtisky budou předány městským částem Praha 6, Lysolaje a Nebušice, obcím Únětice a Horoměřice a městu Roztoky. Navrhovatel: Společnost přátel Suchdolských novin, z. s. Předpokládaný rozpočet: 85 000 Kč

Návrh není v souladu se schválenými zásadami, předpokládá poskytnutí příspěvku na tisk a distribuci jinému subjektu, projekt by tedy nerealizovala městská část.

 

Do hlasování ve dnech 30. května až 6. června tak postoupilo 13 projektů. Můžete tak dát svůj hlas fi nančně náročnějším projektům, které se pohybují u limitu pro návrh. Jedná se např. o workoutové hřiště, zabudovanou trampolínu, zastínění s lezeckou stěnou či solární lampu. Ke středně náročným pak patří pítka na náměstích, hudební hřiště, úprava prostoru se sakurami či oplocení malého hřiště s umístěním houpačky. Pět projektů pak bylo předloženo s náklady do 30 tisíc korun – dřevěná houpačka, odpočinkový prostor, zastínění pískoviště, piknikové místo a knihobudky. Své favority si tak mohou nalézt rodiče malých dětí i ti, jejichž děti již dávno odrostly.

Samotné pořadí uveřejnění návrhů, resp. jejich čísla, byla pro zajištění objektivnosti určena losováním v rámci setkání participační skupiny 30. března 2017.

Pro hlasování byla zvolena forma vhození hlasovacího lístku do hlasovací urny. Hlasovací lístky obdrží občané v místě hlasování – na radnici a v knihovně, ev. na dalších místech při hlasování do mobilní hlasovací schránky.

Hlasovat v rámci participativního rozpočtu městské části Praha-Suchdol může každá osoba, která na vyžádání prokáže, že je občanem městské části Praha-Suchdol a která nejpozději poslední den hlasování, tj. 6. června 2017, dosáhne věku 15 let. Občan, který se nemůže osobně dostavit v termínu hlasování, může zmocnit jinou osobu na základě ověřené plné moci. Hlasující může každému návrhu dát maximálně jeden hlas a může hlasovat nejvýše pro tři návrhy. Po ukončení hlasování budou obratem zveřejněny návrhy, které se budou realizovat.

Jsme zvědaví, které projekty získají největší podporu, a vylepší tak náš společný suchdolský prostor.

-red

V době předání do tisku nebyly známy výsledky hlasování občanů. Sledujte proto webové stránky městské části www.praha-suchdol.cz.