Z důvodu probíhající obnovy vodovodů a výstavby kanalizace se obyvatelé Suchdola setkávali – hlavně v letošním druhém pololetí – s překopanými, obtížně průjezdnými ulicemi, těžko schůdnými chodníky, hlukem, blátem i prachem.

Rok 2016

Stavba vodovodu v Suchdolské ulici, kde je investorem Pražská vodohospodářská společnost, a. s., se bohužel protáhla skoro o dva měsíce, protože na počátku září při plánovaném přepojení odběratelů na nový vodovod nevyhověly hygienické rozbory vody předepsaným normám. Vzhledem k přísným požadavkům hygieniků se přepojení přesunulo až na konec října a mezitím jenom v Suchdolské ulici praskl starý vodovod celkem třikrát… Vodovodní potrubí ale průběžně praskalo i jinde, například v ulici V Údolí v krčku pod návsí, obnova vodovodu je proto nevyhnutelná a bude pokračovat i v dalších letech – na jaře v ulici V Údolí.

Největší dopravní komplikací byla pro řadu občanů Suchdola stavba splaškové kanalizace v ulici Ke Kozím hřbetům (investorem je magistrátní odbor technické vybavenosti, dále jen OTV), kde stavební firma nastoupila se zpožděním a stavba se topila v blátě (viz obr.). Pro tuto oblast bohužel neexistuje objízdná trasa, ulice je extrémně úzká a obyvatelé ulic Bažantní a U kapličky museli během dne strpět přerušení dopravy. Komunikaci bylo nutné každý den zprůjezdnit, a tím se výstavba kanalizace v tomto úseku protáhla. Prakticky současně se v této oblasti obnovuje vodovod a pokládá plynovod, dojde tak k očekávanému zavedení plynu i do ulice Starosuchdolské.

Ke Kozím hřbetům - výstavba kanalizace, 2016

Také rekonstrukce části ulice Stržná (investor OTV) přinesla bláto a dopravní omezení, její stav byl ale před rekonstrukcí kritický. Stavba v zásadě probíhala podle harmonogramu, vyřešily se i kdysi nevhodně provedené zásypy kanalizace. Stržná vypadá nyní výrazně lépe, takováto kompletní rekonstrukce komunikace je ale zapotřebí i v dalších ulicích – nezbývá proto než usilovat o urychlení přípravy a uvolnění dalších finančních pro středků. Konkrétně na Novém Suchdole připravuje OTV dokončení rekonstrukcí komunikací v této oblasti, například ulice Nad Spáleným mlýnem nebo Armádní si o to říkají již dlouho. Rekonstrukce a výstavba podzemních sítí a komunikací, zejména rozsáhlé zemní práce a s tím spojená nákladní doprava, omezují a komplikují život mnoha obyvatelům a všem je proto třeba poděkovat za velkou trpělivost a toleranci.

Rok 2017

V příštím roce, a věříme že i v těch následujících, se budeme se stavbami v našich ulicích setkávat i nadále. Zde je třeba poděkovat stávajícímu vedení hlavního města Prahy, které uvolnilo finanční prostředky ta ké na výstavbu kanalizace na Suchdole, konkrétně rozhodlo o zahájení výstavby splaškové kanalizace na Budovci a přidělilo dotaci městské části na výstavbu splaškové kanalizace i v Horním Sedlci.

Stavbu kanalizace na Budovci za cca 44 miliónů korun bude v ulicích Lysolajská, Májová, Budyňská, Výjezdní, Kamýcká, Osvobození a Suchdolská provádět firma Alstap s.r.o. Investorem je v tomto případě OTV, výstavba by měla být dokončena v roce 2017.

Stavba splaškové kanalizace v Horním Sedlci se týká ulic Na Vrchmezí, Za hřištěm, U nového Suchdola, Osvobození, Na Pasece, Na Rybářce a Při hranici. Jejím investorem je městská část a nyní probíhá příprava výběru zhotovitele a příprava žádosti o dotaci z fondů EU. Zahájení výstavby je plánováno na jaro příštího roku, kompletní dokončení se předpokládá na jaře 2018.

U obou staveb splaškové kanalizace platí, že nemovitosti bude možno připojit až po kolaudaci stok a v případě Horního Sedlce po zprovoznění centrální čerpací stanice. Přípojky pro jednotlivé objekty budou v rámci těchto staveb dovedeny až po hranici pozemku připojovaných nemovitostí. Zřízení revizní šachty a úprava kanalizace na soukromých pozemcích je záležitostí výhradně majitelů nemovitostí, do doby kolaudace kanalizačních řadů si mohou majitelé připravit projekt umístění „domácích“ částí přípojky a dojednat realizaci. Revizní šachty mají být umístěny co nejblíže hranice pozemku, o termínech, podrobnostech a dalších podmínkách bude městská část informovat na počátku roku formou letáčků i na setkáních s občany. z radnice

Následující období

Na Budovci a v Horním Sedlci by měla po splaškové kanalizaci následovat v dalších letech rekonstrukce vodovodů, tuto stavbu připravuje Pražská vodohospodářská společnost (PVS) a Pražská plynárenská bude také v této oblasti pokládat plynovody. Finančně velmi nákladná kompletní rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků včetně jejich odvodnění bude následovat až po těchto stavbách.

Na Starém Suchdole se dokončuje projekt propojení stoky splaškové kanalizace z ulice Bažantní do ulice V Údolí, který umožní výstavbu splaškové kanalizace v ulici U Kapličky a Bažantní. Projednání a příprava této stavby by měly probíhat během roku 2017. Z výše uvedených plánů městské části vyplývá, že i v roce 2017 bude platit konstatování z úvodu – v některých částech Suchdola zmíněných výše se budou obyvatelé setkávat s překopanými ulicemi a chodníky, hlukem, blátem a prachem. Přes toto konstatování je ale možné považovat informaci o plánovaných stavbách za důležitou pozitivní zprávu, zejména v případě výstavby kanalizace.

-red-