Studie rozvoje Suchdola 2035+2024-03-08T21:01:53+01:00

 

Pořizovatel: městská část Praha-Suchdol

Zpracovatel: gogolák + grasse s.r.o.

Realizace: 2023-2024

Cílem zpracování Studie rozvoje Suchdola 2035+ je prověřit, jaký rozsah zástavby je pro Suchdol přiměřený z hlediska udržitelného rozvoje, zachování charakteru zahradního města a jaké budou nezbytné nároky na veřejnou vybavenost a infrastrukturu.


Výstavba na Suchdole a v Sedlci byla dlouhodobě omezena z důvodů složitých majetkoprávních poměrů, nedostatečné kapacity technické infrastruktury (kanalizace) a také vlivem koridoru pro silniční okruh kolem Prahy. Z tohoto důvodu se oficiální počet obyvatel městské části dlouhodobě pohyboval mezi 6 500 a 7 000 obyvateli.  Přitom se na území městské části stále nachází mnoho nezastavěných ploch, které jsou podle současného platného územního plánu Prahy a připravovaných změn tohoto plánu zastavitelné.

Situace se ale v současné době podstatně mění, hl. m. Praha nadále pokračuje v plánování a podpoře bytové výstavby. Probíhá příprava několika změn územního plánu, které umožní větší rozsah zástavby na stávajících nebo nově zastavitelných plochách. Dochází také ke změnám ve vlastnictví pozemků, navyšuje se kapacita na odvádění a čistění splaškových vod a přípravuje se výstavba tramvajové tratě s terminálem a P+R.

Realizace všech navrhovaných záměrů na výstavbu by mohla vést až k tomu, že se zdvojnásobí počet obyvatel Suchdola a Sedlce. Vedení městské části si uvědomuje rizika a nutnost posoudit dopady postupné výstavby na život obyvatel a proto zadalo zpracování Studie rozvoje Suchdola 2035+. Cílem studie je prověřit, jaký rozsah zástavby je pro Suchdol přiměřený z hlediska udržitelného rozvoje Suchdola, zachování charakteru zahradního města a jaké budou nezbytné nároky na veřejnou vybavenost a infrastrukturu.

Zadání studie (pdf)

Studie rozvoje Suchdola 2035+ je dokument, který prozkoumá možnosti budoucího rozvoje naší městské části, navrhne přijatelné limity a rizika rozvoje. Zahrne zejména řešení dopravy, nutnost rozvoje občanské vybavenosti a také např. napojení cest na okolní krajinu. Jedná se o dokument urbanistického charakteru, který tematicky řeší jednotlivé okruhy problémů s ohledem na výsledný smysluplný celek.

Studie rozvoje Suchdola 2035+ bude mít  Analytickou a Návrhovou část.


Na základě výběrového řízení byla pro zpracování studie vybrána kancelář gogolák + grasse, která má za sebou obdobné dokumenty zpracované např. pro městskou část Praha-Zbraslav a dlouhodobě se od roku 2010 věnuje urbanistickým otázkám, územnímu plánování a veřejným prostranstvím. Studie by měla být dokončena a odevzdána na jaře příštího roku a bude podkladem pro komunikaci s hlavním městem o dalším rozvoji.

Analytická část byla dokončena v březnu 2023 a shrnuje stávající situaci a všechny plánované a budoucí záměry na výstavbu a rozvoj, identifikuje problémy k řešení a shromáždila názory obyvatel.

Návrhová část připraví celkový návrh uspořádání městské části po roce 2035 a určí, doporučí a navrhnne pro zdravý rozvoj městské části:

  • optimální cílový počet obyvatel
  • charakter a kapacity zástavby v jednotlivých rozvojových lokalitách
  • rozsah veřejné vybavenosti s důrazem na město krátkých vzdáleností
  • základní dopravní infrastrukturu pro osobní a veřejnou dopravu
  • základní koncepci veřejných prostranství a nestavebních bloků (včetně parků)
  • rozvoj a doplnění zelené, modré a technické infrastruktury.

Přejít nahoru